[SMCC] tuong thuat phien toa phuc tham

 
Nguy?n Xuân Di?n - Tu?ng thu?t phiên toà phúc th?m xét x? hai sinh viên yêu nu?c
  a.. Chính tr? - xã h?i
Nguy?n Xuân Di?n 
Theo blog Nguy?n Xuân Di?n
 
  Cô Gái D? Long bình lu?n sau phiên tòa: Phiên phúc th?m Nguy?n Phuong Uyên - 
Dinh Nguyên Kha v?a k?t thúc chi?u nay t?i TAND T?nh Long An. Trong bu?i x? 
sáng nay, Kha xin gi?m án nhung v?n không nh?n t?i; riêng Uyên thì t? bào ch?a 
và tuyên b? mình vô t?i. Vi?n ki?m sát dã d? ngh? m?c án tù d?i v?i Nguyên Kha 
là 5-6 nam (gi?m so v?i án 8 nam ? phiên so th?m). Riêng d?i v?i Phuong Uyên 
thì d? ngh? y án - 6 nam tù giam. K?t qu? phiên toà: Kha 4 nam tù giam, Uyên 3 
nam tù treo.
TU?NG THU?T PHIÊN TÒA PHÚC TH?M XÉT X? HAI SINH VIÊN YÊU NU?C NGUY?N PHUONG 
UYÊN VÀ DINH NGUYÊN KHA
Hôm nay, 16.8.2013 tòa án nhân dân t?i cao m? phiên tòa phúc th?m xét x? v? hai 
sinh viên yêu nu?c Nguy?n Phuong Uyên và Dinh Nguyên Kha. Phiên tòa du?c nói là 
công khai, nên ngay t? nhi?u ngày tru?c r?t nhi?u ngu?i quan tâm dã d? v? Sài 
Gòn r?i Long An d? du?c tham d?.

Chi?u qua, dông d?o các nhân si trí th?c, các blogger n?i ti?ng dã d?n tr?i 
giam d? tham g?p hai em Uyên và Kha. Trong s? h? có các v?: Hu?nh Kim Báu, 
Hu?nh Ng?c Chênh, Kha Luong Ngãi, Nguy?n Tu?ng Th?y... Cu?c g?p di?n ra trong 
th?i gian không dài nhung m?i ngu?i d?u vui m?ng vì th?y s?c kh?e và tinh th?n 
các em khá t?t.

08h00: Anh Vi?n Nguy?n t? HN vào d? tòa, v?a b? dua lên xe ô tô d? dua v? d?n 
CA Tân An.
Anh Truong Dung cung dã b? b?t vào d?n cùng anh Vi?n.

LM Tho?i: Hai bên GD v?n chua ai du?c vào trong toà! Dã b? b?t di 3 ngu?i: Thuý 
Nga, Anh Dung, Anh Nguy?n Thi?n! 

NTT thông báo: Không khí kh?ng b? bao g?m kh?p phiên tòa. An ninh dã b?t di 
Vi?n, Phan Trung Luong, m? con Tr?n Nga và Truong Dung, t?t c? là 4 ngu?i.

Nhà báo Kha Luong Ngãi b? b?t dua v? d?n.(Ông Kha Luong Ngãi nguyên là Phó T?ng 
Biên T?p báo Sài Gòn Gi?i Phóng, TP HCM)

\Nhà báo Hu?nh Ng?c Chênh dang có m?t t?i tru?c c?a tòa án cho bi?t: Ngoài vi?c 
4 ngu?i b? b?t, công an còn xông vào gi?ng co cháu bé Tài trên tay ch? Thúy Nga 
(m? c?a bé). S? nguy hi?m m?i ngu?i ch?n xe không cho công an ch? di. Ông Hu?nh 
Kim Báu ph?i n?m xu?ng tru?c bánh xe d? ch?n xe l?i.

Tru?c dó, vì không ai du?c vào phiên tòa, k? c? ch? Nguy?n Th? Kim Liên là m? 
c?a Kha và Uy nên m?i ngu?i t? ch?c bi?u tình t?i ch?, hô vang kh?u hi?u ph?n 
d?i phiên tòa "công khai" và dòi tr? t? do l?p t?c cho các em.

