[SMCC] vina, mobile, viettel keu cuu

Th? Tu, 20/06/2007, 21:57 (GMT+7)

Vina, Mobi, Viettel kêu c?u vì t? mình "d?t" kho s??

ImageView

Khách hàng hòa m?ng thuê bao m?i ngày càng tang, kho s? càng thêm c?n ki?t. ?nh 
minh h?a

Ba nhà cung c?p d?ch v? di d?ng l?n c?a Vi?t Nam là MobiFone, VinaPhone và 
Viettel v?a "d?ng thanh"
xin v?i B? BCVT c?p thêm d?i s?,
nh?m b? sung cho kho s? s?p c?n ki?t c?a h?...

Tang con s? hay thêm mã?

D? ki?n, thay vì d?i s? di d?ng (lên 11 con s?), các mã m?ng m?i s? du?c c?p là 
010, 011, và 012. V? lý thuy?t, m?i d?u s? tuong duong v?i 10 tri?u thuê
bao, nhung v?i tình hình phát tri?n thuê bao nhu hi?n nay, khi phát tri?n d?n 4 
ho?c 5 tri?u thuê bao, nhà cung c?p d?ch v? dã chu?n b? phuong án xin thêm
d?u s? d? tránh tình tr?ng h?t s?.

B?n ch?t sâu xa c?a v?n d? là hi?n t?i, c? ba m?ng d?u dang "d?t kho s?" vào 
các s? thuê bao ?o (không ho?t d?ng phát sinh cu?c) kh?ng l?.

Hi?n t?i, VinaPhone dang s? d?ng hai mã là 091 và 094. MobiFone dùng mã 090 và 
093, còn Viettel dang dùng hai mã 097 và 098.
T? góc d? ngu?i tiêu dùng, l? duong nhiên là s? di d?ng càng ng?n càng d? nh?. 
Và co quan qu?n lý nhà nu?c là B? BCVT cung kh?ng d?nh d?t khoát r?ng, gi?
nguyên 10 con s? c?a m?t m?ng di d?ng, tránh phi?n hà cho ngu?i dân vì ph?i d?i 
s?.

Ông Ph?m H?ng H?i - V? tru?ng V? Vi?n thông - B? BCVT cho bi?t: "B? s? c?p thêm 
d?u s? cho Viettel và MobiFone. Chúng tôi dã xác d?nh rõ ch? truong không
m? r?ng s? di d?ng dài hon 10 con s?, mà ch? m? thêm d?u s?, theo quy t?c mã da 
mã."

Doanh nghi?p ph?n ?ng gay g?t!

Ph?n ?ng gay g?t nh?t t? phía doanh nghi?p là m?ng Vietel (098/097), v?i l?p 
lu?n r?ng, n?u c?p thêm mã m?i thì kho s? cung ch? m? r?ng trong m?t th?i gian
ng?n, nhu ''nu?c máy nh? gi?t''.

Ông T?ng Vi?t Trung, Giám d?c Viettel Mobile cho bi?t, ''V? nguyên t?c, m?i d?u 
s? 09xxxxxxxx, các m?ng di d?ng ch? dùng du?c t?i da kho?ng 7 tri?u s?."
D? bán du?c hàng thì trên kênh phân ph?i ph?i t?n t?i kho?ng 2-3 tri?u sim. '

"Theo lý gi?i này, c? m?t nam, Viettel dã ph?i tung ra th? tru?ng 10 tri?u sim 
m?i (tuong ?ng v?i 10 tri?u s? di d?ng). Hi?n t?i, v?i hai d?u s?, chúng
tôi cung ch? s? d?ng du?c kho?ng 16 tri?u sim di d?ng, nên luôn ? trong tình 
tr?ng quá t?i" - ông Trung gi?i thích thêm.

Ông Trung cho r?ng, v?i phuong án d?i s? di d?ng lên 11 con s?, m?i m?ng di 
d?ng ch? c?n nhanh chóng cài d?t l?i trên h? th?ng, bù l?i s? du?c ch? d?ng
hon trong kinh doanh. Ông này cung cam k?t, Viettel s? thông báo, b?i hoàn x?ng 
dáng cho khách hàng vì s? thay d?i phi?n hà này.

V? phía m?ng 090/093, ông Lê Ng?c Minh, Giám d?c công ty Thông tin Di d?ng VMS 
MobiFone nêu ý ki?n: "Chúng tôi cung ?ng h? cách thêm m?t s? vào d?i s? 10
s? di d?ng hi?n nay, thay vì ph?i c?p thêm mã m?ng m?i. Hi?n nay, khách hàng 
MobiFone cung m?i ch? bi?t t?i m?ng v?i d?u s? 090. D? ti?p th?, d?u tu cho
mã m?ng m?i, doanh nghi?p ph?i m?t r?t nhi?u công s?c, chi phí s?n xu?t, ti?p 
th?...''

Còn VinaPhone, m?ng di d?ng t? tru?c v?n "tuyên chi?n" v?i n?n thuê bao ?o, thì 
ông Hoàng Trung H?i - Giám d?c cung dè d?t dua ra ý ki?n: "VinaPhone hi?n
dã trình c? hai phuong án thêm mã và tang thành 11 s? thuê bao d? ch? B? c?p 
duy?t m? r?ng kho s?. Tuy nhiên, thông tin t? ban lãnh d?o m?ng này cung th?a
nh?n r?ng, vi?c ti?p th? mã di d?ng m?i theo d?i 01 s? khó khan và ít kh? thi 
hon phuong án tang thêm m?t con s?".

Gi?i pháp nào?

Lý gi?i cho yêu c?u này c?a doanh nghi?p, lãnh d?o B? BCVT cho r?ng, vi?c cung 
c?p d?ch v? DTDD theo mã da mã s? d?n d?n t?o th? ngang b?ng cho các m?ng
di d?ng. Khi d?n dang ký hòa m?ng d?ch v?, khách hàng ch? c?n bi?t tôi hòa m?ng 
m?ng nào, mà không quan tâm d?n mã m?ng là gì...

Tuy v?y, cung theo v? lãnh d?o này, v?n d? sâu xa là các m?ng di d?ng c?n h?n 
ch? n?n thuê bao r?i m?ng, thuê bao ?o, gây lãnh phí kho s?. G?n dây nh?t,
B? dã yêu c?u t?t c? các m?ng tuân th? báo cáo lu?ng thuê bao theo bi?u m?u 
chung, nh?m rà soát l?i tình hình phát tri?n thuê bao.

Các s? li?u th?ng kê, d?n th?i di?m này v?n chua du?c d?y d?. Trong khi, v?i ba 
d?i gia di d?ng chi?m th? ph?n l?n hi?n nay, tình tr?ng "cháy s?" di d?ng,
c?n ki?t kho s?...dã d?n g?n!

>>
M?t tri?u s? SIM "x?u" b? t?y chay
>>
Các m?ng di d?ng Vi?t Nam có d?u s? m?i

Theo Hoàng Hùng (VietNamNet)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] vina, mobile, viettel keu cuu