[SMCC] trang web xem boi theo thuat phong thuy

t? m?t câu h?i c?a khách hàng xin trang web d? d?t tên cho bé theo thu?t phong 
th?y. tôi dã tình c? tìm ra trang web này và xin g?i cho b?n x? qu? cho vui
http://www.nhagiare.com/phongthuy.html
sau khi trang web t?i xu?ng b?n hãy nh?n ch? t và mui tên xu?ng d?n khi nghe 
jaws d?c:
Tra c?u th?i trang theo phong th?y  
ho?c:
Xem t? vi s? m?nh t?ng h?p  
hay:
D?t tên con theo phong th?y  
và:
Xem lành d? s? di?n tho?i, bi?n s? xe  
thêm n?a là:
Xem tu?i xây d?ng, c?i t?o nhà  
B? trí n?i th?t, s?p x?p không gian  

Chuy?n d?i âm l?ch, duong l?ch  

Tra c?u sao chi?u m?ng  

hãy ch?n cho mình m?t m?c b?n quan tâm r?i theo yêu c?u c?a khung nh?p thông 
tin mà nh?p vào.
tôi xin l?y ph?n Xem t? vi s? m?nh t?ng h?p  c?a tôi d? minh h?a nhé.
vào trang web:
http://www.nhagiare.com/phongthuy.html
r?i nh?n ch? t d?n khi nghe jaws d?c:
Xem t? vi s? m?nh t?ng h?p  
? ph?n h? tên tôi nh?p:
nguy?n hoàng b?o vu "ti?ng vi?t có d?u"
? m?c ngày sinh: nh?p d?y d? ngày tháng nam sinh v?i 2 s? cho ngày, 2 s? cho 
tháng và 4 s? cho nam li?n nhau không cách ô.
? dây tôi ghi: 16121975
sau cùng, ? m?c gi?i tính tôi ch?n nam r?i nh?n nút g?i di là xong.
m?t c?a s? m?i m? ra và dây là toàn b? n?i dung mà tôi có du?c.

  Thân ch?: Nguy?n Hoàng B?o Vu
  Gi?i tính: Nam
  Ngày sinh: 16/12/1975

  B?ng gi?i m?nh c?a thân ch? Nguy?n Hoàng B?o Vu:
 
CÁ NHÂN
Ngày 16/12/1975 duong l?ch chuy?n sang âm l?ch là: 
Ngày 14 tháng 11 nam 1975 (t?c nam ?t Mão)
Ngày 16/12/1975 (?t Mão) âm l?ch chuy?n sang duong l?ch là:
Ngày 16 tháng 1 nam 1976 

Xem bi?u d? nh?p sinh h?c c?a ngu?i sinh vào ngày 16/12/1975 
D?m ngu?c d?n ngày 16/12/2008: 
43 ngày, 06 gi?, 16 phút, 29 giây.
Ngu hành:
D?i Khe Th?y (Nu?c khe l?n)
Bát tr?ch:
Các hu?ng t?t là: Tây B?c (Sinh Khí), Dông B?c (Diên Niên), Tây Nam (Thiên Y), 
Tây (Ph?c V?), 
 Có th? d?a vào các hu?ng t?t trên d? ch?n hu?ng d?t, hu?ng nhà, kê bàn làm 
vi?c, giu?ng ng?, ... 

Vòng bát quái tuong ?ng c?a tu?i này.

D?i tác, hôn nhân: 
Nam nhân Nguy?n Hoàng B?o Vu có b?n m?nh là:Doài, ngu hành là Kim , h?p v?i n? 
nhân m?nh Khôn, Càn, Doài, C?n 
Có th? d?a vào các gi?i m?nh trên d? l?a ch?n b?n d?i, d?i tác làm an lâu dài, 
ph? tá, ... 

Sao chi?u m?nh: 
Nam, 34 tu?i (ÂL), trong nam 2008 b? sao K? Dô (Neptun) chi?u m?ng.
H?n g?p K? Dô, nam hay n? có th? g?p nh?ng chuy?n bu?n thuong trong tháng 3 và 
tháng 9 Âm L?ch.

Sao:
Sao K? Dô Vì sao này là hung tinh. Dàn ông làm an bình thu?ng, di xa có tài 
l?i. Dàn bà hay x?y ra vi?c rày rà, sanh ti?ng th? phi. K? tháng 3, tháng 9,
ho?c có vi?c ai bi.(D?i k? cho n? gi?i, nh?t là tháng 3 và tháng 9)
D?t 20 ng?n dèn, cúng t?i ngày 18 m?i tháng.
Vái: Thiên cung Phân Ti K? Dô tinh quân.

H?n:
H?n D?a Võng (ti?u h?n) có nhi?u n?i bu?n lo, l?i an ti?ng nói l?i sanh ra 
chuy?n r?y rà.
N?u quý khách mu?n cúng sao, thì c?n s?n nhang dèn, trà, trái cây, do?n theo 
phuong pháp cúng sao ? trên mà cúng cho dúng ngày.

