tu lanh mini

mùa hè oi ? dã g?n k? v?i vi?c nhi?t d? trong ngày d?n d?n nân cao lên kéo theo 
vô vàn cái phi?n tói cho s?c kh?e.
Mua m?t cái t? l?nh mini là gi?i pháp mà tôi dang nghi d?n nên m?i lên net d? 
tìm hi?u v? thông tin m?t hàng này.
may sao l?i g?p khá nhi?u thông tin b? ích li?n g?i xu?ng cho m?i ngu?i cùng 
d?c và bi?t dâu dây cung là di?u b?n dang nghi d?n.

Th? gi?i tuoi mát "tí hon"

In ?n

Ngày 15 tháng 6 nam 2004

Không tô di?m cho mình b?ng v? b? ngoài sang tr?ng, trong su?t, nh?ng du?ng nét 
thi?t k? d?c dáo c?a dòng s?n ph?m th?i thu?ng, t? l?nh mini dã chinh ph?c
ngu?i tiêu dùng b?ng s? ti?n d?ng, "co d?ng" và giá thành h?p d?n.

Ti?t ki?m cùng mini
Ki?n trúc vuông, nh? g?n, dung tích t? 46 - 50 lít (không có s? ngan cách gi?a 
ngan dông v?i ngan l?nh), tr?ng lu?ng dao d?ng kho?ng 15 - 20kg tu? theo
nhà s?n xu?t. Ph?n l?n là làm l?nh tr?c ti?p (có dông tuy?t) g?m ngan dá nh?, 
ngan d?ng trái cây, th?c ph?m, ngan d?ng tr?ng và chai l?. Ch? có th? nhung
xem ch?ng d?y là c? m?t "th? gi?i tuoI mát" d?y thú v?.
Y?u t? thu hút khách hàng mua t? là ti?t ki?m di?n, làm l?nh nhanh. V?i thi?t 
k? mini bao g?m c? ngan dông và ngan l?nh nên b? ph?n làm l?nh không b? phân
tán nhi?t mà to? hoi l?nh tr?c ti?p trong t?, thúc d?y nhanh chóng quá trình 
dông dá. Thi?t k? này giúp ti?t ki?m di?n (s?n ph?m c?a General Electric m?t
kho?ng 0,5kw/24h). Dàn t? ch?y êm, b? ph?n di?u khi?n nhi?t d? khá phù h?p. 
Di?n tích chi?m dóng l?i vô cùng khiêm t?n nh? kích thu?c khá lí tu?ng (chi?u
dài = chi?u cao = 50cm), r?t thích h?p cho các phong tr? nh?, gia dình ít nhân 
kh?u, ngu?i có thu nh?p th?p.
Ngu?i s? d?ng có th? t?n d?ng m?t góc xéo trong nhà d? d?t t? ho?c du?i chân d? 
bàn làm vi?c, trong phòng ng? và b?t c? noi nào có th?.

