[SMCC] tp hcm de xuat cam xe ngoai tinh

chu?n b? c? chuy?n vui cho bà con ??c n?a r?i nè
nh? h?i n?m 2003 hà n?i ?? ?? xu?t c?i tr? này r?i nh?ng b? dân ch?ng ph?n ??i 
gi? qu? nên b?.
trên m?c ? ki?n b?n ??c c?a VnExpress ?? c? ? ki?n vui vui ??i lo?i nh?
hoan nghênh s?ng ki?n c?m xe ngo?i t?nh vào hà n?i l?c ?? dân hà thành s? ?n c? 
thay g?o.
c?c n??c kh?c s? h?c t?p và h? s? c?m xe,, c?m tàu và c? m?y bay c?a vi?t nam 
ch?y, bay trên l?nh th?, l?nh h?i, c?a h?.
Th? T?, 25/03/2009, 08:17

TP.HCM: ?? xu?t c?m xe ngo?i t?nh

TP - S? d?ng nhi?u bi?n ph?p m?nh, k? c? ng?n c?m xe bi?n s? t?nh thành kh?c 
l?u thông nh?m gi?i quy?t t?nh tr?ng ùn t?c giao thông t?i TPHCM là ?? xu?t
c?a nhi?u ??i bi?u t?i h?i ngh? chuyên ?? Nâng cao ch?t l??ng d?ch v? xe bu?t.

H?i ngh? do Th??ng tr?c H?i ??ng Nhân dân TPHCM t? ch?c s?ng 24/3.

ImageView
Ch? t?ch H?ND TPHCM Ph?m Ph??ng Th?o (ngoài cùng bên ph?i) và Ch? t?ch UBND 
TPHCM Lê Hoàng Quân (th? ba t? tr?i sang) ki?m tra ch?t l??ng d?ch v? xe bu?t. 
?nh:
H?ng H?nh

Theo TS V? V?n Sen - Hi?u tr??ng Tr??ng ?H Khoa h?c X? h?i & Nhân v?n TPHCM, 
thành ph? không nên t?ng gi? vé xe bu?t trong n?m 2009 v? h?n 60 ph?n tr?m
hành kh?ch s? d?ng xe bu?t là sinh viên, h?c sinh nghèo.

“Thành ph? nên so?n th?o c?c ph??ng ?n t?o b?o h?n, quy?t li?t h?n. N?u c?c 
bi?n ph?p s?n c? v?n không gi?i quy?t ???c t?nh tr?ng ùn t?c giao thông (UTGT),
tôi ?? ngh? UBND thành ph? xem xét ??n ph??ng ?n c?m xe bi?n s? t?nh, thành ph? 
kh?c l?u thông trên ??a bàn TPHCM. N?u làm ???c, s? l??ng ph??ng ti?n c?
nhân hi?n nay c? th? gi?m ??n m?t ph?n ba” -  Ong Sen n?i. 

Ch? t?ch UBND thành ph? Lê Hoàng Quân l?c ??u: “Kh? th?c hi?n l?m. M?nh c?m h?, 
l? h? c?ng c?m l?i m?nh th? sao”.

Trao ??i v?i Ti?n Phong, TS V? V?n Sen cho bi?t, thay v? cho phép xe bi?n s? 
t?nh l?u thông, TPHCM c? th? xây d?ng c?c b?i ?? xe l?n t?i c?c c?a ng? ra
vào thành ph?. Ng??i dân c?c t?nh c? th? g?i xe t?i c?c b?i n?i trên r?i ??n xe 
bu?t vào n?i thành. Trong th?i gian l?u tr?, vi?c ?i l?i trong n?i ô thành
ph? c?a h? s? do c?c ph??ng ti?n giao thông công c?ng ??m nh?n.

??ng ?? tr?ch nhi?m lên dân

Ong Tr??ng Tr?ng Ngh?a  - nguyên Gi?m ??c Trung tâm x?c ti?n Th??ng m?i & ??u 
t? TPHCM b?c x?c: M?t s? b?o c?o c?a c? quan ch?c n?ng c? xu h??ng k?t ?n,
quy ch?p ng??i ?i xe m?y là nguyên nhân gây nên UTGT. Hàng tri?u ng??i ph?i ?i 
xe m?y v? ?? là ph??ng ti?n linh ho?t và ti?n l?i nh?t hi?n nay. C? quan
qu?n l? nên t? h?i v? sao nhi?u ng??i thà b?t xe ôm, gi? ??t g?p nhi?u l?n ch? 
không ch?u ?i xe bu?t. ?? là v? xe bu?t ch?a ??p ?ng ???c nhu c?u.

TS V? V?n Sen nh?n m?nh: Tôi c? c?m gi?c c? quan ch?c n?ng ch?a ?i ??ng v?n ??. 
Hi?n nay, taxi ?? lên t?i g?n 37.000 chi?c và ti?p t?c bùng n?. H?n ch?
xe m?y, nâng ch?t l??ng xe bu?t mà không c? bi?n ph?p h?n ch? taxi, ô tô c? 
nhân th? tôi e r?ng thành ph? ?ang m?c sai l?m r?t l?n. 

“M?c tiêu h??ng t?i n?m 2012 c? 6,2 ph?n tr?m ng??i dân TPHCM ?i xe bu?t là 
không th? ch?p nh?n ???c v? ??n n?m 2013, xe bu?t v?n là ph??ng ti?n v?n t?i
công c?ng ch? l?c ph?i ph?n ??u ??n n?m sau, t? l? này là 10 ph?n tr?m. ?? ??t 
???c, thành ph? c?n nâng cao ch?t l??ng xe bu?t, t? ch?c qu?n l? ?i?u hành
hi?n ??i h?n và c?n s?m s?p nh?p c?c HTX nh? l?, y?u kém thành c?c doanh nghi?p 
c? ph?n c? ti?m l?c m?nh, chuyên nghi?p” - Ch? t?ch H?ND TPHCM Ph?m Ph??ng
Th?o nh?n m?nh. 

"Hà N?i ch?t ch?i h?n TPHCM nh?ng v?n b? tr? ???c ba tr?m trung chuy?n xe bu?t 
c?n TPHCM th? không. C? l? v? v?y mà xe bu?t ? Hà N?i luôn ?ông kh?ch, k?
c? vào l?c th?p ?i?m. 

C?n ? TPHCM, nhi?u ng??i dân ch?p ???c ?nh 5 - 6 xe bu?t vào gi? cao ?i?m n?i 
?uôi ? c?c giao l?, trên xe tr?ng r?ng, dân g?i ?? là nh?ng lô c?t di ??ng.
TPHCM nên h?c t?p Hà N?i"

Bà Ngô Minh H?ng
Ph? Gi?m ??c S? T? ph?p TPHCM

Huy Th?nh 

Other related posts:

  • » [SMCC] tp hcm de xuat cam xe ngoai tinh - Nguyen Hoang Bao Vu