[SMCC] truyen cuoi 1

T?p h?p nh?ng câu chuy?n vui nh? nh? 

 

1. Cái Guong: Kh?o d?:

 

******** Kh?o d? : ********

 

Truy?n này có ngu?i k? :

Khi ông phú h? ngó vô cái guong thì cu?i h?i :

- D?i con cho chí d?i cha

Tui nay m?i th?y dàn bà có râu .

Còn có ngu?i k? :

Khi bà phú h? ngó vô cái guong thì d? con gái :

- Nín di con, cái con tr?i dánh dó già khú, hoi dâu .

Phú h? ch?y dem cái guong trình lên quan. Ông quan b?ng ph? nghe chuy?n, d?t 
cái guong ngang b?ng mình, thình lình d?p bàn quát :

- Sao d? d?n cái b?ng chình ình ra th? này m?i thua ki?n, h? ?

 

 

2. Cái Guong

 

Có anh nhà giàu m?t l?n ra ch? choi, th?y m?i ngu?i mua guong, không bi?t là 
cái gì, anh cung mua m?t cái . V? nhà mang ra coi, th?y ng? ng?, anh ta gi?u

k? di, c?m v? không du?c vô bu?ng.

V? anh ta sinh nghi, d?i lúc ch?ng di v?ng vô bu?ng l?c l?y cái guong. Nhìn vô 
guong, ch? v? la lên :

- Tr?i oi, ?nh di ch? g?p cái ngu?i này, hèn chi v? nhà ?nh h?t h?i mình !

Ch? dem chuy?n mách v?i m?. Bà phú h? cung chua bi?t cái guong là cái gì, nhìn 
vô guong t?c gi?n :

- Tr?i oi, vì cái con già này mà nó h?t h?i con mình dây !

R?i bà ch?y ki?m ông ch?ng. Th?y bà, ông phú h? h?i :

- Chuy?n chi mà làm d? v?y, bà ?

- Ông oi, con mình kh? l?m, ông oi !

Ông phú h? chua nghe rõ ph?i qu?y gì, ch?p l?y cái guong xem, la l?n :

-     Tr?i oi con gái mình nó theo cái th?ng già này h? bà ?

 

 

3. C?n Rang Mà Ch?u

 

M? ch?ng và con dâu nhà kia ch?ng may d?u góa b?a .

M? ch?ng d?n con dâu :

- S? m? con mình r?i ro, thôi thì c?n rang mà ch?u !

Không bao lâu, m? ch?ng có tu tình, con dâu nh?c l?i l?i d?n ?y thì m? ch?ng 
tr? l?i :

-     M? d?n là d?n con, ch? m? thì còn rang dâu n?a mà c?n.

 

 

 

4. Chân Dung

 

MR1: Mày th?y hình chân dung c?a b?n gái tao th? nào?

MR2: Nàng có dôi m?t r?t mo huy?n và khuôn m?t goi hình sâu s?c.

MR1 (hí h?ng): C?u phân tích th?t tuy?t v?i.

MR2: Nhung... mo huy?n m? và xâu s?c x?u.

 

5. Ch?ng Ra, Ch?ng Vô

 

Có anh ch?ng kia r?t ham an. M?t hôm, hai v? ch?ng d?u ghe ? g?n bìa r?ng, lu?c 
m?t con gà cùng an. An du?c vài mi?ng, nghe ch? v? x?i l?i :

- Con gà béo quá, hén mình !

Ch?ng v?a nh?m nhoàm nhai v?a quay sang m?ng v? :

- Dang d?u g?n r?ng mà nói "béo, béo", b? h?ng s? c?p nó ra sao ? Ch?ng ghe ra !

Ch? v? lui cui l?y sào làm theo l?i ch?ng. Còn anh ch?ng v?n nghi?n ng?u an, 
h?t mi?ng này d?n mi?ng khác.

V?a ng?i xu?ng mâm, ch? v? nói :

- Tôi nói v?y có gì dâu mà mình n?i th?u l?u lên v?y ?

Anh ch?ng quay sang n?t :

- Dang d?u gi?a dòng mà nói "n?i th?u l?u", b? mu?n dông gió cho chìm ghe ph?i 
không ? Ch?ng vô !

Ch? v? không dám c?i, l?i lúi húi ch?ng vô . G?p nu?c ch?y m?nh, toát m? hôi 
ch? m?i dua du?c ghe vào b?. D?n lúc ch? quay vào mâm thì ch? còn l?i m?y xuong

gà. Anh ch?ng nói v?i v? :

-     Ph?i c?n th?n v?y m?i ch?c an !

 

6. Da M?t Dày

 

M?t anh có râu, m?t anh không râu ng?i nói chuy?n v?i nhau . Anh không râu mu?n 
ch? anh có râu, m?i h?i x? :

- D? anh bi?t trong th? gian cái gì c?ng nh?t nào ?

Anh có râu dáp :

- Dá v?i s?t ch? gì ?

Anh không râu l?c d?u :

- Không ph?i . Dá d?p cung ph?i v?, s?t nung cung ph?i m?m.

Anh có râu dành ch?u, h?i l?i :

- Th? thì cái gì ?

Anh không râu ch? vào c?m anh có râu :

 Râu là c?ng nh?t ! Da m?t anh dày nhu th? kia mà râu cung dùi th?ng ra du?c 
thì râu ch?ng c?ng nh?t là gì ?

Anh có râu li?n b?o :

- Da m?t tôi dày th?t, nhung dày sao b?ng da m?t anh du?c ?

Anh không râu h?i v?n l?i :

- B?ng vào dâu mà anh b?o da m?t tôi dày hon da m?t anh ?

- Râu c?ng d?n th? mà cung không dùi th?ng du?c da m?t anh. V?y da m?t anh ch? 
dày hon da m?t tôi là gì ?

 

Khôn L?i

 

Anh b?m ru?u du?c b?n m?i d?n an com khách. Chàng ta mu?n du?c u?ng th?t nhi?u 
ru?u, nhung không ti?n dòi ch? nhân, m?i nghi ra m?t m?o, g?i ngu?i h?u ru?u

d?n bên, nói nh? :

- Anh b?n, giúp tôi m?t vi?c : tôi t?u lu?ng kém l?m, ch? nh?p m?t chén là dã 
say . V?y anh làm on khi ti?p cho tôi thì hãy rót ch?ng n?a chén thôi, mà

ch?n cái chén nào nh? nh? ?y . Dây, tôi xin bi?u anh ít ti?n.

Anh b?m ru?u dúi vào tay ngu?i h?u bàn m?t t? gi?y b?c. Anh này su?ng quá, c?m 
on r?i rít r?i ra ch? khu?t xem thì hóa ra là m?t t? b?c gi?. T?c quá, su?t

bu?i anh ta nghi cách tr? thù, b?ng nh? ra l?i d?n c?a k? kia, b?ng b?o d? : 
"Dã th?, ông cho mày th?t say, ch?t gi?c cho bõ t?c".

Nghi v?y, vào b?a anh h?u c? cham cham rót ru?u cho anh b?m nh?u và m?i l?n rót 
th?t d?y chén.

Th? là, anh chàng b?m nh?u nh? cái khôn lõi c?a mình mà du?c m?t b?a th? c?a .

 

Làm Ma M?

B?n ch?c s?c, huong lý trong làng lúc nào cung nghi d?n ru?u th?t. Th?y bà m? 
Xi?n v?a m?i m?t, chúng b?t ph?i làm ma, m?i làng d?n an u?ng. Nhà Xi?n thì

nghèo, d?n khoai cung thi?u, l?y ru?u th?t dâu mà làm ma, nhung n?u không làm 
chúng s? du?i kh?i làng. Nghi du?c m?t m?o, Xi?n bèn di nói khéo v?i nh?ng

tên d?ng d?u :

- Ch? nói các c? cung th?a bi?t, nhà túng quá, xin các c? r?ng lu?ng d? tôi 
chôn c?t m? ngày hôm nay cho m? yên m? d?p, còn vi?c ma chay, xin các v? cho

kh?t d?n tu?n m?ng m?t s?p t?i, vì còn ph?i vay mu?n bà con xa g?n, không gì 
thì tôi cung ph?i ki?m con l?n dam ch?c cân, muoi d?u g?o n?p...

Th?y nhà Xi?n nghèo túng th?t, các c? dành cho kh?t.

Tu?n m?ng m?t t?i, Xi?n mua ch?u du?c m?t con l?n th?t to, th?t béo, nhà ch? 
giao h?n ba hôm sau ph?i tr? d? ti?n. Xi?n làm th?t ngay, xong c?t h?t th?t

vào trong bu?ng. Xi?n nh? ngu?i m?i làng dúng chi?u hôm ?y t?i u?ng ru?u . Khi 
làng dã t? t?u dông d?, Xi?n m?i dem ít m? b? vào xanh v?i muoi c? hành,

rán lên. Mùi m? bay ra thom ph?c khi?n làng dang ng?i trong cái r?p d?ng ngoài 
sân c? ph?i nu?t nu?c b?t ?ng ?c. Xi?n bung xanh m? c?t di r?i l?a lúc không

ai d? ý châm m?t m?i l?a lên chái b?p.

Làng dang ch? c? bung ra s?t c? ru?t, b?ng nghe ti?ng hô hoán, nhìn thì th?y 
cái b?p dang b?c cháy ngùn ng?t. M?i ngu?i ho?ng quá ch?y ùn ra kh?i r?p. H?u

h?t, nh?ng ngu?i di dám d?u qu?n tr?ng áo dài ch?nh t? nên không dám xông vào 
ch?a cháy . Bà con xóm gi?ng k? xách thùng, ngu?i vác câu liêm ch?y d?n thì

cái b?p dã thành m?t d?ng l?a . Xi?n m?t mui qu?n áo nhu ma lem, kêu khóc th?m 
thi?t :

- ?i cha m?, làng nu?c oi ! Cháy m?t h?t r?i ! Cháy m?t h?t b?p núc, cháy c? c? 
bàn r?i, còn l?y gì làm ma chay n?a . Hi hi, hu hu !...

Làng tru?ng th?y c? bàn dã cháy, ch?ng còn xo múi gì nên l?ng l?ng ra v? c? .

Gà gáy dêm ?y, Xi?n gánh th?t l?n ra ch? bán. Chi?u hôm sau, Xi?n mangg ti?n v? 
trang tr?i xong n?, còn th?a m?t ít, mua ngay m?y cây tre làm l?i cái chái

b?p.

M?t R?i

 

M?t ngu?i s?p di choi xa, d?n con :

- ? nhà có ai h?i thì b?o b? di v?ng nhé !

S? con m?i choi quên m?t, l?i c?n th?n l?y gi?y bút vi?t vào t? gi?y r?i b?o :

- Có ai h?i thì con c? dua ra t? gi?y này !

con c?m gi?y b? vào túi áo . C? ngày ch?ng th?y ai h?i . T?i d?n, s?n có ng?n 
dèn, nó l?y gi?y ra xem, vô ý th? nào l?i d? gi?y cháy m?t.

Hôm sau, có ngu?i d?n choi h?i :

- B? cháu có nhà không ?

Nó ng?n ngo h?i lâu, s?c nh? ra, s? vào túi không th?y gi?y li?n nói :

- M?t r?i !

Khách gi?t mình h?i :

- M?t bao gi? ?

- T?i hôm qua !

 Sao mà m?t ?

-     Cháy !!!

 

M? nh?n

 

MR1: Mày th?y nh? b?n m?i c?a tao th? nào?

 

MR2: Nhìn xa th?y cung mi nhon.

 

MR1: Còn nhìn g?n?

 

MR2: Nhìn g?n thì th?y... m? nh?n.

 

Muu Trí An Tr?m

 

Huong c? n? n?i ti?ng keo ki?t, dang cùng v? và con gái ng?i gói bánh tét. Vua 
an tr?m di ngang qua ngõ c? d?ng dòm hoài . Huong c? n?t :

- Di ch? khác ki?m an !

Vua an tr?m dáp :

- D?. Nhung t?i mai tui s? d?n "xin" ch?c dòn bánh tét an T?t nhen !

Huong c? gi?n l?m, s?m s?n s?i dây d?a to, quy?t th?c d? b?t cho du?c vua an 
tr?m.

T?i hôm sau, vua an tr?m mò d?n, dem theo m?t c?c d?t d? trên mi?ng gi?ng nu?c. 
H?n dào vách nhà ?m ?m, c? ý làm cho huong c? hay . Nghe ti?ng d?ng, huong

c? h?i v? và con gái :

- Ch?y ra b?t nó !

Vua an tr?m phóng l? ra b? gi?ng, lan c?c d?t xu?ng r?i la lên b?ng gi?ng ho?ng 
h?t :

- Ch?t tui r?i !

Xong, h?n tr?n l? vô b?i bông. Huong c? ph?n kh?i hô vang :

- H?n l?t xu?ng gi?ng, h?n l?t xu?ng gi?ng !

