truong mam non 1-6 quang ninh

Anh em ai có con thì d?ng cho h?c ? dây, ai có v?, ch?ng là ngu?i sáng m?t thì 
nh? xin vào tru?ng này d? d?y nhe

Dán bang vào mi?ng h?c sinh d? c?m... nói chuy?n

Ngoài vi?c an b?t ti?n c?a h?c sinh nhu ti?n h?c phí, ti?n s?a, ti?n an gi?a 
gi? v?i s? ti?n lên t?i hon 70 tri?u, giáo viên tru?ng M?m non 1/6 (Qu?ng Ninh)
còn dán bang vào mi?ng tr? d? c?m nói chuy?n khi ng? trua, quát m?ng tr?...

Sau khi có don t? cáo c?a ph? huynh và giáo viên v? vi?c giáo viên tru?ng m?m 
non 1/6 (phu?ng H?ng Hà, thành ph? H? Long, Qu?ng Ninh) có bi?u hi?n an b?t
kh?u ph?n an c?a h?c sinh, Thanh tra giáo d?c thành ph? H? Long dã vào cu?c.

K?t qu? thanh tra cho th?y, ch? tính riêng 2 nam h?c, co s? giáo d?c này dã có 
nhi?u sai ph?m: thu ti?n dóng góp ngoài quy d?nh, khai nhi?u b?ng cách l?p
2 s? mua hàng; b?t ti?n h?c phí... So b? th?t thoát lên t?i hon 70 tri?u d?ng, 
trong dó trên 50 tri?u d?ng là ti?n s?a, ti?n an gi?a gi? c?a các cháu dã
b? an b?t.

Thanh tra yêu c?u hi?u tru?ng ph?i thu v? tr? l?i cho các gia dình. Ngoài vi?c 
an b?t kh?u ph?n c?a h?c sinh, theo ph?n ánh c?a ph? huynh và m?t s? h?c
sinh thì m?t s? giáo viên nhà tru?ng còn có bi?n pháp giáo d?c "phi su ph?m" 
nhu "cô dán bang vào mi?ng, c?m nói chuy?n khi ng? trua". Các cô thu?ng tr?ng
m?t: "V? nhà ?, c?m ? ? tru?ng", th?m chí cô quát: "Không an nhanh thì róc th?t 
ra".

(Theo Thanh Niên)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » truong mam non 1-6 quang ninh