truyen hinh cable internet

Truyeàn hình caùp "baét tay" Internet 

00:23:48, 16/08/2005 Truyeàn hình caùp VTV 

Haøng chuïc ngaøn thueâ bao truyeàn hình caùp ôû TP.HCM vaø ngöôøi söû duïng 
Internet ñang heát söùc quan taâm tröôùc dòch vuï môùi "2 trong 1", khi nhaø 
cung caáp dòch vuï truyeàn hình caùp vaø dòch vuï truy caäp Internet baét tay 
nhau.Laàn ñaàu tieân taïi TP.HCM, khaùch haøng vöøa coù theå xem treân 40 keânh 
truyeàn hình caùp, vöøa coù theå löôùt web, chôi game, nghe nhaïc, göûi thö 
ñieän töû... vôùi toác ñoä nhanh gaáp nhieàu laàn so vôùi caùch keát noái 
thoâng thöôøng qua ñöôøng caùp ñieän thoaïi. Ñoù laø dòch vuï Internet toác ñoä 
cao (MediaNet) thöïc hieän qua maïng truyeàn hình caùp cuûa Coâng ty Truyeàn 
hình caùp Saigontourist (SCTV). 

Kyõ sö Nguyeãn Vaên Thaéng cuûa SCTV phuï traùch MediaNet cho bieát, ñöôøng 
caùp truyeàn hình baáy laâu nay khoâng chæ truyeàn daãn tín hieäu truyeàn hình 
töø SCTV ñeán nhaø khaùch haøng maø coøn coù chieàu ngöôïc laïi, vaø ñöôøng 
caùp naøy coù baêng thoâng raát roäng (broad-band), neân caùc dòch vuï khaùc 
taát yeáu seõ phaùt trieån vaø ñi theo, cuï theå laø dòch vuï truy caäp 
Internet. OÂng Nguyeãn Thanh Haûi, Giaùm ñoác Trung taâm Vieãn thoâng ñieän 
löïc mieàn Nam thuoäc Coâng ty Vieãn thoâng ñieän löïc (VP Telecom - ñoái taùc 
cuûa SCTV) cho bieát, caùc coâng vieäc thöû nghieäm duøng ñöôøng caùp truyeàn 
hình ñeå truy caäp Internet ñaõ xong, toác ñoä truy caäp trong luùc thöû Hoâm 
nay, SCTV vaø VP Telecom chính thöùc khai tröông dòch vuï MediaNet. Tröôùc 
maét, trong voøng 1 thaùng keå töø ngaøy khai tröông, SCTV cho khaùch haøng 
ñaêng kyù söû duïng MediaNet mieãn phí. Sau ñoù, SCTV môùi baét ñaàu thu cöôùc.


nghieäm raát toát, töø 4 - 6 Mpbs. 

Coøn veà phía khaùch haøng, kyõ sö Thaéng cho bieát seõ caàn phaûi laép ñaët 
theâm moät cable modem ñaëc chuûng cho broad-band. Baáy laâu nay, ñöôøng caùp 
truyeàn hình chæ ñi qua boä giaûi maõ, roài vaøo ti vi, thöïc hieän chöùc naêng 
duy nhaát laø phuïc vuï khaùch haøng xem truyeàn hình caùp. Nay tröôùc khi qua 
boä giaûi maõ, ñöôøng caùp truyeàn hình seõ ñi qua moät boä chia laøm 2 ngoõ: 
moät ngoõ ñeå xem ti vi nhö cuõ, moät ngoõ vaøo cable-modem, töø ñoù qua maùy 
tính ñeå truy caäp Internet. Caû hai hoaït ñoäng xem truyeàn hình caùp vaø truy 
caäp Internet ñeàu coù theå dieãn ra cuøng luùc.

Veà maët phaùp lyù, SCTV khoâng phaûi laø nhaø cung caáp dòch vuï truy caäp 
Internet (ISP), laøm sao coù theå cung caáp dòch vuï MediaNet? Kyõ sö Thaéng 
giaûi thích, dòch vuï MediaNet laø moät lieân doanh giöõa VP Telecom vôùi SCTV. 
VP Telecom laø ISP, seõ chòu traùch nhieäm veà maët giaáy pheùp, thuû tuïc coøn 
SCTV chòu traùch nhieäm veà haï taàng broad-band, giao dòch kinh doanh vôùi 
khaùch haøng.

Veà cöôùc hoøa maïng, thueâ bao, giaù cuûa cable-modem... kyõ sö Thaéng cho 
bieát chaéc chaén "seõ raát haáp daãn". Toác ñoä cuûa MediaNet seõ phuï thuoäc 
vaøo ñöôøng truyeàn ôû moãi goùi cöôùc (seõ coù moät soá goùi cöôùc nhoû vôùi 
giaù caû phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng thueâ bao), chöù moät khaùch haøng 
chæ truy caäp Internet thoâng thöôøng, göûi e-mail khoâng caàn thieát phaûi 
duøng tôùi toác ñoä 10 Mpbs. Hieän MediaNet chæ cung caáp dòch vuï cho caùc 
khaùch haøng ñang laø thueâ bao cuûa SCTV (duøng caùp höõu tuyeán CATV). Maët 
khaùc, maïng caùp höõu tuyeán chæ môùi phuû ôû 10 quaän noäi thaønh TP.HCM: 1, 
3, 4, 5, 6, 10, 11, Phuù Nhuaän, Bình Thaïnh, Taân Bình.

Traàn Huøng

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » truyen hinh cable internet