[SMCC] tin them ve vu tai nang giao thong tham khoc tai Phu Yen

4 h?c sinh b? xe t?i cán ch?t vì ngu?i lái ng? g?t

Ngày 11-4, Phòng C?nh sát giao thông Công an Phú Yên cho bi?t: nguyên nhân v? 
tai n?n thuong tâm làm ch?t 4 h?c sinh là do tài x? không ch?p hành h? th?ng
báo hi?u du?ng b?, di sai ph?n du?ng quy d?nh, vào ph?n du?ng dành cho ngu?i di 
b? và xe thô so.

>>
"Con di r?i, ai ph? lo nuôi em!"
>>
4 HS thi?t m?ng, 3 HS b? thuong n?ng

Tru?c dó, chi?u 10-4, sau khi gây tai n?n, tài x? Hu?nh Van Dung dã b? tr?n v? 
TP Tuy Hòa và ra trình di?n. Làm vi?c v?i co quan công an, Dung cho bi?t
dã lái xe gây tai n?n trong lúc ng? g?t. Hi?n Dung dang b? t?m giam d? ti?p t?c 
di?u tra.

Ông Tr?n Van Chuong, Giám d?c S? GD-DT Phú Yên cho bi?t: 4 h?c sinh tru?ng THPT 
Lê Thành Phuong (Tuy An) ch?t trong v? tai n?n trên dã du?c gia dình t?
ch?c mai táng trong ngày 10 và 11/4; riêng em Ph?m Nh?t Nam (l?p 10) b? da ch?n 
thuong và gãy chân, hi?n dã qua con nguy c?p t?i B?nh vi?n Da khoa t?nh
Bình D?nh.

Ngành giáo d?c Phú Yên dang phát d?ng các tru?ng trên d?a bàn quyên góp d? giúp 
d? gia dình các n?n nhân, dây là nh?ng gia dình nông dân nghèo t?i các xã
An Hòa và An Hi?p (Tuy An).

Theo Hùng Phiên -Thanh niên
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] tin them ve vu tai nang giao thong tham khoc tai Phu Yen