to chuc Apec la gi

th?i gian này Vi?t nam dang n? l?c h?t mình cho 1 s? ki?n dang di?n ra t? 
12-11/19-11/2006 dó là h?i ngh? di?n dàn kinh t? châu á thái bình duong vi?t 
t?t là Apec.
V?y Di?n dàn kinh t? châu á thái bình duong là gì? t? ch?c ra sao? Xin xem du?i 
dây d? rõ

Di?n dàn H?p tác Kinh t? châu Á - Thái Bình Duong (
ti?ng Anh:
Asia-Pacific Economic Cooperation, vi?t t?t là APEC) là
t? ch?c qu?c t?
c?a các qu?c gia n?m trong khu v?c
châu Á
-
Thái Bình Duong
v?i m?c tiêu tang cu?ng m?i quan h? v? kinh t? và chính tr?.

Di?n dàn t? ch?c các k? h?p thu?ng niên l?n lu?t t?i m?i qu?c gia thành viên, 
cung có nh?ng u? ban thu?ng tr?c chuyên trách nhi?u lãnh v?c khác nhau t?
truy?n thông d?n ngu nghi?p.

Cho d?n nay, h?u h?t các nu?c n?m bên b? Thái Bình Duong d?u gia nh?p t? ch?c 
này, ngo?i tr?:
List of 4 items
. Colombia
thu?c khu v?c
Nam M?
;
. Guatemala,
Salvador,
Nicaragua,
Honduras,
Costa Rica
và
Panama
thu?c khu v?c
Trung M?
;
. Campuchia
và
B?c Tri?u Tiên
?
châu Á
;
. các d?o qu?c Thái Bình Duong
Fiji,
Tonga
và
Samoa.
list end

D?o
Guam
tích c?c dòi h?i m?t v? trí thành viên riêng bi?t, d?n ch?ng các tru?ng h?p c?a
H?ng Kông
và
Dài Loan,
nhung b?
Hoa K?
bác b? vì nu?c này d?n nay v?n là d?i di?n chính th?c cho Guam.

y Co c?u t? ch?c
List of 3 items (contains 3 nested lists)
1. C?p chính sách
List of 2 items nesting level 1
. H?i ngh? không chính th?c các nhà Lãnh d?o Kinh t? APEC (AELM)
. H?i ngh? liên B? tru?ng Ngo?i giao - Kinh t? APEC
list end nesting level 1
2. C?p làm vi?c
List of 7 items nesting level 1 (contains 1 nested list)
. H?i ngh? các Quan ch?c Cao c?p (SOM)
. U? ban Thuong m?i và D?u tu (CTI) (
1993)
. U? ban Ngân sách và Qu?n lý (BMC) (
1993)
. U? ban Kinh t? (EC) (
1994)
. U? ban SOM v? H?p tác Kinh t?-K? thu?t (ESC) (
1998)
. 11 nhóm công tác v?: K? thu?t Nông nghi?p, Nang lu?ng, Ngh? cá, Phát tri?n 
Ngu?n nhân l?c, Khoa h?c và công ngh?, B?o v? tài nguyên bi?n, Doanh nghi?p
v?a và nh?, Thông tin và Vi?n thông, Du l?ch, Xúc ti?n thuong m?i, V?n t?i.
. 3 nhóm d?c trách c?a SOM v?:
List of 3 items nesting level 2
. Thuong m?i di?n t? (Electronic Commerce Steering Group) (
1999)
. M?ng các di?m liên h? v? gi?i (Gender Focal-Points Network) (
2003)
. Ch?ng kh?ng b? (Counter-Terroism Task Force) (
2003)
list end nesting level 2
list end nesting level 1
3. Ban Thu ký APEC (tr? s? ?
Singapore)
(
1992)
list end

Vi?t Nam 2006

H?i ngh? C?p cao APEC l?n th? 14 s? du?c t? ch?c t? ngày 12 d?n 14 tháng 11 nam
2006
t?i
Hà N?i,
Vi?t Nam.

