[SMCC] tu hom nay vnpt doi so dt tren toan quoc

T? hôm nay (5/10), VNPT d?i s? c? d?nh trên toàn qu?c

05/10/2008 0h16 (GMT+7)

T? hôm nay (5/10), VNPT s? "m? màn" cho vi?c d?i s? di?n tho?i c? d?nh t?i 55 
t?nh thành trên toàn qu?c b?ng cách thêm ch? s? 3 vào tru?c s? di?n tho?i
hi?n hành. 

Các thuê bao c? d?nh m?i c?a VNPT s? có thêm ch? s? 3 vào tru?c s? di?n tho?i 
hi?n hành. 

D?i v?i 53 t?nh có s? di?n tho?i c? d?nh g?m 6 ch? s? s? du?c nâng lên thành 7 
ch? s?.

53  t?nh này g?m: An Giang, Bà R?a Vung Tàu, B?c Liêu, B?c Giang, B?c K?n, B?c 
Ninh, B?n Tre, Bình Duong, Bình D?nh, Bình Phu?c, Bình Thu?n, Cà Mau, Cao
B?ng, D?ng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tinh, Hoà Bình, Hung Yên, Khánh 
Hoà, Kon Tum, L?ng Son, Lào Cai, Lâm D?ng.

Long An, Ninh Bình, Ninh Thu?n, Phú Th?, Phú Yên, Qu?ng Bình, Qu?ng Nam, Qu?ng 
Ngãi, Qu?ng Ninh, Qu?ng Tr?, Sóc Trang, Son La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái
Nguyên, Th?a Thiên Hu?, Ti?n Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vinh Long, Vinh 
Phúc, Yên Bái, Di?n Biên, Lai Châu, D?k L?k, D?k Nông, C?n Tho, H?u Giang.

Ngoài ra, có hai thành ph? l?n là Hà N?i và TP. H? Chí Minh s? nâng d? dài s? 
thuê bao t? 7 ch? s? lên 8 ch? s?, cung b?ng cách thêm ch? s? 3 vào s? di?n
tho?i hi?n hành. Các thuê bao G-Phone khi chuy?n d?i cung du?c áp d?ng nhu các 
s? thuê bao c? d?nh thông thu?ng khác.

Ông Tr?n Vinh Phúc, Phó ban Vi?n thông, Phó tru?ng ban ch? d?o D?i s? di?n 
tho?i c? d?nh - VNPT cho bi?t, tính d?n th?i di?m này, công tác chu?n b? cho
vi?c d?i s? t? 0h gi? ngày 5/10 dã hoàn thành.

Sau khi d?i s?, t?ng kho s? thuê bao c? d?nh c?a thành ph? H? Chí Minh, Hà N?i 
s? lên 80 tri?u s? cho m?i d?a phuong và kho s? các t?nh cung tang lên tuong
?ng kho?ng 8 tri?u s?. Vi?c d?i s? này là c?n thi?t d? d?m b?o nhu c?u tru?c 
m?t phân b? kho s? cho các nhà khai thác vi?n thông m?i cung nhu d? dáp ?ng
cho vi?c phát tri?n các lo?i hình d?ch v? m?i trong tuong lai.  

D? th?c hi?n d?i s? trên toàn khu v?c Hà N?i (m?i), d?i ngu k? thu?t s? ph?i 
l?p d?t thêm các du?ng d?u n?i v?i khu v?c c?a Hà Tây cu và khu v?c c?a huy?n
Mê Linh và huy?n Luong Son. 

Ông D?ng Anh Son, Tru?ng phòng M?ng và D?ch v?, Vi?n thông Hà N?i kh?ng d?nh: 
"Hi?n nay chúng tôi dã th?c hi?n chu?n b? d?u chuy?n cho kho?ng 18000 thuê
bao thu?c ngo?i vi Hà N?i cu và dã k?t n?i luu lu?ng gi?a các trung tâm t?ng 
dài chính c?a khu v?c Hà Tây và vi?n thông Hà N?i. Chúng tôi dã th? nghi?m
thành công ngày 20/9 v?a r?i."

Anh Lê 

Other related posts:

  • » [SMCC] tu hom nay vnpt doi so dt tren toan quoc