Bèn v?i vàng b?o v? con c?t dây vào ngang lung mình và gi? dây cho lão xu?ng 
gi?ng n?m d?u th?ng an tr?m lên.

Vua an tr?m lúc dó, m?i l? làng vô nhà ?m d? mu?i dòn bánh tét, di ra g?p bà 
huong nói :

- Cám on gia dình cho bánh. Tui xin ki?u !

Nói xong, h?n dong th?ng.

 

Nói Cho Có D?u Có Duôi

 

M?t lão phú h? có tên d?y t? tính n?t b?p ch?p, th?y gì nói n?y, g?p dâu nói 
dó, ch?ng có d?u có duôi gì c?. Lão phú h? r?t b?c mình li?n g?i anh ta d?n

và b?o :

 

- Nhà tao là nhà th? gia mà mày thì an nói không có d?u có duôi gì c?, ngu?i ta 
cu?i vô mui c? tao l?n mày . T? rày, nói cái gì thì cung ph?i nói cho có

d?u có duôi nghe không !

 

Anh d?y t? vâng vâng d? d?.

 

M?t hôm, lão m?c qu?n áo s?p s?a di choi, dang ng?i hút thu?c thì th?y anh d?y 
t? d?ng ch?p tay tr?nh tr?ng nói :

 

- Thua ông, con nghe nói con t?m nó nh? to, ngu?i ta mang to bán cho ngu?i Tàu, 
ngu?i Tàu dem d?t thành the r?i bán sang ta . Bà di mua the v? may áo cho

ông. Hôm nay, ông m?c áo, ông hút thu?c. Tàn thu?c nó roi vào áo ông và áo ông 
dang cháy !

 

Lão phú ông gi?t mình nhìn xu?ng thì áo dã cháy to b?ng bàn tay r?i !

 

Nói Dóc M?t Ti?n

 

Hai anh n?i ti?ng có tài nói dóc, g?p nhau ? b?n sông. M?t ngu?i gi?t m?t quan 
ti?n c?a mình vào lung r?i l?n xu?ng sông, m?t lúc ngoi lên b?o ngu?i kia

- Chà chà ! Tôi l?n xu?ng dáy sông g?p hai ông tiên dánh c?, tôi mon men d?n 
d?nh ch?u rìa, thì m?t ông cho tôi quan ti?n này và b?o di, d?ng có qu?y r?y

ngu?i khác. Tôi nghe v?y, v?i ngoi lên ngay .

Ngu?i kia h?i :

- Th?t th? à ? Tôi cung s? l?n xu?ng may ra ki?m du?c m?t ít ti?n mà tiêu chang.

Nói r?i nh?y xu?ng nu?c; m?t ch?c anh ta ngoi lên, m?t có v?t máu, h?n ta k? 
l?i anh kia 

- Tôi cung g?p hai ông tiên dang choi c?. Tôi d?n bên c?nh chua k?p m? mi?ng h? 
dã quát tu?ng lên :

- Xin, xin cái gì ? Dã cho th?ng tru?c m?t quan r?i lên mà chia nhau . Nói r?i, 
m?t ông c?m luôn cái g?y phang th?ng m?t cái vào m?t tao, ch?y c? máu dây

này .

Qu? là anh hùng tuong ng?. Anh n? vui lòng x?a ra nam ti?n cho anh ta, ch?t 
d?ng mà vui g?p du?c k? cao th?.

 

 

Quan L?n Mua Vàng

 

Theo l? ngày xua, ai làm quan thì mua món gì cung ch? ph?i tr? n?a giá ti?n, 
tr? mua vàng ph?i tr? d? .

M?t ông quan n? v?a d?n nh?m ch?c, b?o hi?u bán vàng dem hai l?ng d?n bán cho 
ngài . Ch? hi?u vàng nghe ti?ng quan d? nhu c?p, m?i b?m :

- Vàng m?i l?ng giá sáu ch?c d?ng, song quan l?n thì tr? m?t n?a cung du?c.

Quan c?m hai l?ng vàng xem, r?i ung dung b? m?t l?ng vào túi . Ch? hi?u tu?ng 
quan ch? mua có m?t l?ng, còn l?ng kia tr? l?i nên khi quan vào nhà trong,

anh ta v?n d?ng d?y d?i tr? ti?n. H?i lâu quan ra, th?y v?y, m?i h?i :

- Mua bán xong r?i, còn d?ng d?y làm gì ?

Ch? hi?u vàng dáp :

- Con ch? quan l?n tr? ti?n cho .

Quan b?o :

- Ti?n tr? r?i, còn dòi gì n?a ?

Ch? hi?u vàng dáp :

- Hai l?ng, quan tr? l?i m?t l?ng, l?y m?t l?ng.

Quan n?i gi?n :

-     Nhà nguoi l? th?t ! Nhà nguoi b?o ta tr? m?t n?a cung du?c. Ta mua 
l?i hai l?ng, nhung ch? l?y m?t, tr? l?i m?t, ch?ng ph?i là dã tr? m?t n?a là 
gì !

 

T?i Ông Không H?i

Có ngu?i m?i c? Bá d?n nhà choi . Lúc di, c? cho anh d?y t? theo h?u . Th?y c? 
Bá d?n noi, ch? nhà ân c?n h?i han :

- Du?ng xa, c? di m?t, tôi l?y làm ng?i quá !

C? Bá si di?n b?o :

- Không, t? nhà sang dây di xe nên cung không m?t nh?c gì.

Anh d?y t? nhìn c?, r?i nhu ti?c r?, nói :

- Giá lúc b?y gi? c? tr? thêm nó d? m?t vài xu thì ta d?n dây t? s?m kia r?i !

C? Bá nghe nói, xám m?t l?i . Ch? nhà thì c? t?m t?m cu?i . Lúc v? nhà, c? Bá 
m?ng anh d?y t? :

- Ai b?o mày chõ m?m vào ? T? gi? tr? di, h? không h?i mà m? m?m thì ch?t v?i 
tao .

Anh d?y t? bi?t mình l? l?i . S? quá, vâng vâng, d? d?.

M?t hôm, c? Bá làm c? m?i khách. M?i ngu?i d?n g?n d?, ch? thi?u m?t ông, ch? 
mãi ch?ng th?y . S? khách ph?i ch? l?u, c? sai anh d?y t? m?i lu?t n?a . Anh

ta di m?t ch?c r?i v?, l?ng l?ng xu?ng b?p, không nói gì c?.

C? Bá d?i mãi, không th?y, s?t ru?t, tu?ng anh d?y t? chua di m?i, l?i g?i lên 
h?i :

- Mày dã di chua ?

