vai dien de doi cua nghe si uu tu Kim Cuong

Vai di?n d? d?i c?a NSUT Kim Cuong: Cô Di?u c?a Lá s?u riêng
22:46:04, 22/06/2006
Hoàng Kim

Kim Cuong và NSND B?y Nam trong v? Lá s?u riêng - ?nh: T.L

NSUT Kim Cuong v?a du?c trao k? l?c qu?c gia là n? so?n gi? vi?t k?ch b?n k?ch 
nói nhi?u nh?t Vi?t Nam, v?i hon 60 v? du?c ký du?i cái tên Hoàng Dung. Và
có l?, còn m?t "k? l?c" khác, dó là vai cô Di?u trong v? Lá s?u riêng, b?i Kim 
Cuong dã di?n vai ?y t? nam 1963 cho t?i nam 2004, khi má B?y Nam m?t di
ch? m?i ngung di?n hoàn toàn. Ngót 40 nam ch? dã l?y di bi?t bao nhiêu nu?c m?t 
c?a khán gi?.

Kim Cuong l?p doàn k?ch riêng cho mình vào nam 1961, trong b?i c?nh c?i luong 
dang th?i hoàng kim, còn k?ch thì m?i manh nha 3, 4 ban nho nh?. Thành ra,
ch?ng tác gi? nào thèm vi?t k?ch b?n. Kim Cuong dành l?i th?i ng?i nhà t? vi?t, 
không dám l?y tên th?t mà ch? ký Hoàng Dung, d? r?i có d? thì cung... d?
quê. Mà ki?u vi?t k?ch b?n c?a ch? "k?" l?m, c? d?ng di?n m?t mình c? ch?c vai, 
?ng kh?u l?i tho?i nhanh nhu ch?p. Cho nên, ph?i có m?t ngu?i ng?i ghi
t?c ký nh?ng l?i tho?i ?y. Dó là cô em ru?t tên Kim Quang, m?y ch?c nam nay 
gi?u m?t. Kim Cuong nói: "S? nghi?p c?a tôi có ph?n dóng góp r?t l?n c?a Kim
Quang. Không ch? ghi t?c ký mà Quang còn lo h?t chuy?n com áo g?o ti?n cho 
doàn, d? tôi r?nh tay sáng tác và di?n". Lá s?u riêng dã ra d?i trong hoàn c?nh
?y.

Trong k?ch b?n nào Kim Cuong cung ph?i khóc, nhung vai cô Di?u ch?c là vai ch? 
khóc nhi?u nh?t. Ch? vui v?, h?n nhiên có chút xíu ? màn d?u, khi ti?n anh
ngu?i yêu di h?c. T? m?t cô gái 18 tu?i ngây tho trong tr?ng, tr? thành m?t 
thi?u ph? hon 30 tu?i dau kh?, ch?ng ch?c, và cu?i cùng là m?t bà già 60 tu?i
mòn m?i, ch?u d?ng. Ba giai do?n c?a m?t d?i ngu?i, không ch? khó ? ph?n hóa 
trang, mà còn khó ? di?n xu?t. N?u Kim Cuong cho phép mình khóc nhi?u ? giai
do?n hai, thì d?n giai do?n ba, ch? ph?i gi?u nu?c m?t di, d? dành cho khán gi? 
khóc. B?i theo ch?, ngu?i ph? n? Vi?t Nam kh? vì ch?ng vì con quen r?i,
s? ch?u d?ng càng lâu ngày thì ngu?i ta không còn khóc n?a. Có di?n nhu th?, 
khán gi? m?i th?m n?i dau c?a cô Di?u. Riêng Kim Cuong, sau m?i su?t di?n
ch? thu?ng ng?y ng?t su?t m?y ti?ng d?ng h?, gia dình ph?i ch? ch? di vòng vòng 
thành ph? d? thu giãn r?i m?i tr? v? nhà. Sau này, khi má B?y Nam không
còn s?c lên sân kh?u n?a, hai m? con thu?ng m? bang dia ra xem l?i, r?i ôm nhau 
khóc. Hai m? con có cái khan dài, c? m? m?t d?u khan, con m?t d?u khan
mà lau nu?c m?t. Kim Cuong nói: "Má là ngu?i b?n di?n tuy?t v?i c?a tôi, t?p 
tu?ng v?i nhau không c?n nhi?u l?i cung hi?u ý nhau. Và vai ph? c?a má có
xu?t s?c thì vai chính c?a tôi m?i n?i b?t. Cho nên, Lá s?u riêng là k? ni?m 
sâu s?c c?a tôi v?i má. L?p dàn em sau này xin d?ng l?i, tôi t? ch?i. 60 k?ch
b?n c?a tôi mu?n d?ng cái nào cung du?c, ch? xin ch?a l?i Lá s?u riêng và Du?i 
hai màu áo".

M?t k? ni?m khác, là cái bóp k?t h?t cu?m mà cô Di?u c?t ti?n d? dành cho ngu?i 
yêu, d?n nay Kim Cuong v?n gi?. Cái bóp ?y c?a ngh? si l?ng danh Nam Ph?,
cung là dì ru?t c?a Kim Cuong. Bà Nam Ph? t?ng dóng v? Lan và Di?p r?t hay, Kim 
Cuong dã h?c nh?ng ngón ngh? t? vai Lan c?a bà. Thí d?, cái tu?ng di, dáng
d?ng ?o ?o c?a con gái nhà quê h?i xua, ho?c cái ki?u b?t b?t lá cây khi nói 
chuy?n v?i ngu?i yêu. Nh?ng chi ti?t r?t th?t, làm cô Di?u d? thuong vô cùng,
dù khán gi? hôm nay dã thu?c th? k? 21. M?t gia dình truy?n th?ng ngh? thu?t 
n?i ti?ng d?n m?y th? h?.

Thú v? nh?t là Kim Cuong có d?n m?y "d?i" con. Vai th?ng bé Sang, con cô Di?u, 
có d?n ch?c em bé th? di?n. H? d?a này l?n thì d?a khác t?n lên mà dóng.
D?u tiên là Chí Thông, r?i d?n Huong Lan (ca si hi?n dang s?ng bên M? bây gi?), 
B?ch Lê, B?ch Lý (hai ngu?i ch? ru?t c?a NSUT Thành L?c), r?i bé Tô Rô
(con ru?t Kim Cuong), D? Th?o (ch?ng ngh? si Hoàng Trinh, sân kh?u IDECAF)...

M?t phát hi?n d?c dáo n?a, Lá s?u riêng là tác ph?m m? d?u xu hu?ng vi?t nh?c 
cho k?ch, nhung nh?ng bài hát dó ph? bi?n luôn ra bên ngoài, r?t n?i ti?ng,
khi?n ngu?i ta quên luôn nó là thành ph?n c?a v? k?ch. Trong Lá s?u riêng, nh?c 
si Lam Phuong vi?t bài Duyên ki?p. "Anh oi n?u m?ng không thành thì sao.
Non cao d?t r?ng bi?t dâu mà tìm...". D?n v? S?c hoa màu nh? thì có bài hát 
cùng tên c?a nh?c si Nguy?n Van Dông. "Hoa phu?ng roi dón mùa thu t?i. Màu
luu luy?n nh? quá thu oi...".

V?y dó, cô Di?u và Lá s?u riêng dã tr? thành b?t h? trên sân kh?u Vi?t Nam.

Hoàng Kim
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » vai dien de doi cua nghe si uu tu Kim Cuong