[SMCC] tuc tang treo

Ch? Nh?t, 08/02/2009, 05:35 (GMT+7)

K? b? t?c t?ng treo

TT - N?ng chi?u không l?t qua kh?i t?n r?ng già, chi?u r?i ?nh s?ng y?u ?t 
xu?ng nh?ng b?i le, l? ô g?p ngang d?c nh? khung c?i ?ang che ch? cho c?c thi
hài hi?n hi?n trên m?t ??t. Tr??c m?t ch?ng tôi là hàng ch?c c? quan tài ???c 
??t trên nh?ng gi? g? g?m b?n cây c?c, c?ch m?t ??t 0,5-1m...

M?t ngôi “m? treo” ?? ???c xây c?i ti?n - ?nh: T.T.N.

Gi?a ch?n thâm u n?i r?ng c?a ??i ngàn Tây nguyên hùng v?, tôi li?u m?nh b??c 
vào ngh?a ??a treo Vai Trang (Kontum). M?t c?m gi?c ?n l?nh ch?y qua ng??i.

?i vào... r?ng ma

Chuy?n ?? ?? c?ch ?ây m??i n?m, khi tôi l?n ??u thâm nh?p “r?ng ma” c?a ng??i 
J? ? x? biên gi?i ??k Long. Cùng ?i c? anh c?n b? Huy?n ?oàn ??kglei (t?nh
Kontum) tên Tr?n Ng?c T?. T? x? ??n ng? ba ??k Môn th? ?i ng??c lên h??ng biên 
gi?i Vi?t - Lào. 

Ch?ng tôi vào nhà tr??ng thôn và già làng ?? ?? ngh? cho ng??i d?n ???ng vào 
ngh?a ??a treo Vai Trang. D??i t?n r?ng nguyên sinh, ? ?ây cây le và l? ô nhi?u
vô k?, g?y g?p ngang ng?a nh? m?c c?i. N?ng chi?u không l?t qua kh?i t?n r?ng 
già, r?i ?nh s?ng y?u ?t xu?ng nh?ng b?i le, l? ô d?ng ??ng nh? ?ang che
ch? cho c?c thi hài hi?n hi?n trên m?t ??t. Ch?ng tôi lu?n sâu vào bên trong 
d??i nh?ng l?p l? dày h?n 20cm, chân tôi b?ng gi?m ph?i c?i g? ?? nghe l?
l?m, v?ch ??m l? ra bên d??i là m?nh ghè r??u, m?y c?i chén ?n c?m, gùi, balô, 
?èn pin, chai l? và h?i ôi c? c? x??ng ng??i. H?n v?a lên mây ??nh th?o
ch?y tr? ra nh?ng v? m?u t? m? nên hai ch?ng tôi tr?n an nhau và... ?i ti?p.

?i vào “r?ng ma” làm ch?ng tôi m?t ph??ng h??ng, ph?a d??i là con su?i ??k Long 
n??c ch?y ào ào. B?ng tr??c m?t ch?ng tôi hi?n lên hàng ch?c quan tài ???c
??t trên nh?ng gi? g? v?i b?n cây c?c, c?ch m?t ??t 0,5-1m... m?t s? c?n kh? 
m?i ch?ng t? tang gia v?a t? ch?c ??m ma xong. Ngoài c?c quan tài b?ng g?
c? c? nh?ng quan tài ???c làm b?ng nhôm, v? bom bi, thùng x?ng g? hàn thành 
nh?ng quan tài r?t ??p. Ph?a trên quan tài ???c l?p m?i tôn ho?c cây l? ô l?t
s?p ng?a, xung quanh v?t ??y r?y nh?ng v?t d?ng mà ng??i ch?t ???c “chia ph?n”, 
m?t s? “con ma” c?n ???c chia c? heo, gà s?ng bu?c vào chân c?t quan tài.
C? nhà c?n chia c? radio, bàn gh?, xe ??p (?? ? ngoài) và vàng (??t trong h?m). 
? nh?ng chi?c quan tài b?c ra th?y m? m? trong ?? nh?ng l?p x??ng. 

