van nghe hoat dong cam chung mua world cup

Van ngh? ho?t d?ng c?m ch?ng mùa World Cup

Quang Dung trong m?t sô di?n ? phòng trà M&Tôi - ?nh: VNE
Phòng trà, t? di?m ca nh?c co c?m trong nh?ng sô quy mô nh?, công ty phát hàng 
bang dia d? dành s?n ph?m m?i,
nhi?u ca si ngôi sao bay sô ngo?i...
Th? tru?ng ca nh?c và các r?p chi?u phim ? TP.HCM và Hà N?i dã tr? nên "khép 
nép" hon trong tháng mà m?i s? t?p trung d?u d? d?n v? nh?ng tr?n bóng dá ?
D?c.

T? di?m ca nh?c, phòng trà, sân kh?u thay d?i ho?t d?ng

Gi?i b?u sô ca nh?c g?i mùa World Cup là "mùa thu giãn". "Vì tung nh?ng chuong 
trình có d?u tu là m?o hi?m. B?u sô nhìn khán gi? lèo tèo ngán chuy?n doanh
thu, còn ca si th?y khán gi? ít cung không có h?ng hát", bà Ng?c Giao, qu?n lý 
Trung tâm ca nh?c 126, nh?n d?nh. Bà cho bi?t thêm, c? m?i mùa bóng dá là
lu?ng khán gi? c?a các trung tâm gi?m d?n m?t ph?n ba vào th? b?y, ch? nh?t, 
nh?ng ngày trong tu?n còn l?i thì ch? còn m?t n?a.

Chính vì lý do này mà nam nay, Trung tâm ca nh?c 126, noi du?c coi là quy mô và 
ho?t d?ng thu?ng xuyên nh?t ? TP.HCM, dã quy?t d?nh chuy?n sang ch? d? "ch?y
ch?m". Lu?ng "sao" trong m?t chuong trình gi?m di, nh?ng sô ca nh?c mang tính 
ch? d? l?n nhu dêm nh?c M?c Th? Nhân, Ph?m Duy, Thanh Son... dã lên k? ho?ch,
l?n lu?t du?c d?i sang tháng 8. Dây cung là ch? truong chung c?a nh?ng trung 
tâm nhu Lan Anh, Tr?ng D?ng, công viên Lê Th? Riêng... T?t c? d?u ho?t d?ng
c?m ch?ng, ch? không khí bóng dá l?ng d?u.

Tình hình phòng trà cung không m?y sáng s?a hon. Ánh Tuy?t thì t?m dóng c?a ATB 
d? dua c? ban nh?c di Festival Hu?. Nh?ng phòng trà còn l?i nhu M&Tôi, Không
Tên, 2B... trong tháng này m?t h?n "l?a" so v?i m?i khi. Ca si M? H?nh th?ng 
th?n th?a nh?n 2B c?a ch? dang ho?t d?ng c?m ch?ng vì lu?ng khán gi? quá ít.
"Ngay c? mình là ca si mà còn c?m th?y nôn nóng coi World Cup thì nói gì d?n 
khán gi?", ch? nói.

Anh Nguy?n Tu?n, biên t?p c?a M&Tôi, cho bi?t su?t tháng bóng dá (t? 9-6 d?n 
9-7), phòng trà này s? chuy?n t? ch? d? "2 ngôi sao m?t dêm" thành "m?t ngôi
sao m?t dêm". Bên c?nh dó, nh?ng dêm nh?c l?n c?a các nh?c si Qu?c B?o, D? 
B?o... cung du?c d?i d?n gi?a tháng 7. Không Tên c?a nh?c si Lê Quang thì duy
trì chi?n lu?c "m?i ngôi sao" nhung thay d?i gi? hát. Bình thu?ng ngôi sao hát 
? phòng trà Không Tên vào lúc 22g15 nhung mùa World Cup thì du?c d?i lên
21g30, "cho bà con k?p coi bóng dá", anh nói.

Cùng chung n?i bu?n v?i th? tru?ng âm nh?c phía Nam, Hà N?i - noi xua nay v?n 
ch?ng m?y sôi d?ng - càng thêm ?m d?m b?i mùa bóng lan. Nhà hát Tu?i Tr? -
dang lên huong v?i series D?i cu?i 6 su?t di?n m?i tu?n - gi? rút l?i ch? còn 2 
bu?i vào th? b?y và ch? nh?t. Lu?ng vé bán ra trong tháng World Cup t?
l? ngh?ch v?i ti?ng hò reo m?i khi trái bóng du?c sút vào lu?i. "Ch?p nh?n dau 
thuong, t? gi?i phóng co th? và hòa mình vào ni?m vui c? th? gi?i" là ch?
truong c?a anh em ngh? si Nhà hát Tu?i Tr?. Ông Truong Nhu?n, Phó giám d?c nhà 
hát, cung dành b?ng lòng v?i k? ngh? dài hoi này, và t?p trung th?i gian
c? vu d?i bóng mình yêu thích.

