viettel dau tu vao Campuchia

Viettel d?u tu vào Campuchia

TTO - Tin t? T?ng Công ty Vi?n thông quân d?i (Viettel) cho bi?t Viettel dã 
du?c B? Buu chính - vi?n thông Campuchia c?p gi?y phép cung c?p và kinh doanh
d?ch v? vi?n thông t?i Campuchia.

Theo ông Duong Van Tính, phó t?ng giám d?c Viettel, sau khi du?c c?p phép, 
Viettel s? hoàn t?t d? án d?u tu kinh doanh t?i Campuchia.

Tru?c m?t, Viettel s? cung c?p d?ch v? di?n tho?i c? d?nh du?ng dài t?i th? 
tru?ng này, sau dó s? nghiên c?u cung c?p thêm các d?ch v? vi?n thông khác,
d?ng th?i h?p tác v?i các d?i tác Campuchia d? khai thác th? tru?ng này.

Campuchia là th? tru?ng nu?c ngoài d?u tiên mà Viettel d?u tu. D? ki?n trong 
th?i gian t?i Viettel s? ti?p t?c d?u tu sang các th? tru?ng khác thu?c khu
v?c châu Á.

KHI?T HUNG
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » viettel dau tu vao Campuchia