H?i ngh? s? t?p trung vào vi?c th?o lu?n và thông qua "K? ho?ch hành d?ng Hà 
N?i".

Các s? ki?n liên quan:
List of 3 items
. H?i ngh? các quan ch?c cao c?p APEC l?n th? nh?t (SOM I): Hà N?i, t?
20/2-
2/3/
2006.
. H?i ngh? các quan ch?c cao c?p APEC l?n th? hai (SOM II):
thành ph? H? Chí Minh,
t?
20/5-
3/6/
2006.
. H?i ngh? B? tru?ng Thuong m?i APEC: thành ph? H? Chí Minh, t?
1-
2/6/
2006.
list end

 L?ch s?

Tháng 1 nam
1989,
Th? tu?ng Úc
Bob Hawke
dua ra l?i kêu g?i ki?n t?o m?t s? h?p tác kinh t? h?u hi?u hon cho toàn vùng 
châu Á -Thái Bình Duong. K?t qu? c?a l?i kêu g?i này là h?i ngh? d?u tiên
c?a APEC t? ch?c t?i
Canberra,
Úc
vào tháng 10, h?i ngh? d?t du?i quy?n ch? to? c?a b? tru?ng ngo?i giao Úc,
Gareth Evans.
V?i s? tham d? c?a các b? tru?ng d?n t? 12 qu?c gia, h?i ngh? k?t thúc v?i l?i 
cam k?t s? t? ch?c h?i ngh? hàng nam t?i
Singapore
và
Hàn Qu?c.

H?i ngh? Lãnh d?o APEC du?c t? ch?c l?n d?u vào nam
1993
khi
T?ng th?ng Hoa K?
Bill Clinton
nh?n ra r?ng ông có th? s? d?ng h?i ngh? thu?ng d?nh này nhu m?t công c? h?u 
hi?u giúp dem vòng dàm phán
Uruguay
(c?a
WTO),
lúc ?y dang l?c hu?ng, tr? l?i v?i l? trình ban d?u. T?ng th?ng quy?t d?nh m?i 
các nhà lãnh d?o nh?ng n?n kinh t? thành viên d?n tham d? h?i ngh? t?i d?o
Blake, ti?u bang
Washington.
T?i dây, các nhà lãnh d?o kêu g?i ti?p t?c tháo g? nh?ng rào c?n thuong m?i và 
d?u tu, v?i vi?n ki?n v? m?t "c?ng d?ng châu Á-Thái Bình Duong" s? ti?n d?n
th?nh vu?ng thông qua h?p tác. Tr? s? c?a APEC du?c d?t t?i Singapore.

Nam 1994, B?n d? th?o "M?c tiêu Bogor" c?a APEC du?c chu?n thu?n b?i h?i ngh? 
thu?ng d?nh t?i
Bogor
nh?m vào m?c tiêu m? r?ng và t? do hoá các lãnh v?c thuong m?i và d?u tu b?ng 
cách gi?m thi?u rào c?n thu? quan trong khu v?c châu Á - Thái Bình Duong d?n
m?c ? gi?a s? không và nam ph?n tram vào kho?ng nam 2010 t?i các nu?c dã công 
nghi?p hoá và nam 2020 t?i các nu?c dang phát tri?n.

Nam
1995,
APEC thi?t l?p m?t co quan tu v?n doanh nghi?p g?i là
H?i d?ng Tu v?n Doanh nghi?p APEC
(ABAC) v?i thành ph?n nhân s? là các nhà lãnh d?o doanh nghi?p d?n t? các n?n 
kinh t? thành viên (m?i nu?c c? ba ngu?i).

Nam
1997
khi h?i nghi thu?ng d?nh APEC h?p ?
Vancouver,
Canada,
m?t cu?c tranh lu?n gay g?t dã n? ra khi các nhà chính tr? dã yêu c?u l?c lu?ng
C?nh sát Hoàng gia Canada
(Royal Canadian Mounted Police, RCMP) s? d?ng hoi cay ch?ng l?i nh?ng ngu?i 
bi?u tình b?t b?o d?ng. Doàn bi?u tình ph?n d?i s? hi?n di?n c?a m?t s? nhà
d?c tài nhu t?ng th?ng
Suharto
c?a
Indonesia.

APEC dã d?y m?nh vòng dàm phán thuong m?i m?i và ?ng h? chuong trình h? tr? 
ki?n t?o nang l?c thuong m?i t?i h?i ngh? thu?ng d?nh nam
2001
t?i
Thu?ng H?i,
d?n d?n s? kh?i d?u thành công c?a
Ngh? trình Phát tri?n Doha
m?t vài tu?n sau dó. Các nhà lãnh d?o cung ?ng h? "Tho? hi?p Thu?ng H?i" do
Hoa K?
d? xu?t, nh?n m?nh d?n vi?c th?c thi nh?ng cam k?t c?a APEC nh?m m? c?a th? 
tru?ng, c?i cách co ch? và xây d?ng nang l?c. Nhu là m?t ph?n c?a tho? hi?p,
các nhà lãnh d?o cung cam k?t phát tri?n và th?c thi nh?ng tiêu chu?n v? tính 
minh b?ch (transperancy) c?a APEC, c?t gi?m chi phí giao d?ch thuong m?i
trong khu v?c châu Á - Thái Bình Duong kho?ng 5% trong vòng 5 nam, và theo du?i 
chính sách t? do m?u d?ch liên quan d?n các s?n ph?m k? thu?t và d?ch v?.

Th? linh nhóm
H?i giáo
c?c doan
Jemaah Islamiah,
Hambali,
âm muu t?n công h?i ngh? thu?ng d?nh APEC h?p vào tháng 10 nam
2003
t?i
Bangkok.
Hambali b? c?nh sát Thái b?t gi? ? thành ph? Ayutthaya g?n Bangkok ngày
11 tháng 8
nam
2003,
tru?c khi ngu?i này có th? hoàn t?t k? ho?ch t?n công c?a mình.

Nam
2004,
Chile
là qu?c gia d?u tiên t?i Nam M? d?ng ra t? ch?c h?i ngh? thu?ng d?nh APEC. Ngh? 
trình nam 2004 c?a APEC t?p chú vào các v?n d? kh?ng b? và thuong m?i, phát
tri?n doanh nghi?p v?a và nh? và chu?n b? cho Tho? u?c T? do M?u d?ch và Tho? 
u?c Thuong m?i Khu v?c.

Nam
2005,
h?i ngh? t? ch?c vào tháng 11 t?i
Busan,
Hàn Qu?c, t?p chú vào vòng dàm phán thuong m?i Doha d? d?nh du?c dem ra th?o 
lu?n t?i h?i ngh? b? tru?ng WTO h?p t?i H?ng Kông vào tháng 12 trong nam. Tru?c
dó, các cu?c thuong th?o dã du?c t? ch?c t?i
Paris
gi?a các qu?c gia thành viên WTO, trong dó có Hoa K? và
Liên minh châu Âu
(EU), d?t tr?ng tâm vào vi?c c?t gi?m hàng rào thuong m?i nông nghi?p. EU ph?n 
d?i các c?t gi?m v? thu? quan nông nghi?p vì nguy co làm tan rã ti?n trình
dàm phán, trong khi APEC c? g?ng thuy?t ph?c EU d?ng ý c?t gi?m ph? c?p nông 
nghi?p. Bên ngoài, các cu?c t? h?p ph?n kháng cách ôn hoà ch?ng APEC di?n
ra ? Busan nhung không ?nh hu?ng gì d?n chuong trình làm vi?c c?a APEC.

