[SMCC] tra cuu tot xau qua so DT

làm tuong t? v?i s? di?n tho?i di d?ng c?a tôi thì dây là k?t qu?:
B?n quy?n c?a 
http://phongthuy.vietaa.com

- Dãy s? c?n xem: 0979878854
- Nam sinh thân ch?: 1975
- Nam sinh âm l?ch: ?t Mão   

--------------------------------------------------------------------------------
 Bi?n gi?i: 
Con ngu?i là t?ng hoà các m?i quan h?, trong dó ch?u s? ?nh hu?ng chi ph?i c?a 
thiên nhiên và xã h?i. Ngu?i xua coi con ngu?i là m?t vu tr? thu nh?, là
1 trong 3 y?u t? tam Tài là Thiên - D?a - Nhân. Con ngu?i dóng vai trò trung 
tâm c?a vu tr?, tr?i và d?t. 
Do v?y xét nh?ng con s? t?t x?u ph?i theo các khía c?nh Âm Duong, Ngu Hành, 
Thiên Th?i, Quái khí và c? Quan ni?m dân gian n?a. 

1. Âm duong:
- Có 5 s? mang v?n âm, chi?m 50%
- Có 5 s? mang v?n duong, chi?m 50%
S? lu?ng s? mang v?n âm duong hoàn toàn cân b?ng, dãy s? d?t du?c hoà h?p âm 
duong, r?t t?t. 
- S? di?m: 2/2 

2. Ngu hành:
- Ngu hành c?a thân ch?: Th?y (D?i Khe Th?y - Nu?c khe l?n)
- Ngu hành c?a dãy s?: Th?
Ngu hành c?a dãy s? tuong kh?c v?i ngu hành c?a thân ch?, r?t x?u. 
- S? di?m: 0/2.5 

3. Thiên th?i:
Chúng ta dang ? th?i k? t? nam 2004 - 2023 do sao Bát b?ch qu?n, s? 8 là vu?ng 
khí
Trong dãy s? c?n bi?n gi?i có s? 8, dãy s? du?c v? Thiên th?i 
- S? di?m: 0.5/0.5 

4. Quái khí:
- Dãy s? bi?n gi?i ?ng v?i qu? | Thiên D?a Bi (? pi)
- Chu?i k?t h?p b?i ngo?i quái là T?n và n?i quái là T?n
- Ký hi?u qu? :::||
- Ý nghia: T?c dã. Gián cách. B? t?c, không thông, không tuong c?m nhau, xui 
x?o, dèm pha, chê bai l?n nhau, m?nh ai n?y theo ý riêng.
- Qu? d?ch này mang di?m hung, dãy s? không t?t cho ngu?i s? d?ng 
- S? di?m: 0/3 

5. Quan ni?m:
- T?ng s? nút c?a dãy s?: 5 - S? nu?c bình thu?ng
- S? t?n cùng là T? (4), r?t x?u.
- S? di?m: -0.25/2 

K?t lu?n: T?ng di?m là 2.25/10
S? này có l? khá x?u, b?n hãy th? m?t s? khác xem sao ! 

Other related posts:

  • » [SMCC] tra cuu tot xau qua so DT - Nguyen Hoang Bao Vu