Ti?p dó, m?i ngu?i b?t d?u di b? tu?n hành m?t vòng thành ph? Tân An r?i m?i 
tr? v? tru?c c?a tòa án.

Hôm nay, có hàng tram nhân viên an ninh làm vi?c quanh tòa, v?i các công c? 
tr?n áp và v? m?t b?m tr?n. 


09h30: Lu?t su Hà Huy Son dã tr? ra. Ông cho bi?t tòa án dã m?i ông ra ngoài vì 
Nguy?n Phuong Uyên t? ch?i lu?t su bào ch?a.

Nhu v?y, phiên tòa hôm nay không có thân nhân nào có m?t trong tòa, mà cung 
không có lu?t su bào ch?a. 

Lu?t su Hà Huy Son cho bi?t: "C? ba b?n Uyên, Kha và Uy d?u t? ch?i lu?t su. Lý 
do, các b?n này cho r?ng phiên tòa dã có b?n án, lu?t su vào ch? trang di?m cho 
phiên tòa mà thôi, nên không c?n. Chính các b?n s? lên ti?ng t? b?o v? mình 
tru?c phiên tòa. Tinh th?n các b?n r?t m?nh m?, r?t cuong quy?t và luôn luôn 
kh?ng d?nh mình vô t?i. Ch? ch?ng Trung Qu?c, không ch?ng Vi?t Nam." (Theo 
VRNs). 

Bà Nguy?n Th? Nhung, m? c?a Phuong Uyên tuyên b? s? ch?t t?i sân Tòa Án. Công 
an dang bu l?i r?t dông. (VRNs).

T? Long An, blogger Nguy?n Tu?ng Th?y mô t? ""Không khí kh?ng b? trùm kh?p 
phiên tòa!"

Nhà báo Hu?nh Ng?c Chênh cho bi?t: Sáng nay có r?t dông các nhân si trí th?c, 
các nhà ho?t d?ng dã t?i quan sát phiên tòa nhu: các ông Hu?nh Kim Báu, Kha 
Luong Ngãi, nhà tho Hoàng Hung, Tô Lê Son....M?t xe ch? bà con t? Vung Tàu thì 
dã b? ch?n không t?i du?c tp Tân An c?a t?nh Long An.

T? Lanney Tran cho bi?t: 

10h30 Tòa t?m gh? gi?i lao. Nguyên Kha du?c d? ngh? m?c án t? 5-6 nam, Phuong 
Uyên v?n y án 6 nam. D?n 14h chi?u s? ti?p t?c di?n tu?ng..

M?i ngu?i ? ngoài tòa án hô to kh?u hi?u "D? d?o Trung Qu?c xâm lu?c!", "D? d?o 
tay sai bán nu?c!". M?i ngu?i v?a di v?a bi?u tình trên du?ng Truong D?nh v? 
phía siêu th? Coop Mark. Phiên tòa d? ki?n s? b?t d?u tr? l?i lúc 2 gi? chi?u.

Khi xe các b? cáo di ngang qua, tuy không có ai th?y rõ nh?ng ngu?i bên trong, 
nhung theo l?i c?a LS Hà Huy Son, c? 3 d?u ? trong và Dinh Nh?t Uy không ph?i 
là b? cáo. 

Theo l?i ch? Duong Th? Tân, m? c?a Uy & Kha là ch? Kim Liên trong lúc d?ng co 
d? gi? ngu?i (1 bác l?n tu?i lúc dang b? an ninh kéo di) thì ch? Kim Liên b? 
té, x?u và b? thuong c?t s?ng. Bà con n?m xu?ng du?ng d? c?n xe b?t ngu?i di, 
an ninh không nuong tay dánh d?p bà con d? m? du?ng cho xe, b?n thân ch? Duong 
Th? Tân cung b? d?p vào b?ng.

Tru?c dó b? c?a Dinh Nguyên Kha cung b? công an b?t dua di dâu không rõ. 

11h10: Hai m? con ch? Tr?n Thúy Nga dã du?c tr? t? do. 

