[SMCC] tq huy bo 1 du an gay o nhiem moi truong

L?n th? hai trong tháng, l?i có thêm m?t d? án gây ô nhi?m b? chính quy?n Trung 
Qu?c h?y b?, sau khi hàng ch?c ngàn ngu?i dã bi?u tình ph?n d?i hôm nay
28/07/2012 t?i Kh?i Dông (Qilong), g?n Thu?ng H?i. Nh?ng ngu?i bi?u tình dã d?p 
phá tr? s? ?y ban Kh?i Dông, và cu?i cùng dã b? công an gi?i tán.

T? sáng s?m, r?t dông ngu?i dã t?p h?p d? ph?n d?i m?t d? án du?ng ?ng d?n nu?c 
th?i t? m?t nhà máy c?a t?p doàn Nh?t B?n Oji Paper Group cách dó hàng tram
cây s?, d?n thành ph? duyên h?i này và d? ra m?t trong b?n ngu c?ng c?a Kh?i 
Dông. Theo k? ho?ch thì khi ho?t d?ng h?t công su?t, nhà máy trên s? x? ra
d?n 150.000 t?n nu?c th?i m?i ngày.

Theo Tân Hoa Xã, s? lu?ng bi?u tình là « nhi?u ngàn » ngu?i, nhung m?t trong s? 
nh?ng ngu?i tham gia nói v?i AFP là con s? này lên d?n 50.000 ngu?i. Trên
các ti?u blog, ngu?i ta u?c lu?ng có d?n 100.000 ngu?i dân bi?u tình.Nhi?u 
ngu?i dã tràn vào tr? s? ?y ban, và theo các tu?ng thu?t trên m?ng, thì ngu?i
bi?u tình chen chân kh?p ch?n t? các du?ng ph?, trên nóc nhà, trên tu?ng .

Trong m?t t?m ?nh mà AFP có du?c, sân c?a ?y ban và trên các ban-công tòa nhà 
này den ngh?t ngu?i, hai chi?c xe hoi b? l?t ng?a. M?t t?m khác trên m?ng
cho th?y m?t ngu?i dàn ông - du?c cu dân m?ng nh?n ra là bí thu thành ?y - ? 
tr?n vì dã b? ngu?i dân l?t áo, du?c l?c lu?ng công an h? t?ng di noi khác.
Nh?ng ngu?i bi?u tình dã thu nh?t nhi?u chai ru?u và thu?c lá, là các v?t ph?m 
h?i l? mà các cán b? d?a phuong thu?ng nh?n, dem trung bày tru?c c?a ?y
ban. T? khóa « Kh?i Dông » trên m?ng Vi Bác sau dó dã nhanh chóng b? ki?m duy?t.

Công an du?c di?u d?n r?t dông, nh?ng v? xô xát dã di?n ra. D?ng th?i chính 
quy?n cung thông báo là d? án du?ng ?ng nu?c th?i c?a nhà máy gi?y hi?n dang
b? t?m ngung, nay s? hoàn toàn b? h?y b?. Ti?u blog c?a công an và truy?n hình 
d?a phuong d?u dua thông báo : « Chính quy?n Nam Thông (Nantong) noi có
nhà máy gi?y dã quy?t d?nh h?y b? h?n d? án x? nu?c th?i ra bi?n, chúng tôi yêu 
c?u dân chúng quay v? nhà ». Cu?i cùng doàn bi?u tình dã b? gi?i tán.

K? t? nam ngoái, các v? bi?u tình ph?n d?i gây ô nhi?m môi tru?ng ngày càng 
nhi?u hon t?i Trung Qu?c, sau ba th?p k? công nghi?p hóa. D?u tháng B?y t?i
thành ph?Th?p Phuong (Shifang) t?nh T? Xuyên, nh?ng ngu?i bi?u tình dã d?i d?u 
v?i l?c lu?ng an ninh su?t nhi?u ngày, tru?c khi du?c cam k?t t? b? m?t
d? án nhà máy luy?n kim gây ô nhi?m. Còn trong mùa hè 2011, m?t nhà máy s?n 
xu?t t?m nang lu?ng m?t tr?i dã ph?i t?m dóng c?a ? th? xã H?i Ninh (Haining)
t?nh Chi?t Giang. Dân cu thành ph? D?i Liên (Dalian) t?nh Liêu Ninh cung thành 
công trong vi?c bu?c m?t nhà máy hóa d?u ph?i di d?i di noi khác.

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

M?t ong ru?i 170,000 (n?a lít)
www.facebook.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] tq huy bo 1 du an gay o nhiem moi truong - Nguyen Hoang Bao Vu