- D?, dã di r?i ? !

C? Bá tu?ng ông kia s?p d?n, l?i ng?i vào trò chuy?n v?i khách.

C? bàn dã ngu?i c? mà v?n không th?y ông kia d?n, c? Bá b?c mình l?i g?i d?y t? 
lên h?i 

- Mày d?n, ông ?y b?o th? nào ?

D?, ông ?y xin ki?u vì b? c?m ? !

C? Bá n?i gi?n m?ng :

- Th? sao không nói t? nãy d? m?i ngu?i kh?i ph?i ch? ?

- Con không dám nói, t?i ông không h?i ? !

T?i Th?y D?a Lý

 

M?t th?y d?a lý, m?t th?y phù th?y, m?t th?y bói ? hàng, ba th?y r? nhau di 
phuong khác ki?m an. Di t? sáng d?n t?i, b?ng dói meo mà ba th?y cung chua tìm

du?c ch? nghi chân. Th?y d?a lý s?c nh? g?n dây có nhà quen, m?i b?o hai th?y 
kia :

- Ngày tru?c, tôi có d? giúp ngôi nhà d?t cho m?t nhà trong làng nà? Nhà nó bây 
gi? cung khá. Anh em ta g?ng d?n dó, th? nào cung du?c b?a no say . Nhung

mà tôi d?n tru?c h? d?n d?y ngu?i ta có m?i an thì ph?i làm cao m?i du?c, ch? 
d?ng d? ngu?i ta bi?t mình dói, ngu?i khinh.

Ba th?y tìm d?n. Ch? nhà g?p l?i th?y cu; ti?p ru?c ni?m n?, b?o ngu?i nhà làm 
com th?t dãi . Ba th?y c? t? ch?i . Ch? nhà m?i mãi, các th?y b?o :

- Thôi, xin d? cho b?n khác. Chúng tôi dã com ru?u ngoài hàng r?i, ch? phi?n 
ông cho ng? nh? m?t t?i, sáng mai anh em xin di s?m.

Ch? nhà tu?ng các th?y th?t tình, m?i b?o ngu?i nhà thôi d?ng d?n com n?a mà 
hãy d?n giu?ng cho các th?y ng?.

Ba th?y th?y v?y bu?n l?m, nhung ch?ng l? l?i thú th?c, dành bóp b?ng di ng?. 
N?m mãi ch?ng ng? du?c, hai th?y kia m?i c?n nh?n v?i th?y d?a lý :

- D?u duôi ch? t?i anh c?, vi?c gì mà xui nhau làm khách d? d?n n?i bây gi? 
không ng? du?c !

Th?y d?a lý tuy b?ng dói, nhung l? bày chuy?n ra r?i nên dành ch?u, th?y hai 
th?y kia c? nói lôi thôi, s? ngu?i nhà nghe m?i b?o :

- Thôi các ông c? n?m yên, d? ch?c n?a nhà nó ng? yên, tôi xu?ng b?p l?c xem có 
gì an du?c, tôi mang ra cùng an cho d? dói .

Anh th?y bói v?n háu an, nghe nói th? b?ng b?o d? : "H?n mà di tìm có gì ngon 
ch?c h?n an tru?c h?t, dâu dã d?n ph?n mình !"

Nghi v?y, th?y v?i vàng l?n xu?ng d?t, rón rén tìm du?ng mò vào b?p. Ch?ng may 
lo?ng cho?ng làm sao l?i gi?m nh?m cái lu?i cu?c d?ng ? xó nhà làm cán cu?c

d?p cái "c?p" sung d?u . Tu?ng ngu?i nhà rình bi?t dánh, th?y h?t ho?ng kêu inh 
lên :

-     ?i tr?i oi, tôi l?y ông. Ông tha cho ! Chuy?n này cung t?i anh th?y 
d?a lý !...

 

Th?y Tr? Ch?n

 

Có m?t nhà n? nuôi r?t nhi?u gà, v?t, d? bán nhung c? b? ch?n b?t an, m?t r?t 
nhi?u, dù dã gài b?y, dánh bã hoài mà không gi?. M?t anh n? nghe v?y, tính

g?t an m?t b?a choi, li?n mon men t?i bày chuy?n :

- Nghe nói nhà ta b? ch?n b?t nhi?u gà v?t l?m, mu?n tr? lu tr?m c?p này không 
? Tôi tr? cho !

Ch? nhà nghe v?y m?ng r? b?ng lòng. Anh n? d?n :

- Giã g?o n?p thành b?t, d? d?u xanh d? lên làm nhân. Làm d?y m?t thúng b?t, 
m?t rá nhân, mai tôi s? qua làm bánh cúng... th?n ch?n !

Hôm sau, anh ta qua b?t tay vào vi?c. Anh n?n d? lo?i ch?n. Nào là ch?n dèn, 
ch?n hôi ..., ch?n m?, ch?n con, ch?n l?n, ch?n bé, r?i l?i n?n m?t con ch?n

t? ch?ng d? ? gi?a mâm. Con ch?n nào cung có nhân d? ? gi?a . Anh bung mâm ch?n 
lên d? lên bàn th? r?i b?o ch? nhà l?y . Anh d?ng vòng tay d?c :

- Ch?n dèn, ch?n cáo, láo nháo an gà. Ta ch?ng có tha, tao tra vào d?y !

V?a nói v?a b?t ch?n b? vào cái d?y v?i mang theo . Ch? v? anh ch? nhà th?y 
th?y b? h?t bánh vào d?y ti?c c?a quá, v?a l?y th?n ch?n v?a kêu :

- Ch?n nào ch?n n?y, cho tôi l?y m?t ch?n !

R?i ôm luôn con ch?n to nh?t ? gi?a mâm ch?y bi?n !

 

Ti?c Da C?p

 

M?t lão hà ti?n b? c?p v?. Th?ng con v?i ch?y l?i giuong súng b?n. Lão ta v?i 
kêu lên :

-     Nh?m chân nó mà b?n. Con mà b?n trúng mình nó thì h?ng c? t?m da, bán 
làm sao du?c giá !

 

Tr?ng Qu?nh - Ð?t N?t Con B? Hung

 

T? bé Qu?nh dã n?i ti?ng h?c gi?i và d?i dáp nhanh. Trong làng có ông Tú Cát 
r?t h?m hinh mình, di dâu cung khoe mình hay ch?. Qu?nh r?t ghét nh?ng lo?i

ngu?i nhu v?y. M?t hôm Qu?nh dang d?ng xem dàn l?n an cám trong chu?ng, Tú Cát 
di qua trông th?y, li?n g?i Qu?nh l?i và b?o:

- Ta nghe d?n mày thông minh và có tài d?i dáp. Bây gi? ta ra cho mày m?t câu 
d?i, n?u không d?i du?c, ta s? dánh dòn. Nói r?i, Tú Cát lên gi?ng, g?t gù

ngâm nga:

- L?n c?n an cám t?n.

Tú Cát nghi r?ng câu này r?t khó d?i, ví 'c?n' và 't?n' là hai qu? trong kinh 
D?ch nào ng?. Qu?nh dói l?i ngay:

- Chó khôn ch? c?n càn.

Qu? này cung có 'khôn' và 'càn' là tên hai qu? trong kinh D?ch, d?ng th?i l?i 
có ý x? Tú Cát là chó. Không ng? b? choi dau nhu v?y, Tú Cát t?c l?m, h?m

h?m b?o:

- Du?c! Ta ra thêm v? n?a, ph?i d?i l?i ngay, r?i d?c: 'tr?i sinh ông Tú Cát.'

Qu?nh dáp luôn:

- D?t n?t con b? hung.

Tú Cát t?c d?n s?c ti?t nhung không làm gì du?c, vì Qu?nh d?i r?t ch?nh, dành 
lùi th?i bò di.

 

Tr?ng Qu?nh - Dê Ð?c Ch?a

Ti?ng tam v? c?u bé th?n d?ng ? vùng Thanh Hóa bay d?n kinh dô. Nhà vua mu?n 
bi?t hu th?t nhu th? nào, bèn ban l?nh: C? ph? Thanh Hóa, m?i làng ph?i dem

n?p m?t con dê d?c dang ch?a. Sau hai tháng, n?u làng nào không n?p s? b? tr? 
t?i. Dân chúng ph? Thanh Hóa h?t ho?ng s? hãi. C? làng Qu?nh ?, ai cung nh?n

nhác lo âu. Tìm dâu ra dê d?c ch?a? Bi?t chuy?n dó, Qu?nh nói v?i b?:

- V? vi?c ?y xin Th?y d?ng lo. Th?y c? b?o dân làng chu?n b? cho con m?t tram 
quang ti?n và g?o an du?ng, con s? ki?m du?c dê d?c ch?a cho làng.

Nghe con nói, ông b? không tin, nhung cung thua l?i v?i dân làng. Không có cách 
nào khác m?i ngu?i dành làm theo l?i yêu c?u c?a Qu?nh. Sáng hôm sau, hai

cha con Qu?nh lên du?ng. H? d?n kinh dô dúng lúc nhà vua có vi?c di qua c?a 
Dông. Qu?nh nép xu?ng c?ng sát v? du?ng ch?. Khi xa giá nhà vua d?n g?n, Qu?nh

khóc r?ng lên. Vua sai lính lôi d?a bé dang khóc lên h?i nguyên do. Qu?nh v? 
nhu không bi?t dãy là vua, càng gào to, k? l?:

- M? tôi ch?t dã m?y nam nay, tôi nói mãi mà b? tôi v?n không ch?u d? em bé cho 
tôi b?...

Vua cho là dùa bé b? b?nh d?i ngây, cu?i và nói:

- Mày th?t là d?n d?n, dàn ông mà d? sao du?c!

Bãy gi? Qu?nh nín b?t, d?ng ch?p hai tay nói r?t trang nghiêm:

- Thua ông, v?y mà nhà vua b?t dân làng tôi ph?i n?p dê d?c ch?a.

Nghe nói, nhà vua gi?t mình, bi?t ngay dây là d?a bé ? Thanh Hóa mà b?y lâu nay 
mình v?n nghe d?n.

 

Tr?ng Qu?nh - Su?ng Ð?i Ông N? Bà Kia

Trong làng Qu?nh ?, các ch?c th?y Qu?nh du?c chúa g?i vào h?u luôn thì khâm 
ph?c l?m, ch?ng ai b?o ai mà k? nào ngu?i n?y d?u d?n nh? c?y Qu?nh giúp d?,

mong du?c hu?ng chút ?m nhà chúa.

M?t hôm Qu?nh ? kinh dô v?, cho g?i các ch?c s?c d?n, b?o có mu?n làm ông n? bà 
kia thì t?i d?n nhà Qu?nh dánh chén, r?i ngày mai Qu?nh dua lên kinh dô

s?m.

Các ch?c d?ch bao phen mong d?i, nay th?y Tr?ng h?n dua vào kinh d?u ch?c m?m 
phen này h?n ph?i lên ch?c ông n? bà kia. Vì th?, ông nào ông n?y vênh vang

v? nhà quát v? s?p s?p áo quan d? t?i d?n nhà Tr?ng u?ng ru?u, ng? d?y, mai 
tr?y kinh s?m. Các bà v?t v? m?t bu?i s?m sanh cho ch?ng, nhung c?ng m? c?

trong lòng vì s?p du?c thành ông n? bà kia.

T?i d?n Tr?ng dãi các v? ch?c d?ch m?t b?a ru?u túy lúy càn khôn. Ông nào, ông 
n?y say d? d?, lan chiêng ra ng?.

Lúc ?y dã quá n?a dêm, Tr?ng m?i sai dem võng t?i, võng ông n? v? nhà bà kia và 
b?o r?ng ông b? trúng c?m, ph?i xoa d?u, dánh gió ngay k?o nguy hi?m d?n

tính m?ng.

Các bà ho?ng h?t, dang dêm vùng d?y, dèn dóm nh?p nho?ng ra s?c mai cà tóc gáy, 
c?u ch?a các ông g?n d?n sáng m?i t?nh.

Tr?i t?ng sáng, nhìn r? m?t ngu?i thì hóa ra không ph?i ch?ng mình. Các bà ng? 
ngu?i ra, th?n quá hóa gi?n:

- Ph?i gió các nhà ông này, ? dâu l?i d?n dây n?m v?!

Ông kia t?nh d?y, không bi?t d?u duôi xui ngu?c ra sao, th?y mình n?m ? nhà 
ngu?i khác, dâm ho?ng, th?n thùng và l?i ra v?. D?n nhà, l?i ch?ng ki?n c?nh

v? mình cung dang m?c c? trong c?nh 'ông n? bà kia' h?t nhu th?.

B?y gi? các ông m?i bi?t là b? Tr?ng l?m, ?c quá v?c nhau:

-     , du?c làm ông n? bà kia dã su?ng chua!

