[SMCC] tre em bi than cuong dut ngon chan

có l? anh em khi?m th? cung nên d? ý v? này vì khi di than máy, than cu?n, các 
b?n mà nh?t là các b?n gái v?n hay s? s?t r?t rè, th?m thà, th?m th?t khi ch?y 
t?i, khi th?t lùi, d? gây ra tai n?n.
Bé nu?c ngoài b? thang cu?n nghi?n d?t ngón chân 

Tai n?n t?i Trung tâm thuong m?i Parkson, qu?n Tân Bình, TP HCM khi?n bé trai 
ngu?i Hàn Qu?c b? t?n thuong n?ng ? bàn chân trái, hai ngón chân g?n nhu d?t
lìa. 

Tr? em c?n ngu?i l?n d?t kèm khi di thang cu?n. ?nh: Thanh Tâm.
Tr? em c?n ngu?i l?n d?t kèm khi di thang cu?n. ?nh: T.C.

Ban qu?n lý Trung tâm thuong m?i Parkson cho r?ng tai n?n x?y ra t?i 31/10 là 
hy h?u. Nguyên nhân có th? do bé hi?u d?ng, l?i t? di m?t mình mà không du?c
ngu?i l?n ?m b?ng.

Ngay sau s? c?, cháu bé du?c dua vào di?u tr? t?i b?nh vi?n Hoàn M?, nhung do 
v?t thuong quá n?ng, b?nh vi?n này chuy?n n?n nhân sang B?nh vi?n Ch?n thuong
ch?nh hình Sài Gòn ITO, qu?n 3. Tuy nhiên theo yêu c?u c?a gia dình, cháu bé 
m?t l?n n?a du?c chuy?n vi?n sang B?nh vi?n FV d? n?i ngón chân.

M?t bác si khoa C?p c?u B?nh vi?n Sài Gòn ITO, cho bi?t, v?t thuong ? chân trái 
cháu bé tuong d?i n?ng. Ngón chân cái c?a n?n nhân b? r?t móng và tr?t xuong;
ngón giáp ngón cái g?n nhu b? d?t lìa; c? bàn chân trái b? nhi?u v?t rách và 
tr?y xu?c. "Ngón chân cái có th? du?c ch?a lành nhung khó có th? gi? du?c
ch?c nang nhu bình thu?ng", bác si này nói.

Theo l?i c?a m?t nhân ch?ng, ngu?i ph? n? Hàn Qu?c d?t cháu bé di t? t?ng 3 
xu?ng t?ng 2 c?a khu mua s?m, di d?n n?a thang thì x?y ra s? c?. 

Ban qu?n lý trung tâm Parkson, cho bi?t, s? dán các b?ng hu?ng d?n s? d? ngh? 
tang cu?ng thêm nh?ng nhân viên d?ng tr?c ? hai d?u lên xu?ng c?a thang cu?n
d? làm nhi?m v? ch? d?n, nh?c nh? v?i các em bé, ngu?i già khi s? d?ng thang 
cu?n. 

Qua tai n?n trên, các bác si khuyên, khi di thang cu?n, ph? huynh không nên d? 
tr? t? di mà nên b? ho?c d?t th?t sát bên mình. C?n cho tr? b?t nh?p bu?c
d?u tiên khi lên thang cung nhu r?i kh?i thang, không nên di chuy?n trên thang 
khi dã bu?c vào thang.

Thiên Chuong

Other related posts: