toshiba

Hy voïng thoâng tin naøy seõ khieán cho coäng ñoàng Sao Mai ai muoán tham khaûo 
naâng caáp maùy tính saùch tay hieän coù thì quan taâm

Toshiba giaûm giaù baùn maùy tính cho sinh vieân hoïc sinh


Doøng maùy Satellite A60 cuûa Toshiba 

TTO - Baét ñaàu töø ngaøy 1-9 ñeán 30-9, Coâng ty phaân phoái FPT seõ coù 
chöông trình giaûm giaù maùy tính xaùch tay Toshiba cho hoïc sinh, sinh vieân 
vaø vieân chöùc cho thôøi ñieåm baét ñaàu nieân hoïc môùi. 

Chöông trình mang teân "Hieän ñaïi- Naêng ñoäng- Tieän Nghi cuøng maùy tính 
xaùch tay Toshiba". Caùc doøng maùy giaûm giaù trong thôøi gian naøy bao goàm:

1. Satellite A60-S110: Giaù bình thöôøng: USD 1,100 coù VAT. Giaù ñaëc bieät 
trong chöông trình naøy: 1,049 coù VAT.

2. Satellite A50-S330: Giaù öu ñaõi laø 1.569 USD (Giaù bình thöôøng laø 1.700 
USD). Taëng keøm thanh nhôù USB 128 MB.

3. Satellite A40-S435: Giaù öu ñaõi 1.565 USD (Giaù bình thöôøng 1.679 USD). 
Taëng keøm thanh nhôù USB 128 MB.

Baïn ñoïc quan taâm coù theå lieân laïc vôùi heä thoáng ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh 
ñeå hoã trôï chöông trình naøy: Hôïp Nhaát, 145 Leâ Thò Rieâng; Nguyeãn Hoaøng 
Informatic, 104 Nguyeãn Vaên Cöø; Nova, 19 Toân Thaát Tuøng; Phong Vuõ, 264C 
Nguyeãn Thò Minh Khai.

ÑOÂNG HAÛI

Toshiba ra maét 3 model maùy tính xaùch tay cao caápTrong thaùng naøy, Coâng ty Phaân phoái FPT, nhaø phaân phoái chính thöùc saûn 
phaåm Toshiba, vöøa ñöa ra thò tröôøng loaït maùy tính xaùch tay (notebook) 
Toshiba öùng duïng nhöõng coâng ngheä môùi nhö keát noái khoâng daây Wi-Fi 
chuaån 802.11g, boä xöû lyù Pentium M môùi (Dothan), coâng ngheä maøn hình 
sieâu saùng Clear SuperView vaø maùy xaùch tay nheï döôùi 1 kg

Satellite P20 

Satellite P20 coù maøu ñoû bordeaux sang troïng khaù baét maét. Notebook naøy 
ñöôïc trang bò maøn hình roäng WXGA 17 inch (16:10), boä xöû lyù 3,4 GHz vôùi 
coâng ngheä Sieâu phaân luoàng (HT-HyperThreading), SuperMulti DVD keøm theo 
boä ñieàu khieån töø xa. Satellite A40 

Satellite A40 duøng boä xöû lyù Pentium 4 toác ñoä 3.06 GHz vôùi coâng ngheä 
HT, maøn hình 15 inch, oå cöùng 40 GB, oå quang combo DVD/CDRW vaø voû maøu 
xanh thaãm. Ñaùng chuù yù laø coâng ngheä aâm thanh SRS TruSurround XT giuùp 
ngöôøi duøng ñöôïc thöôûng thöùc aâm thanh sieâu traàm gioáng nhö töø boä loa 
5.1. 

Model naøy nhaém tôùi soá ñoâng ngöôøi tieâu duøng, töø sinh vieân tôùi caùc 
doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, nhöõng ngöôøi caàn chieác maùy tính xaùch tay cuûa 
mình phaûi coù ñaày ñuû tính naêng nhö moät maùy ñeå baøn vaø möùc giaù thaät 
caïnh tranh. Porteùgeù R150 

Porteùgeù R150 coù troïng löôïng nheï nhaát taïi thò tröôøng Vieät Nam hieän 
nay, chæ 995g. Maùy duøng boä vi xöû lyù Centrino ULV (tieát kieäm naêng 
löôïng), kích thöôùc baøn phím ñöôïc giöõ nguyeân neân khoâng gaây khoù khaên 
trong quaù trình söû duïng. 
Porteùgeù R150 coù nhieàu löïa choïn keát noái bao goàm keát noái maïng khoâng 
daây, maïng Ethernet LAN coù daây, modem Dial-up, khe ñoïc theû nhôù SD vaø CF, 
3 coång USB 2.0. 

Giaù baùn leû (chöa bao goàm thueá GTGT 5%): Satellite P20 khoaûng 3.300 USD; 
Satellite A40 khoaûng 1.500 USD; Porteùgeù R150 khoaûng 1.950 USD. Ñòa chæ tham khaûo: 

Coâng ty Phaân phoái FPT 

Haø Noäi: 101-108 A1 Vaïn Phuùc, Q. Ba Ñình ÑT: (04)-7.260.666 

TPHCM: 5 Söông Nguyeät AÙnh, Q.1 ÑT: (08) 9.255.414Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854

Other related posts:

  • » toshiba