[SMCC] tran thu ha ve vn de phat hanh album

15-09-2008 15:35:22 GMT +7

Theo H?u Tr?nh (TT&VH)

Tr?n Thu Hà v?a v? Vi?t Nam phát hành album Tr?n Ti?n và dã có nh?ng dêm bi?u 
di?n gi?i thi?u album này t?i phòng trà Van ngh?, TP.HCM. Dây là s?n ph?m
th? ba c?a Công ty Ha Tran Productions t?i M? c?a Tr?n Thu Hà.

Dây không ph?i là CD c?a riêng Hà mà do nhi?u ca si hát. Tuy nhiên, d?i v?i Hà 
di?u quan tr?ng là s?n ph?m du?c hình thành t? ý tu?ng ngh? thu?t c?a cá
nhân, dù nó do m?t ho?c nhi?u ca si th? hi?n. Nh?ng ngày t?i TP.HCM, Hà b?n túi 
b?i nhi?u vi?c, tuy v?y tru?c khi lên du?ng v? M?, Hà Tr?n dã dành th?i
gian trò chuy?n cùng TT&VH. 

* Xu?t phát t? ý tu?ng nào mà Hà th?c hi?n album Tr?n Ti?n (gi?i thi?u l?n này 
t?i Vi?t Nam)? Âm nh?c Tr?n Ti?n trong album này có khác gì v?i âm nh?c Tr?n
Ti?n mà m?i ngu?i v?n nghe? 

Tru?c h?t làm quà t?ng cho nh?c si mà tôi g?n bó nh?t. Và vì chua album tác gi? 
Tr?n Ti?n nào (theo c?m nh?n cá nhân) có ch?t lu?ng t?ng th? t?t. Du?c m?t
này thì y?u m?t khác. Tôi mu?n dem d?n m?t tiêu chu?n ch?t lu?ng cao cho album 
Tr?n Ti?n d? x?ng dáng v?i âm nh?c c?a ông. 

* Có th? nói album Tr?n Ti?n là album c?a tác gi? Tr?n Ti?n do Hà Tr?n s?n xu?t 
và tham gia th? hi?n cùng v?i m?t s? ca si khác. Vì sao sau D?i tho?i '06
cho d?n nay, Hà Tr?n chua có m?t album "dáng k?" nào riêng cho mình, tr? album 
nh?c "tr? tình" phát hành t?i M? nam 2007? 

Khán gi? và c? báo chí ? mình thu?ng "phân bì" album solo c?a ca si và album 
tác gi?. Nghe album ch? y?u xem ca si hát th? nào, t?c là v?n n?ng ph?n "v?"
ch? không d? ý d?n ph?n "lõi" - m?t production d?ng sau m?t tác ph?m. Album c?a 
tôi (tác gi? hay solo) luôn xây d?ng t? ý tu?ng ho?c phong cách nh?c tôi
l?a ch?n theo t?ng th?i di?m âm nh?c. Toàn b? ê kíp d?a vào "khung" dó mà sáng 
t?o theo chuyên môn m?i ngu?i. Màu s?c ph?i khí, âm thanh, d?ng c? thâu
âm cung di theo yêu c?u t?ng album. B?i v?y, chúng luôn có cá tính riêng không 
l?n l?n v?i ngu?i khác. C?ng s? c?a tôi, ch?ng h?n nh?c si Thanh Phuong,
designer Dung Yoko cung làm vi?c v?i nhi?u ca si nhung phong cách c?a h? rõ r?t 
nh?t v?n trong s?n ph?m chung v?i tôi. Anh dã nghe Tr?n Ti?n chua? Dáng
k? d?y ch?. 

* Hà nghi gì v? th? tru?ng dia nh?c và th? tru?ng âm nh?c Vi?t Nam hi?n nay? 

Th? tru?ng âm nh?c bu?n t?. Ngh? si ch?u lao d?ng nhung ch? thành công ? m?c d? 
cá nhân. M?nh ai n?y di ch? không ch?u h?p l?c nên s?c d?y th? tru?ng còn
y?u l?m. Th? tru?ng dia chua có lu?t và h? th?ng phát hành tiêu chu?n nhu nu?c 
ngoài, ch? y?u v?n làm l?i cho dia l?u. Dân mình cung l?. ? bên M?, tôi
d?n tham ph? D?i Hàn, ph? Nh?t h? không bán l?u s?n ph?m c?a ngh? si nu?c h?. 

* ? M? nhung v?n v? hát và phát hành dia t?i Vi?t Nam, nó có don thu?n nhu ca 
si Vi?t Nam di show ? nu?c ngoài hay còn lý do nào khác? 

Tôi phát hành dia song song 2 noi d? m? r?ng th? tru?ng. S? thay d?i không khí 
cho tôi h?ng thú làm vi?c. 

* Hà có th? chia s? nh?ng tâm s? v? cu?c s?ng c?a m?t ca si Vi?t s?ng t?i M?? 

Tôi s?ng bình l?ng. Cu?i tu?n bay di hát sô vài ti?u bang khác nhau. Bi?u di?n 
bên này ngu?i ta thích dánh nh?c s?ng, chuong trình thích hát theo ch? d?,
m?t th?i gi? t?p v?i ban nh?c nhi?u hon. Ngu?i Vi?t ? dây quen n?p sinh ho?t 
công nghi?p c?a M?, tôn tr?ng riêng tu. H? d?n xem mình hát thì hu?ng ?ng
h?t s?c, r?i ai v? nhà n?y ti?p t?c d?i s?ng riêng. Tính tôi cung "l?nh" nên 
th?y ch? phi?n hà gì. Nói chung n?n showbiz bên này gi?ng m?t c? máy. Hay
vì nó ho?t d?ng chuyên nghi?p, hi?n d?i, d?u d?n nhu m?t c? máy. D? cung ? ch? 
nó c?ng nh?c và l?nh lùng. nhu m?t c? máy. 

* Ho?t d?ng bi?u di?n c?a Hà là nhu th?, còn HaTran Productions t?i M? c?a Hà 
nhu th? nào? 

Công ty tôi còn nh? và non l?m. Là ngh? si t?p t?e làm kinh doanh, t? gây v?n 
s?n xu?t nên v?n ph?i t? t? v?a làm v?a h?c. Chúng tôi h? tr? thành l?p network
ngh? si g?c Vi?t toàn c?u, thu âm cho m?t vài ngh? si tr? d?a phuong. Sau 3 nam 
tôi có 3 album chính th?c: Hà Tr?n 9803, D?i tho?i '06, Tr?n Ti?n và s?p
phát hành nh?c hòa t?u Minimal Beasts. Chúng tôi có k? ho?ch m? r?ng s?n xu?t 
thêm DVD-video clip, album chân dung tác gi?, s?n ph?m cho thi?u nhi. Tuong
lai c?a tôi là Ha Tran Productions. Tôi không d?ng bánh xe c?a mình ? v? trí ca 
si. 

* Cám on Hà v? cu?c trò chuy?n này. 

Other related posts:

  • » [SMCC] tran thu ha ve vn de phat hanh album