Th?i gian này, dù v?ng khách, Trung tâm van hóa Pháp (L'Espace) v?n ph?i th?c 
hi?n dúng k? ho?ch v?i hàng lo?t chuong trình ngh? thu?t h?u Festival Hu?
2006. V? múa H?n hán và Con mua (biên d?o Ea Sola), dêm nh?c jazz Tìm gió c?a 
ban nh?c Mezcal Jazz Unit bi?u di?n cùng saxman Tr?n M?nh Tu?n; Vòng cát
- v? di?n k?t h?p gi?a k?ch Pháp v?i nhà hát tu?ng VN... v?n ra m?t khán gi? 
th? dô b?i không th? thay d?i l?ch dã lên t? tru?c. "Vì không làm v?i m?c
dích kinh doanh, nên dù bi?t s? v?ng ngu?i thu?ng th?c, chuong trình v?n c? 
ph?i ti?n hành. Chuy?n v?ng hay dông chúng tôi không tính d?n n?a", ch? Khánh
Vân, tr? lý van hóa c?a trung tâm, cho bi?t.

Th? tru?ng bang dia "ém quân"

Hàng lo?t dia nh?c dã du?c hoàn thành cung "?n mình" ch? xong World Cup. Ngoài 
Phan Dinh Tùng dung c?m tung dia m?i vào d?u tu?n này, nh?ng ca si còn l?i
nhu D?c Tu?n, H? Ng?c Hà, Kasim Hoàng Vu dã hoàn thành s?n ph?m m?i c?a mình, 
nhung d?u không t? tin phát hành trong th?i di?m mà m?i s? t?p trung d?u
d? d?n vào bóng dá.

Cô H?ng, trung tâm s?n xu?t và phát hàng bang dia Vi?t Tân, cho bi?t ngoài lý 
do bang dia dã tung ra quá nhi?u h?i tháng 5 khi?n không khí b? loãng, vòng
chung k?t Cúp bóng dá th? gi?i chính là y?u t? ?nh hu?ng tr?c ti?p d?n s?c tiêu 
th? m?t hàng này. Theo kh?o sát c?a Vi?t Tân, trong nh?ng ngày qua trên
th? tru?ng, s? lu?ng bang dia bán ra dã gi?m d?n 1/4 so v?i cách dây 2 tu?n. 
Cung theo cô H?ng, th?i di?m d? trung tâm ti?p t?c cho ra m?t các s?n ph?m
có l? ph?i là d?u tháng 8.

Bà Phan M?ng Thúy - Giám d?c hãng phim Phuong Nam, don v? phát hàng bang dia 
cho khá nhi?u ca si - thì phát bi?u: "Tình hình phát hành c?a hãng chúng tôi
thì không có nhi?u thay d?i. Tuy nhiên, ch?c ch?n s? r?t d? v? m?t PR, vì ph?n 
l?n các trang báo mùa này d?u c?t gi?m ph?n van hóa và dành "d?t" cho th?
thao". Các chuong trình c?a Phuong Nam film nhu album Elvis Phuong, Ph?m Duy 2 
d?u s? d?i sang tháng gi?a tháng 7.

D?ng c?nh ng? v?i th? tru?ng bang dia Sài Gòn, hãng Art Hacova chuyên phát hành 
bang dia t?i Hà N?i cung ? ?m vì World Cup. Thông thu?ng m?i nam, c? kho?ng
2 tháng hè, hãng l?i roi vào c?nh h?t hiu ch? chi?u vì không bán du?c s?n ph?m. 
Nam nay, s? sôi d?ng c?a gi?i bóng dá l?n nh?t hành tinh l?i càng góp ph?n
làm tang thêm v? ? d?t c?a Art Hacova. "Lu?ng dia bán ra ch?ng du?c bao, nhung 
dành ch?p nh?n duy trì vì dó là tình tr?ng chung", m?t n? nhân viên ? dây
cho bi?t. Tuy th?, ch? d? doán, ch? sau kho?ng 2 tháng n?a, vào d?u tháng 10, 
doanh s? s? tr? l?i bình thu?ng vì World Cup k?t thúc và th?i ti?t cung tr?
nên mát m? hon.

Trái v?i Art Hacova, Trung tâm Giai di?u Vi?t Nam m?i dây g?t qua s? l?n lu?t 
c?a trái bóng tròn, dung c?m cho ra album m?i mang tên Dêm và ngày, v?i s?
k?t h?p gi?a âm nh?c truy?n th?ng và hi?n d?i. Dù bi?t album ra m?t không dúng 
th?i di?m, nhung ông Nguy?n Bá Th?ng, Giám d?c trung tâm, hy v?ng v?i s?
d?c s?c c?a Dêm và ngày, công chúng s? du?c thu?ng th?c m?t th? âm nh?c ch?t 
lu?ng sau nh?ng gi? say sua v?i các tr?n c?u ? nu?c D?c.