T?ng treo ?? nh? ??n ng??i 

Tr? l?i Vai Trang l?n này, ch?ng tôi t?m ??n già làng A J?p và Y Môi, c? hai 
ông nay ?? trên 90 tu?i. Hai già làng k?: ngày x?a m?t gia ??nh n? c? hai anh
em trai m? côi cha m? t? thu? nh?. H? s?ng n??ng t?a nhau, yêu th??ng nhau h?t 
m?c. Khi ??n tu?i tr??ng thành, ng??i anh làm ngh? buôn b?n nên nhanh ch?ng
giàu c?. Ng??i em trai ch?m ch?, c?n m?n làm n??ng r?y. Ch?ng lâu sau c? hai 
anh em ??u giàu c? nh?t làng nh?ng không bi?t ai giàu h?n ai. Ng??i anh bèn
ngh? ra m?t c?ch và n?i v?i ng??i em r?ng h?y thi tài b?ng c?ch xây m?t c?i nhà 
mà v?ch ph?i b?ng da trâu, ai b?c ???c da trâu quanh nhà nhi?u h?n th?
ng??i ?? ???c coi là giàu h?n. 

??n h?n, dân làng n?i c?ng chiêng và m?i ng??i ???c m?i ??n u?ng r??u ?? ch?ng 
ki?n cu?c thi. Ng??i anh nhanh ch?ng c?t t?ng m?ng da trâu l?n treo ??y vào
cây l? ô ?? ???c d?ng s?n. C?y nhà nhi?u trâu, ng??i anh “??p” h?t con trâu này 
t?i con trâu kh?c v?i quy?t tâm chi?n th?ng. C?n ng??i em ch? “??p” m?t
con trâu, khéo léo dùng dao l?t m?ng da trâu kéo c?ng ra ?? ph? lên ???c nhi?u. 
Nh? bi?t c?ch c?ng mi?ng da trâu mà ng??i em ?? chi?n th?ng. Thua cu?c,
ng??i anh cay c?. Hai anh em b?t h?a và làng t?ch ra làm hai. Ng??i em t?m ??n 
m?t con su?i c? nhi?u lau l?ch th? d?ng l?i l?p nên làng Vai Trang ngày
nay. 

Vai Trang c? ngh?a là con su?i c? nhi?u lau l?ch. T? ?? v? sau làng Vai Trang 
l?y tr?ng tr?t và ch?n nuôi làm ngh? ch?nh, s?ng ?oàn k?t yêu th??ng nhau,
h?a thu?n v?i c?c buôn làng kh?c bên c?nh. Ng??i em là th? l?nh ??c ??, tài 
cao, h?t m?c th??ng yêu, s? chia gi?p ?? ng??i dân nghèo m?i khi g?p kh? kh?n,
ho?n n?n. Khi ông qua ??i, dân làng kh?c l?c th?m thi?t su?t nhi?u ngày mà 
không n? chôn xu?ng ??t. H? bèn ngh? ra c?ch treo quan tài lên cây ?? không
con g? c? th? ?n ???c thi th?, ai nh? c? th? ra ?? th?m vi?ng và nh? th? linh 
h?n ng??i th? l?nh s? ? m?i v?i dân làng.

Vai Trang ngày m?i 

Tôi t?m ??n nguyên b? th? ??ng ?y x? ??k Long A Ch?ng, ông cho bi?t nh?ng ng??i 
ch?t ???c t?ng treo g?n ?ây không ph?i là m?t già làng hay m?t th? l?nh
tài gi?i, mà ??n gi?n ch? là... ng??i giàu. Th?c t? nh?ng gia ??nh giàu c? m?i 
?? ti?n mua nh?ng cây g? qu? to b?ng m?y v?ng ôm, r?i thuê ng??i ??c ??o
ch?m tr? h?nh nh?ng con th? l?n và ?? ti?n mua m?y con trâu gi?t th?t ?? th?t 
??i c? làng ?n u?ng linh ??nh. 

Ong A Ch?ng n?i: “Tr??c n?m 2003 th? v?n c?n nh?ng t? ?? ??n nay b? h?n r?i. 
C?n b? huy?n xu?ng h?p v?i dân làng, phân t?ch cho bà con hi?u làm nh? v?y
m?t v? sinh môi tr??ng l?m! Bà con nghe theo nên t? ?? ??n bây gi? không ai c?n 
d?m chôn treo nh? ngày x?a n?a!”. Ch?ng tôi c?t r?ng l? ô r?m r?p ?i sâu
vào trong nay ?? không t?m ???c nh?ng chi?c quan tài treo l? l?ng mà tôi t?ng 
nh?n th?y c?ch ?ây m??i n?m v? tr??c, ch? b?t g?p r?i r?c m?t s? ghè r??u,
xoong n?i, dao r?a... ?? b? ??p v?, b? cong bên c?nh d?u t?ch nh?ng quan tài 
không c?n h?nh thù.

TR?N TH?O NHI

Other related posts:

  • » [SMCC] tuc tang treo - Nguyen Hoang Bao Vu