[SMCC] tu Century den New Century

T? Century D?n New Century 
http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?l=141&u=145&mx=145&lmt=5
V?a m?i ch?ng ki?n cu?c t?n công r?m r? c?a l?c lu?ng c?nh sát hình s? vào vu 
tru?ng New Century, Hà N?i, ít lâu sau các nhà báo l?i du?c m?c kích m?t "tr?n
dánh l?n" khác, cung c?a T?ng c?c c?nh sát, trong các khách s?n ? Vung Tàu và 
TP H? Chí Minh. Du?c tác nghi?p gi?a trung tâm c?a nh?ng s? ki?n h?p d?n
và nóng b?ng nhu v?y k? cung vinh d?; nhung, làm sao d? không b? nh?ng s? ki?n 
"hoành tráng" ?y làm m?t di s? t?nh táo ngh? nghi?p?

"Chuyên Án" New Century

Tin "dánh" vu tru?ng New Century tràn ng?p trang nh?t các t? báo sáng th? B?y, 
28-4-2007. M?t t? báo tu?ng thu?t: "Kho?ng 1 gi? sáng 28-4, g?n 500 c?nh
sát du?c trang b? vu khí, dùi cui, áo giáp. thu?c nhi?u l?c lu?ng c?a B? Công 
an dã b?t ng? bao vây và ?p vào New Century, vu tru?ng l?n nh?t mi?n B?c".
Bài báo bình lu?n: "Cu?c t?p kích b?t ng? khi?n các d?i tu?ng trong vu tru?ng 
không k?p tr? tay. Công an Hà N?i dã không hay bi?t gì v? cu?c t?p kích này".

Nhung không ph?i có m?t âm muu kh?ng b? l?n v?a b? d?p tan, nh?ng gì x?y ra ? 
New Century dêm dó ch? là c?nh v?n di?n ra hàng dêm ? các vu tru?ng: "Khi
l?c lu?ng công an ?p vào, c? vu tru?ng dang chìm d?m trong ru?u bia, ti?ng nh?c 
chát chúa, kích d?ng". K?t qu? phá án cho th?y: "Ki?m tra bu?c d?u t?i
van phòng c?a ch? vu tru?ng và các qu?n lý chua phát hi?n có d?u hi?u c?a vi?c 
tàng tr? ma tuý. Trong s? các dân choi b? b?t, có ít nh?t m?t n? thanh niên
b? phát hi?n tàng tr? ma tuý t?ng h?p trong ngu?i. Ngoài ta m?t s? d?i tu?ng 
khác dã ném thu?c xu?ng sàn nh?m tiêu hu? tang ch?ng". 

M?t chuyên án l?n, d?t "du?i s? ch? d?o c?a B? Công an, du?c T?ng c?c C?nh sát 
xác l?p, tri?n khai r?t th?n tr?ng t? khâu trinh sát ban d?u, d?n vi?c lên
k? ho?ch, ch?n th?i di?m phá án"; nhung ch? phát hi?n ra m?t n? thanh niên, là 
khách, "tàng tr? ma tuý t?ng h?p trong ngu?i" sau khi: "áp t?i lên xe 1.163
ngu?i (trong dó có c? các di?n viên, ca s?) dua v? các di?m t?p k?t d? ti?n 
hành l?y l?i khai và ki?m tra tình tr?ng s? d?ng ma tuý"! 

Chuy?n "khách choi" vu tru?ng mang ch?t kích thích vào s? d?ng không ph?i là 
m?t phát hi?n m?i m?. B?o v? New Century dã t?ng "l?p công" ngo?n m?c hon,
du?c chính quy?n khen thu?ng, do b?t qu? tang ngu?i mang thu?c l?c vào vu 
tru?ng. Tuy nhiên, d?i tá Nguy?n Anh Tu?n tuyên b?: "B?t qu? tang m?t s? ngu?i
mang ma tuý d? báo cho co quan công an thì cung không lo?i tr? kh? nang chính 
s? ngu?i b?o v? này l?i d? cho nh?ng ngu?i thân quen v?i h? vô tu mang thu?c
l?c vào vu tru?ng". Sau m?t chuyên án công phu nhu th?, l? ra các nhà báo ph?i 
yêu c?u ông Tu?n cung c?p b?ng ch?ng ch? không ph?i dua ra các suy doán.
Và câu h?i l?n ? dây là: Có th?c s? c?n thi?t ph?i huy d?ng t?i "500 c?nh sát 
trang b? dùi cui"; c? "5-7 phút l?i có m?t chuy?n xe hú còi lao di" vào lúc
n?a dêm gi?a Th? dô c?a m?t d?t nu?c dang du?c coi là thanh bình ch? d? b?t gi? 
vài ngu?i có d?u hi?u s? d?ng thu?c l?c?

V? Án Century

T? "thác lo?n" xu?t hi?n trong v? vu tru?ng New Century dã du?c dùng 15 nam 
tru?c trong v? án vu tru?ng Century hay còn g?i là v? án "Pierre Tân". Pierre
Tân v?n là m?t Vi?t Ki?u, h?c hành d? d?t t?i Pháp. Tân v?n v? Vi?t Nam làm an 
và t? t?p trong nh?ng nam mà ngu?i dân Vi?t Nam v?a m?i thoát ra kh?i nh?ng
con dói.

Ti?c sinh nh?t l?n th? 27 c?a Tân tr? thành "v? án" có l? xu?t phát t? t? thi?p 
m?i g?i các thân h?u du?c trình bày trên vi tính, v?i m?t bi?u tu?ng tình
d?c cách di?u và nh?ng l?i l? gây chú ý b?t thu?ng. C?nh sát hình s? dã không 
b? qua nh?ng chi ti?t dó.

Dêm 12-12-1992, khi b?n bè c?a Tân dang có m?t t?i vu tru?ng Century d? ti?c 
thì "các chi?n s? công an cùng các nhà báo ?p vào". 24 ngu?i b? t?m gi?, trong
dó có 18 ngu?i cùng v?i Tân b? dua v? d?n công an d? r?i sáng hôm sau h? du?c 
th?. Nhung, ti?c sinh nh?t c?a Pierre Tân, ngay sau dó, tr? thành phóng s?
trang nh?t c?a nhi?u t? báo và nó du?c gi?t tít: "Dêm thác lo?n c?a gi?i thu?ng 
luu tr?". M?t t? báo mô t?: "H? b?t d?u quay cu?ng trên sàn nh?y, v?a nh?y
v?a la hét . Khi công an ?p vào, hi?n tru?ng còn vuong vãi nh?ng bao cao su dã 
bóc." Câu chuy?n càng du?c d?c bi?t chú ý khi các báo dua tên hai ngu?i
n?i ti?ng có m?t trong cu?c "thác lo?n" này: ca s? Ng?c Son và di?n viên di?n 
?nh M?ng Vân.

Các báo dang ti?p: "Nhi?u b?n d?c dã di?n tho?i, vi?t thu ho?c tr?c ti?p d?n 
toà so?n bày t? s? cam ph?n t?t cùng d?i v?i nh?ng trò d?i tru? c?a nhóm Pierre
Tân". Qu?c h?i lúc ?y cung dang h?p ? Hà N?i, m?t s? chính khách dã có thêm ý 
ki?n vào. M?t tu?n sau, 5 ngu?i dã b? b?t. H? g?m:Pierre Tân và hai ngu?i
dã giúp Pierre Tân th?o lá thu; ca s? Ng?c Son vì m?t l?i mà anh ph?m t? lâu 
tru?c dó (hát nh?c Lính C?ng Hoà); di?n viên M?ng Vân, "ch?ng ngu?i thi hành
công v?". 