H? tên và b?n m?nh: 
- Chu?i h? tên Nguy?n Hoàng B?o Vu ?ng v?i qu? 
Thiên Tr?ch Lý (? lu), ký hi?u: ||:|||
- Chu?i k?t h?p b?i ngo?i quái là Càn và n?i quái là Doài
- Ý nghia: L? dã. L? hành. Nghi l?, có ch?ng m?c, khuôn phép, d?m lên, không 
cho di sai, có ý ch?n du?ng thái quá, h? th?ng, pháp lý. 

- Gi?i doán d?nh m?nh c?a tên b?ng môn khoa h?c Th?n s? (Numerology), d?a trên 
Nhân sinh quan c?a Th?n tam giác (Divine Triangle):

Cái tên Nguy?n Hoàng B?o Vu tuong ?ng v?i s? b?n m?nh là 1

S? LIÊN H? C?A SAO NGÂN HÀ
S? 1 

B?N CH?T 

S? 1 con ngu?i không thay d?i, d?nh vi?c gì thì nh?t d?nh không thay d?i, trong 
cu?c d?i l?i càng có chí hon, nh?ng s? vi?c bên ngòai không làm lay chuy?n
du?c t?m lòng, b?n ch?t thành th?t và không thay d?i khi dã quy?t d?nh m?t vi?c 
gì, hòan tòan tín nhi?m noi b?n nang, không bao gi? ph?c l?y tr?oc m?t
áp l?c hay 1 vi?c gì có tính b?t bu?c. 

S? THÍCH 

Con ngu?i thích phiêu luu, m?o hi?m, tìm nh?ng c?nh v?t thiên nhiên, không 
thích b? d? hay làm nh?ng vi?c có tính cách n?nh hót, luôn luôn mu?n m?i ngu?i
nghe theo l?i mình hon là cãi l?i. Có tánh t? ái không mu?n k? khác xen vào 
nh?ng vi?c c?a mình, dù vi?c làm dó qu?y cung không mu?n s?a d?i. Có nhi?u
tham v?ng mu?n tr? thành ngu?i ch? huy hon là m?t ngu?i b? ch? huy. 

TÌNH DUYÊN

V?n d? tình duyên là m?t v?n d? h? tr?ng cho c? cu?c d?i, tuy nhiên l?i có 
nhi?u khe kh?t, nhi?u l?y phi?n, không bao gi? l?ng d?ng du?c lòng s?u, bu?n
t?i và ray r?t, không bao gi? du?c vui su?ng, hu?ng du?c tình ân ái, tuy có r?t 
nhi?u nhung r?i cung dau kh? r?t nhi?u, tình duyên là m?t chuy?n t?m b?
ch? chua ch?c dã thành công mà hu?ng du?c l?c thú c?a vi?c chung tình. Tuy v?y 
sau dó cung có th? xây d?ng du?c h?nh phúc và t?m quên di nh?ng chuy?n dã
qua r?i. 

CÔNG DANH 

Công danh thì lên cao t?i m?c t?i da, dù mu?n dù không cung ph?i tr? thành m?t 
nhân v?t hay m?t ngu?i có ti?ng tam trong ngh? nghi?p và tên tu?i luôn luôn
du?c ti?ng muôn d?i, v?n d? h?c v?n không lên cao l?m ch? ? m?c d? trung bình, 
nhung công danh du?c lên cao, có nhi?u ti?ng tam là nh? ? b?n nang h?at
d?ng và óc m?o hi?m và trí sáng su?t c?a mình. 

S? NGHI?P 

Tuy công danh lên cao nhung s? nghi?p không du?c sáng t?, vì l? s? nghi?p 
thu?ng b? chi ph?i cho v?n d? công danh r?t nhi?u, tuy v?ng ch?c, không s? b?
d? v? gi?a ch?ng, nhung s? nghi?p ?n d?nh và ? vào m?c d? t?m thu?ng không quá 
lên cao, và cung không bao gi? xu?ng th?p, tuy v?y vào th?i trung v?n b?
nhi?u áp l?c có xu?ng d?c m?t th?i gian ng?n, làm nhi?u dau kh?. S? nghi?p b? 
liên quan v?i công danh, và cu?c d?i nên cu?c s?ng thu?ng ? vào m?c d? th?p
kém vào Trung v?n. 

TÀI L?C 

Tài l?c nh? làm ra r?t nhi?u có ph?n du dã d?n t?t d?, thành công hòan tòan v? 
v?n d? này, nhung sau dó l?i suy s?p m?t ph?n nào vào th?i trung v?n, nghia
là vào kh?ang t? 25 d?n 35 tu?i. Kh?ang th?i gian này, tài l?c ra vào thu?ng 
xuyên, không n?m du?c m?t ch? nhu th?i ti?n v?n, ti?n v?n là kh?ang t? 18
d?n 25 tu?i và vào kh?ang chót c?a cu?c d?i, tài l?c di?u hòa tr? l?i nhu cu. 

CU?C D?I 

Cu?c d?i thu?ng lên cao, nhung trong cu?c d?i hay có nhi?u di?n bi?n không 
ng?ng, hay, d?p v? tên tu?i, s?ng du?c nhi?u ngu?i ua thích và nh?c nh?. Thành
công to m?t th?i gian trên bu?c du?ng công danh, tóm l?i: Cu?c d?i nhi?u tri?n 
v?ng t?t d?p. 

TH? Y?U 

S? này n?u không dau b?nh thì cung b? y?u t? vào kh?ang d? t? 30 tu?i s?p lên 
thì có nhi?u sóng gió v? b?n m?ng, n?u không ch?t vào kh?ang th?i gian này,
thì trong gia d?o cung có ngu?i ch?t thay.

Hoàng d?o: 
Ngày sinh 16/12, thu?c cung hoàng d?o: Sagittarius (Nhân Mã) 

Don gi?n nh?t là nh?n bi?t ngu?i sinh cung Nhân Mã (Sagittarius, 23/11-21/12). 
B?n tìm th?y ngu?i dó t?i chính gi?a nhóm ?n ào nh?t ? m?i cu?c vui. Anh
ta dang k? các câu chuy?n hài hu?c, còn m?i ngu?i xung quanh thì phá ra cu?i. 

Nhìn th?y b?n, Nhân Mã r?i dám dông, bu?c t?i v? m?nh lên vai và nói to: "C? 
l?m. Tu?i tác nhu anh mà phong d? v?n th? này là r?t du?c". H?n b?n không th?
vui lòng v?i ki?u nh?n xét nhu v?y. L?n g?p sau, th?y b?n l?nh lùng, Nhân Mã 
chân thành ng?c nhiên. Có chuy?n gì th?? Ch?ng nh? b?n gi?n anh ta? Anh ta
có nói gì x?u dâu, th?m chí còn khen ng?i kia mà. 

Dù không v?a ý, cung ph?i th?a nh?n r?ng Nhân Mã dã nói th?c lòng. Ngu?i dó qu? 
th?t không mu?n xúc ph?m b?n, và chân thành l?y làm ti?c n?u di?u dó x?y
ra. 

Sagittarius (nhân v?t th?n tho?i mình ng?a, d?u ngu?i, hai tay b?n cung - Nhân 
Mã, hay Cung Th?) là nhu v?y: thông minh, nhanh trí, vui tính và b?c tr?c.
Ph?m ch?t duy nh?t không có ? Nhân Mã là s? khôn khéo ?ng x?, trong khi b?n 
thân anh (ch?) ta thì tin ch?c r?ng mình là m?t nhà ngo?i giao m?u m?c. Chính
vì th? m?i x?y ra s? ng?c nhiên k? trên. 

Cung Th? thu?ng có cái d?u hoi to, hình d?p, v?i trán cao và r?ng. Nét m?t c?i 
m?, thi?n chí. C? d?ng thu?ng nhanh, nhung hoi v?ng v?. Khi nói chuy?n, Cung
Th? có th? khoa m?nh tay, làm d? c?c chén trên bàn. Bu?c di h?i h? tu?ng ch?ng 
chân không ch?m d?t. Tuy nhiên lúc dó anh ta có th? l? tay tu?t n?m c?p
xách làm gi?y t? quan tr?ng bay h?t ra ngoài, r?i t?c t?c lao theo vo nh?t 
chúng l?i. 

Nhân Mã có ánh m?t sáng và tinh nhanh. V? t?m vóc, h? chia thành hai lo?i: lo?i 
cao - co b?p; và lo?i t?m thu?c - ngu?i d?m. Lo?i cao dáng v? có gì dó gi?ng
v?i lo?i ng?a quý. H?i tr?, tru?c trán nhi?u ngu?i thu?ng có l?n tóc bu?ng b?nh 
r? xu?ng g?i hình ?nh b?m ng?a. Sau này, khi dã thay d?i ki?u c?t tóc ho?c
dã hói, ngu?i dó v?n còn thói quen l?c d?u nhu mu?n h?t tóc, ho?c làm c? d?ng 
tay vô tình nhu mu?n s?a mái. 

Nhân Mã r?t ua di chuy?n. H? không th? d?ng hay ng?i yên m?t ch?, mà luôn mu?n 
ch?y di dâu dó. V?n r?t thích s? thay d?i trong cu?c s?ng, h? dam mê hành
trình, vi?n du. 

Du?c sao M?c phù tr?, di?m d?c bi?t trong tính cách c?a Nhân Mã là lòng qu? c?m 
phi thu?ng. Nh?ng ngu?i di?n hình c?a cung này thu?ng ham thích nh?ng ngh?
nghi?p m?o hi?m. Còn n?u công vi?c dang làm c?a h? không có gì phiêu luu, h? s? 
ch?n cho mình nh?ng thú vui ho?c môn th? thao m?o hi?m. H? thích t?c d?,
mê phi ng?a, dua xe, lái máy bay. Nhi?u phi công th? nghi?m n?i ti?ng sinh ra ? 
cung này. Trong máu c?a Nhân Mã là thái d? thách th?c s? ph?n, dùa gi?n
t? th?n. 