 

Tr?ng Qu?nh - Th?a Gi?y V? Voi

Trong l?n thi h?i, C?ng Qu?nh không có ý d?nh ?ng thí, nhung vì n? l?i chúa 
Tr?nh ép di thi d? l?yTr?ng Nguyên, nên Qu?nh nh?n l?i.

Lúc vào tru?ng thi, Qu?nh làm bài r?t nhanh, xong s?m tru?c nhi?u thí sinh 
khác. L? ra Qu?nh dem n?p quy?n, nhung vì ch?ng bi?t chuy?n d? d?t, nên táy máy

gi? bài ra xem l?i. Th?y có m?t do?n gi?y tr?ng bên du?i, Qu?nh li?n ch?m bút 
v? ngay m?t b?y voi, r?i ti?n tay d? luôn bên c?nh m?y câu tho ng?u h?ng:

Van chuong phú l?c dã xong r?i,

Th?a gi?y làm chi, ch?ng v? voi,

T? có m?t di?u xin b?o th?t

D?a nào cu?i t?, nó an bòi.

Qu?nh làm nhu v?y là c? ý ch?c t?c quan ch? kh?o, h? s? diên ti?t lên khi d?c 
nh?ng dòng này và s? dánh h?ng Qu?nh v?i t?i "ph?m tru?ng quy." Th?t ra, Qu?nh

dâu c?n s? thang quan ti?n ch?c.

Lúc ?y, có viên giám th? di theo dõi. Li?c th?y bài tho t? tuy?t ng?o m?n c?a 
Qu?nh, bèn ch?y di báo v?i quan giám kh?o. Quan so kh?o và quan phúc giám

kh?o rón rén d?n dòm th?, thì qu? dúng nhu v?y. Qu?nh bi?t các hành d?ng c?a 
ban giám kh?o, nhung c? t?ng l? coi nhu không. D?i d?n lúc các quan tru?ng

xúm l?i dông d?o, Qu?nh m?i dua bút vi?t ti?p hai câu tho n?a v?nh b?c tranh 
voi v?a v?:

Voi m?, voi con, voi lúc nhúc

Chú so, chú phúc, rúc mà coi.

Dám quan viên lúc này c?m th?y su?ng sùng nên b?m nhau rút l?. D?ng lâu ? dó e 
không khéo l?i b? Qu?nh ch?i kham, m?t m?t n?a

 

Tr?ng Qu?nh - Thi Mâm Ngu Qu?

Dã thành l? nhi?u nam qua, c? d?n d?p r?m trung thu, nhà chúa l?i m? cu?c thi 
mâm ngu qu?. Nh?ng nhà giàu sang cùng b?n quy?n quý ? Thang Long t?ng b? ra

hàng v?n quan ti?n, hàng tram dinh b?c mà chua nam nào có ngu?i gi?t n?i gi?i 
nh?t h?i thi. Chúa Tr?nh r?t khó tính trong cách ch?n qu?, l?a mâm. Nh?t

là m?y k? g?n dây, chúa m?t b?nh c?m (s?) n?ng, c?m gió. Trong d? h?i, chúa ch? 
r? màn ng?i ng? lãm, còn chính cung l?nh bà m?i là "chúa" th?t s? làm giám

kh?o, thì vi?c ch?m gi?i càng r?c r?i, kh?t khe hon n?a!

D?c bi?t nam nay, Tr?ng Qu?nh cung dang cai tham d? cu?c thi. Tr?ng nói tru?c 
v?i b?u b?n: "Tôi dã tru?t h?i thi, l?n này quy?t do?t gi?i h?i r?m."

M?c cho thiên h? dua nhau chu?c các th? qu? hi?m v? bày mâm, nào h?ng H?c Trì, 
nào lê, nào L?ng Son, nào nhãn Son Nam (Hung yên), nào bu?i Ngh?... Vào cu?c

thi, Tr?ng th?nh thoi nh?n nho tay không, ch? gi?t ? c? áo dài m?t t? gi?y c?ng 
cu?n tròn. D?n lu?t mình, Qu?nh rút t? gi?y, tr?i ph?ng trên án thu tru?c

m?t chúa và bà chính cung. Dó là t? tranh v? m?t thi?u n? mu?i lam tu?i kh?a 
thân, dáng yêu ki?u, n?m nghiêng v? m?t phía, m?t chân hoi co, m?t chân du?i

th?ng, dôi bàn tay úp l?i d?t du?i ng?c, ngón tay dan chéo vào nhau... Du?i t? 
tranh d?: "Mâm ngu qu? r?m!"

- Xin nhà chúa thu?ng ngo?n và cho di?m "mâm ngu qu?" th?n m?i s?m.

Chúa nghiêm m?t:

- Nguoi nghi th? nào, b?o d?m d?y làm mâm ngu qu??

Qu?nh l?ng l? lùi ra xa m?t bu?c, dùng cây qu?t tay thu?t l?n lu?t di?m lu?t 
qua b?c tranh:

Tru?c h?t, ch? vào d?u thi?u n? và nói: dây là qu? bu?i; d?n dôi m?t l?i nói: 
dây là chùm nhãn hai qu?! Cây qu?t d?ng l?i ? ng?c: dây là m?t c?p dào to.

C? nhu th?, Qu?nh l?n lu?t k? ra h?t nam qu? -- bu?i, nhãn, dào, ph?t th?, và 
qu? mít m?i b?.

B?t giác, d?c ngài thích chí cu?i nhu n?c n?, Bà chính cung th?y chúa dã m?c 
b?nh hi?m nghèo, còn thích nh?ng c?a "khó tiêu", ch? cu?i nh?t r?i c?t v?n

l?i Qu?nh:

- Ng? Tr?ng cho xem trò gì m?i m?, ch? th? ngu qu? ?y thì n? nhân nào mà ch?ng 
có.

Qu?nh bi?n bác ngay:

- Tâu l?nh bà, t?c ng? có câu "ngu?i nam b?y d?ng, c?a nam b?y loài." Dâu ph?i 
ngu?i nào cung gi?ng ngu?i nào! Có b?c anh linh ki?t xu?t nhu bà Trung, bà

Tri?u; có b?c hi?u h?n tài trì nhu Ng?c Hoa, Phuong Hoa; nh?ng k? ngu?i tr?n 
m?t th?t, th?t d?c, th?t phu thì dem gánh d? di không h?t... Th?n tr?m nghi,

th?c cây, th?c qu? cung v?y thôi! Có th? bu?i dào, bu?i ng?t, nhãn l?ng, nhãn 
gi?ng, dào tiên dào to, mít thom, mít m?t... L?i còn có th? bu?i d?ng, bu?i

l?y, nhãn tro, nhãn còi, dào phàm, dào di?c, mít d?c, mít dai... Xin l?nh bà 
xem l?i cho k?, mâm "ngu qu?" c?a th?n dâng nhà chúa, dúng là mâm ngu quí,

hi?m.

Qu?nh thao thao b?t tuy?t. Bà chính cung cung nghe câu du?c câu chang, l?i s? 
mình b? l?n vào lo?i n? nhân t?m thu?ng, bèn h?i l?i cho rõ:

- Th? Tr?ng x?p ta vào d?ng ngu?i nào?

Qu?nh nhìn ch?m ch?m bà chúa t? d?u d?n gót r?i làm ra b? cung kính:

- Tâu l?nh bà, nhan s?c nhu l?nh bà... dáng du?c x?p vào lo?i "khuynh thành, 
khuynh qu?c!"

Bà chính cung cung ch?ng hi?u di?n tích sâu xa, doán là mình du?c khen là d?p 
nh?t nu?c, trong b?ng có ý hàm on Tr?ng.

Nhà chúa t? nãy mãi ng?m nghía b?c tranh, không d? ý d?n m?i s? d?i dáp gi?a 
chính cung và Tr?ng. R?i d?c ngài th? dài, chép mi?ng:

- Giá mâm "ngu qu?" này là th?t thì ta ch?m gi?i nh?t ngay cho nguoi.

Qu?nh bi?t chúa dã xiêu lòng, tâu luôn:

- N?u mâm "ngu qu?" c?a th?n mà th?t, t?c là nó có th? s? th?y, ng?i th?y, có 
th? an du?c nhu ngu?i mong mu?n, kh?i chúa và chính cung l?nh bà, th?m nghi

th? thì giá tr? c?a nó ch?ng lâu b?n. B?i d?u thom ngon mi?ng, ngon m?t d?n 
m?y, nh?ng th? dã g?i là an du?c, vào tay b?c cao sang nhu nhà chúa, ch? thu?ng

th?c m?t vài l?n là chán ngay.

B?m... mâm ngu qu? c?a th?n vô giá, không có th? hoa qu? nào sánh du?c. Dem bày 
nó ra, không d?y di?m gì, chúa không s? thiu, s? th?i "an" c? nam c? d?i

v?n không h?t. Mà mu?n "an" lúc no, lúc dói, khi nào cung t?t, không ng?i b?i 
th?c, khó tiêu. Th?m chí c? nhà, c? h? nhà chúa mu?n cùng an cung không s?

m?t ph?n c?a ai. B?m, chính vì nó d?c bi?t, quý nhu v?y, th?n m?i dem dâng 
chúa, còn vi?c d? thi ch? là nhiên h?u.

Chúa Tr?nh quay sang bên ph?i, v?n ý chính cung. Bà chúa m?m cu?i...

Th? là r?m tháng tám nam ?y, Tr?ng chi?m gi?i nh?t cu?c thi "mâm ngu qu?."

 

Tr?ng Qu?nh - Ti?n Múa Chúa Cu?i

Nhà Qu?nh nghèo l?m. M?t l?n ghé qua d?n th? bà Chúa Li?u, th?y noi khám có 
nhi?u ti?n do khách th?p phuong cúng d?t ? trên mâm, Qu?nh n?y ra ý mu?n vay.

C?u v?a gieo ti?n xin âm duong v?a kh?n:

- D? rày, em túng qu?n, ch? l?i d? ti?n không. Xin ch? cho em vay, làm an khá 
em ch?ng quên on ch?. N?u cho vay m?t ph?n tu, xin khi?n hai d?ng d?u s?p;

n?u cho vay m?t ph?n ba, xin cho hai d?ng d?u ng?a, còn cho vay m?t n?a, xin 
s?p ng?a b?ng nhau.

Theo ki?u cách ?y, thì d?ng nào Qu?nh cung vay du?c c?, mà ý bà Chúa Li?u v?n 
không thích tính Qu?nh, ch?ng mu?n cho vay, bèn làm cho c? hai d?ng ti?n quay

tít không ng?ng.

Th?y v?y, Qu?nh reo lên:

- A, ti?n múa, Chúa cu?i! Ch? thuong em nghèo nên cho em vay c?. Xin da t? ch?!

Nói do?n, Qu?nh trút h?t ti?n vào bao, bu?c l?i r?i ra v?.

M?c muu Qu?nh, bà Chúa phen này coi nhu m?t tr?ng.

 

Tr?ng Qu?nh - Trên Câm Ði?c, Du?i Cung Câm Ði?c

 

N?i ti?ng là ngu?i thông thái, hi?u r?ng, bi?t nhi?u, nhung Qu?nh ngán chuy?n 
c? nghi?p. M?i l?n tri?u dình m? khoa thi, nhi?u ngu?i d?c chàng l?u chõng

?ng thí, chàng d?u g?t phang nói sang chuy?n khác.

 

L?n ?y, vì n? ý th?y h?c, l?i khuyên c?a b?n bè dân làng, Qu?nh dành di thi cho 
ph?i phép. Nam dó, nhà chúa m?ng sinh duoc con trai, các quan tru?ng bèn

n?y ra ý n?nh hót chúa, bàn nhau ra d? thì nói v? di?m lành c?a d?t nu?c. Doán 
du?c ý ?y, Qu?nh nghi ra cách làm m?t bài van ph?i hàm du?c hai nghia: b?

ngoài, d?c lên nghe nhu l?i ca ngh?i công d?c c?a Chúa và s? an vui c?a m?i 
ngu?i, nhung ?n ý c?a nó l?i là m?t s? ph? d?nh. Trong bài van ?y có hai câu

khái quát hi?n tr?ng d?t nu?c nhu sau:

 

"Quan t?c c?, dân t?c c?, dái hàm quan Ngiêu Thu?n chi dân" (Nghia là: Quan 
cung theo phép xua, dân cung theo phép xua, d?i on quan, dân du?c s?ng d?i Ngiêu

Thu?n) và d?i l?i:

 

"Thu?ng ung tai, h? ung tai, ? d?u lai Du?ng Ngu chi d?c" (nghia là: Trên cung 
vui thay, du?c cung vui v?y thay, d?a vào dám d?u l?i có d?c d? th?i Du?ng

Ngu)

 

M?i nghe d?c l?n d?u, chúa Tr?nh dã khen: Hay quá! X?ng dáng cho gi?i nh?t! 
Quan ch? kh?o li?n d?ng lên tâu v?i Chúa:

 

- Kh?i chúa! Trong hai câu ?y, th?n th?y có cái ?n ý không thu?n.

 

- Quan th?t da nghi quá. Ca t?ng công d?c c?a chúa nhu v?y mà còn gì không 
thu?n?

 

- Kh?i chúa, c? theo cái nghia ch? Hán thì hai câu ?y dúng là hay th?t, nhung 
Qu?nh là lo?i thâm nho, t?ng dã dùng ch? nghia choi khâm nhi?u ngu?i, và ch?c

h?n không bao gi? b?ng lòng th? van chuong m?t nghia. Theo s? hi?u bi?t c?n h?p 
c?a th?n, thì hai câu ?y xu?ng theo nghia d?ng âm tr?c ti?p nghe ra ng?i

l?m, không dám d?c lên d? chúa thu?ng lãm.

 

- Ta cho phép, quan c? nói.

 

- Kh?i chúa, n?u v?y thì th?n xin thua. Hai câu ?y có d?ng ý ph? báng, táo t?n. 
N?u d?c theo ki?u nôm thì rõ là câu ch?i t?c.

 

- Ch?i t?c không sao, nhà nguoi c? trình bày ta nghe th?!

 

- V?y th?n xin m?o mu?i thua: "Quan t?c c?, dân t?c c?" có nghia là "trên cung 
câm, du?i cung câm," thua t?c c? là câm không giám nói d?y ?! Còn "dái hàm

quan Ngiêu Thu?n chi dân" t?c là "dái vào hàm b?n quan dám b?o r?ng dân chúng 
dang s?ng du?i th?i Nghiêu Thu?n".

 

- N?u qu? v?y thì Qu?nh láo th?t!

 

- Kh?i chúa, chua h?t dâu. Câu sau này còn hàm ý báng b? t? h?i hon. "Thu?ng 
ung tai, h? ung tai" có nghia là "d?a trên th?i tai, d?a du?i cung th?i tai",

là c? trên du?i, ai ai cung là m?t lu di?c d?y ?. Vì di?c h?t nên không bi?t 
r?ng "? dâu lai Du?ng ngu chi si" nghia là "?a vào d?u lu nha dám b?o r?ng

k? si dang m? m?t gi?a d?i Du?ng Ngu"

 

Qu?nh l?n ?y b? dánh h?ng nhung l?i có co h?i dã kích vào thói xu n?nh c?a dám 
quan tru?ng và "ch?c" nhà chúa m?t tr?n nên thân, còn mình thì v?n gi? tròn

khí ti?t.

 

Tr?ng Qu?nh - Tr? N? Anh Lái Ðò Ngang

Qu?nh thu?ng di dò ngang, kh?t ch?u ti?n, lâu quá món n? tích l?i cung khá 
nhi?u, không tr? du?c. Lúc anh lái dò d?n dòi, Qu?nh b?o:

- ?, d?i d?y, vài hôm n?a, s? tr? d?y d?.

? gi?a sông có m?t c?n cát, b?ng xu?t hi?n m?t cái nhà nh?, l?p lá g?i. Ngu?i 
ta d?n r?ng dó là cái l?u y?t tho c?a Tr?ng. Th? là m?i ngu?i tò mò r? nhau

di xem. Mu?n ra noi c?n nát, ch? có con du?ng dò ngang, m?i d?u ch? lua thua ít 
ngu?i. Ra d?n noi h? th?y có m?t cái bi?n d? m?y ch? b?ng vôi tr?ng 'Cha

d?a nào k? v?i d?a nào'.

- T?t nhiên khi v?, g?p ngu?i khác h?i thì ai cung tr? l?i d?c m?t câu:

- Ra mà xem!

Cung có ngu?i t?u tán thêm: Hay l?m, ra mà xem.

Th? là thiên h? lu lu?t kéo nhau ra xem 'l?u y?t tho c?a Tr?ng', lúc d?u là 
ngu?i trong làng, r?i các làng lân c?n, lan ra d?n c? t?ng. Còn anh lái dò chèo

m?t nghi, nhung h? hê v?i s? ti?n l?n thu du?c c?a khách, cho d?n khi ngu?i ta 
bi?t là b? Qu?nh cho 'qu? l?a' thì m?i voi khách.

Anh lái dò vãn vi?c, ch?t nh? món n? c?a Qu?nh, m?i d?n h?i.

Qu?nh m?ng:

- Ai n? nhà anh? Anh n? ta thì có. Nh? m?o c?a ta mà anh v? b?; ta chua h?i 
ph?n c?a ta d?? Thôi ta c? g?i l?i dó mà tr? d?n cho ti?n dò sau nà?

Anh lái dò ch?t hi?u, cu?i sung su?ng, r?i cám on Qu?nh r?i rít.

 

Tr?ng Qu?nh - Tr? On Bà Chúa Li?u

M?y nam sau, nhà vua m? khoa thi, Qu?nh l?i ra ?ng thí. Trên du?ng di thi qua 
d?n bà Chúa Li?u, Qu?nh ghé vào ngh? chân và xin Chúa phù h? cho thi d?, Qu?nh

s? tr? l? h?u. Qu? nhiên, khao thi dó Qu?nh d?, trên du?ng v? làng, Qu?nh ghé 
ch? mua ngay dôi bò d? t? Chúa. Qu?nh d?t bò m? di tru?c, bê con l?ng nh?ng

theo sau. D?n d?n th? Chúa Li?u, Qu?nh d?t bò m? vào d?n r?i bu?c g?n bên tay 
ngai c?a Chúa. Xong, Qu?nh qu? xu?ng tru?c bàn th? kh?n:

- Ch? dã thuong em,

Cho vay d?n v?n.

Ch? l?i phù h?

Cho d? k? này.

Y h?n có ngày

Bò to t? ch?,

Còn con bê nh?

Em dem v? làng,

Làm th?t khao dân

C?n cáo!

Kh?n xong, Qu?nh d?t bê di. Bò m? th?y m?t con, r?ng lên ?m i, r?i gi?t d?t dây 
bu?t làm d? ngai bà Chúa, g?y c? d?u r?ng, l?ng ch?y theo bê con. Th?y th?,

Qu?nh li?n d?t bò quay l?i d?n, vào vái bà Chúa Li?u l?n n?a và kh?n:

- Dã t? ch? bò

Ch? l?i mu?n cho

Xin da t? ch?.

Kh?n xong, Qu?nh ung dung d?t bò m? và con bê v? làng.

 

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

 • » [SMCC] truyen cuoi 1