"Mi nhon" v?n hi?n d?i
"Xí x?n" hon m?t chút c? v? hình th?c l?n tính nang s? d?ng, dang làm "xiêu 
lòng" r?t nhi?u khách hàng là lo?i t? l?nh t? 90 - 110 lít. Du?c thu nh? t?
c?u trúc lo?i t? l?nh l?n 150- 500 lít nhung l?i không quá c?u kì nên dòng s?n 
ph?m này có nh?ng nét d?c dáo r?t riêng theo ki?u "có th? b?n không cao
nhung ngu?i khác ph?i ngu?c nhìn". Ngoài ngan dông dá du?c thi?t k? riêng bi?t, 
có th? ch?a th?c ph?m tuoi s?ng, ph?n còn l?i là m?t không gian d?y thi
v? cho m?t cái bánh kem, th?c an dã qua so ch?, nh?ng chai nu?c l?n, m?t h?c 
d?ng rau qu? tuoi xanh... Ph?n l?n t? l?nh lo?i này là làm l?nh tr?c ti?p,
cung có m?t s? lo?i không dóng tuy?t nhung giá thành hoi cao hon. Tuy nhiên, 
n?u b?n ch?n mua lo?i dóng tuy?t thì cung không có v?n d? gì quan tr?ng, b?i
l? nh?ng t? l?nh này dóng tuy?t không nhi?u nhu lo?i t? l?nh có dung tích l?n. 
Kích thu?c v?a v?n (kho?ng hon 1 mét, k? c? chân d?), lung t? ph?ng d? ti?t
ki?m di?n tích cùng n?i th?t nhi?u màu tuoi tr? b?t m?t (s?n ph?m GC- 051SA c?a 
LG) cung góp ph?n t?o cho m?t hàng này thu hút s? chú ý c?a ngu?i tiêu
dùng.
Nhi?u nhà s?n xu?t không còn xem t? l?nh nh? nhu là m?t gi?i pháp g?n, ti?n, 
ch? dành cho s? ít ngu?i s? d?ng v?i các ch?c nang khá don gi?n n?a mà b?t
d?u chú ý nhi?u d?n ch?t lu?ng và tính hi?u qu?. LG, Panasonic, Toshiba, 
Samsung, Deewoo, Hitachi, Sanyo... d?u t?p trung chú ý nhi?u d?n kh? nang b?o
qu?n th?c an luôn tuoi ngon và v? sinh. B? ph?n kh? mùi b?ng màng ch?t l?c có 
ch?t xúc tác nh?m phân hu? và kh? mùi t? cá th?t. H? th?ng khí l?nh da chi?u
nh? nhi?u c?a th?i gió d?m b?o du?c khí l?nh d?n t?ng ngan nhanh hon và kh? 
nang gi? l?nh lâu hon. Gioang c?a du?c làm b?ng ch?t li?u d?c bi?t giúp không
b? n?m m?c, ngan ng?a du?c s? phát tri?n c?a vi khu?n và gi? kín t?. M?t phía 
ngoài nhu ph?n c?a t? du?c du?c làm b?ng nh?a ch?ng nóng, móp và không g?.
Nh?ng chi ti?t nh? hon nhu khay dá, khay d?ng th?c an hay ngan d?ng rau qu? 
cung du?c quan tâm chu dáo. V?i khay d?ng dá là kh? nang linh ho?t, ch? c?n
v?n nút ngay t?i khay là có th? l?y dá d? dàng ch? không c?n l?y c? khay ra 
kh?i t?. Ngan d?ng rau qu? có tính nang gi? ?m d? hoi ?m du?c ngung t? trên
khay luôn gi? cho hoa qu? tuoi lâu hon. Ph?n d?ng th?c an du?c d? b?i khay 
không dính u?t, n?u th?c ph?m có ch?y d? thì cung không b? tràn xu?ng ph?n du?i
cung nhu có th? lau chùi r?t thu?n ti?n.
Hi?n nay, giá thành c?a các lo?i t? l?nh mi nhon du?c dánh giá là "m?m". N?u 
lo?i không dóng tuy?t thì c? 2.800.000, thì lo?i dóng tuy?t còn tu? thu?c vào
nhà s?n xu?t, thông thu?ng là t? 1.800.000 - 2.200.000. Cùng m?t lo?i nhung có 
nhi?u màu cho khách hàng m?c s?c ch?n l?a. Phong phú, da d?ng, nhi?u công
d?ng thi?t th?c, giá c? h?p lí. M?t s? lôi cu?n m?nh m? c?a nh?ng chiéc t? "tí 
hon" nhung làm du?c c? kh?i chuy?n l?n.

B?n có nên ch?n t? l?nh lo?i nh?:
Nên l?m ch? n?u b?n còn d?c thân, m?t chi?c t? l?nh nh? có th? cho b?n d?ng 
th?c an trong m?t tu?n.
Sao l?i không co ch? n?u gia dình b?n ít ngu?i, chua có nhi?u di?u ki?n d? d?u 
tu m?t cái t? x?n c? nam sáu tri?u và hon th? n?a.
Dâu ch? có th?, n?u gia dình b?n là "tam d?i d?ng du?ng" và r?t khá gi? thì m?i 
phòng s?m m?t cái minhon d? d?ng món trái cây mà mình tâm d?c, d? t?n công
mu?n u?ng m?t ly sinh t? mát l?nh l?i ph?i "lò dò" xu?ng b?p.

M?t s? h?n ch? khi dùng t? l?nh mini:
M?t s? th?c an, th?c ph?m nhu rau qu?... n?u b?n d? trong t? ? th?i gian lâu 
thì d? b? dông c?ng.
B?n không nên d? th?c ph?m tuoi s?ng nhu th?t, cá... trong t?. N?u th?t s? c?n 
thi?t ph?i d? trong t?, b?n nên r?a s?ch, b? th?t cá vào m?t h?p nh?a nh?
d?y kín nh?m tránh s? b?c mùi ?nh hu?ng d?n các lo?i th?c an khác.

T?p chí S?c m?nh s?
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » tu lanh mini