R?p chi?u phim... thoi thóp

Không ch? các phòng trà và các sân kh?u k?ch, các r?p chi?u phim cung ? trong 
tình c?nh làm an l?t d?t nh?t trong nam. T?t c? cung ch? vì World Cup.

ImageView

R?p Fansland không m?t bóng ngu?i - ?nh: VNN
T?i 12-6, 17g10, r?p Dân Ch? HN dang chi?u d? su?t chi?u. Ch? có ch?ng 20 chi?c 
xe máy x?p tru?c c?a r?p. Do?n tru?c c?a r?p ? ph? Khâm Thiên v?n hay t?c
du?ng vì xe vì khán gi? và dân phe vé gi? v?ng hoe. Ch? bán vé m?t m?i: ''Bán 
du?c ít vé l?m em ?!''. Ch? 5 r?i 10 phút cung ch? có v?n v?n 2 ngu?i ghé
qua qu?y mua vé trong khi su?t chi?u 20g dã s?p b?t d?u.

Theo m?t d?i di?n c?a Cinema 1, liên doanh s? h?u r?p Dân ch? thì t? hôm khai 
m?c World Cup (9-6) d?n gi?, lu?ng vé bán ra gi?m t?i 30%. Tuy nhiên, trên
th?c t?, ch?c ch?n con s? này ph?i cao hon.

Tình c?nh tuong t? cung x?y ra ? Trung tâm chi?u phim Qu?c gia. N?u nhu các 
bu?i chi?u ban ngày lu?ng khán gi? không gi?m sút m?nh nhung bu?i chi?u chính
vào 20h hàng ngày thì s?t gi?m doanh thu nghiêm tr?ng do trùng v?i gi? tu?ng 
thu?t tr?c ti?p các tr?n bóng. Theo ch? B?o, nhân viên bán vé t?i dây thì
s? vé bán ra m?y ngày qua trung bình gi?m 30%, su?t chi?u dông khán gi? nh?t 
cung ch? lên d?n 200 ngu?i, còn l?i du?c kho?ng trên 100. M?c dù phim Huy?n
tho?i Narnia chi?u su?t 20h dã k?t h?p t?ng sách cho khán gi? cung không d? s?c 
lôi khách d?n l?p d?y r?p.

T?i r?p Tháng 8, tình hình tu?ng nhu kh? quan hon khi v?n có 2 dãy xe d?ng d?y 
v?a hè ph? Hàng Bài cùng v?i m?y bác b?o v? tích c?c c?m loa ch? d?n khách
g?i xe. Nhung d?n 19g55, ch? còn 5 phút n?a là d?n gi? chi?u su?t ''dinh'' 
trong ngày nhung phòng chi?u s? 1 là phòng chi?u l?n nh?t c?a r?p cung ch? có
lèo tèo vài khán gi? dang d?ng ng?i l? nh? ch? xem Ngu?i v?n chuy?n 2. Tru?c 
c?a r?p và qu?y vé cung ch? có chua d?y 20 ngu?i. M?y ch? phe vé thu?ng th?y
lu?n l? ? dây hôm nay m?t d?ng vì chính nhân viên qu?y vé v?n còn dang ng?i 
du?i ru?i... ch? khách.

Tình c?nh còn thê th?m hon t?i r?p Fansland. Ch? bán vé tên Nga t?i Fansland u? 
o?i: ''Hôm nay bu?i chi?u 18g còn ph?i dóng c?a co vì ch? có vài ngu?i mua
vé. Bu?i 20g hôm nay cung ch? có 20 khán gi?. Nhung th? còn dông hon hôm th? 7 
và Ch? nh?t v?a r?i, r?p r?t v?ng''. Dúng là các r?p chi?u phim dang b?...
sao qu? t? chi?u trúng.

Kh? quan nh?t có l? là c?m r?p Cineplex c?a MegaStar ? Vincom. Cineplex v?n 
ho?t d?ng bình thu?ng cho dù doanh thu th?c s? gi?m sút trong su?t m?t ngày
bóng lan. N?u nhu có hon 1.000 khán gi? d?n r?p trong ngày ra m?t ''Di?p v? b?t 
kh? thi 3'' 26-5 thì d?n ngày khai m?c World Cup ch? có 496 khán gi?.

