Re: tin tuc lien quan den Cell-phone duoc bo sung

VN coù theâm moät nhaø cung caáp dòch vuï ñieän thoaïi IP

TTO - Boä Böu chính Vieãn thoâng vöøa coù quyeát ñònh cho pheùp Coâng ty thoâng 
tin Ñieän töû Haøng haûi (Vishipel) cung caáp dòch vuï vieãn thoâng quoác teá 
vaø lieân tænh söû duïng coâng ngheä IP. 

Theo ñoù, töø nay ngöôøi söû duïng coù theå quay soá 175, töông töï nhö dòch 
vuï 171 hoaëc 178, ñeå coù theå goïi ñi caùc tænh hoaëc quoác teá vôùi giaù 
tieát kieäm hôn.

Baûng giaù cöôùc cuûa coâng ty, cöôùc dòch vuï 175 lieân tænh ñöôïc chia laøm 3 
vuøng vôùi hai loaïi cöôùc: giaù thöôøng vaø giaù tieát kieäm. Vuøng 1 giaù 
bình thöôøng laø 727 ñoàng/phuùt, giaù tieát kieäm laø 509 ñoàng/phuùt. Vuøng 
2, giaù cöôùc laàn löôït laø 1.227 ñoàng/phuùt vaø 859 ñoàng/phuùt. Vaø vuøng 3 
laø 1.636 ñoàng/phuùt vaø 1.145 ñoàng/phuùt. Giaù cöôùc thöôøng aùp duïng cho 
caùc cuoäc goïi lieân tænh töø 7 giôø ñeán 23 giôø caùc ngaøy töø thöù 2 ñeán 
thöù 7. Giaù tieát kieäm ñöôïc aùp duïng cho caùc cuoäc goïi töø 23 giôø ñeán 7 
giôø caùc ngaøy töø thöù 2 ñeán chuû nhaät vaø caùc ngaøy leã teát.

Ngoaøi ra, cöôùc dòch vuï ñieän thoaïi quoác teá thoâng qua dòch vuï 175 giaù 
thöôøng ñöôïc tính theo möùc cöôùc chung cho taát caû caùc nöôùc laø 0,63 
USD/phuùt ñaàu vaø 0,063 USD/6 giaây tieáp theo vaø giaù tieát kieäm laø 0,52 
USD/phuùt ñaàu vaø 0,052 USD/6 giaây tieáp theo. 

Nhö vaäy, hieän nay, caû nöôùc ñaõ coù 5 nhaø cung caáp dòch vuï ñieän thoaïi 
VOIP, goàm: Toång coâng ty Böu chính Vieãn thoâng, Coâng ty Ñieän töû Vieãn 
thoâng Quaân ñoäi (VIETEL), Coâng ty Vieãn thoâng Ñieän löïc (ETC), Coâng ty 
Coå phaàn Vieãn thoâng Saøi Goøn vaø Vishipel.

THUØY MINH

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, September 17, 2004 2:46 PM
 Subject: tin tuc lien quan den Cell-phone


 Sau giaûm giaù laø giaûm chaát löôïng?


 Khaùch haøng ñaêng kyù söû duïng dòch vuï di ñoäng Viettel Mobile taïi moät 
cöûa haøng treân phoá Nguyeãn Chí Thanh (Haø Noäi) 

 TT - Sau caùc ñôït giaûm giaù cöôùc, thò tröôøng ñieän thoaïi di ñoäng vaãn 
soâi ñoäng vôùi nhöõng chieâu caïnh tranh môùi. 

 Theá nhöng caùc nhaø cung caáp dòch vuï döôøng nhö chæ chuù troïng ñeán vieäc 
giaønh giaät khaùch haøng maø thaû noåi chaát löôïng dòch vuï. Phaûi chaêng 
khaùch haøng ñang phaûi chaáp nhaän caùi goïi laø tieàn naøo cuûa naáy?

 "Cuoäc chieán" chöa ngöøng

 Töôûng nhö "cuoäc chieán" caïnh tranh giöõa boán nhaø cung caáp dòch vuï 
ñieän thoaïi di ñoäng seõ keát thuùc bôûi Boä Böu chính - vieãn thoâng ñaõ 
tuyeân boá seõ khoâng xem xeùt cho giaûm cöôùc ñoái vôùi hai "ñaïi gia" 
Vinaphone vaø MobiFone töø nay ñeán heát naêm 2004. Tuy nhieân, "cuoäc chieán" 
vaãn chöa ñeán hoài keát khi caùc haõng tieáp tuïc tung ra nhieàu chieâu 
khuyeán maõi haáp daãn nhaèm giaønh khaùch haøng.

 Sau khi keát thuùc thaùng taëng maùy mieãn phí, töø ñaàu thaùng chín S-Fone 
giaûm 50.000 ñoàng ñoái vôùi moãi thueâ bao hoøa maïng môùi. Vinaphone vaø 
MobiFone cuõng giaûm 50.000 ñoàng ñoái vôùi moãi thueâ bao hoøa maïng môùi vaø 
taëng theâm tieàn vaøo theû naïp môùi cho caùc thueâ bao traû tröôùc. Veà phaàn 
Viettel Mobile, nhaø cung caáp naøy tung chieâu mieãn phí 100 phuùt lieân laïc 
(töông ñöông 150.000 ñoàng) ñoái vôùi thueâ bao traû sau hoøa maïng môùi. 

 Tröôùc ñoù, trong thaùng taùm Viettel Mobile ñaõ coâng khai giaønh giaät 
khaùch haøng tung chieâu keâu goïi thueâ bao cuûa ba maïng Vinaphone, MobiFone 
vaø S-Fone neáu chuyeån sang duøng dòch vuï traû sau cuûa Viettel Mobile thì 
ñöôïc giöõ nguyeân baûy soá cuoái cuøng. Vôùi chieâu thöùc naøy, chæ sau moät 
thaùng khuyeán maõi, Viettel Mobile ñaõ coù ñöôïc 30.000 thueâ bao môùi. Trong 
thaùng chín, Viettel Mobile tieáp tuïc tung chieâu mieãn cöôùc hoøa maïng vaø 
mieãn phí 100 phuùt lieân laïc ñaàu tieân khi chuyeån töø maïng khaùc sang.

 Theo quan saùt cuûa caùc chuyeân gia kinh doanh vieãn thoâng, chieâu caïnh 
tranh cuûa Viettel Mobile ñem laïi lôïi ích tröôùc maét laø phaùt trieån nhanh 
soá thueâ bao môùi nhöng laïi chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro. Trong khi caùc maïng 
khaùc kieåm tra chaët cheõ ñòa chæ cuûa khaùch haøng tröôùc khi kyù hôïp ñoàng 
thì khaùch haøng cuûa Viettel Mobile chæ phaûi ñem giaáy chöùng minh nhaân 
daân, hoä khaåu tôùi ñaïi lyù ñoái chieáu laø ñöôïc kyù hôïp ñoàng. 

 Caùc chuyeân gia cho raèng nhö theá coù theå seõ coù nhöõng khaùch haøng ñi 
thueâ, möôïn hoä khaåu truøng teân ñeå ñaêng kyù vaø Viettel Mobile coù theå bò 
thaát thoaùt cöôùc. Moät ñaïi dieän cuûa Viettel Mobile cho hay phaûi chaáp 
nhaän ruûi ro ñeå phaùt trieån thueâ bao môùi.

 Viettel Mobile vaø S-Fone bò phaù soùng?

 Khi thaùng khuyeán maõi mieãn phí cöôùc hoøa maïng cuûa Viettel Mobile chöa 
keát thuùc, moät hung tin ñöôïc tung ra: Viettel Mobile bò phaù soùng. Chöa 
bieát thöïc hö thoâng tin naøy nhö theá naøo nhöng thöïc teá khoâng ít khaùch 
haøng ñaõ töø boû yù ñònh söû duïng ñieän thoaïi cuûa Viettel Mobile.

 Qua tìm hieåu cuûa chuùng toâi, khoâng chæ Viettel Mobile maø ngay caû S-Fone 
cuõng bò "dính" hung tin naøy. Moät chuyeân gia vieãn thoâng khaúng ñònh vieäc 
caùc maïng vieãn thoâng phaù soùng laãn nhau laø khoâng theå xaûy ra bôûi kinh 
phí ñaàu tö thieát bò phaù soùng raát toán keùm. Tuy nhieân, caû S-Fone vaø 
Viettel Mobile ñeàu thöøa nhaän ôû moät vaøi khu vöïc nhaát ñònh, soùng cuûa 
hai maïng naøy khoâng thaät söï toát nhö mong muoán. 

 Coù theå coù nhieàu lyù do, nhöng chaát löôïng soùng chöa toát khoâng theå 
khoâng keå ñeán nguyeân nhaân do maät ñoä caùc traïm phuû soùng cuûa S-Fone vaø 
Viettel Mobile coøn thöa. Maëc duø Viettel Mobile tuyeân boá ñaõ phuû soùng 56 
tænh, thaønh nhöng toång coäng caû nöôùc, Viettel Mobile môùi coù khoaûng 300 
traïm thu phaùt soùng, töùc laø moãi tænh coù chöa tôùi möôøi traïm. Con soá 
naøy chaúng thaám thaùp gì neáu bieát raèng chæ rieâng khu vöïc TP.HCM, 
Vinaphone ñaõ coù khoaûng 300 traïm vaø MobiFone treân 300 traïm. Trong khi ñoù 
S-Fone môùi chæ phuû soùng ñöôïc 13 tænh, thaønh vôùi toång soá 100 traïm.

 Theo caùc chuyeân gia vieãn thoâng, moät doanh nghieäp kinh doanh dòch vuï di 
ñoäng môùi ra ñôøi thöôøng laáy tieâu chí phaïm vi phuû soùng ñeå thu huùt 
khaùch haøng. Tuy nhieân, do vieäc ñaàu tö moät traïm thu phaùt soùng khaù cao, 
khoaûng 1 tæ ñoàng/traïm, neân nhöõng doanh nghieäp vieãn thoâng môùi ra ñôøi 
ñeàu khoâng laép ñaët ñuû caùc traïm thu phaùt soùng caàn thieát. 

 Tröôùc tình hình ñoù, ñeå phaïm vi phuû soùng ñöôïc roäng, nhöõng doanh 
nghieäp môùi thöôøng ñeå goùc môû cuûa aêngten treân caùc traïm thu phaùt soùng 
roäng. Ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc phaïm vi phuû soùng roäng nhöng chaát 
löôïng phuû soùng keùm, thöôøng bò maát soùng khi thueâ bao di ñoäng ôû trong 
nhöõng ngoâi nhaø bò che chaén kín. Ngöôïc laïi, neáu ñeå goùc môû aêngten heïp 
thì chaát löôïng soùng toát ôû nhöõng nôi bò che chaén kín nhöng phaïm vi phuû 
soùng laïi khoâng roäng.

 Thoâng thöôøng, khi giaù thueâ ñaát, laép ñaët moät traïm thu phaùt soùng cao 
thì caùc doanh nghieäp vieãn thoâng thöôøng thueâ laïi cô sôû haï taàng cuûa 
nhau. Nhaø nöôùc cuõng qui ñònh ñieàu naøy ñeå traùnh laõng phí, nhöng treân 
thöïc teá S-Fone vaø Viettel raát khoù thueâ ñöôïc cô sôû haï taàng cuûa VNPT. 

 Vinaphone vaø MobiFone quaù taûi

 Duø coù moät maïng löôùi traïm thu phaùt soùng khaép caû nöôùc nhöng sau khi 
giaûm cöôùc vaø tung ra caùc ñôït khuyeán maõi, soá thueâ bao cuûa Vinaphone 
vaø MobiFone taêng choùng maët (3.000-4.000 thueâ bao/ngaøy) khieán hai maïng 
naøy ñang ñöùng tröôùc nguy cô quaù taûi daãn tôùi ngheõn maïch, rôùt cuoäc 
goïi. 

 Theo Vinaphone, saùu thaùng ñaàu naêm nay Vinaphone ñaõ phaùt trieån môùi 
ñöôïc 400.000 thueâ bao, ñaït hôn 50% keá hoaïch cuûa caû naêm. Trong khi ñoù, 
theo keá hoaïch naêm 2004, maïng MobiFone seõ phaùt trieån môùi 550.000 thueâ 
bao nhöng chæ tính rieâng saùu thaùng ñaàu naêm, soá thueâ bao môùi ñaõ ñaït 
con soá 400.000, taêng gaáp gaàn ba laàn so vôùi cuøng thôøi ñieåm cuûa naêm 
2003. 

 Döï baùo ñeán heát thaùng möôøi, neáu khoâng ñaàu tö naâng caáp toång ñaøi 
thì maïng MobiFone seõ quaù taûi. Ñoái vôùi Vinaphone, toång soá thueâ bao 
treân maïng hieän ñaõ chieám 70% dung löôïng toång ñaøi, töùc laø quaù 5% so 
vôùi tieâu chuaån cho pheùp ñeå maïng hoaït ñoäng oån ñònh. Nhaø cung caáp naøy 
ñang hi voïng toång ñaøi môùi dung löôïng 300.000 thueâ bao laép ñaët taïi Caàn 
Thô seõ ñi vaøo hoaït ñoäng trong thaùng möôøi moät tôùi nhaèm cöùu vaõn tình 
hình.

