viettel tham gia thi truong dien thoai di dong

Viettel tham gia th? tru?ng máy di?n tho?i di d?ng

* Viettel khuy?n mãi "th? c?a" dùng Internet

ImageView

?nh: Khi?t Hung
TTO - Tru?c l?i nhu?n quá l?n t? vi?c kinh doanh máy di?n tho?i di d?ng, T?ng 
Công ty vi?n thông quân d?i (Viettel) dã chính th?c nh?y vào th? tru?ng kinh
doanh thi?t b? d?u cu?i cho d?ch v? di?n tho?i di d?ng.

Theo dó, sáng 31-10, Viettel khai truong h? th?ng 342 c?a hàng t?i 64 t?nh, 
thành ph? chuyên bán các s?n ph?m di?n tho?i di d?ng chính hãng c?a Nokia, 
Samsung,
Sony Ericsson, Motorola, LG. và cung c?p tr?n gói d?ch v? t? hòa m?ng, tu v?n, 
h? tr?, d?n b?o hành s?n ph?m.

Trong th?i gian t? ngày 31-10 d?n 15-12, các khách hàng mua máy di?n tho?i t?i 
m?t trong s? 342 c?a hàng nói trên s? du?c t?ng m?t sim di?n tho?i Viettel
Mobile và du?c t?ng m?t th? cào có co h?i trúng th? n?p ti?n m?nh giá t? 50.000 
- 100.000 d?ng.

Viettel d? ki?n trong nam 2007 s? phát tri?n lên 600 c?a hàng bán máy, cung c?p 
d?ch v?, tu v?n, h? tr? khách hàng.

V?i vi?c tham gia kinh doanh thi?t b? d?u cu?i di d?ng, Viettel dã tr? thành 
m?ng di d?ng d?u tiên t?i VN cung c?p d?ch v? vi?n thông khép kín, cho phép
khách hàng ti?t ki?m chi phí.

* Viettel khuy?n mãi "th? c?a" dùng Internet. B?t d?u t? ngày 1-11 d?n 31-12, 
Công ty Di?n tho?i Viettel (Viettel Telephone) khuy?n mãi cho phép khách hàng
dang ký m?i d?ch v? Internet bang thông r?ng (ADSL) c?a Viettel du?c truy c?p 
"th? c?a" trong ba tháng d?u tiên mà ch? m?t 129.000 d?ng g?m phí l?p d?t,
phí thuê bao và phí s? d?ng.

Ngoài ra, các khách hàng dang ký m?i cung s? du?c t?ng m?t modem tr? giá 
600.000 d?ng.

D?i v?i khách hàng l?p d?t m?i d?ng th?i c? di?n tho?i c? d?nh và d?ch v? ADSL 
c?a Viettel, Viettel Telephone t?ng 100% phí l?p d?t di?n tho?i c? d?nh,
t?ng 1 máy di?n tho?i và t?ng phí thuê bao di?n tho?i trong vòng 12 tháng.

K.HUNG
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN messenger: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » viettel tham gia thi truong dien thoai di dong