Các thành viên APEC (2005)

Danh sách 21 thành viên APEC du?c li?t kê theo th? t? th?i gian gia nh?p:
List of 5 items (contains 5 nested lists)
. Thành viên sáng l?p: tháng 11 nam 1989
List of 12 items nesting level 1
. Úc
. Brunei
. Canada
. Indonesia
. Nh?t B?n
. Hàn Qu?c
. Malaysia
. New Zealand
. Philippines
. Singapore
. Thái Lan
. Hoa K?
list end nesting level 1
. Tháng 11 nam 1991
List of 3 items nesting level 1
. C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa
[1]
. H?ng Kông
[2]
. Trung Hoa Dài B?c
[3]
list end nesting level 1
. Tháng 11 nam
1993
List of 2 items nesting level 1
. Mexico
. Papua Tân Guinea
list end nesting level 1
. Tháng 11 nam
1994
List of 1 items nesting level 1
. Chile
list end nesting level 1
. Tháng 11 nam
1998
List of 3 items nesting level 1
. Peru
. Nga
. Vi?t Nam
list end nesting level 1
list end

Chú thích:
List of 3 items
1. C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa
ch? d?i di?n quy?n l?i c?a Trung Hoa d?i l?c, vì
H?ng Kông,
Macau,
và
Dài Loan
du?c xem là nh?ng n?n kinh t? riêng bi?t.
2. H?ng Kông
gia nh?p APEC nam 1991 khi còn là thu?c d?a c?a Anh. Nam
1997,
H?ng K?ng tr? v? v?i Trung Qu?c và du?c g?i là "H?ng Kông, Trung Qu?c".
3. Khi Trung Qu?c và Dài Loan cùng gia nh?p APEC, Dài Loan du?c g?i là "Trung 
Hoa Dài B?c".
list end

 H?i ngh? thu?ng niên c?a APEC

Table with 5 columns and 23 rows
Th? t?
Ngày
Qu?c gia
D?a di?m
Trang ch?
1.
6
-
7 tháng 11
nam
1989
Úc
Canberra
 
2.
29
-
31 tháng 7
nam
1990
Singapore
  
3.
12
-
14 tháng 11
nam
1991
Hàn Qu?c
Seoul
 
4.
10
-
11 tháng 9
nam
1992
Thái Lan
Bangkok
 
5.
19
-
20 tháng 11
nam
1993
Hoa K?
Seattle
 
6.
15 tháng 11
nam
1994
Indonesia
Bogor
 
7.
19 tháng 11
nam
1995
Nh?t B?n
Osaka
 
8.
25 tháng 11
nam
1996
Philippines
Manila /
Subic
 
9.
24
-
25 tháng 11
nam
1997
Canada
Vancouver
 
10.
17
-
18 tháng 11
nam
1998
Malaysia
Kuala Lumpur
 
11.
12
-
13 tháng 9
nam
1999
New Zealand
Auckland
 
12.
15
-
16 tháng 11
nam
2000
Brunei Darussalam
  
13.
20
-
21 tháng 10
nam
2001
C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa
Thu?ng H?i
 
14.
25
-
27 tháng 10
nam
2002
Mexico
Los Cabos
 
15.
20
-
21 tháng 10
nam
2003
Thái Lan
Bangkok
 
16.
20
-
21 tháng 11
nam
2004
Chile
Santiago de Chile
http://www.apec2004.cl
17.
18
-
19 tháng 11
nam
2005
Hàn Qu?c
Busan
http://www.apecbusan.org/
18.
18-19 tháng 11 nam
2006
Vi?t Nam
Hà N?i
http://www.apec2006.vn
19.
Tháng 11 nam
2007
Úc
Sydney
 
20.
Tháng 11 nam
2008
Peru
Lima
 
21.
Tháng 11 nam
2009
Singapore
  
22.
Tháng 11 nam
2010
Nh?t B?n
  
table endName: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » to chuc Apec la gi