[SMCC] vao the gioi mai dam nam 3

Vào th? gi?i m?i dâm nam: Ru?c h?a HIV 
Các co s? spa trá hình kinh doanh m?i dâm nam là m?nh d?t màu m? cho d?ch b?nh 
HIV/AIDS
> Sàn tình thác lo?n
> Vào th? gi?i m?i dâm nam
Ch? còn m?t th? t?c cu?i cùng n?a, thi?u n? xinh d?p ngu?i Ti?n Giang H.T.D.Th 
s? khan gói lên du?ng v? nhà ch?ng ? Hàn Qu?c. Nhung nghi?t ngã thay, vòng khám 
s?c kh?e dã dìm cô xu?ng h? sâu dau kh? và t?i nh?c vì cô b? phát hi?n duong 
tính v?i HIV. Trong nu?c m?t h?i h?n, Th. cho bi?t ch? quan h? tình d?c duy 
nh?t v?i c?u b?n trai d?p mã, làm ngh? massage nam ? TPHCM. 


B?ng gi?i thi?u nhân viên ph?c v? cho khách t?i m?t co s? massage ? du?ng C?u 
Long, qu?n Tân Bình - TPHCMÝ th?c phòng ng?a r?t kém


M?t tình nguy?n viên thu?c t? ch?c phòng ch?ng HIV cho bi?t ki?n th?c và ý th?c 
phòng ng?a lây nhi?m HIV c?a nh?ng ngu?i d?ng tính nam r?t kém. H?u h?t h? 
không s? d?ng bao cao su khi quan h? tình d?c. 


Chúng tôi có d?p ti?p xúc v?i V.H.Ph, m?t k? thu?t viên g?n bó lâu nam t?i Th.L 
Spa. Ph. nam nay 24 tu?i, quê t?nh Vinh Long, ngh? h?c t? nam l?p 6. Cách dây 4 
nam, m?t ngu?i b?n g?n nhà r? Ph. lên TPHCM làm ngh? massage nam. Ngày d?u tiên 
b?t tay vào vi?c, Ph. r?t s?. Nhung khi c?m s? ti?n "bo" 200.000 d?ng ch? sau 
vài ch?c phút "lao d?ng" nh? nhàng, Ph. nhanh chóng b? cu?n vào cu?c s?ng thác 
lo?n này. Hi?n gi?, thu nh?p h?ng tháng c?a Ph. trên 17 tri?u d?ng. Theo Ph., 
m?i ngày, co s? Th.L có kho?ng 120 khách lui t?i. Thành ph?n thì d? c?, t? công 
nhân cho d?n ông ch?, giám d?c, viên ch?c Nhà nu?c, ngh? si, Vi?t ki?u, ngu?i 
nu?c ngoài...


Ph. cho bi?t h?u nhu không m?t ai trong co s? nghi d?n chuy?n s? d?ng bao cao 
su khi ph?c v? khách hàng. "Khách cung không yêu c?u, h? thích t? nhiên hon"- 
Ph. nói. Ph. hi?n dang s?ng chung v?i b?n gái là sinh viên và dang có ý d?nh 
làm dám cu?i. Di?u dáng lo ng?i là nh?ng ngu?i làm ngh? massage nam nhu Ph. 
thu?ng có nhi?u b?n gái. Do s?n ti?n, có ngu?i quen m?t lúc 2-3 cô gái bán cà 
phê, ti?p viên karaoke ôm hay n? nhân viên massage và chuy?n dua nhau vào khách 
s?n cung là thu?ng tình. Vì là noi d? ki?m ti?n, m?t s? con nghi?n ma túy cung 
dã tìm d?n các ti?m massage nam xin vi?c. Dây là m?nh d?t màu m? cho d?ch b?nh 
HIV sinh sôi. 


Ki?m tra, x? ph?t còn h?n ch?


Theo m?t chuyên gia ngành xã h?i h?c, do b? k? th?, không du?c công nh?n, ph?n 
l?n nh?ng ngu?i d?ng tính nói chung và d?ng tính nam nói riêng ch?n cho mình 
l?i s?ng khép kín. Dó là nguyên nhân làm cho kh? nang tuyên truy?n, phòng ch?ng 
HIV trong gi?i này không hi?u qu?.