Nh?ng gi?i pháp c?m ch?ng

D? thu hút khán gi?, nhi?u trung tâm ca nh?c quy?t d?nh dùng "chiêu d? bù ngôi 
sao". M&Tôi có chuong trình d? vui có thu?ng v?i nh?ng câu h?i v? World Cup
xen k? trong nh?ng chuong trình ca nh?c. Nh?ng ngày có tr?n cao di?m c?a 
Brazil, Pháp, D?c... phòng trà này s? chuy?n h?n sang ph?c v? xem bóng dá.

Không Tên thì duy trì tên tu?i c?a các ngôi sao l?n nhu Dàm Vinh Hung, M? Tâm, 
Elvis Phuong... Còn sân kh?u 126 quy?t d?nh tang cu?ng thêm 2 màn hình l?n
300 inch trong nh?ng sô di?n d? "kéo" ngu?i xem. Trong list bài hát c?a sân 
kh?u này hàng dêm cung liên t?c b? sung nh?ng bài mang tính ch?t th? thao nh?m
ph?c v? lu?ng khán gi? hi?m hoi di nghe nh?c trong khi nh?ng ngu?i khác xem 
bóng dá.

"Dù c?m ch?ng c?m d?i gì di n?a thì cung ph?i ho?t d?ng ch?ng nào còn khán 
gi?", m?t ông b?u nói. Nh?c si Lê Quang nh?n d?nh, th? tru?ng ca nh?c TP.HCM
có th? tr? l?i sôi d?ng trong tháng 8 v?i hàng lo?t liveshow và lu?ng bang dia 
kh?ng l? du?c tung ra.

ImageView

Xem phim du?c t?ng sách cung m?c! - ?nh: VNN
Riêng Nhà hát Tu?i Tr?, cách c?m c? c?a anh em ngh? si khá bài b?n và ph?c v? 
khá có ích cho m?c dích ngh? nghi?p. Th?i gian r?nh, m?i ngu?i cùng xúm l?i
t?p v?, d? ngay khi World Cup k?t thúc, m?i vi?c tr? l?i bình thu?ng cung là 
khi v? m?i du?c ra m?t. Hi?n t?i, 100 phút cu?i c?a Hàn M?c T? (d?o di?n Lê
Hùng), Ai s? ai (d?o di?n Anh Tú) dang g?p rút hoàn thành d? s?m công chi?u.

V?i Cineplex, cu?i tu?n này, toàn b? 8 màn hình l?n ? s?nh ch? c?a Cineplex s? 
du?c ''trung d?ng'' d? phát tr?c ti?p các tr?n bóng nh?m ''t?n d?ng'' t?i
da lu?ng khách d?n v?i MegaStar. Dây cung có th? coi là gi?i pháp t?m th?i khá 
hi?u qu? vào th?i bu?i bóng ''dè'' phim này.

Tuy nhiên h?u h?t các don v? phát hành phim khác nhu Galaxy, VisionNet, Công ty 
di?n ?nh bang hình HN d?u ch?n cách s?ng chung v?i... bóng và không dua
ra b?t c? gi?i pháp ''câu kéo'' khán gi? l? li?u nào vì h? bi?t không th? c?nh 
tranh n?i v?i s?c hút c?a trái bóng.

Ông Doãn Ng?c Long - Tru?ng phòng xu?t nh?p kh?u và phát hành phim, Công ty 
di?n ?nh bang hình HN cho bi?t: ''World Cup là s? ki?n l?n c?a c? th? gi?i nên
chúng tôi không dùng b?t c? hình th?c nào d? ganh dua v?i nó mà ch? tìm cách 
d?... tránh nó thôi. Chúng tôi tang cu?ng các gi? chi?u vào các th?i di?m
không có tr?n d?u nào di?n ra. Cung khó có th? dùng hình th?c nh? nào d? lôi 
kéo khán gi? ngoài chuy?n tang cu?ng bu?i chi?u vào ban ngày. Vào bu?i t?i
chúng tôi v?n gi? bu?i chi?u c? d?nh vào lúc 20g dù trùng v?i gi? bóng lan.

"Chúng tôi hy v?ng s? v?n có th? kéo m?t lu?ng khán gi? không dam mê bóng dá 
d?n v?i r?p. S?ng chung v?i bóng dá là t?t nhiên, không l? vì World Cup mình
l?i ngh?'', ông Long nói thêm. D?i di?n c?a công ty Thiên Ngân cung tin tu?ng 
có th? kéo khán gi? d?n r?p b?ng nh?ng phim hay dù h? bi?t ch?c lu?ng vé
bán ra d?p này s? gi?m. ''N?u ngu?i ta xác d?nh di xem World Cup thì có chiêu 
th?c nào di n?a khán gi? cung không d?n r?p''. Tình c?nh chung là v?y, dành
ph?i ng?i ch? mùa World Cup chóng qua!

Theo VietNamNet, VnExpress
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » van nghe hoat dong cam chung mua world cup