uoc vong hiep si CNTT

    
Xem:

http://www.echip.com.vn/echiproot/html/hscntt/html/uocvonghs.html

 

Æác váng âHiáp sÄâ và giác mÆ vá nháng cÃu chuyán 
âcá tÃchâ giáa ká nguyÃn sá

 

KhÃng phái ngáu nhiÃn mà George Carlin - mát danh hÃi cáa há 
tháng truyán hÃnh Má ÄÆa ra nháng nhán xÃt hát sác cay 
Äáng vá xà hái mà mÃnh Äang là mát thÃnh

viÃn: â... ChÃng ta hác cÃch kiám sáng nhÆng khÃng hác cÃch 
lÃm nÃn cuác sáng. ChÃng ta cá tÃm cÃch cáng thÃm nÄm thÃng 
vÃo Äái sáng nhÆng khÃng cáng thÃm

à nghÄa cho Äái sáng áy. ChÃng ta du hÃnh tán Mát trÄng nhÆng 
khÃng Äi thÄm nái hÃng xÃm. ChÃng ta chinh phác khÃng gian và tán 
nhÆng khoáng cÃch giáa

chÃng ta vái nhau thà chÃng ta thà mang xuáng ÄÃy má chá khÃng 
bao giá cháu ngái lái vái nhau Äá thu ngán chÃng. ChÃng ta 
lÃm sách khÃng khà nhÆng lái

à nhiám tÃm hán. ChÃng ta hác lÃm viác cho nhanh nhÆng khÃng 
hác chá Äái. ÄÃy là thái cáa nháng cuác hÃnh trÃnh vái 
vÃ, nán táng Äáo Äác ÄÆác quÄng Äi

khÃng thÆÆng tiác nhÆ ngÆái ta ván quÄng nháng cÃi tà trá 
em...â.

 

CÅng khÃng phái ngáu nhiÃn mà UNESCO chán tháp niÃn 1985â1995 
lÃm âTháp ká thá giái phÃt trián vÄn hoÃâ, chÃnh thác 
ÄÆa ra nháng cánh bÃo vá viác cÃc tián

bá khoa hác ká thuát tuy cà thá Äem Äán cho cuác sáng cáa 
nhÃn loái ÄÆÆng Äái nhiáu tián nghi vÆát xa dá tÆáng 
nhÆng Äáng thái sá tÆác Äi nhiáu già trá

vÄn hoÃâtinh thán, trác tiáp Äe doá sá phÃt trián án 
Äánh và bán váng cáa loÃi ngÆái...

 

TrÃn ÄÆáng hái nháp, ÄÃi lÃc nháng trÄn trá nhÆ thá ván 
thoÃng qua trong suy tÆ cáa mái ngÆái Viát. Cuác sáng nhÆ mát 
dÃng cháy cuán cuán cuán tát cá theo

nà song lÃm gà Äá trong hÃnh trang khi tián vá phÃa trÆác khÃng 
chá cà báng cáp, vá trà xà hái hay nháng tÃi sán cà thá 
cÃn, Äong, Äo, Äám vá già trá,...

là cÃu hái khÃng dá trá lái và khÃng phái ai cÅng trá lái 
ÄÆác. RiÃng trong lÄnh vác cÃng nghá thÃng tin (CNTT), thát may 
mán khi Äà cà mát sá ngÆái Äang

trá lái nháng cÃu hái áy. Äà là nháng ngÆái Viát miát 
mÃi trong thám láng Äá soán tháo nháng phán mám hay quáng 
bà cÃc áng dáng, hoác táo nhiáu tián Äá

thuán lái nhám há trá Äáng bÃo mÃnh tiáp cán và khai thÃc 
CNTT sao cho Äát hiáu quá cao nhát. Äà cÃn là nháng ngÆái 
Viát Äang sá dáng cá tri thác lán ká

nÄng cáa mÃnh vá CNTT Äá xoa dáu, nÃng Äá nháng ngÆái 
khÃng may bá khuyát tát cà nhiáu cÆ hái hÆn trong viác hoà 
nháp vái xà hái...

 

e-CHÃP Äà gáp mát sá ngÆái nhÆ thá và cà thá bán cÅng 
váy. Tuy há khÃng cán ghi cÃng nhÆng nhiát tÃm và lái áng xá 
hÃo hiáp, và vá lái ván Äang trá thÃnh

quÃ, hiám áy cán ÄÆác hun, á và thái bÃng lÃn, giÃp lan 
toá ráng hÆn Äá cáng Äáng CNTT Viát Nam nÃi riÃng và xà 
hái chÃng ta nÃi chung ngÃy cÃng cà nhiáu

âHiáp sÄ cÃng nghá thÃng tinâ Äem cá trà lác lán sác lác 
phác vá lái Ãch cáa Äát nÆác.

 

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, Phu Nhuan District
HCMC,Vietnam
Tel: 08.8.8434905, Mobile: 0918183835
Email: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

  • » uoc vong hiep si CNTT