viettel mobile cung cap dich vu ung tien

Viettel Mobile cung c?p d?ch v? ?ng ti?n

TT - K? t? hôm nay, Viettel Mobile cung c?p d?ch v? ?ng ti?n dành cho khách 
hàng tr? tru?c. Theo dó, khi không th? liên l?c du?c vì tài kho?n h?t ti?n,
khách hàng ch? c?n nh?n tin theo m?u UNG TIEN và g?i d?n s? 9119, s? du?c 
Viettel Mobile ?ng tru?c 10.000 d?ng d? ti?p t?c g?i và nghe trong th?i h?n ba
ngày.

S? ti?n này khách hàng ch? ph?i hoàn l?i khi n?p th? m?i. Và lúc dó Viettel 
Mobile m?i tr? 10.000 d?ng mà khách hàng dã ?ng tru?c cùng 1.000 d?ng phí s?
d?ng d?ch v?.

Nhu v?y, cùng v?i vi?c cung c?p d?ch v? Call Me Back (CMB), giúp khách hàng tr? 
tru?c b? khóa tài kho?n có th? nh?n tin mi?n phí nh? ngu?i khác g?i l?i
khi c?n thi?t, d?ch v? ?ng ti?n c?a Viettel Mobile ti?p t?c giúp khách hàng có 
thêm nh?ng ti?n ích thi?t th?c trong quá trình s? d?ng d?ch v? 098. S?p
t?i, Viettel Mobile s? ti?p t?c cung c?p thêm nhi?u d?ch v? m?i, nhu d?ch v? 
d?i ti?n l?y ngày dùng nh?m cung c?p các d?ch v? giá tr? gia tang cho khách
hàng.

H.P.

x?o de kêu
tôi dã ?ng ti?n cách dây g?n tu?n r?i mà dám b?o là k? t? hôm nay.
Xin luu ý các b?n khi vi?t l?nh ?ng ti?n (ung tien) d? g?i d?n 9119 thì t?t c? 
các ch? cái d?u ph?i vi?t hoa h?t ch? vi?t thu?ng nó không cho mu?n ti?n dâu dó.
mu?n r?i sài g?n h?t r?i n?p ti?n vào g?n 24 gi? r?i mà có th?y nó tr? d?ng nào 
dâu. U?c gì nó quên hì hì hì
à quên! cách vi?t hoa nè nè bà con.
D? vi?t hoa thì tru?c khi vi?t ch? cái hoa ph?i nh?n phím thang, sau khi vi?t 
xong ch? hoa thì nh?n thang l?n n?a d? tr? v? vi?t ch? thu?ng.
theo dó, dòng l?nh ?ng ti?n s? du?c vi?t nhu sau:
thang UNG TIEN thang
Sau khi g?i lên 9119, b?n s? nh?n du?c tin nh?n là b?n dã ?ng c?a viettel 
10.000 d?ng. s? ti?n này s? du?c tr? khi b?n n?p th? d?u tiên c?ng phí s? d?ng 
là 1.000
chúc quý khách may m?n
sau vài giây, nh?n 901 s? nghe:
s? ti?n trong tài kho?n c?a b?n là 10.000 d?ng. quý khách có th? th?c hi?n cu?c 
g?i d?n ngày-tháng-nam
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » viettel mobile cung cap dich vu ung tien