[SMCC] van chuong ve tinh duc vn lac hau tram nam

Th? Ba, 10/03/2009, 12:16

V?n ch??ng v? t?nh d?c: Vi?t Nam l?c h?u tr?m n?m

TP - Nhi?u ng??i cho r?ng, ? Vi?t Nam ?ang c? m?t cu?c c?ch m?ng v?n ch??ng 
vi?t v? t?nh d?c và r?ng v?n ch??ng vi?t v? t?nh d?c ? Vi?t Nam l?c h?u c? tr?m
n?m so v?i th? gi?i.

ImageView
C?c n? v?n s? Lê Minh Khuê, V? Th? H?o và Lidia Ravera (t? tr?i qua ph?i). ?nh 
: PV

? Vi?t Nam, n?m 1987, m?t nhà th? n? ? tu?i 40 ch? c? câu th? “anh không cài 
l?i khuya ?o ng?c cho em” ?? gây xôn xao v?n ?àn. Sau ?? 20 n?m, m?t n? nhà
th? tu?i 20 c? bài th? v?i t? “thèm ch?ng” c?ng gây xôn xao.

D??i ?ây là l??c ghi ? ki?n c?a ba n? v?n s? Vi?t Nam và Italia t?i m?t cu?c 
th?o lu?n v?n h?c ? Hà N?i cu?i tu?n tr??c nhân Ngày Ph? n? Qu?c t?, 8/3/2009.

Nhà v?n V? Th? H?o cho r?ng: “C? nh?ng ?i?u qu? c? trên th? gi?i, nh?ng l?i m?i 
? Vi?t Nam, gây nên nh?ng c?n ch?n ??ng không ??ng c?. ? Vi?t Nam c?ch ?ây
g?n ch?c n?m, c? m?t ng??i ?àn ông ch?t v? t?nh. Tôi th?y ??ng trân tr?ng. Anh 
ch?t ?i ?? l?i m?t kho tàng nh?ng b?c ?nh kh?a thân r?t trong tr?ng, nh?ng
b?c ?nh ?? su?t n?a th? b? ?em ?i ??t. ?i?u ?? cho th?y Vi?t Nam ?i qu? ch?m so 
v?i th? gi?i. 

Bây gi? l?i c? s? c?i m?, ng??i ta cho r?ng ?? là cu?c c?ch m?ng t?nh d?c. Tôi 
th? cho r?ng không ph?i v? cu?c c?ch m?ng t?nh d?c ?? qua lâu r?i, Vi?t Nam
ch?m h?n th? gi?i m?y tr?m n?m. Ph? n? khi vi?t th??ng ?i t?i b?n. ?a ph?n th?t 
v?ng v? t?nh d?c, mu?n dùng v?n ch??ng ?? n?i v? s? ti?m ?n cu?c s?ng.
C?c nhà v?n tr? Vi?t Nam hi?n nay ???c  t? do h?n trong khi vi?t, in ?n và xu?t 
b?n”.

Nhà v?n Lê Minh Khuê th? cho r?ng, t?nh d?c nh? m?t kh?c c?a cu?c s?ng, n?u 
bi?t s? d?ng s? r?t ??c ??a. Ch? r?t hâm m? nhà v?n Ernest Hemingway b?i c?ch
vi?t v? t?nh d?c h?t s?c tinh t? c?a ông. Không nên c?m ?o?n v? cu?c s?ng nh? 
th? nào th? ph?n ?nh nh? th? ?y. 

? m?t x? h?i c?i m? nh? n??c ?, v?n ?? v?n ch??ng và t?nh d?c qua l?ng k?nh c?a 
nhà v?n Lidia Ravera (Italia) là th?i qu? và c?n ph?i làm l?i t? ??u. 

Ch? cho bi?t, ? ? b?t c? l?c nào trên truy?n h?nh c?ng c? c?nh ph? n? kh?a thân 
nh? là m?t c?ch th?a m?n ?àn ông. C?ch m?ng t?nh d?c là t?t nh?ng, khi b?
th??ng m?i h?a, n? tr? nên t?m th??ng. 

Theo ch?, trong v?n ch??ng, quan tr?ng là vi?t nh? th? nào ch? không ph?i là 
vi?t c?i g?. V?n h?c là phong c?ch, là s? t?m t?i. T?c ph?m ??u tiên c?a ch?
là vi?t v? sex, r?t nhi?u và th?i qu?. 

?? không ph?i là t?nh c?, mà là ti?ng n?i n?i tâm c?a m?t ng??i theo xu th? t? 
do mu?n v??t ra, khi ?y ch? 20 tu?i (n?m 1967). T?c ph?m ?? ???c d?ch ra
nhi?u th? ti?ng. 20 n?m sau, ch? v?n vi?t v? t?nh d?c. 

Lidia n?i: “ ? ? và ? châu Au, vi?t v? t?nh d?c là m?t m?nh kh?e s?o m?n.  M?c 
dù v?y, s?ch t?nh d?c v?n b?n ch?y. Tuy nhiên hi?n nay, ? ?, gây ch? ? nhi?u
h?n là vi?t v? ng??i không c? t?nh d?c. Tôi ngh?, cu?n s?ch ti?p theo c?a tôi 
s? vi?t v? th?y tu v? s?ch t?nh d?c ? ? ?ang là th?i qu?”.

Lan Anh

V? Th? H?o t?t nghi?p khoa v?n ??i h?c T?ng h?p Hà N?i. Sau khi t?t nghi?p ??i 
h?c, ch? v? làm biên t?p viên t?i Nhà Xu?t b?n V?n h?a Dân t?c, r?i làm b?o,
vi?t v?n. Nh?ng t?c ph?m ???c ch? ? c?a ch?: Ng??i s?t l?i c?a r?ng c??i, Giàn 
Thiêu (ti?u thuy?t l?ch s?) và Ng??i ?àn bà.

Lê Minh Khuê là nhà v?n thu?c th? h? ch?ng M?. Ch? ??n v?i v?n ch??ng t? n?m 
1969,  t?ng làm ph?ng viên b?o Ti?n Phong, ?ài Ph?t thanh Gi?i ph?ng và biên
t?p viên NXB H?i Nhà v?n. T?c ph?m ??u tay c?a ch? là Nh?ng ngôi sao xa xôi. 
Th?ng 7/2008, ch? ?o?t gi?i th??ng qu?c t? Hàn Qu?c qua t?c ph?m "Nh?ng ngôi
sao, tr?i ??t d?ng sông" .

Lidia Ravera b?c l? tài n?ng v?n ch??ng t? khi m?i b?y tu?i. Bài v?n c?a ch? 
xu?t s?c t?i m?c n? ???c d?n d?c hành lang tr??ng ti?u h?c. 15 n?m sau, ch?
cho ra m?t cu?n ti?u thuy?t ??u tay "N?u con l?n bi?t bay" và b?t ??u n?i lên 
trên v?n ?àn. 

S?ch c?a Ravera ???c d?ch ra nhi?u th? ti?ng và b?n ???c 2,3 tri?u b?n trong 
v?ng 23 n?m qua. Nh?ng theo ch?, bài vi?t l?c b?y tu?i v?n ?n t??ng nh?t. Cho
??n gi?, ch? ?? vi?t 24 ti?u thuy?t, 11 bài h?t, nh?c k?ch, opera và hàng tr?m 
bài b?o, k?ch b?n ph?t thanh, k?ch b?n sitcom, k?ch sân kh?u. 

Other related posts: