[SMCC] tinh huong bat ngo khi chup anh cuoi

Th? sáu, 13/11/2009, 11:15 GMT+7        E-mail     B?n In Nh?ng tình hu?ng b?t 
ng? khi ch?p ?nh cu?i

Dang làm dáng d? ch?p ki?u "V? ch?ng mình cùng ôm" trên c?u Long Biên (Hà N?i), 
b?ng t? xa doàn tàu h?a rú còi r?m r?p lao t?í, trong lúc v?i vã chi?c váy 
tr?ng dài c?a cô dâu b? m?c ? du?ng ray...

C?u Long Biên 100 tu?i, bi?u tu?ng c?a th? dô Hà N?i, t? lâu tr? thành di?m 
ch?p ?nh cu?i. Các dôi uyên uong r?t thích ch?p ?nh ôm nhau ng?i trên du?ng 
ray, hay d?t nhau di, v?i h?u c?nh là du?ng ray dài tít t?p phía sau tu?ng 
trung cho con du?ng còn r?t dài và r?t xa mà cô dâu chú r? ph?i di ti?p. 

C?nh d?p, ý tu?ng hay, nhung d? có du?c chúng, anh Xuân và ch? Hà ? D?i C?n, Hà 
N?i, suýt ph?i tr? giá d?t. Anh k?, d? cho th?t lãng m?n và dân dã, anh ch? 
quy?t d?nh trèo ra gi?a du?ng ray xe l?a ch?p ?nh. Khi dang làm dáng d? ch?p 
ki?u "V? ch?ng mình cùng ôm", b?ng nhiên t? d?ng xa doàn tàu h?a rú còi r?m r?p 
lao t?i. 

C? doàn ch?p ?nh l?n cô dâu chú r? v?i vàng ôm d? ngh? ch?y th?t nhanh sang bên 
du?ng dành cho xe co gi?i. Khi trèo qua d?i phân cách, chi?c váy dài c?a cô dâu 
b? m?c ? du?ng ray. "Xe l?a s?p d?n mà g? váy cho v? thì l? h?t hàng. May mà cô 
bé trang di?m m?nh d?n xé to?c chân váy, tôi b? xu?ng v?a k?p lúc xe l?a v?t 
qua. May mà thoát ch?t", anh Xuân k? l?i. 

 
Dôi uyên uong t?o dáng tru?c ?ng kính. ?nh minh h?a: Hoàng Hà 

Công viên Bách Th?o, Hà N?i, noi du?c gi?i tr? g?i là "khu vu?n tình yêu", cung 
thu hút r?t dông cô dâu chú r? d?n ch?p ?nh k? ni?m. Cây c?u b?c qua h? nu?c 
trong công viên dài chua t?i 20 m, nhung có t?i 4 c?p ch?p ?nh. 

"Ngu?i n? ch?p du?c thì l?i b? ch?n du?ng ?nh c?a ngu?i kia. Không ai ch?u 
nhu?ng ai, v?y là các cô dâu v?a tuoi cu?i cho phó nháy ch?p ?nh, dã quay ra 
d?u kh?u. May là h? chua d?n m?c d?ng chân d?ng tay", anh b?o v? công viên, cho 
bi?t. 

Trong công viên có r?t nhi?u thanh thi?u niên choi bóng. Ch? Giang ? B?ch Mai 
k?, hôm dó, ch? cùng ch?ng s?p cu?i dang n?m trên bãi c? t?o dáng cho bác phó 
nháy thì "b?p", m?t ch? méo x?ch, d?u choáng váng. Chi?c khan voan cài d?u roi 
xu?ng. Th? ph?m hóa ra là m?t c?u bé l?p 4 choi bóng g?n dó. Ch?ng ch? v?a b?c, 
v?a lo cho v?, nhung th?y th? ph?m r?i rít xin l?i nên cung không n? m?ng. 

Tu?ng ch? xui m?t l?n, ai ng? hôm dó ch? Giang còn b? tr?o chân, dành ph?i hoãn 
bu?i ch?p. "Là v?n d?ng viên di?n kinh, quanh nam ch? quen di giày th? thao v?i 
dép sandal, hôm ch?p ?nh cu?i, tôi ph?i di?n dôi giày 10 cm. Di không quen nên 
b? tr?o, chân sung t?y", ch? Giang k? l?i. 

 
Không gian d?p s? giúp nh?ng t?m ?nh cu?i lãng m?n hon. ?nh minh h?a: L.H. 

V?i nhi?u cây xanh, l?i có các ki?u nhà c?a ngu?i dân t?c thi?u s?, B?o tàng 
dân t?c h?c tr? thành di?m d?n c?a nhi?u dôi ch?p ?nh cu?i. Anh Huy và ch? Hòa 
? Linh Nam (Hoàng Mai) di ch?p ?nh cu?i ? vào trung tu?n tháng 9, khi nhi?t d? 
ngoài tr?i lên d?n 35 d? C. Chú r? ph?i khoác lên mình t?i 3 áo, so mi bên 
trong, gilê và áo vest bên ngoài. Hai má anh du?c dánh ph?n d? cho b?t n?ng và 
tr?ng h?ng. 

Xui m?t n?i chú r? b? ra nhi?u m? hôi. D?ng yên gi?a tr?i n?ng, ch?c ch?c chú 
r? l?i dua hai vai áo lên th?m m? hôi m?t. Ph?n t? m?t thôi ra hai vai áo loang 
l? khi?n bác phó nháy b?c mình, b?t ch? r? di thay áo khác. Cô dâu ch? bi?t 
d?ng m?t ch? mà ph?ng ph?u, m?m l?m nh?m "Có th? mà cung không ch?u du?c, toàn 
b?t ngu?i ta d?i".

M?t c?p khác d?n b?o tàng ch?p ?nh vào ngày cu?i tu?n n?ng d?p. Nhung tru?c dó 
hai ngày, tr?i mua to, kho?ng sân r?ng tru?c ngôi nhà c?a ngu?i Kinh ph? nhi?u 
rêu nên khá tron. Trong lúc ch?p ?nh, chú r? có di?n tho?i nên v?i ch?y ra ch? 
khác nghe. Bác phó nháy và cô dâu liên t?c gi?c, chú r? v?i vàng ch?y t?i d? 
ti?p t?c t?o dáng. Qua do?n gi?a sân, anh tru?t chân ngã b? nhào. 

C? doàn ch?p ?nh l?n th? trang di?m và cô dâu v?i vàng ch?y l?i d? chú r?. May 
m?n anh không b? làm sao, nhung b? vét tr?ng gi? dã l?m len bùn và rêu. Ch? th? 
ph? trách trang di?m cu?i khúc khích dùa chú r?: "S?p l?y v? d?n noi r?i mà c? 
nhu tr? con, v?i quá là h?ng h?t d?y em ?". 
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] tinh huong bat ngo khi chup anh cuoi - Nguyen Hoang Bao Vu