[SMCC] treo co

d?c di d? tin nh?
   Th? Hai, 10/08/2009, 07:56

   C?n Tho: 

   Hai lá thu tuy?t m?nh c?a ngu?i treo c?

   TP - Ngày 9/8, co quan ch?c nang công b? hai lá thu tuy?t m?nh c?a ông 
D?ng Van Bé, ngu?i treo c? t? t? sáng 8/8 trong khu h?i ch? tri?n lãm TP C?n 
Tho. 

   M?t lá thu g?i v? con, m?t lá thu g?i co quan là Cty H?i ch? Tri?n lãm 
Qu?c t? C?n Tho (noi ông Bé là tru?ng phòng t? ch?c). 

   N?i dung hai lá thu cho bi?t, nguyên nhân ông tìm d?n cái ch?t là do can 
b?nh hành h? v? tinh th?n và th? xác và không mu?n làm v?t v?, phi?n hà thêm 
ngu?i thân n?a. 

   Nguy?n v?ng c?a ông, sau khi ch?t thiêu xác, c?t g?i vào chùa, dã du?c 
th?c hi?n. Ông Bé b? b?nh dau d? dày, nghi là ung thu, dã ch?a nhi?u noi nhi?u 
tháng qua nhung không kh?i.

   Sáu Ngh?
   
   
       
   

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts: