truyen hinh ki thuat so mat dat VTC

VN chính thöùc phaùt soùng truyeàn hình soá maët ñaát

TTO - Chieàu 5-4, oâng Löu Vuõ Haûi, Phoù giaùm ñoác Coâng ty VTC, cho bieát 
Phoù thuû töôùng Phaïm Gia Khieâm vöøa kyù quyeát ñònh cho pheùp Coâng ty Ñaàu 
tö vaø phaùt trieån coâng ngheä truyeàn hình (VTC) trieån khai phaùt soùng 
truyeàn hình kyõ thuaät soá maët ñaát (THKTSMÑ - digital video broadcasting 
terrestrial, DVB-T) treân dieän roäng.

Theo vaên baûn soá 1648/VPCP-VX, Phoù thuû töôùng Chính phuû ñaõ giao cho Boä 
Vaên hoùa - Thoâng tin chuû trì, phoái hôïp vôùi Ban Tö töôûng Vaên hoùa Trung 
öông, Boä Böu chính vieãn thoâng vaø caùc cô quan lieân quan chæ ñaïo, hoã trôï 
phaùt trieån truyeàn hình kyõ thuaät soá maët ñaát theo loä trình thích hôïp, 
ñaûm baûo caùc giaûi phaùp kyõ thuaät truyeàn hình trong caû nöôùc coù hieäu 
quaû, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá, xaõ hoäi cuûa Vieät Nam. Beân caïnh 
ñoù, VTC tieáp tuïc nghieân cöùu thöû nghieäm dòch vuï ña phöông tieän treân 
truyeàn hình kyõ thuaät soá maët ñaát. 

OÂng Haûi cho bieát sau boán naêm thöû nghieäm, ñeán nay VTC ñaõ tieâu thuï 
ñöôïc hôn 1 trieäu ñaàu thu tín hieäu truyeàn hình kyõ thuaät soá (set-top box, 
giaù 2 trieäu ñoàng/chieác), vaø trieån khai dòch vuï ôû haàu heát caùc tænh 
phía Baéc. Hieän nay, VTC ñang phoái hôïp vôùi caùc ñaøi ñòa phöông khaùc ñeå 
trieån khai roäng khaép taïi caùc tænh mieàn Trung vaø mieàn Nam. THKTSMÑ cung 
caáp 18 keânh vaø töông lai seõ naâng leân 30 keânh, nhaém ñaùp öùng nhu caàu 
ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi duøng. 

Thôøi gian qua, THKTSMÑ ñaõ daàn chieám ñöôïc caûm tình cuûa khaùn giaû xem 
truyeàn hình bôûi cung caáp noäi dung phong phuù, hình aûnh ñeïp, khoâng bò 
boùng, khoâng bò nhieãu, aâm thanh hifi vaø ngöôøi söû duïng coù theå xem ñöôïc 
nhieàu chöông trình treân moät maùy phaùt. THKTSMÑ coù khaû naêng thu coá ñònh 
hoaëc xaùch tay, thu di ñoäng treân caùc phöông tieän giao thoâng coâng coäng 
nhö oâtoâ, taøu hoaû, maùy bay.

T.MINH

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » truyen hinh ki thuat so mat dat VTC