V? th?m phán xét x? v? Pierre Tân sau này cho bi?t, s? th?t không nhu báo chí 
nói. Nh?ng "bao cao su" mà Pierre Tân b?o b?n c?a anh mang t?i dêm sinh nh?t
ch? d? du?c dùng nhu m?t bi?u tu?ng c? d?ng cho tình d?c an toàn. Trên th?c t?, 
nh?ng bao cao su ?y du?c treo trên nh?ng cây bon sai ch? không ph?i là
"vuong vãi trên sàn" m?t cách thác lo?n nhu dã du?c mô t?. Hành d?ng "ch?ng 
ngu?i thi hành công v?" c?a M?ng Vân th?c ch?t ch? là: Cô d?n ti?c sinh nh?t
mu?n, không th?c s? hi?u di?u gì dã x?y ra nên khi m?t nhà báo dua máy hình lên 
ch?p cô, cô dã dua tay g?t roi chi?c máy ?nh dó. M?ng Vân là b?n h?c em
gái Pierre Tân, Á h?u Lý M? Dung, M? Dung g?i Vân d?n d? sinh nh?t mà không g?i 
gi?y m?i. M?ng Vân dã ? trong Chí Hoà nhi?u tháng tru?c khi du?c tuyên
vô t?i. 

Trong bài báo "Dêm thác lo?n", Ng?c Son du?c mô t?: Anh không thi?u th? gì tr? 
nh?ng trò Pierre Tân! Mu?i m?y nam sau, Ng?c Son v?n không lý gi?i n?i vì
sao, m?t dêm sinh nh?t nhu v?y l?i du?c coi là thác lo?n? Anh nh? l?i: "Pierre 
Tân dang d?m nhi?m vi?c trang trí n?i th?t cho nhà tôi. Nhân ngày sinh nh?t,
tôi d?n t?ng anh cây dàn, v?a vào du?c 15 phút, dang ng?i u?ng nu?c thì công an 
?p t?i"!

Ch?c Nang D?t Câu H?i C?a Nhà Báo

Câu chuy?n vu tru?ng Century- v? án Pierre Tân có l? dã b? hoàn toàn lãng quên 
nên khi v? New Century x?y ra, nhi?u nhà báo dã ch? dóng vai trò nh?ng "thu
ký c?a công an", nhu m?t d?ng nghi?p ? báo Pháp Lu?t nh?n xét. New Century dã 
t?n t?i nhu th?, dã ho?t d?ng nhu th? hàng ch?c nam, các nhà báo dã di qua
dó, có nhi?u nhà báo dã vào dó, th?y nó "an choi" th?t, nhung cung th?y dó ch? 
là chuy?n thu?ng tình c?a vu tru?ng. D? r?i, cung gi?ng nhu v? Century,
ch? sau khi "công an ?p vào", nó l?p t?c tr? thành thác lo?n! D? r?i, không ai 
d?t câu h?i v?i c?nh sát khi ch?ng ki?n 1.163 ngu?i khách b? d?n m?t cách
t?c tu?i lên xe, dua v? d?n, b? t?m gi? t?i t?n chi?u hôm sau, trong khi da s? 
h? dã d?n dó nhu d?n m?t trung tâm gi?i trí ho?t d?ng công khai, h?p pháp.
Không ph?i ai d?n vu tru?ng cung an choi trác táng. C?nh sát ch? tìm th?y d?u 
hi?u s? d?ng ch?t kích thích ? 15% khách trong s? 1.163 ngu?i b? dua v? d?n!


"Chuyên án" dánh vào các sòng b?c trong các khách s?n t?i Vung Tàu và TP HCM 
dêm 27-5-2007 cung là m?t ví d? n?a v? s? "ph?i h?p" gi?a công an và báo chí.
D?c hàng tít, "Dánh s?p 5 Casino qu?c t?, thu gi? hàng tri?u USD", tu?ng dâu 
c?nh sát v?a l?p m?t chi?n công hi?n hách. Té ra, dó ch? là m?t cu?c b?t b?
t?i các di?m kinh doanh trò choi dánh bài h?p pháp b?ng máy ? m?t s? khách s?n 
dành cho ngu?i nu?c ngoài. Qu?n lý các di?m dánh bài này dã d? cho nhi?u
ngu?i Vi?t Nam vào choi. Hành vi ?y là vi ph?m pháp lu?t. Tuy nhiên, v?i hành 
vi vi ph?m pháp lu?t ?y, ch? c?n vài c?nh sát khu v?c t?i ki?m tra, ai ?
trong sòng bài mà không có h? chi?u nu?c ngoài là có th? l?p biên b?n ph?m pháp 
qu? tang, và có th? truy c?u trách nhi?m hình s?. Vi?c di?n ra gi?a thanh
thiên b?ch nh?t nhu v?y, c?n chi ph?i dùng t?i hàng tram c?nh sát b? ráp, c?n 
chi ph?i n? súng trong khách s?n và c?n chi ph?i gom hàng tri?u dô la v?
co quan di?u tra! 

Nhà báo có m?t vai trò quan tr?ng trong công cu?c ch?ng tham nhung và ch?ng các 
t? n?n xã h?i. S? d?ng thông tin t? co quan di?u tra là c?n thi?t, nhung
cung ch? có th? coi dó là m?t ngu?n. Không ph?i ng?u nhiên mà trong r?t nhi?u 
v? án, có hàng tram t? báo dã dang cùng nh?ng thông tin gi?ng nhau; cùng
r? lên, r?i cùng im l?ng! Nhi?u nhà báo dã ch? d?a vào m?t ngu?n tin duy nh?t, 
ngu?n tin này l?i luôn du?c "rò r?" có m?c dích, có lúc, có ngu?i. Có r?t
nhi?u b? can ngay sau khi b? công an b?t, du?c báo chí mô t? nhu là m?t k? gi?t 
ngu?i d? r?i nhi?u nam sau m?i nh?n ra h? vô t?i. Có nhi?u ngu?i v?a b?
công an di?u tra dã du?c báo chí mô t? nhu là t?i ph?m d? r?i v? sau, khi co 
h?i thang ti?n d? b?t c?a h? qua di, s? ngh?êp và danh d? c?a h? dã b? hu?
ho?i, m?i th?y h? không ph?i là ngu?i nhu nh?ng thông tin mà báo chí du?c "bom, 
m?m".

Báo chí b? s? d?ng v?i nh?ng m?c dích không ngay th?ng không ch? là v?n d? c?a 
riêng m?t th? ch? nào. Câu chuy?n v? Judith Miller, n? phóng viên New York
Times, là m?t bài h?c. Miller dã t?ng gi?t gi?i Pulitzer nam 2002 cùng v?i các 
d?ng nghi?p trong lo?t bài v? m?ng lu?i Al Qaeda. Ch? du?c coi nhu m?t ngu?i
hùng khi ch?p nh?n ? tù 85 ngày ch? không ch?u khai tru?c toà ngu?n dã cung c?p 
thông tin trong v? "ti?t l? di?p viên CIA". Cho d?n khi ngu?i ta bi?t r?ng,
ngu?n tin c?a ch? chính là Libby, Chánh van phòng c?a Phó T?ng th?ng M?, Dick 
Cheny. 

Libby ti?t l? tin cho báo chí v?i m?c dích mà ngu?i ta tin là d? tr? dua J. 
Wilson, m?t c?u nhân viên Nhà Tr?ng. Wilson dã ch? trích Nhà Tr?ng khai thác
không khách quan tin c?a CIA v? "vu khí hu? di?t l?n", nh?m chu?n b? cho cu?c 
chi?n Iraq. L?p t?c thông tin du?c rò ra cho bi?t, v? c?a Wilson chính là
m?t nhân viên CIA có trách nhi?m thu th?p nh?ng thông tin này. 

Ngay l?p t?c, nh?ng bài báo di?u tra c?a Miller h?i tru?c chi?n tranh du?c xem 
xét l?i và có co s? d? tin, ch? dã du?c "m?m" nh?ng thông tin mà t? dó, cùng
v?i nhi?u d?ng nghi?p khác, vi?t nh?ng bài báo khi?n cho có lúc da s? dân chúng 
M? hi?u v? tính c?n thi?t c?a cu?c chi?n tranh Iraq theo hu?ng có l?i cho
nh?ng ngu?i ch? chi?n. Miller, ngay l?p t?c ph?i t? ch?c. Dã t?ng là m?t nhà 
báo l?ng danh, ch? vì "an theo, nói leo", Judith Miller dã m?t c? ti?ng tam
l?n s? nghi?p.

Huy D?c
dáng d?c hen

Other related posts:

  • » [SMCC] tu Century den New Century - Nguyen Hoang Bao Vu