[SMCC] tp hcm dung sung cuop tiem vang

TP.HCM: Dùng súng cu?p ti?m vàng gi?a ban ngày

Kho?ng 12g20' trua nay (26-4), dã x?y ra v? cu?p táo t?n t?i ti?m vàng Kim Lý 
thu?c Công ty c? ph?n vàng b?c dá quý Kim Lý (s? 34 - du?ng An Duong Vuong,
phu?ng 9, qu?n 5, TP.HCM), n?m ngay tru?c c?ng chính c?a ch? An Dông.

Vào th?i di?m trên, hai d?i tu?ng deo kh?u trang, d?i nón, di xe Dream g?n bi?n 
s? xe 60M.039 ? t?nh D?ng Nai, b?t ng? xông vào ti?m vàng và rút súng b?n
hai d?n ba phát d?n lên tr?n nhà uy hi?p các nhân viên bên trong ti?m vàng.

Nh?ng ngu?i ? g?n hi?n tru?ng khi nghe ti?ng súng n? cung ho?ng h?t b? ch?y tán 
lo?n. Sau dó, hai d?i tu?ng dùng búa d?p t? kính và h?t m?t s? lu?ng l?n
h?t xoàn và b?ch kim ch?a bên trong t? cho vào m?t túi balô r?i nhanh chóng ra 
xe t?u thoát, ch?y v? hu?ng ngã tu An Duong Vuong - Nguy?n Tri Phuong.

Tru?c khi di, b?n chúng còn b?n thêm m?t phát d?n và gio súng uy hi?p. Du?c 
bi?t, d?i di?n ti?m vàng b? cu?p là tr? s? công an phu?ng nhung công an t?i
dây không k?p d?i phó.

Th?i di?m x?y ra v? cu?p, có kho?ng 2 - 3 nhân viên trong ti?m vàng, may m?n là 
không có ai b? thuong. T?i hi?n tru?ng còn roi vãi nh?ng v? d?n, theo nh?n
d?nh là thu?c lo?i súng ng?n.

Công an TP HCM và công an qu?n 5 dã d?n phong t?a ngay hi?n tru?ng nh?m di?u 
tra làm rõ v? vi?c.

Theo thông tin ban d?u, ti?m vàng Kim Lý dã cung c?p cho công an m?t cu?n bang 
video ghi l?i hi?n tru?ng v? cu?p (ti?m vàng có máy quay phim t? d?ng d?
theo dõi).

Theo Th? Vinh - TTXVN

d?c xong s? vi?c này tôi th?y qu? là m?t v? cu?p hòa bình vì h?u h?t các v? 
cu?p ti?m vàng d?u gây h?u qu? nghiêm tr?ng ví d? nhu gia dình b?n tôi v?n kinh 
doanh kim hoàng nhung khi b? cu?p thì b?n cu?p thu?ng kh?ng ch? và gây thuong 
tích l?n cho gia ch?. th?m chí có v? có ngu?i  ch?t hay chí ít b? thuong n?ng 
nhu v? ? du?ng Nguy?n H?u c?nh cách dây vài nam mà báo chí dã loan tin.
Gia dình tôi ? M? có kinh doanh ti?m vàng thì h? th?ng an ninh quy mô nên khó 
có co h?i ph?i d? c?nh sát v?t v? trong khi truy lùng.
Ti?m vàng ? vn thì bên c?nh vi?c trang b? Camera t? d?ng còn trang b? thêm h? 
th?ng còi h? ngay trong gót giày c?a nhân viên d? khi có d?ng thì nhân viên s? 
kích ho?t tín hi?u còi h? d? báo tin cho xung quanh.
? m? thì tân ti?n hon vì có l? cu?p ? dó nó kh?ng khi?p hon 
t?t c? các ti?m vàng trong h? th?ng ti?m vàng Kim Anh d?u có h? th?ng c?a t? 
d?ng d? khi có bi?n thì h? th?ng c?a t? d?ng s? t? d?ng s?p xu?ng nh?t hung th? 
l?i và auto dial 911 s? du?c kích ho?t và h? th?ng phun suong làm m? m?t m?i 
ngu?i ? dó s? gây nhi?u khó khan cho b?n cu?p. nên co h?i b? cu?p s? ít s?y ra.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] tp hcm dung sung cuop tiem vang