[SMCC] trai dat se ket thuc nhu the nao?

Trái d?t s? k?t thúc nhu th? nào?

N?u chúng ta s?ng sót qua con d?i h?n s?p t?i, qua h?u qu? khó lu?ng c?a bi?n 
d?i khí h?u, và ngay c? n?u nh?ng nghiên c?u tr? mãi không già thành hi?n
th?c và b?n có th? s?ng ti?p vài ba t? nam n?a, cu?i cùng t?t c? chúng ta cung 
s? tiêu vong.

M?t tr?i s? phình ra thành m?t qu? c?u d? kh?ng l? mà nh?ng tính toán l?c quan 
nh?t cung bi?t r?ng nó s? nu?t ch?ng trái d?t. Hành tinh chúng ta b? hoá
hoi.

B?ng th?i gian s? ph?n. T? trái sang: 4,5 t? nam tru?c, m?t tr?i du?c sinh ra, 
v?i kích c? tuong t? ngày nay, và trái d?t ra d?i không lâu sau dó; Hi?n
nay; 1 t? nam n?a, trái d?t s? quá nóng d? có th? có s? s?ng; 5-7 t? nam n?a, 
m?t tr?i phình to 100 l?n kích c? hi?n nay.

Tuy nhiên, có m?t kh? nang khác, m?t co h?i nh? bé - kho?ng 1 ph?n 100.000 - 
r?ng trong khi dang phình ra nhu v?y, m?t tr?i s? nh? di d? d? làm m?t di l?c
h?p d?n v?n trói bu?c trái d?t. Sau dó, hành tinh c?a chúng ta s? trôi gi?t vào 
vu tr? - m?t hành tinh không có m?t tr?i trôi vô d?nh trong không trung
l?nh l?o, t?i tam và cu?i cùng là dêm den vinh c?u. Sau dó t?t c? chúng ta s? 
hoá bang.

Cung dã có m?t vài ý tu?ng tuoi sáng d? gi? cho loài ngu?i ti?p t?c t?n t?i. 
Ch?ng h?n, chúng ta don gi?n có th? di chuy?n t?i sao Ho? ho?c xa hon n?a,
m?t khi có du?c công ngh? thích h?p. Ho?c, theo lý thuy?t, chúng ta hãy b?t m?t 
ti?u hành tinh ? dâu dó và dùng l?c h?p d?n c?a nó d? kéo chúng ta t? t?
t?i m?t qu? d?o xa m?t tr?i hon, nh? th? chúng ta có th? n?m bên ngoài ?nh 
hu?ng c?a "cái ch?o rán".

Còn m?t trang thì sao? Hãy xem nó là l?ch s? c? d?i trong tuong lai xa xam. 
Tính toán cho th?y nó s? tan ra tru?c khi chúng ta hoá hoi.

Theo LiveScience/vnexpress.net
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] trai dat se ket thuc nhu the nao?