Di?m qua các co s? massage nam t?i khu v?c phu?ng 2 (qu?n Tân Bình), phu?ng 15 
(qu?n Phú Nhu?n), phu?ng Bình Tr? Dông (qu?n Bình Tân)..., chúng tôi nh?n th?y 
h?u h?t d?u "nh?t" nhân viên trong nhà. M?i ngu?i khi m?i xin vào làm ph?i dóng 
ti?n h?c vi?c và ti?n th? chân. Trong quá trình làm vi?c, không nh?ng không 
du?c hu?ng luong, h? còn ph?i dóng ti?n di?n, ti?n gi?t khan và trích 30% ti?n 
"bo" cho ch?. 


Hi?n lu?t pháp chua có quy d?nh nào v? m?i dâm d?ng tính nam. Vi?c ki?m tra, x? 
ph?t các co s? spa trá hình này v?n còn r?t h?n ch?. Theo anh T.V.G, m?t ngu?i 
có kinh nghi?m lâu nam trong ngh? qu?n lý massage, ch? c?n b? ra kho?ng 8 tri?u 
d?ng là d? dàng có trong tay gi?y phép m? d?ch v? san sóc da m?t (spa). D?u tu 
thêm chua d?n 100 tri?u d?ng n?a s? có m?t co s? hoàn ch?nh. 

Khi di vào ho?t d?ng, ch? tính riêng ti?n bán vé 60.000 d?ng/su?t, v?i 100 
khách/ngày, ch? co s? s? thu v? kho?ng 180 tri?u d?ng/tháng. V?i m?c l?i nhu?n 
trong mo này, d?ch v? spa trá hình kinh doanh m?i dâm nam có kh? nang ti?p t?c 
n? r? nhanh chóng trong th?i gian t?i, d?ng nghia v?i nguy co nlây lan HIV s? 
tang cao trong m?t c?ng d?ng v?n ít du?c ki?m soát. 

   T? l? lây nhi?m HIV ? d?ng tính nam cao


   Bà Nguy?n Hoàng Dung, nguyên tu v?n viên c?a d? án Phòng ch?ng lây nhi?m 
b?nh xã h?i và Di?u tr? HIV t?i Vi?t Nam c?a Trung tâm Ki?m soát và Phòng ch?ng 
d?ch b?nh M? (CDC), cho r?ng v?n d? Báo NLD ph?n ánh th?t s? r?t h?u ích. "Lâu 
nay, chúng ta ch? quan tâm d?n m?i dâm n? và ma túy mà quên di m?i hi?m h?a lây 
truy?n HIV t? tình d?c d?ng tính nam" - bà Dung c?nh báo. 


   Theo bà Dung, có l?n bà dã thuy?t ph?c du?c m?t ngu?i d?ng tính nam m?i 
c? nhóm hon 50 ngu?i b?n d?n nghe tu v?n và xét nghi?m. Th?t dáng bu?n, ph?n 
l?n trong s? dó dã duong tính v?i HIV. Di?u này cho th?y t? l? lây nhi?m trong 
gi?i d?ng tính nam là r?t cao. 


   Tuong t?, bà Nguy?n Thu Tình, tu v?n viên HIV t?i B?nh vi?n Nhân Ái (t?nh 
Bình Phu?c), cho bi?t hi?n trong s? hon 200 b?nh nhân HIV dang di?u tr? t?i 
b?nh vi?n, trên 50% là nam thanh niên. M?t s? tru?ng h?p d?ng tính b?c l? (th? 
hi?n n? tính ra bên ngoài) th?a nh?n b? nhi?m thông qua quan h? tình d?c.
   

Bài và ?nh: Doàn Lâm 
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

kaspersky internet security 150K nh?n key qua email ngay sau khi chuy?n kho?n. 
Skype or Yahoo ID: nguyenhoangbaovu or G?i:08-37262214 or: 08-1088+0 g?p B?o Vu 
hay g?i 0937455810 g?p anh H?i d? bi?t thêm chi ti?t.
http://trangweb.vn/index.php/dch-v/hop-tac/cung-cp-kaspersky
B?n dùng th? Kaspersky Internet Security 2010 30 ngày
http://www.4shared.com/file/258954682/c3cb16ec/kasperSky_Internet_Security_20.html

Other related posts:

 • » [SMCC] vao the gioi mai dam nam 3 - Nguyen Hoang Bao Vu