 KHIEÁT HÖNG

 Quy ñònh cöôùc dòch vuï thoâng tin, giaûi trí 1900 

 Boä Böu chính-Vieãn thoâng (BC-VT) ñaõ ban haønh Quyeát ñònh 687/QÑ-BBCVT veà 
vieäc phaân boå daûi soá, cuõng nhö giaù cöôùc dòch vuï 1900 vaø 1800. 

 Ñaây laø hai daûi soá ñöôïc giao cho Toång coâng ty BC-VT Vieät Nam (VNPT) 
quaûn lyù. Daûi soá naøy goàm khoái soá 190010xx, 190011xx, 190012xx, 190015xx 
vaø 190017xx, vaø 19005454xx, 19005555xx, 19005612xx, 19005615xx, 19005712xx, 
19005715xx, 19005858xx vaø 19005959xx.

 Veà khoái soá 1800, seõ coù 180010xx, 180011xx, 180012xx, 180015xx, 180017xx, 
vaø khoái soá 18005454xx, 18005555xx, 18005568xx, 18005588xx, 18005777xx, 
18005858xx, 18005888xx vaø 18005999xx.

 Caû hai daûi soá noùi treân ñeàu ñöôïc quay tröïc tieáp, khoâng caàn duøng 
maõ vuøng, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho khaùch haøng söû duïng dòch vuï 
treân phaïm vi toaøn quoác. Boä BC-VT cuõng quy ñònh VNPT coù traùch nhieäm 
noäp phí söû duïng kho soá vieãn thoâng theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc; chuû 
trì, phoái hôïp vôùi caùc doanh nghieäp cung caáp dòch vuï vieãn thoâng khaùc 
coù lieân quan ñöa soá dòch cuï naøy vaøo khai thaùc, vaø thoâng baùo, höôùng 
daãn cho khaùch haøng vieäc söû duïng caùc soá môùi naøy.

 Tröôùc maét, VNPT hieän aùp duïng daûi soá 1900 cung caáp cho caùc dòch vuï 
thoâng tin, giaûi trí, thöông maïi. Cöôùc caùc dòch vuï naøy ñang ñöôïc thu ôû 
ngöôøi goïi. Döôùi ñaây laø baûng cöôùc quy ñònh cho caùc dòch vuï naøy (chöa 
goàm VAT). Vaø möùc cöôùc ñöôïc tính theo phöông thöùc 1+1.

 Dòch vuï bình choïn, giaûi trí (1900 1xxx):

 Cuoäc goïi töø thueâ bao ñieän thoaïi thuoäc maïng

 Möùc cöôùc 1 (töông öùng vôùi soá truy nhaäp 1900 12xx vaø 1900 15xx)

 Möùc cöôùc 2 (töông öùng vôùi soá truy nhaäp 1900 17xx)


 Ñieân thoaïi coá ñònh, voâ tuyeán noäi thò, di ñoäng noäi tænh, voâ tuyeán 
keânh chung MobileNet (ñ/phuùt)

 545

 909


 Di ñoäng toaøn quoác (ñ/phuùt)

 909

 1.364


 Nhaén tin SMS (ñ/tin)

 454

 909
 Dòch vuï thoâng tin, thöông maïi (1900 5xxxxx): 

 Cuoäc goïi töø thueâ bao ñieän thoaïi thuoäc maïng

 Möùc cöôùc 1 (töông öùng vôùi soá truy nhaäp 1900 12xx vaø 1900 54xxxx)

 Möùc cöôùc 2 (töông öùng vôùi soá truy nhaäp 1900 55xxxx)

 Möùc cöôùc 3 (töông öùng vôùi soá truy nhaäp 1900 56xxxx)


 Ñieân thoaïi coá ñònh, voâ tuyeán noäi thò, di ñoäng noäi tænh, voâ tuyeán 
keânh chung MobileNet (ñ/phuùt)

 545

 727

 909


 Di ñoäng toaøn quoác (ñ/phuùt)

 909

 1.364

 1.818


 Nhaén tin SMS (ñ/tin)

 454

 636

 909
 Theo VNN

 Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
 tel: 84 8 849 5069.
 Fax: 84 8 293 8300.
 Email:
 info@xxxxxxxxxxxxxxxx
 Website:
 www.saomaicenter.org

 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Cell-phone: 84 913 878 854

Other related posts: