tin tuc dat gan, hap dan

Thanh Nga - moät thôøi ñeå nhôù


hình aûnh NSÖT Thanh Nga.

NSÖT Thanh Nga.

Ñònh meänh khoâng muoán baø soáng theâm tôùi ngaøy giaø nua maø qua ñôøi ôû 
tuoåi maõn khai nhan saéc. Hình aûnh baø ghi daáu maõi maõi kyù öùc moïi 
ngöôøi: moät Thanh Nga khoâng coù veát nhaên thôøi gian treân maët vaø ñeå laïi 
cho ñôøi nhöõng giaù trò ngheä thuaät ñích thöïc. 

Vôùi hôn 230 vôû dieãn trong 28 naêm, keå töø khi leân 8 (1950) ñeán luùc qua 
ñôøi nghieät ngaõ ôû tuoåi 36 (1978), Thanh Nga coáng hieán cho khaùn giaû 
bieát bao phuùt vui buoàn, ngaây ngaát. Ñöôïc nhö theá, baø phaûi vöôït qua 
noãi e aáp cuûa moät thieáu nöõ ôû tuoåi traêng raèm, ñeå saém vai "ngöôøi 
lôùn" trong vôû Ngöôøi vôï khoâng bao giôø cöôùi: sôn nöõ Phaø Ca (soaïn giaû 
Kieân Giang - Phuùc Quyeân). Nhaäp vai aáy, baø ñaõ thoån thöùc yeâu ñöông, 
thöông nhôù cuøng Höõu Phöôùc (vai Moäng Long) luùc môùi 15. Neáu giaûi Thanh 
Taâm ñöa "Phaø Ca" saùng leân nhö ngoâi sao môùi moïc (1958), thì cuõng ñöa 
vaøo ñôøi moät Thanh Nga baét ñaàu bieát moäng mô. Vaø neáu nhöõng lôøi ñoàn 
ñaïi, caû giaáy möïc vieát ra, laø coù thaät veà chuyeän baø thaàm yeâu soaïn 
giaû Haø Trieàu naêm leân 18, thì ñieàu aáy cuõng töï nhieân nhö "trieäu ñoùa 
hoa hoàng". 

Ñeán ngaøy coù Thaønh Ñöôïc - roài xa nhau, sau ñoù vôùi moät uaån khuùc khaùc, 
Thanh Nga trong chieác aùo cöôùi böôùc leân xe hoa chính thöùc cuøng ngöôøi 
choàng laø oâng Maãn. Tieäc cöôùi long troïng taïi nhaø haøng, coù baùo chí 
tôùi döï raát ñoâng, coù ngheä só vaø caùc giôùi... Röôïu champagne noå gioøn 
tan, cuoäc vui töôûng laâu beàn nhöng chöa ñöôïc bao laâu ñaõ voäi laéng 
xuoáng, vì oâng Maãn phaûi ra toøa, bò baét giam vì toäi dính líu vôùi tieàn 
nong, coâng quyõ. Baø phaûi soáng nhöõng ngaøy ñoaïn tröôøng vaø ñoái maët vôùi 
dö luaän. Nhöõng raéc roái khoâng ñaâu cöù uøa ñeán, coù caû vieäc vu oan, toá 
caùo. Töø choã töôûng nhö ngaõ quî, baø ñaõ ñöùng leân vôùi moät ngöôøi beân 
caïnh: oâng Phaïm Duy Laân. 

Moät nhaø baùo töøng quen bieát oâng Laân, taùc giaû baøi Nöõ ngheä só Thanh 
Nga: moät kieáp hoàng nhan gian truaân ñaõ vieát: "Toâi gaëp Thanh Nga vaø anh 
Laân thöôøng khi, luùc hoï doïn veà ôû cö xaù Ñoâ Thaønh ñöôøng Phan Thanh 
Giaûn (nay laø Ñieän Bieân Phuû, quaän 3). Hai ngöôøi ñi chieác Honda. Voùc 
daùng anh Laân to lôùn deành daøng, cao ñeán 1m80. Khi laùi xe gaëp nhau doïc 
ñöôøng, anh Laân hoaëc chò Nga thöôøng vaãy tay chaøo toâi. Coù khi, toâi gaëp 
hoï chôû kòch só Töôøng Vi (ñaõ quaù coá), chaéc laø ñi quay phim, hoaëc coù 
luùc chôû Vaân Huøng... Moät ñieàu toâi nhaän xeùt, nhöõng naêm aáy Thanh Nga 
töôi vui haún ra, coù leõ coâ ñaõ ñöôïc "töï do" sau khi rôøi chieác loàng son 
saân khaáu vaø coù haïnh phuùc". Sau ngaøy sinh ñöùa con trai ñaàu loøng (vaø 
cuõng laø duy nhaát) Phaïm Duy Haø Linh naêm 1973, vôï choàng Thanh Nga veà ôû 
ñöôøng Ngoâ Tuøng Chaâu vaøo 1974. Ñoù cuõng "laø nôi oâng Laân môû vaên phoøng 
luaät sö rieâng. Vaøo chaëng naøy, hoaït ñoäng ñieän aûnh cuûa Thanh Nga roän 
ròp vaø trôû thaønh göông maët taøi töû thu huùt khaùn giaû caïnh caùc teân 
tuoåi kyø cöïu khaùc nhö Kieàu Chinh hoaëc Thaåm Thuùy Haèng". 

Theá laø, "coâ ñaøo thöông nhaïy khoùc" thôøi naøo laàn laàn "taùi sinh" treân 
maøn aûnh, qua nhieàu phim cuûa caùc ñaïo dieãn Leâ Daân, Leâ Moäng Hoaøng, Leâ 
Hoaøng Hoa... Baø chuyeån töø ñieäu buoàn qua neùt vui trong caùc phim haøi 
thöôøng döïng ñeå chieáu trong caùc ngaøy Teát Nguyeân ñaùn. Baø coù maët caïnh 
heà raâu Thanh Vieät trong Trieäu phuù baát ñaéc dó hoaëc Naêm vua heà veà 
laøng, Quaùi nöõ Vieät quyeàn ñaïo vôùi nhieàu danh haøi: Thanh Hoaøi, Tuøng 
Laâm, Phi Thoaøn, Xuaân Phaùt... Baïn beø cuûa gia ñình baø nhaän xeùt, thôøi 
kyø naøy, coù theå goïi laø haïnh phuùc nhaát cuûa Thanh Nga: tieàn taøi, danh 
voïng, maùi aám gia ñình... ñeàu coù ñaày ñuû. Nhöng nhieàu duyeân do ñaõ 
khieán moät "taøi töû Thanh Nga" rôøi phim tröôøng, ñeå ngöôïc veà nôi maø baø 
ñaõ rôi nhieàu nöôùc maét: saân khaáu! Caûi löông vaø khaùn giaû! Saân khaáu 
laø nôi baø ñoùn nhaän nhieàu tieáng voã tay vôùi haøng traêm vôû dieãn nhö 
Saéc ñeïp naøng voâ toäi (cuûa Nguyeãn Lieâu), Möa röøng (cuûa Haø Trieàu - Hoa 
Phöôïng), Gioù ngöôïc chieàu (Nguyeãn Thanh Chaâu)... Nhöng ôû saân khaáu, baø 
luoân bò maát töï do vì khoâng ñöôïc quyeàn soáng ñôøi soáng rieâng. Haèng 
ngaøy, baø phaûi tieáp nhieàu danh gia caùc giôùi, töôùng taù Saøi Goøn, coâng 
kyõ ngheä gia, chính trò gia vaø caû "ngaøi ñaïi söù" haâm moä thanh saéc. 
Saùng ra laø taäp döôït, toái laïi dieãn, chieàu muoán chôïp maét moät chuùt 
laø con trai chuû haõng ñóa Asia tôùi thaêm, giaùm ñoác haõng kem Chaø Vaø tôùi 
gaëp, taëng hoa, taùn tænh, chuyeän vaõn... 

Thôøi giôø soáng "thaät" cuûa baø coù leõ nhieàu nhaát laø... treân saân khaáu. 
Baø coù teân laø Juliette. Juliette Nga vôùi "moät maùi toùc ñen daøi vaø 
thaúng taép mang ñaày veû thuøy mò e aáp cuûa ngöôøi con gaùi Vieät Nam" nhö 
coá ngheä só Ngoïc Lan nhaän xeùt, vaø tieáp: "Khi thuû vai Tröng Traéc trong 
Tieáng troáng Meâ Linh, Thanh Nga ñang ôû toät ñænh danh voïng. Nhan saéc ôû 
löùa tuoåi ba möôi nhö coâ laø nhan saéc cuûa ngöôøi ñaøn baø mang ñaày töï 
tin. Toâi khoâng coøn thaáy maët Thanh Nga thieáu nöõ ñöôïm buoàn nhö ngaøy 
tröôùc nöõa". NSÖT Baïch Tuyeát neâu töông töï qua cuoán Caûi löông chi baûo 
vöøa in thaùng 4/2004. Vaø ghi nhaän theâm veà ñoaïn Tröng Traéc teá choàng, 
dieãn ôû raïp Höng Ñaïo: "Haøng gheá khaùn giaû ña soá laø sinh vieân nöôùc 
maét roøng roøng. Toâi cuõng khoùc... Leä cuûa ngöôøi ñaøn baø thay choàng giöõ 
nöôùc trong tình huoáng ngaët ngheøo naøy ñaõ uaát haän chaûy ngöôïc veà tim". 

Nhöõng keû baén cheát vôï choàng Thanh Nga laø Taân (chuû möu) vaø Ñöùc (ñoàng 
phaïm) ñaõ nhaän toäi. Chuyeân aùn Thanh Nga keát thuùc. Toøa tuyeân töû hình 
Nguyeãn Thanh Taân vaø Nguyeãn Vaên Ñöùc. AÙn töû hình ñaõ ñöôïc thi haønh 
ngaøy 23/8/1980.

(Theo Thanh Nieân)Nhöõng phuùt saåy mieäng cuûa caùc 'sao'hình aûnh yøgh

Ca só Myõ Leä.

Laø ngöôøi cuûa coâng chuùng, caùc ngheä só luoân chuù taâm ñeán lôøi noùi moãi 
khi phaûi xuaát hieän tröôùc ñoâng ñaûo khaùn giaû. Nhöng vì khoâng phaûi laø 
caùi maùy noùi, neân ñoâi khi hoï lôõ mieäng. Cuõng coù nhöõng caâu lôõ mieäng 
deã thöông, coù caâu gaây cöôøi, nhöng cuõng coù caâu gaây shock.

Myõ Leä: Naêm naøo em cuõng laáy choàng!

Ñöôïc lieät vaøo danh saùch ngoâi sao muoän chuyeän choàng con, Myõ Leä luoân 
ñöôïc khaùn giaû quan taâm ngaøy leân xe hoa cuûa chò. Trong moät cuoäc hoïp 
baùo, traû lôøi caâu hoûi naøy, Myõ Leä ngaãu höùng: "Naêm nay em seõ laáy 
choàng". Heát naêm vaãn chöa thaáy coâ maëc aùo cöôùi. Giao löu vôùi khaùn giaû 
phoøng traø M & Toâi, Myõ Leä laïi khaúng ñònh: "Naêm nay em laáy choàng", 
cuoái naêm vaãn thaáy chò moät mình. Sau quaù nhieàu laàn khaúng ñònh, ñi tôùi 
ñaâu, Myõ Leä cuõng bò khaùn giaû thaéc maéc: "Sao naêm naøo cuõng keâu laáy 
choàng maø vaãn phoøng khoâng? Coù vaán ñeà gì aø?" Baây giôø, ñaõ thaám caùi 
söï "vui moät tí", cöù ai nhaéc ñeán chuyeän choàng con laø Leä laïi "im re".

Hieäp "gaø": Anh môøi em ñi uoáng nöôùc maém.

Trôøi phuù cho Ñöùc Hieäp ngoaïi hình gaây cöôøi ñeå dieãn haøi, nhöng anh maõi 
khoâng thoaùt khoûi caùi taät aên noùi laép baép, luoân nhaàm laãn "n" vôùi 
"l". Vì theá, moãi laàn ra saân khaáu, Ñöùc Hieäp bao giôø cuõng coù yù thöùc 
phoøng traùnh, noùi chaäm ñôõ "hôù". Nhöng khoâng phaûi luùc naøo cuõng "neù" 
ñöôïc tai naïn. Trong tieåu phaåm Chaùn côm theøm phôû, ñuùng nhö kòch baûn, 
anh phaûi noùi: "Vui veû theá naøy, anh môøi em ñi uoáng nöôùc maùt". Vì phoøng 
traùnh quaù ñoä, nhaát quyeát khoâng ñeå "nöôùc maùt" bieán thaønh "löôùc 
maùt", Ñöùc Hieäp hoàn nhieân: "Vui veû theá naøy, anh môøi em ñi uoáng 
nöôùc... maém". Coâ baïn dieãn cuøng cöù ñöùng im nhö Töø Haûi cheát ñöùng, vì 
nghó anh aáy ñang xoû muõi mình.

MC Thanh Baïch: Toi toâi roài.

Thanh Baïch sôï nhaát vieäc caùc sao chaïy soâ, ñeán treã. Trong chöông trình 
taïp kyõ do anh laøm MC, theo kòch baûn, sau tieát muïc cuûa ca só Tröông Kim 
Yeán môùi ñeán tieát muïc cuûa aûo thuaät gia Z.27. Nhöng vì Trang Kim Yeán 
ñeán treã, ngoù thaáy Z.27 trong caùnh gaø, Thanh Baïch lieàu lónh giôùi 
thieäu: "Sau ñaây laø phaàn trình dieãn cuûa oâng vua boà caâu Z.27". Khoå 
noãi, vua boà caâu laïi chöa chuaån bò saün saøng ñeå dieãn, run raåy noùi 
voïng ra: "Baïch ôi, anh chöa giaáu... chim". Nghe xong, Thanh Baïch cheát 
ñieáng, khoâng kìm cheá noåi: "Theá laø toi toâi roài".hình aûnh

Dieãn vieân Coâng Lyù.

Coâng Lyù: Noùi xong muoán buøng.

Nhoá nhaêng, voâ duyeân, tuïc tóu... laø nhöõng töø caùc khaùn giaû nghieâm 
khaéc daønh cho nhieàu chöông trình haøi kòch trong thôøi gian qua. Ñeå khoâng 
bò quaù ñaø, caùc ngheä só haøi luoân taâm nieäm phaûi kieàm cheá söï thaùi 
quaù, duø ñang dieãn "sung" ñeán ñaâu.

Trong laàn dieãn tieåu phaåm Con beänh cuøng Xuaân Baéc taïi saân khaáu Buoân 
Meâ Thuoät, ñeán caâu thoaïi: "Caäu nhìn laïi bieån noäi quy ñi, caám nhai keïo 
cao su vaø huùt thuoác laù", chaúng hieåu Coâng Lyù ñang nghó ñeán ñieàu gì maø 
anh noùi cheäch thaønh: "... caám nhai bao cao su...". Noùi ñeán ñaây, maët 
Coâng Lyù ñoû daàn leân, ngöôøi cöùng ñô, trong loøng chæ mong coù khe hôû naøo 
ñoù ñeå "buøng".

Quang Haø: Quí vò oàn aøo nhö caùi chôï.

Tröôùc ñaây, ca só naøy chæ caàn haùt ñeán baøi thöù 2, laäp töùc ñaõ coù khaùn 
giaû yeâu caàu ngöøng laïi. Töø ngaøy Nam tieán, Quang Haø trôû neân coù giaù 
hôn. Coù laàn bò khaùn giaû yeâu caàu haùt nhieàu, ca só traùch moùc: "Sao quyù 
vò yeâu caàu tham theá"? Laàn saåy mieäng ñoù vaãn chöa laø gì so vôùi caâu 
noùi "Quyù vò oàn aøo nhö caùi chôï" trong moät show dieãn taïi Caø Mau cuûa 
anh.

(Theo Ñeïp)Thò tröôøng Internet phone: Töï do buoân laäu!


Chæ caàn mua theû Internet Phone laäu, leân net taûi phaàn meàm laø coù theå 
goïi ñieän thoaïi quoác teá thoaûi maùi! 

TT - Chöa coù moät loaïi haøng hoùa, dòch vuï naøo deã daøng vaø töï do buoân 
laäu nhö dòch vuï Internet Phone (ñieän thoaïi Internet). 

Vaø cuõng khoâng coù moät loaïi haøng hoùa, dòch vuï naøo maø haøng laäu chieám 
ñeán 60-70% thò phaàn nhö Internet Phone. Caùc ñaàu naäu kinh doanh Internet 
Phone laäu ñang nhôûn nhô vaø thaùch thöùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc! 

Haøng laäu traøn ngaäp!

Cuõng vaãn laø phoá maùy tính Toân Thaát Tuøng, Buøi Thò Xuaân ôû TP.HCM - laø 
trung taâm baùn sæ vaø leû caùc loaïi "theû caøo" dòch vuï Internet Phone. Khi 
dòch vuï Internet Phone chöa ñöôïc Boä Böu chính - Vieãn thoâng caáp pheùp 
hoaït ñoäng taïi VN thì thò tröôøng theû Internet Phone laäu ôû nhöõng nôi 
"noùng boûng" naøy ñaõ hình thaønh caùch ñaây khoaûng moät naêm. 

Giôø ñaây, thò tröôøng Internet Phone laäu nhoän nhòp hôn tröôùc raát nhieàu. 
Ngöôøi coù nhu caàu coù theå mua baát cöù loaïi "theû caøo" Internet Phone 
(taát nhieân laø haøng laäu) taïi nhieàu dòch vuï Internet coâng coäng, cöûa 
haøng baùn maùy tính... Nhöng khoâng chæ coù theá, caùc loaïi theû laäu coøn 
ñöôïc quaûng caùo coâng khai taïi moät soá nôi coù ñoâng ngöôøi lui tôùi. ÔÛ TP 
Caàn Thô, loaïi theû mang nhaõn hieäu evoiz ñöôïc baùn taïi moät soá nhaø saùch 
vôùi giaù reû baát ngôø, chöa ñeán 500 ñoàng/phuùt goïi ñieän thoaïi quoác teá 
ñeán moät soá nöôùc nhö Myõ, Anh, Phaùp, Canada, UÙc...

Theo giôùi chuyeân moân, vieäc buoân laäu caùc loaïi theû Internet Phone khaù 
ñôn giaûn. Caùc ñaàu naäu chæ caàn leân maïng ñaët haøng vaø thanh toaùn baèng 
theû tín duïng, ngay sau ñoù nhaø cung caáp dòch vuï töø nöôùc ngoaøi seõ göûi 
danh saùch maät khaåu cuûa töøng theû cho caùc ñaàu naäu. Coù danh saùch naøy, 
caùc ñaàu naäu chæ vieäc in leân caùc phoâi theû caøo coù saün roài ñem baùn ra 
thò tröôøng vôùi lôïi nhuaän raát haáp daãn, vì khoâng phaûi chòu baát kyø moät 
khoaûn thueá naøo trong khi caùc chi phí kinh doanh haàu nhö khoâng ñaùng keå. 

Doanh nghieäp lieâu xieâu vì theû laäu!

Hieän treân thò tröôøng VN ñang coù ít nhaát 18 loaïi theû Internet Phone laäu 
ñöôïc buoân baùn coâng khai. Nhöng coù leõ phoå bieán nhaát laø loaïi theû cuûa 
evoiz, net2phone, mediaring, pc2phone... 

Tröôùc ñaây vieäc buoân laäu caùc loaïi theû Internet Phone khaù ñôn sô, in 
maät khaåu vaø soá theû treân tôø giaáy nhoû roài baùn cho ngöôøi coù nhu caàu. 

Nhöng giôø ñaây coù nhöõng loaïi theû laäu cao caáp hôn, ñöôïc in gioáng nhö 
caùc loaïi theû caøo Internet Phone cuûa caùc nhaø cung caáp dòch vuï trong 
nöôùc coù ñaêng kyù kinh doanh. 


OÂng Traàn Baù Thaùi - Giaùm ñoác Coâng ty Netnam, nhaø cung caáp dòch vuï mang 
nhaõn hieäu Netnam Phone - noùi theû laäu laø hình thöùc kinh doanh khoâng 
thueá, khoâng xaây döïng haï taàng. Trong khi ñoù caùc nhaø kinh doanh trong 
nöôùc vöøa phaûi chòu thueá, vöøa phaûi tuaân theo qui ñònh cuûa Boä Böu chính 
- Vieãn thoâng laø phaûi coù haï taàng maïng taïi VN. Theo oâng Thaùi, neáu 
"chaïy ñua" (giaûm cöôùc chaúng haïn) ñeå "chieán ñaáu" vôùi theû laäu, veà 
laâu daøi chaéc chaén phaàn thaéng khoâng thuoäc veà caùc doanh nghieäp trong 
nöôùc!

Ngay caû nhaø cung caáp dòch vuï coù raát nhieàu thuaän lôïi trong kinh doanh 
Internet Phone nhö VDC cuõng khoâng aên thua. Töø ngaøy ra ñôøi ñeán nay ñaõ 
gaàn moät naêm nhöng toång giaù trò caùc loaïi theû Internet Phone cuûa VDC 
baùn ra thò tröôøng 21 tænh, thaønh phía Nam chöa ñeán 5 tæ ñoàng. Töông töï, 
Coâng ty coå phaàn dòch vuï Böu chính vieãn thoâng Saøi Goøn (SPT) - nhaø cung 
caáp dòch vuï Internet Phone SnetFone - coù nhieàu lôïi theá veà haï taàng vaø 
chaát löôïng dòch vuï nhöng cuõng than trôøi vì naïn theû laäu. 

OÂng Toân Minh Thoâng - Phoù Toång giaùm ñoác SPT - noùi hoài môùi khai tröông 
dòch vuï haùo höùc laém, quaûng caùo raàm roä nhöng baây giôø nhieàu nhaø cung 
caáp dòch vuï Internet Phone "im laëng nhö tôø" vì khoâng coù chi phí ñeå 
quaûng caùo, loâi keùo khaùch haøng. OÂng Thoâng cho bieát ñoái vôùi dòch vuï 
Internet Phone, moãi phuùt goïi quoác teá cuûa khaùch haøng, SPT phaûi thanh 
toaùn cho caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi 420-500 ñoàng chi phí keát noái cuoäc 
goïi; trong khi hieän nay giaù baùn dòch vuï SnetFone chæ khoaûng 700 
ñoàng/phuùt. Ñoù laø chöa keå ñeán khaáu hao thieát bò, hoa hoàng cho ñaïi 
lyù... 

Chính vì theá, SPT khoâng coù keá hoaïch môû roäng dòch vuï Internet Phone vì 
khoâng coù lôïi nhuaän. Coøn Netnam cuõng khoâng taäp trung phaùt trieån maïnh 
theû Internet Phone, chæ cung caáp vôùi yù nghóa "cho ñaày ñuû caùc loaïi hình 
dòch vuï".

Dòch vuï Internet Phone laäu ñang hoaønh haønh döõ doäi. Nhaø nöôùc ñang thaát 
thu to, coøn doanh nghieäp trong nöôùc thì cheát dôû soáng dôû. Trong khi ñoù, 
Boä Böu chính - Vieãn thoâng hay cô quan quaûn lyù thò tröôøng... laïi gaàn nhö 
khoâng coù ñoäng thaùi tích cöïc naøo ñaåy luøi theû laäu, baûo veä doanh 
nghieäp trong nöôùc. OÂng Toân Minh Thoâng noùi "neáu khoâng coù khaû naêng 
laøm lôùn, maïnh thì ít nhaát cuõng phaûi ñaùnh ñöôïc moät hai vuï kinh doanh 
Internet Phone laäu ñeå laøm göông". 

QUOÁC THANHDòch vuï ñieän thoaïi cho ngöôøi muø 


TTO - Haø Lan ñang trieån khai döï aùn keát hôïp ñieän thoaïi di ñoäng, 
Internet khoâng daây vaø coâng ngheä gioïng noùi vaø ñònh vò toaøn caàu giuùp 
ngöôøi muø coù theå thoaûi maùi ñi laïi trong thaønh phoá vaøo muøa thu naøy. 

Döï aùn naøy mang teân "Noppa", do Trung taâm nghieân cöùu coâng ngheä cuûa Haø 
Lan vaø VTT trieån khai. Heä thoáng höôùng daãn naøy (laøm vieäc vôùi moät 
ñieän thoaïi theá heä 3 cuøng vôùi moät thieát bò GPS) seõ höôùng daãn cho 
ngöôøi duøng neân ñi nhö theá naøo, laøm theá naøo ñeå hoï coù theå ñeán nôi 
mình muoán vaø chæ cho hoï caùch traùnh chöôùng ngaïi vaät.

Trong khi chæ ñöôøng, thieát bò naøy keát noái vaøo nhöõng cô sôû döõ lieäu 
thaønh phoá ñeå caûnh baùo veà nhöõng vò trí ñang xaây döïng cuõng nhö thoâng 
baùo veà lòch caùc chuyeán taøu, xe buyùt vaø vieäc chaäm treã neáu coù.Toâi khoâng hy voïng dòch vuï naøy sôùm coù maët taïi Vieät Nam vì ngöôøi muø 
noùi rieâng vaø ngöôøi daân Vieät Nam khoâng muoán moâó ngaøy phaûi mua moät 
caùi ñieän thoaïi môùi. Ñi ra ñöôøng maø duøng ñieän thoaïi di ñoäng hoûi 
ñöôøng, xaùc ñònh phöông höôùng, xem thoâng tin giao thoâng coù maø bò giaät 
traéng tay.

T.M (Theo AFP)Euro 2004 tröôùc maøn hình


Tivi maøn hình phaúng côõ lôùn ñöôïc nhieàu ngöôøi öa chuoäng 

TT - Caùc nhaø saûn xuaát ñaõ tranh thuû cô hoäi Euro 2004 ñeå giôùi thieäu 
caùc saûn phaåm môùi - coâng ngheä môùi. Taát nhieân saûn phaåm ñöôïc khaùch 
haøng öu tieân choïn mua nhieàu nhaát vaãn laø caùc loaïi tivi maøu maøn hình 
phaúng côõ lôùn cuøng vôùi chöông trình baùn haøng khuyeán maõi...

Sony tung ra moät loaït saûn phaåm môùi vôùi coâng ngheä "maøn hình phaúng 
tuyeät ñoái" giuùp taêng cöôøng chaát löôïng hình aûnh vaø thích hôïp ñaët ôû 
nhöõng khu vöïc roäng raõi. Moät theá heä maøn hình phaúng chuyeân duïng ñaõ 
ñöôïc Sony ñeà caäp ñeán nhö doøng saûn phaåm cho töông lai cuûa caùc hoä gia 
ñình.

OÂng Nguyeãn Vaên Ñaïo, phoù toång giaùm ñoác Coâng ty ñieän töû Samsung Vina, 
cho bieát: "Chuùng toâi ñang taäp trung saûn xuaát caùc maët haøng ñieän töû 
cao caáp vôùi coâng ngheä môùi nhö DNIe. Neáu nhö tröôùc ñaây Samsung chæ ñöa 
coâng ngheä DNIe vaøo caùc loaïi tivi vôùi kích thöôùc maøn hình 29 inch trôû 
leân thì nay coâng ngheä naøy seõ ñöôïc aùp duïng cho caùc loaïi tivi maøn hình 
phaúng töø 21 inch". Do ñoù, muøa Euro cuõng chính laø dòp ñeå caùc haõng ñieän 
töû ñua nhau giôùi thieäu saûn phaåm - coâng ngheä môùi. Haõng JVC - nhaø taøi 
trôï chính thöùc cuûa Euro 2004 - ñaõ tranh thuû quaûng baù coâng ngheä caûi 
thieän hình aûnh D.I.S.T vaø heä thoáng aâm thanh Cinema Surround treân tivi.

Caùc trung taâm ñieän maùy taïi TP.HCM nhö Gia Thaønh, Töï Do, Nguyeãn Kim... 
cho raèng vaøo nhöõng muøa thi ñaáu boùng ñaù taàm côõ theá giôùi nhö World 
Cup, Euro khaùch haøng vaãn öa choïn mua caùc loaïi tivi maøn hình lôùn. Moät 
soá khaùch haøng ñoåi tivi 21 inch laáy 29 inch hoaëc chôi luoân maøn hình 
phoùng hoaëc tivi plasma. Thoâng thöôøng, caùc loaïi tivi ñaëc bieät nhö maøn 
hình phoùng (projection), maøn hình plasma ñeàu coù kích thöôùc maøn hình vöôït 
quaù 30 inch. Ñoù laø chöa keå ñeán maøn hình tinh theå loûng (LCD tivi) coù 
kích côõ 30 - 43 inch vôùi chaát löôïng hình aûnh toát, kieåu daùng goïn moûng 
vaø ñeïp maét.

Hieän chæ coù loaïi tivi projection ñöôïc moät vaøi lieân doanh ñieän töû tieán 
haønh laép raùp taïi VN; caùc loaïi tivi LCD vaø plasma vaãn phaûi nhaäp khaåu. 
Tuy nhieân, giaù baùn leû caùc loaïi tivi theá heä môùi naøy ñaõ giaûm nhieàu 
so vôùi 2 - 3 naêm tröôùc. Tröôùc kia, giaù baùn maøn hình LCD ñöôïc tính theo 
moãi inch laø 100 USD, ngaøy nay vôùi soá tieàn khoaûng 2.000 USD baïn ñaõ coù 
theå mua ñöôïc moät chieác tivi LCD 30 inch. 

Theo caùc trung taâm ñieän maùy lôùn, söùc mua caùc loaïi tivi taêng khoaûng 20 
- 30% vaø caøng saùt ngaøy khai maïc Euro söùc mua caøng taêng. Boä phaän baùn 
haøng cuûa Trung taâm ñieän maùy An Döông cho bieát khaùch haøng thöôøng hay 
ñoåi tivi lôùn hôn hoaëc mua tivi môùi. Ngoaøi ra, caùc loaïi tivi 25 - 29 inch 
hieän ñang baùn vôùi soá löôïng toát hôn bình thöôøng moät phaàn nhôø caùc 
chöông trình khuyeán maõi trong maáy thaùng gaàn ñaây. 

MINH KHOADòch vuï aên theo muøa Euro


Caùc cöûa haøng nhoän nhòp chuaån bò cho caùc traän ñaù vaøo toái nay (12-6) 

TTO - Chæ coøn vaøi giôø nöõa laø traùi boùng seõ laên. Ñaây cuõng chính laø 
dòp ñeå cho caùc dòch vuï aên theo muøa boùng naøy phaûi taát baät chuaån bò 
saün saøng phuïc vuï cho "thöôïng ñeá" thöùc ñeâm theo doõi nhöõng ñöôøng boùng 
caêng thaúng vaø höùng thuù naøy.

Khoâng khí soâi ñoäng coù theå thaáy ôû khaép nôi, ôû nhöõng nôi ñoâng ngöôøi 
nhö quaùn aên, quaùn caø pheâ, cöûa haøng, thaäm chí ngay trong coâng sôû vaø 
caû ôû nhaø ñeàu daùn saün lòch thi ñaáu tröôùc gaàn caû thaùng. Ñaëc bieät laø 
nhöõng quaùn caø pheâ, hoï coøn taïo theâm aán töôïng baèng caùch daùn caû hình 
aûnh cuûa nhöõng chaøng caàu thuû noåi tieáng, nhöõng ñoäi boùng ñang ñöôïc öa 
thích vaø caû côø cuûa nhöõng nöôùc naøy.

Vaø moät ñieàu khoâng theå thieáu ñeå quaûng caùo cho muøa boùng ñaù naøy laø 
nhöõng baêng roân quaûng caùo. ÔÛ nhöõng laøng caø pheâ nhö cö xaù Baéc Haûi, 
caø pheâ doïc keânh Nhieâu Loäc, khu Baøu Caùt... ñeàu coù ghi saün baûng 
quaûng caùo ngaøy giôø töôøng thuaät tröïc tieáp ñuû caùc traän. Nhöng coù leõ 
aán töôïng nhaát vaø qui moâ nhaát phaûi keå ñeán quaùn caø pheâ AÂn Nam 
(ñöôøng Tröông Ñònh, Q3) vôùi caùch baøi trí raát aán töôïng vaø ñaëc bieät laø 
chöông trình döï ñoaùn "Ñoäi boùng voâ ñòch Euro" vôùi giaûi thöôûng 1 xe Wave 
Alpha.

Beân caïnh ñoù, nhieàu quaùn cuõng coù chöông trình döï ñoaùn vui khaùc nhö 
quaùn Box (ñöôøng Cöûu Long, Q10) coù chöông trình "Vui cuøng Gof cafe döï 
ñoaùn Euro truùng vaøng 9999", chöông trình döï ñoaùn tyû soá ñeå uoáng nöôùc 
mieãn phí, hoaëc trong nhöõng traän baùn keát, chung keát ñeàu coù quaø taëng 
daønh cho khaùch döï ñoaùn truùng tyû soá...

Cuõng tranh thuû dòp naøy nhieàu quaùn caø pheâ ñaõ khai tröông ñeå thu huùt 
khaùch, quaùn caø pheâ Trung Nguyeân trong laøng caø pheâ Baéc Haûi môùi khai 
tröông ñöôïc 12 ngaøy, chính vaøo dòp naøy maø quaùn quyeát ñònh mua luoân 2 
tivi maøn hình 50 inch, 3 tivi maøn hình 25 inch ñeå söû duïng trong dòp Euro 
vaø ñeå daønh luoân cho nhöõng muøa boùng saép tôùi.

Bieát taâm lyù khaùch thöôøng thích xem tivi coù maøn hình lôùn, roõ neùt, aâm 
thanh toát... nhieàu quaùn caø pheâ phaûi mua theâm nhieàu tivi maøn hình lôùn 
trang bò cho quaùn. Ngoaøi vieäc mua theâm tivi, moät ñieàu quan troïng khaùc 
laø tuyeån theâm nhaân vieân, haàu nhö quaùn naøo cuõng treo baûng tuyeån nhaân 
vieân.

Cuõng ñang taát baät chuaån bò cho ngaøy traän ñaù ñaàu tieân khai maïc vaøo 
toái nay, anh Nguyeãn Ngoïc Minh chuû quaùn caø pheâ Trung Nguyeân 364 treân 
ñöôøng Caùch Maïng Thaùng 8 cho bieát:" Quaùn chuùng toâi ñaõ tuyeån theâm 3 
nhaân vieân ñeå phuïc vuï ñeâm, döï tröõ theâm baøn gheá ñeå saün saøng keâ 
theâm baøn neáu ñoâng khaùch, ngoaøi 1 tivi 43 inch chuùng toâi coøn coù hai 
tivi 30 inch ñeå saün saøng ñöa ra neáu coù hai traän ñaáu truøng giôø. Ngoaøi 
ra chuùng toâi cuõng leân thöïc ñôn nhöõng moùn aên nheï ñeå ñaùp öùng nhu caàu 
cuûa khaùch, ñaëc bieät trong nhöõng traän baùn keát vaø chung keát ñeàu coù 
quaø taëng daønh cho ngöôøi ñoaùn truùng tyû soá, vaø ñieàu quan troïng nhaát 
trong quaùn cuûa chuùng toâi laø tuyeät ñoái caám caù ñoä".

Ñ.TAÂMSoáng cuøng Euro treân maïng


TT - Caùc saân coû chaâu AÂu ñang noùng leân töøng giôø cuøng vôùi giaûi boùng 
ñaù quan troïng nhaát chaâu luïc: Euro 2004. Hoøa nhòp cuøng giôùi truyeàn 
thoâng, caùc website VN vaø quoác teá cuõng ñang ñua nhau ñöa tin veà söï kieän 
naøy vôùi nguoàn thoâng tin khaù ña daïng, phong phuù...

Chæ caàn click vaøo Tuoåi Treû Online taïi ñòa chæ: 
http://www.tuoitre.com.vn/euro, baïn coù theå xem nhöõng traän ñaáu ñöôïc 
töôøng thuaät tröïc tieáp treân maïng. Website cung caáp cho baïn caùi nhìn 
toaøn caûnh veà giaûi ñaáu haáp daãn naøy, vôùi voâ soá thoâng tin boå ích vaø 
lyù thuù veà tình hình noäi boä caùc ñoäi boùng, caùc göông maët caàu thuû, 
huaán luyeän vieân xuaát saéc hay khoâng khí ñoùn Euro taïi nöôùc chuû nhaø Boà 
Ñaøo Nha. Ngoaøi ra, taïi ñòa chæ naøy, baïn ñoïc coøn coù theå thöôûng thöùc 
baøi haùt chính thöùc cuûa Euro 2004, tham gia ñoùng goùp yù kieán, bình luaän 
hay boäc loä caûm xuùc vôùi ngöôøi ñang töôøng thuaät vaø bình luaän. Ñoàng 
thôøi coù theå cuøng caùc chuyeân gia haøng ñaàu döï ñoaùn keát quaû caùc traän 
ñaáu vôùi nhöõng giaûi thöôûng haáp daãn nhaát.

Chaøo ñoùn Euro naêm nay, baùo ñieän töû VnExpress ra moät trang chuyeân ñeà 
veà theå thao taïi ñòa chæ http://vnexpress.net/Vietnam/Euro/. Taïi trang naøy, 
baïn ñoïc coù theå tìm caùc thoâng tin vaø hình aûnh cuûa 16 ñoäi boùng, 10 
saân vaän ñoäng, lòch thi ñaáu, ngöôïc doøng lòch söû caùc voøng chung keát 
Euro tröôùc ñaây, söùc noùng cuûa Euro taïi VN, nhaän ñònh, bình luaän cuûa 
caùc chuyeân gia trong giôùi tuùc caàu cuõng nhö cuûa ñoäc giaû vaø haøng loaït 
thoâng tin beân leà khaùc. Ñaëc bieät, khi truy caäp vaøo 
http://euro.vnexpress.net baïn seõ ñöôïc tham gia moät cuoäc thi döï ñoaùn coù 
caùch thöùc chôi raát laï vaø coù cô hoäi may maén ñeå trôû thaønh trieäu phuù 
vôùi toång giaûi thöôûng leân ñeán 600 trieäu ñoàng. 

Trong khi ñoù, Vietnamnet tung ra moät chieâu ñoäc ñaùo laø "Baøn troøn tröïc 
tuyeán" ñeå ñoäc giaû tröïc tieáp thaûo luaän, trao ñoåi yù kieán veà Euro 2004 
vôùi nhöõng nhaân vaät coù teân tuoåi trong laøng boùng ñaù vaø bình luaän 
boùng ñaù nhö BLV Quang Huy vaø chuyeân gia Nguyeãn Vaên Vinh. Ra maét taïi ñòa 
chæ: www.Euro2004.vietnamnet.vn vôùi 21 chuyeân muïc chính, saûn phaåm hoaøn 
thieän nhaát cuûa Vietnamnet theå hieän tính töông taùc cuûa truyeàn thoâng 
theá heä môùi. Thoâng tin veà giaûi boùng ñaù Euro 2004 cuûa VietNamNet ñöôïc 
toå chöùc ñoàng thôøi treân caùc phöông tieän truyeàn hình, maïng ñieän thoaïi 
vaø Internet vôùi nhieàu chöông trình töông taùc cao nhö: Xem Euro cuøng ngöôøi 
noåi tieáng seõ phaùt soùng lieân tuïc treân VTV3, Ñaøi truyeàn hình VN, Nhaän 
thoâng tin noùng veà Euro qua ñieän thoaïi di ñoäng, Taûi logo vaø nhaïc 
chuoâng Euro qua heä thoáng tin nhaén SMS hay caùc cuoäc thi Trieäu phuù Euro 
vaø Baïn ñoïc vieát veà Euro... 

Ngoaøi caùc trang baùo chí ñieän töû treân, baïn coù theå vaøo ñòa chæ 
http://www.fcmanutdvn.com, www.acmilanvn.com, http://home.fcbayernvn.com, 
www.dudoanthethao.com hay www.ttvnol.com ñeå cuøng nhöõng fan haâm moä aên, 
nguû vaø soáng cuøng boùng ñaù treân maïng. Ñaây laø nhöõng saân chôi noùng 
nhaát cuûa loaïi hình boùng ñaù - nôi coù nhöõng fan chaân chính vaø tình yeâu 
chaân thaät nhaát treân khoâng gian aûo ôû VN. Khoâng chæ gaëp nhau treân 
maïng, nhöõng thaønh vieân tham gia trong caùc "gia ñình" naøy coøn coù cuoäc 
soáng offline raát thaân thieän vaø laønh maïnh nhö cuøng nhau xem boùng ñaù, 
ñi uoáng caø pheâ, xem phim hay toå chöùc nhöõng traän ñaáu raát boå ích.Neáu coù voán tieáng Anh kha khaù, baïn ñoïc coù theå vaøo tröïc tieáp trang 
chính thöùc cuûa Euro taïi ñòa chæ http://www.euro2004.com. Taïi ñaây, ngoaøi 
nhöõng tin töùc veà töøng ñoäi boùng, caùc ngoâi sao vaø toaøn boä giaûi ñaáu, 
baïn coøn coù theå ñaêng kyù ñeå nhaän baûn tin Euro tröïc tuyeán vaø xem caùc 
pha boùng ñeïp qua muïc VIDEO HOME. Baïn cuõng coù theå tham gia baàu choïn 
caàu thuû hay nhaát traän vaø nhaát giaûi, baøn thaéng ñeïp nhaát traän ñaáu, 
ñeïp nhaát giaûi ñaáu...

Ñöa tin raát ñaày ñuû veà Euro nhöng döôøng nhö coù phaàn hôi öu aùi ñoäi Anh, 
muïc Euro cuûa BBC 
(http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/euro_2004/default.stm) cuõng laø moät 
trang ñaùng xem. Cuøng vôùi vieäc ñöa tin veà toaøn giaûi ñaáu vaø töøng ñoäi 
boùng, BBC coøn ñöa ngöôøi ñoïc trôû laïi con ñöôøng ñeán vôùi Euro cuûa moãi 
ñoäi. Hôn nöõa, BBC cuõng cung caáp caû döï baùo thôøi tieát cuûa moãi traän - 
moät söï chu ñaùo ñeán kinh ngaïc. 

Coøn neáu caàn bieát thoâng tin noùng vôùi toác ñoä caäp nhaät nhanh vaø tính 
baèng töøng phuùt thì baïn neân vaøo http://sports.yahoo.com/sow. Ñaây laø 
trang thoâng tin cuûa Yahoo veà boùng ñaù, tin töùc ñöôïc laáy töø caùc haõng 
lôùn treân theá giôùi neân raát nhanh vaø ñaày ñuû. Neáu chöa thaáy ñaõ, baïn 
coù theå vaøo trang thoâng tin veà Euro 2004 cuûa haõng tin Reuters taïi 
http://euro2004.reuters.co.uk/. Neáu vaãn chöa caûm thaáy "no caêng" thoâng tin 
thì baïn coù theå vaøo theâm 
http://soccernet.espn.go.com/euro2004/index?cc=4716 - trang thoâng tin Euro 
2004 cuûa Haõng truyeàn hình ESPN, roài www.eurosport.com cuõng laø moät trang 
raát ñaùng vaøo ñeå xem thoâng tin noùng.

Ngoaøi ra, neáu muoán bieát theâm nhieàu thoâng tin beân leà veà giaûi ñaáu, 
baïn ñoïc coù theå vaøo trang http://www.soccerphile.com hoaëc trang 
www.Sportinglife.com ñeå tìm hieåu theâm. Chuùc caùc baïn luoân coù ñöôïc 
thoâng tin ñaày ñuû vaø caäp nhaät ñeå thöôûng thöùc moät muøa Euro troïn veïn. 

Ñoàng thôøi, caàu mong baïn coù ñuû tieàn ñeå giöõa thaùng 7 khoâng phaûi 
choùng maët vôùi caùi hoùa ñôn ñieän thoaïi

THUØY MINH - HOÀNG YEÁNTöø Vieät Nam, söû duïng soá ñieän thoaïi cuûa Myõ


Dòch vuï ñieän thoaïi Internet One-Connection coù deâ daøng ñöôïc thò tröôøng 
Myõ chaâp nhaän? 

TTCN - Töø VN, ngöôøi duøng coù theå mua moät soá ñieän thoaïi cuûa Myõ vaø söû 
duïng soá ñieän thoaïi naøy töông töï nhö moät soá ñieän thoaïi coá ñònh taïi 
Myõ. 

Ñaây laø dòch vuï vieãn thoâng One - Connection (Coâng ty EIS, moät coâng ty 
coâng ngheä thoâng tin ôû VN) coù theå cung caáp soá ñieän thoaïi cuûa moät 
nöôùc naøo ñoù cho ngöôøi duøng ôû nhieàu nôi khaùc nhau maø khoâng phuï thuoäc 
vaøo vò trí ñòa lyù nhö ñieän thoaïi coá ñònh truyeàn thoáng. Vôùi chi phí 
18,75 USD, ngöôøi duøng taïi VN coù theå mua ñöôïc soá ñieän thoaïi ôû Myõ vaø 
goïi 162 phuùt ñi caùc nöôùc; coøn vôùi goùi dòch vuï 25 USD thì ñöôïc 468 
phuùt goïi ñi caùc nöôùc. 

Caùc chöùc naêng cuûa dòch vuï vieãn thoâng naøy cuûa One - Connection treân 
neàn Internet nhö goïi (nhaän) ñieän thoaïi Internet, nhaän fax, hoäp thö 
thoaïi cuõng bình thöôøng nhö dòch vuï ñieän thoaïi Internet cuûa moät soá nhaø 
cung caáp khaùc. Tuy nhieân, trong goùi dòch vuï One - Connection coù moät 
chöùc naêng khaù "aán töôïng", ñoù laø chöùc naêng "chuyeån vuøng di ñoäng caùc 
cuoäc goïi". 

EIS chính thöùc ñeä ñôn leân Boä Böu chính - vieãn thoâng xin ñaáu noái heä 
thoáng maïng cuûa coâng ty naøy tröïc tieáp vaøo maïng ñieän thoaïi coâng coäng 
PSTN cuûa VN ñeå keát noái caùc cuoäc goïi töø ngöôøi duøng laø thueâ bao One - 
Connection ñeán caùc soá maùy coá ñònh vaø di ñoäng ôû VN, thoâng qua caùc nhaø 
cung caáp dòch vuï ñieän thoaïi treân neàn Internet (VoIP) nhö Toång coâng ty 
Böu chính - vieãn thoâng VN (VNPT), Viettel (ñieän thoaïi quaân ñoäi)... ñeå 
giaûm chi phí cho ngöôøi söû duïng. 

Vôùi chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi duøng nhaän (goïi) ñieän thoaïi "khoâng 
bieân giôùi". Chöùc naêng naøy cho pheùp chuyeån cuoäc goïi töø thueâ bao One - 
Connection ñeán baát kyø soá ñieän thoaïi coá ñònh hay di ñoäng ôû baát kyø nôi 
ñaâu theo yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. 

Noùi caùch khaùc, chöùc naêng "chuyeån vuøng di ñoäng" cuûa One - Connection 
giuùp ngöôøi söû duïng coù theå nhaän cuoäc goïi ñieän thoaïi ôû baát cöù nôi 
ñaâu, khoâng phuï thuoäc vaøo quoác gia - nôi maø ngöôøi söû duïng ñaêng kyù 
thueâ bao One - Connection. Neáu moät thueâ bao One - Connection laø moät soá 
ñaêng kyù ôû Myõ thì ngöôøi chuû thueâ bao naøy khi ñeán VN (hay moät nöôùc 
naøo ñoù) coù theå nhaän ñöôïc caùc cuoäc ñieän thoaïi goïi ñeán soá thueâ bao 
One - Connection cuûa hoï hay khoâng? Coâng ty EIS khaúng ñònh coâng ngheä cuûa 
coâng ty naøy hoaøn toaøn coù khaû naêng ñaùp öùng vôùi yeâu caàu cuûa ngöôøi 
duøng.


OÂng Traân Huyønh Duy Thöùc 

Theo EIS, maëc duø chöa keát noái tröïc tieáp vaøo heä thoáng ñieän thoaïi 
coâng coäng PSTN cuûa VN, nhöng EIS vaãn thöïc hieän keát noái caùc cuoäc ñieän 
thoaïi goïi vaøo soá thueâ bao One - Connection ôû Myõ ñeán caùc soá ñieän 
thoaïi coá ñònh (di ñoäng) taïi VN, ñeå ngöôøi chuû thueâ bao coù theå keát 
noái cuoäc goïi cuûa hoï baèng soá maùy ôû VN. 

Thöïc chaát luùc naøy cuoäc goïi seõ ñi theo moät ñöôøng voøng ñeå coù theå 
chuyeån cuoäc goïi töø heä thoáng cuûa One - Connection ñeán caùc soá maùy 
ñieän thoaïi naøo ñoù ôû VN ñaõ ñöôïc caøi ñaët saün vaøo heä thoáng theo yù 
muoán cuûa ngöôøi söû duïng. Cuï theå, cuoäc goïi seõ ñöôïc chuyeån veà trung 
taâm xöû lyù cuûa One - Connection ôû Singapore. 

Vaø töø Singapore, cuoäc goïi seõ ñöôïc chuyeån veà VN thoâng qua caùc nhaø 
cung caáp dòch vuï vieãn thoâng quoác teá nhö Singtel, China Motion (caùc nhaø 
cung caáp naøy coù thoûa thuaän keát noái maïng vôùi VN). Coù ñieàu neáu ñi 
theo ñöôøng voøng thì ngöôøi duøng seõ phaûi traû chi phí cho cuoäc goïi cao 
hôn so vôùi chuyeån cuoäc goïi tröïc tieáp veà VN thoâng qua caùc "coång vieãn 
thoâng" cuûa VN. Vaø khoaûn chi phí cheânh leäch maø ngöôøi duøng phaûi gaùnh 
chòu chính laø chi phí thanh toaùn (ñöôïc goïi laø chi phí keát cuoái cuoäc 
goïi) cho caùc haõng vieãn thoâng nhö Singtel hay China Motion.

QUOÁC THANHName: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanhh tenement Thu Duc District Tp HCM Viet Nam
Hand-phone: 84-913-878854
Website: 
http://baovu.topcities.com
Office: Sao Mai Computer Center, 12B/C7 Hoang Hoa Tham Street Precinct 13, Tan 
Binh District HCM city, Viet Nam.
Tel: 848-849-5069
Website: 
http://www.saomaicenter.org

  ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts:

  • » tin tuc dat gan, hap dan