M?t s? hình ?nh t? Fb Thuy Trang Nguyen - Truong Dung:Hai m? con Tr?n Th? Nga (Hà Nam) bang qua du?ngM?i ngu?i n?m xu?ng du?ng ch?n xe c?nh sát không cho dua m? con Tr?n Th? Nga di

Ch? Nhung (m? Phuong Uyên) quá b?c xúc vì nh?ng gì di?n ra hôm nay, hi?n ng?t 
x?u...

11h30: Nhà báo Kha Luong Ngãi, anh Nguy?n Vi?n (t? Hà N?i vào) dã du?c tr? t? 
do ngay sau khi phiên tòa bu?i sáng k?t thúc.

M?i ngu?i cùng nhau di an trua, l?y l?i s?c d? chi?u xem di?n tu?ng ti?p.

BU?I CHI?U:

Bu?i chi?u: g?n m?t tram ngu?i vì không vào du?c tòa án nên t?p trung thành 
doàn bi?u tình quanh các du?ng ph? Tân An hô vang kh?u hi?u Phuong Uyên, Nguyên 
Kha vô t?i, tr? t? do cho ngu?i yêu nu?c...có m?t trong doàn th?y có các nhân 
si Hu?nh Kim Báu, Tô Lê Son, nhà tho Hoàng Hung, nhà báo Kha Luong Ngãi (m?i 
du?c th? ra lúc 11g30), Bùi H?ng, Nguy?n Th? Tân, Nguy?n Hoang Vi An D? Nguy?n, 
D?p Catherine, Cha Dinh h?u Tho?i, Quyet Le Quoc, m? con Thuy Nga (m?i du?c th? 
ra), Hoàng Dung Cdvn, các b?n tr? No U, bà con Bà R?a Vung Tàu...

Hi?n doàn dang di quanh ph? và kéo ra l?i sau tòa án. L?c lu?ng công an ch? 
ngan ch?n không cho vào khu v?c tòa án, còn doàn bi?u tình mang theo nhi?u kh?u 
hi?u di quanh ph? không b? ngan ch?n và qu?y r?i. Chính quy?n Long An t? ra tôn 
tr?ng quy?n bi?u tình c?a ngu?i dân.

Chùm ?nh trên FB c?a Vy Vu và Dinh Huu Thoai: Chi?u nay 3 gi? tòa tuyên. Theo thông tin truy?n ra, phiên bu?i sáng Nguyên Kha 
xin gi?m án nhung không h? nh?n t?i. Phuong Uyên v?n c?ng c?i t? bào ch?a và 
tuyên b? mình vô t?i.

Ls Nguy?n Thanh Luong, ngu?i duy nh?t có m?t t?i phiên tòa sáng nay (m?c dù 
Uyên & Kha t? ch?i lu?t su, nhung Ls Luong có m?t d? d?i di?n cho Uy v? dân s? 
- dòi l?i tài s?n) cho bi?t trong phiên tòa, Phuong Uyên dã hùng h?n tuyên b?: 
"Tôi không c?n gi?m án. Tôi ch? c?n toà x? dúng ngu?i dúng t?i. Tôi cho r?ng 
ch?ng DCS không ph?i ch?ng phá d?t nu?c, dân t?c. Các ông d?ng dánh d?ng!" 

Doàn bi?u tình dang quay v? c?ng tru?c tòa án hô vang nhi?u kh?u hi?u. 

16h26: Du?c tin Tòa dã tuyên án:

+ Nguy?n Phuong Uyên: Án treo
+ Dinh Nguyên Kha: gi?m án còn 4 nam

Tin và ?nh b?n tu?ng thu?t du?c thu th?p t? nhi?u ngu?n. Xin chân thành c?m on 
các b?n!

Xin da t? chu v? dã quan tâm theo dõi. 

     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M?T ONG X?N XIN HÂN H?NH CUNG C?P D?CH V? QUÀ BI?U T?T CHO CÁ NHÂN-DOANH NGHI?P 
T?I:
http://matongxin.com/index.php?page=shop.browse&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=93&vmcchk=1&Itemid=93
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] tuong thuat phien toa phuc tham - Nguyen Hoang Bao Vu