tranh nhan thu lam

Chaøo caùc baïn,
Veà vuï laù thö cuûa Hoaø beân Böøng saùng gôûi ñeán Phuùc maø chuùng ta ñaõ 
nhaän ñöôïc hoâm Phuùc ôû Thaùi lan, ta coù theå traùnh ñöôïc tröôøng hôïp naøy 
baèng caùch sau:

Saùng nay tui gôûi 1 caùi thö vôùi subject laø testing. Ñiaï chæ ngöôøi nhaän 
tui ghi ôû bcc coù 2 ñòa chæ laø caùi meo lít smcc vaø ñòa chæ da hu cuûa tui. 

Sau khi beân da hu nhaän ñöôïc ngöôøi nhaän coù theå reply all nhöng vaãn chæ 
gôûi veà moät mình ngöôøi gôûi thoâi. 

Laàn sau neáu caùc baïn muoán traùnh tình traïng coù ngöôøi gôûi laïc thö vaøo 
hoäp meo cuûa mình thì duøng bieän phaùp bcc nheù,

meán, 

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, f5
Phu Nhuan district, HCMC, vietnam
Tel: 84.8. 8 434 905
Mobile: 09 18 18 38 35
E-mail 1: bathien@xxxxxxxxxxxxxx

- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

Other related posts:

  • » tranh nhan thu lam