Nhân Mã là nh?ng ngu?i da ngôn, b?c d?ng. Trong d?u h? nghi gì thì ngoài lu?i 
nói v?y. S? thi?u c?n tr?ng trong l?i nói dôi khi khi?n h? ph?i tr? giá. 

M?c dù Nhân Mã (hoàn toàn vô tình và không ng?) có th? làm b?n r?t m?ch lòng, 
b?n không th? gi?n ngu?i này lâu. Anh (ch?) ta nói s? th?t v?i b?n không ph?i
vì mu?n ch?c t?c, mà vì chân thành mu?n giúp b?n. Dôi khi nên l?ng nghe ý ki?n 
c?a Nhân Mã, trong dó ít ra là không có m?t chút n?nh b? nào. 

Cung Th? thu?ng có tâm tr?ng vui tuoi. Nhung v?n thu?c cung ho?, ngu?i dó có 
th? b?t ng? "bùng cháy" khi b? ai dó chèn ép ho?c cu x? su?ng sã. Trong tính
cách c?a Cung Th? t?n t?i y?u t? b?t tuân quy?n l?c, và luôn có ý mu?n n?i d?y 
ch?ng d?i m?i l? thói áp d?t. 

Cung Th? ít khi b? qua chuy?n ngang trái trên du?ng và không bao gi? làm ngo 
khi có ai c?u xin giúp d?. Trong tình hu?ng dó, Cung Th? dàn ông s?n sàng nh?p
cu?c ?u d?, còn dàn bà s? m?ng nhi?c k? t?i d? d?n ch?ng y ph?i h?i ti?c là dã 
g?p ph?i Cung Th?. 

L?i cáo bu?c b?t công d?i v?i Cung Th? v? b?t k? hành vi không trung th?c nào 
s? có th? khi?n ngu?i dó n?i con cu?ng n?. Ngu?i dó xông vào b?n v?i nh?ng
cú d?m d? l?n sau b?n ph?i suy nghi có nên d?ng chuy?n vô lý hay không. Tuy 
nhiên khi nhìn th?y khuôn m?t dau d?n thuong tích c?a b?n, ngu?i dó v?i xin
l?i và ra s?c c?u ch?a xoa d?u v?t thuong. V?n d? là ? ch?, Cung Th? tru?c tiên 
nói và làm, r?i sau m?i nghi. 

Là nh?ng ngu?i d?y nhi?t huy?t, Cung Th? thu?ng c?ng hi?n hoàn toàn tâm s?c cho 
công vi?c mà h? dành c? cu?c d?i. Ngu?i nào d?nh gi?u c?t nh?ng gì Cung
Th? th?c s? quý tr?ng - s? có nguy co chu?c l?y cho mình m?t k? thù nguy hi?m. 
Nh?ng mui tên nh?n c?a Cung Th? có t?m ch?t châm bi?m chua cay s? xuyên
th?ng m?i v? giáp d? dâm trúng dích. 

Trong tính cách c?a Cung Th?, dù thu?c gi?i tính và l?a tu?i nào, d?u có chút 
màu s?c tr? con: tho ngây, h?n nhiên, li?u linh và l?c quan. Cung Th? nh?t
quy?t không ch?u th?a nh?n r?ng cu?c d?i là cái gì dó nghiêm túc. N?u th?c t? 
di?n ra kh?ng d?nh là nhu th? thì Cung Th? s? r?t l?y làm bu?n phi?n. Mang
b?n ch?t c?a th?n Jupiter, Cung Th? luôn ch?ng d?i t?t c? nh?ng gì dã du?c áp 
d?nh và thu?ng nh?t, b?i vì th?y nh?ng th? dó th?t là bu?n t?. 

N?u không nông n?i t? làm h?i s?c kho?, Cung Th? có kh? nang s?ng th? t?i tu?i 
già mà v?n minh m?n, tinh anh. Nh?ng ch? dau thu?ng th?y ? Cung Th? là: hông,
ph?i, gan, tay, và vai. Không ít ngu?i vì ham t?c d? mà g?p tai n?n, b? thuong 
vào d?u. Nhung khó mà b?t du?c Nhân Mã n?m lâu trên giu?ng b?nh, s? h?i
ph?c thu?ng nhanh chóng d?n ng?c nhiên. Còn tâm tr?ng ?m d?m thì thu?ng tan 
bi?n ngay khi nó còn chua k?p hoàn toàn bao trùm lên anh (ch?) ta. 

Nhân Mã là nh?ng tay choi d? den b?m sinh. Nh?ng ngu?i sinh cung này hi?m khi 
b? qua các co h?i th? v?n may trong x? s?, sòng b?c, hay cá d? th? thao. Las
Vegas và Monte Carlo là nh?ng thành ph? yêu m?n nh?t c?a h?. 

Trong s? nh?ng nét không d? ch?u ? Cung Th?, dáng k? d?n là: tính khí bùng n?, 
khác ngu?i, hay châm bi?m, b?c d?ng, và ngoài ra - s? thi?u di?u d? trong
an, u?ng. 

Nhân Mã là nh?ng ngu?i d?c bi?t hào phóng. Cho b?n vay ti?n, h? không bao gi? 
h?i khi nào b?n s? tr?, mà kiên nh?n ch? d?n lúc b?n có di?u ki?n th?c hi?n
vi?c dó. Dàn bà Nhân Mã thu?ng vui lòng nh?n tr? m? côi làm con nuôi. Khi có 
mèo hoang, chó l?c d?n nhà - h? không bao gi? du?i chúng di. 

Nhân Mã có m?t trí nh? phi thu?ng. H? có th? k? l?i t? m? cho b?n nh?ng gì dã 
x?y ra vào ngày, ví d?, 14 tháng tu cách dây 5 nam ho?c th?m chí 10 nam. H?
có th? nh? tuy?t v?i nh?ng tình ti?t nh? nh?t c?a nh?ng cu?n sách hay b? phim 
dã xem t? h?i còn nh?. Tuy nhiên, h? l?i d? dãng trí quên m?t gang tay, ví
ti?n, hay chìa khoá. 

B?n ch?t trung th?c, Nhân Mã không ua nói d?i. Còn khi nào bu?c ph?i làm di?u 
dó, s? nói d?i hi?n rõ trên m?t khi?n ai cung nh?n ra. 

Theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, cu?c d?i d?i v?i Nhân Mã là m?t r?p hát. Hay 
th?m chí dúng hon, là m?t r?p xi?c, ? dó Nhân Mã là ngh? si hài d?n n?i
các ti?t m?c. Trong chi?c áo th?ng màu xanh tr?i r?c r?, m?t tô màu s?c s?, anh 
bu?c ra sàn di?n v?i c?p m?t long lanh vì vui su?ng và hân hoan. V?p chi?c
giày mui dài lên th?m, anh v?ng v? ngã lan xu?ng, r?i l?p t?c d?ng d?y, và 
trong ti?ng v? tay c? vu c?a khán phòng, anh trình di?n nh?ng pha nhào l?n siêu
d?ng d?n chóng m?t. Tay anh deo nh?ng chi?c nh?n m?t ng?c lam, du?i chân bu?c 
chu?i l?c l?c nh? xíu rung lên âm thanh trong v?t t?a h? ti?ng chuông ngân
t? ngôi nhà th? xa khu?t. Ph?ng dôi má tô màu anh dào d? th?m, anh vui v? th?i 
vào chi?c tù và b?ng nhôm lau sáng loáng. 

Phúc h?u, qu? c?m và tho m?ng, Cung Th? vui tuoi nhu chính ngày l? tiêu bi?u 
cho h? - Giáng sinh. Lo?i dá mang l?i may m?n cho h? - ng?c lam. Tâm h?n th?nh
thoi c?a Nhân Mã giuong cung lên tr?i cao, và mui tên xuyên qua nh?ng t?ng mây, 
qua nh?ng vì sao, bay t?i noi sinh ra nh?ng gi?c mo. 

Dàn ông cung Nhân Mã

Di?u sau dây có th? làm b?n phi?n lòng, nhung dó là th?ng kê qua nhi?u th? k?: 
Nhân Mã dàn ông là nh?ng ngu?i r?t khó n?m b?t, c? v? nghia den l?n nghia
bóng. H? di chuy?n nhu ng?a, và tho?t ?n tho?t hi?n nhu nh?ng mui tên. 

Tru?c h?t, Nhân Mã thu?ng xuyên ? trong tr?ng thái dang b?n vi?c. Khi thì chàng 
dang ra tay c?u giúp k? ch?ng may g?p ho?n n?n, khi thì chàng dang ph?i
ch?y di dâu dó g?p gáp, còn n?u d?t xu?t có lúc d?ng l?i m?t ch? thì ch?c ch?n 
không ph?i dang m?t mình mà là gi?a m?t dám dông và chàng dang k? chuy?n
cu?i. V?y nên b?n c?n ph?i ch?y nhanh ho?c bi?t chen l?n thì m?i d?n du?c g?n 
chàng. 

D?c tính co b?n c?a dàn ông Nhân Mã là tinh th?n l?c quan không gì lay chuy?n 
n?i, lòng tin v?ng ch?c vào s? toàn th?ng c?a mình. Ph?m ch?t này b?t ngu?n
t? m?t th?c t? là chàng nh?n du?c quá nhi?u quà t?ng c?a s? ph?n. Ví th?, n?u 
chàng theo doàn thám hi?m di tìm ki?m vàng, có th? vàng không tìm th?y, nhung
l?i tình c? tìm th?y m? uran. Hay là, b?n có th? hàng tram l?n nhìn th?y gì dó 
l?p lánh trên v?a hè, nh?t lên ch? là m?nh gi?y b?c t? k?o cao su, còn chàng
thì trong tru?ng h?p dó nh?t du?c m?t chi?c nh?n vàng. S? g?p may thu?ng xuyên 
nhu th? không th? không d?n d?n m?t tinh th?n l?c quan. 

Dàn ông Nhân Mã có vô s? b?n bè, ngu?i quen, và h?u nhu không có k? thù. Y?u t? 
này cung không th? không có d?u ?n lên b?n tính vui tuoi, h?nh phúc c?a
chàng. 

Còn bây gi? chúng ta di d?n v?n d? tình yêu. Ph? n? thu?ng hay hi?u không dúng 
m?i quan h? c?a Nhân Mã, h? thiên v? tu?ng r?ng nó nghiêm túc hon trên th?c
t?. Nhân Mã r?t da tình, m?t con gió tho?ng cung d? làm chàng ph?i lòng ai dó. 
Nhung nhu th? không có nghia là chàng s? ph?i lòng su?t d?i. Khi chàng làm
thân v?i m?t b?n gái - trong nhi?u tru?ng h?p dó ch? là vui thú nh?t th?i. Nên 
n?u d?i tu?ng c?a cu?c vui dó không hi?u dúng ý d?nh dích th?c và c? mong
b?t dính chàng, thì ho?c là chàng s? b? ch?y, nhanh d?n n?i nàng không k?p ch?p 
m?t, ho?c là s? lý gi?i m?i th? ch?ng qua ch? là chuy?n dùa. 

Nhung n?u b?n là m?t cô gái thông minh, có m?t cái d?u t?n t?i không ph?i ch? 
dùng d? d?i mu, và n?u b?n dù sao v?n mu?n nh? chàng vào lu?i c?a mình, thì
v? tác v? này, nhà chiêm tinh Linda Goodman có th? cho b?n m?t s? d? xu?t. 

D?ng ghen tuông và da nghi. C? d? chàng tung cánh x? l?ng. Không ch?t v?n chàng 
dã di nh?ng dâu, d?ng n?i tam bành, và ch? hù do? s? b? chàng. Cho chàng
t? do hoàn toàn, c? g?ng nhìn th? gi?i b?ng dôi m?t c?a chàng, và ch?p thu?n 
lu?t choi c?a chàng. C? g?ng là ngu?i ph? n? mà chàng mu?n th?y. Nang v?n
d?ng. Yêu th? thao. Cùng di dã ngo?i v?i chàng. Hãy là ngu?i r?ng rãi, h?n 
nhiên và yêu d?i. Hãy cho chàng hi?u r?ng trong con ngu?i b?n là m?t tâm h?n
yêu t? do, h?t nhu trong con ngu?i chàng. 

Hãy thuy?t ph?c chàng r?ng, ngoài chàng ra b?n còn có kh?i di?u thú v? c?n quan 
tâm trên d?i này. Ch?c ch?n, khi tin vào di?u dó, chàng s? s?m nói v?i b?n
r?ng nhu th? m?i chính là tuýp dàn bà mà chàng c?n. 

D?n dây, b?n c?n "hâm nóng" chàng lên chút n?a. Hãy nói v?i chàng r?ng, sau khi 
cân nh?c, v? d?i th? b?n không ph?n d?i chung s?ng v?i chàng n?u (t? "n?u"
c?n du?c nh?n m?nh) chàng có s? cam k?t s? không làm gì xâm h?i t? do c?a b?n. 
N?u không, "th?t ti?c vô cùng, chúng ta s? ph?i chia tay". Ch? này, s? không
t?i (t?t nhiên ph?i m?t công t? ch?c t? tru?c), n?u di?n tho?i c?a b?n b?ng d? 
chuông g?i t? m?t trong s? các fan. Và ngay tru?c m?t Nhân Mã, b?n tr? l?i
di?n tho?i, dùng d?ng d?ng ý m?t cu?c h?n v?i "gã kia". Sau dó, t? t?n t?t máy, 
b?n m?m m?t n? cu?i vô cùng dáng yêu v?i Nhân Mã c?a mình và nói: "Dù th?
nào chang n?a, chúng mình v?n s? là b?n t?t c?a nhau". 

Hãy tin r?ng, ch?ng bao lâu sau cu?c nói chuy?n này b?n s? tr? thành v? chàng. 

V?n không ph?i là ngu?i quá coi tr?ng quan h? h? m?c, Nhân Mã s? không b?t b?n 
n?ng gánh trách nhi?m v?i nhà ch?ng. Dáp l?i, b?n cung d?ng hành h? chàng
b?ng h? t?c d?ng mình. 

Khi dã thành v? c?a Nhân Mã, hãy ti?p t?c du?ng l?i dã d?n b?n d?n hôn nhân. 
Cho phép chàng di v?ng bao nhiêu bu?i t?i, b?y nhiêu chàng mu?n. D?ng h?i cung,
chàng dã ? dâu. N?u dôi khi chàng sôi khùng nhu cái n?i áp su?t, hãy cho chàng 
x? b?t hoi. D?ng nghe nh?ng l?i d?n nh?m, hãy tin l?i chàng. 

Cung Th? là c? d?ng viên th? thao cu?ng nhi?t. Vì th?, b?n cung ph?i xem các 
bu?i tu?ng thu?t TV cùng chàng. N?u b?n có hình th?c xinh d?p và tính cách
vui tuoi, chàng s? m?i b?n cùng di làm khách. 

N?u b?n có tài v? các môn nào dó, c? m?nh d?n trình di?n cho chàng. Tài l? r?t 
gây ?n tu?ng d?i v?i chàng. Thành v? chàng r?i, d?ng b? vi?c d?c sách. Nhân
Mã không yêu nh?ng ngu?i dàn bà mà chàng không có gì d? nói chuy?n. 

Hãy chu?n b? tinh th?n r?ng chàng có th? ch? trích b?n, dôi khi không t? nh? 
l?m. Nhung ch?ng làm th? nào khác du?c, lu?t choi là nhu v?y. 

Nhân Mã ít chú ý d?n con nh?. Nhung khi chúng l?n d?n, chàng s? dành cho chúng 
ngày càng nhi?u quan tâm. Có l? con trai s? g?n v?i chàng hon, m?c dù chàng
s? d?c bi?t d?u dàng v?i con gái. Nhân Mã thích thú choi th? thao v?i con cái, 
cho chúng di choi xa. Ch? có m?t di?u mà chàng s? luôn nghiêm kh?c: chúng
không bao gi? du?c nói d?i. 

V? ?ng x? c?a b?n sau khi sinh con, c?n ghi nh? r?ng: h? khi nào chàng g?i b?n 
di choi thì b?n ph?i giao con cho ngu?i giúp vi?c và s?n sàng lên du?ng cùng
chàng. 

N?u b?n luôn theo du?i chính sách mà các nhà chiêm tinh dã phác ho? nhu trên, 
cu?c s?ng hôn nhân c?a b?n v?i Nhân Mã ch?c ch?n s? thành công m? mãn. 

Dàn bà cung Nhân Mã

Nh?ng di?u nàng nói nhi?u khi làm b?n không hài lòng. Th?m chí có lúc l?i l? 
c?a nàng khi?n tóc b?n ph?i d?ng ngu?c. Nhung khi nh?n ra "hi?u qu?" v?a gây
nên, nàng s? s?a sai b?ng m?t câu dùa vui, ho?c m?t n? hôn. 

Dàn bà Nhân Mã không nhìn d?i b?ng c?p kính màu h?ng. Chính vì th?, quan di?m 
c?a nàng có th? t? ra quá gay g?t. Nàng chân th?c d?n n?i có lúc b?n mong
sao nàng nói d?i m?t chút. B?i vì không ph?i m?i ai, không ph?i b?t c? lúc nào 
cung mu?n nghe s? th?t tr?n tr?i, và v?i nhi?u ngu?i thì du?c n?nh v?n thích
hon. 

Nàng có tính t? l?p r?t cao, th? o d?i v?i các quan h? h? m?c và thích s?ng m?t 
mình. Có l? nét d?c bi?t này lý gi?i t?i sao Cung Th? n? quá dam mê vi?n
du và không quen thu?ng xuyên có m?t ? nhà. 

N?u mu?n nàng làm m?t di?u gì dó cho b?n, thì d?ng ra l?nh, mà hãy d? ngh?. 
Th?m chí th?i nh? tu?i nàng còn không ch?u nghe ngu?i m? sai khi?n, thì vì c?
gì mà b?n nghi r?ng nàng có th? d? b?n làm vi?c dó? D?ng hy v?ng. Nhân Mã không 
d?i nào ch?u hy sinh t? do, cá tính, hay thói quen c?a mình l?y b?t c?
giá nào. 

Trong thâm tâm sâu kín, nàng là m?t d?a tr? c? tin. Th? gi?i quan c?a nàng 
trong sáng d?n n?i d? b? k? khác l?a. Kh?ng d?nh này c?a các nhà chiêm tinh có
v? hoi l? lùng, b?i vì dàn bà Nhân Mã là ngu?i thông minh và tu duy logic. 
Nhung v?n d? ? dây chúng ta dang nói không ph?i là v? trí thông minh, mà là
v? trái tim. Hai th? hoàn toàn khác nhau. Trí tu? c?a Nhân Mã d? kh? nang gi?i 
quy?t m?i bài toán khó khan c?a cu?c s?ng. Nhung trái tim nàng, than ôi,
hoàn toàn y?u du?i, và chính vì th? nàng nhi?u khi ph?i ch?u dau kh?. 

? Nhân Mã, l?i nói và hành d?ng hoàn toàn tuong d?ng v?i ý nghi và c?m xúc bên 
trong. Tính "th?ng ru?t ng?a" nhu v?y có th? làm cho ngu?i khác không hi?u
nàng, d?n d?n b?t hoà và k?t qu? là nh?ng m?nh d?i tan v?. Nhung ý chí c?a Nhân 
Mã v?n không bao gi? khu?t ph?c. Lòng kiêu hãnh và l?c quan giúp nàng vu?t
qua sóng gió và v? vang thoát kh?i nh?ng hoàn c?nh bi dát nh?t. Trái tim nàng 
có th? r?m máu, nhung b?n không bao gi? bi?t du?c di?u dó, b?i vì nàng s?
cu?i dùa còn nhi?u hon khi khác. Ch? dêm dêm, g?i nàng s? u?t d?m nu?c m?t. 
Nhung không ai nhìn th?y di?u dó, và m?i ngu?i d?u nghi r?ng m?i chuy?n c?a
nàng v?n ?n tho? nhu bình thu?ng. 

Nói v? ngu?i v? sinh cung Nhân Mã, các nhà chiêm tinh cho bi?t, cung nhu dàn 
ông cung này, nàng không ph?i ngu?i hu?ng t?i hôn nhân. Vì th?, b?n bu?c ph?i
có không ít m?i ngon d? d? d? nàng. 

Thi?u gì lý do d? nàng không v?i l?y ch?ng. Tru?c h?t, nàng có th? không mu?n 
?nh hu?ng công vi?c dang làm. Không nên thuy?t ph?c nàng. D?ng nào nàng cung
s? ch? hành d?ng theo ý mình. Hãy ch? d?i d?n khi th?i co và hoàn c?nh có l?i 
cho b?n. Ch?ng h?n, b?ng nhiên nàng chán công vi?c. Ho?c b?n du?c b? nhi?m
công vi?c ? m?t d?a phuong khác (hãy nh? d?n dam mê vi?n du c?a nàng). Tóm l?i, 
n?u kiên nh?n, b?n s? th?ng hi?p này. 

Dôi khi b?n th?y nàng hoi kh?c nghi?t, nhung dó ch? là v? ngoài. Th?c ra, nàng 
lãng m?n kh?ng khi?p. Nhân Mã có th? khóc khi xem m?t b? phim, d?c bài tho
v?i c?p m?t d?y l?. Nàng s? gi? t?t c? nh?ng b?c thu nh?n du?c t? b?n, c? bông 
h?ng khô úa còn l?i t? bó hoa mà b?n trao nàng trong ngày dính hôn, và c?
t?m vé xem hoà nh?c l?n d?u khi các b?n v?a quen nhau. 

Liên quan d?n tài nang n?i tr? c?a nàng thì ? dây tình hình có ph?n x?u hon. 
Nhân Mã không thích vi?c d?n d?p, gi?t giu và nh?ng b?n ph?n kh? ?i khác trong
nhà m?c dù nàng cung có c? g?ng duy trì ? dó m?t tình tr?ng s?ch s? tuong d?i. 
Vì v?y, m?t ngu?i giúp vi?c - s? là quà t?ng r?t giá tr?. Di?u dó có l?i
c? cho b?n, c? cho nàng và cho gia dình. Vi?c n?u an cung không bao gi? t?o cho 
nàng m?t ni?m h?ng kh?i d? d?i. Ch?c ch?n dó không ph?i là công vi?c yêu
thích c?a nàng. N?u nàng v?n h?t s?c l?c và ý chí d? t? tay làm b?a an cho b?n 
trong ngày thu?ng, thì ít ra, vào ngày ngh? nàng mu?n ph?i di an t?i nhà
hàng. 

R?t hi?m khi Nhân Mã có tâm tr?ng bu?n b?c. Khi t?c gi?n, nàng có th? tr? nên 
cay d?c. Nhung nàng không d? b?ng lâu và thu?ng quên gi?n s?m hon c? lúc b?n
nh?n ra nó. Nh?ng dàn ông thu?c lo?i da s?u, bi quan - không h?p v?i Nhân Mã. 
S? r?u ri, ? ru có th? khi?n nàng phát ?m. 

Con cái r?t sung su?ng v?i ngu?i m? Nhân Mã, b?i trong nhà nàng h?u h?t th?i 
gian vui nhu r?p xi?c. B?n bi?t d?y, s? hân hoan, ti?ng cu?i và tinh th?n l?c
quan tràn tr? - môi tru?ng tuy?t v?i d? nuôi d?y tr? em. Thêm vào dó là lòng 
trung th?c, dung c?m và trí thông minh. Di?u duy nh?t có th? coi là nhu?c
di?m: tính thi?u n? n?p, k? lu?t. 

Ngu?i v? Nhân Mã c?a b?n r?t thích m?i và ti?p khách d?n nhà. Nàng làm vi?c dó 
tuy?t v?i hon m?i cung Hoàng d?o khác, k? c? Su T?. Lòng nhân h?u, h?n nhiên
và hi?u khách c?a nàng có s?c lôi cu?n d?n n?i m?i ngu?i d?u th?y r?t ?m cúng, 
d? ch?u. 

Dàn bà Nhân Mã là ngu?i s?ng b?ng tâm h?n. B?n s? th?y rõ di?u dó khi vào m?t 
ngày tuy?t d?p, nàng th? l? v?i b?n r?ng dã tìm ki?m b?n c? cu?c d?i, su?t
t? thu? ?u tho, và h?nh phúc bi?t bao vì cu?i cùng dã tìm du?c.

Other related posts: