[SMCC] tin them ve vu no may bay tren dao phu quoc

Th? Sáu, 30/05/2008, 08:29 (GMT+7)

V? n? trên không ? Phú Qu?c: 11 m?nh v? là c?a thân máy bay

ImageView
Nh?ng m?nh v? này du?c xác d?nh c?a thân máy bay - ?nh: T?n D?c
TT (Kiên Giang) - D?n cu?i ngày 29-5 dã tìm th?y 11 m?nh v? l?n nh? và nh?n 
d?nh dây là m?nh v? c?a thân máy bay. Dây là m?t ph?n n?i dung trong báo cáo
cùng ngày c?a Ban ch? huy quân s? huy?n Phú Qu?c g?i các co quan h?u quan v? v? 
n? trên không ? d?o này.  

>> 
Phát hi?n thêm 7 m?nh v? máy bay
>> 
Nhi?u m?nh v? máy bay roi trên d?o Phú Qu?c

Báo cáo cho bi?t v? n? x?y ra lúc 10g20 ngày 27-5. Sau khi v? n? x?y ra 40 
phút, dân quân t? v? xã C?a C?n, Gành D?u và các dài quan sát phát hi?n, báo
cáo có nhi?u m?nh v? kim lo?i roi xu?ng khu v?c xã C?a C?n và Gành D?u. 

D?i tá Nguy?n Van Quí, ch? huy tru?ng Ban ch? huy quân s? huy?n Phú Qu?c, cho 
hay B? Qu?c phòng v?a c? m?t si quan cao c?p thu?c su doàn 367 phòng không
không quân vào Phú Qu?c d? ph?i h?p làm sáng t? v? vi?c. D?i tá Quí nói: "Tôi 
dã trao d?i bu?c d?u v?i cán b? này và nh?n du?c s? d?ng thu?n r?ng dây là
m?nh v? c?a thân máy bay nhung chua xác d?nh là máy bay quân s? hay dân d?ng. 
Dó ch? là nh?n d?nh ban d?u thôi, ch? c? th? thì ph?i ch? các co quan ch?c
nang c?a B? Qu?c phòng phân tích m?u v?t th? thu du?c". 

ImageView
Nh?ng m?nh v? máy bay - ?nh: T.D?c
Lúc 19g ngày 29-5, sau khi cùng doàn liên ngành (ki?m lâm, công an, quân s? xã) 
d?n noi mà ngu?i dân trình báo có v?t th? l? roi xu?ng phát sáng, ông Tr?n
Loan - tru?ng Công an xã Gành D?u (Phú Qu?c) - cho bi?t không phát hi?n d?u v?t 
gì l?. 

Theo ông Loan, có m?t ngu?n tin do ngu?i dân cung c?p là nhi?u kh? nang có m?nh 
v? roi xu?ng bi?n, khu v?c quanh xã Gành D?u. Tru?c thông tin này xã dã
thông báo d?n t?t c? phuong ti?n dang dánh b?t h?i s?n trong khu v?c n?u phát 
hi?n v?t th? l? thì ph?i thu gom ho?c d?nh v? r?i báo l?i cho co quan h?u
quan.

Chi?u cùng ngày, trung tá Kunsamuol - tru?ng phòng an ninh Công an t?nh Kampot 
(Campuchia) - cho bi?t trong ngày 29-5 co quan ch?c nang phía Campuchia dã
d?n t?nh Kampot d? tìm hi?u thông tin ngu dân t?nh này nh?t du?c các m?nh v? 
nghi là c?a máy bay roi. Phía Campuchia v?n chua dua ra k?t lu?n v? nh?ng
m?nh v? này có ph?i là c?a máy bay roi hay không. Trung tá Kunsamuol cho bi?t 
thêm vào ngày 27-5 m?t s? ngu dân t?nh Kampot khi dang dánh b?t th?y s?n
? vùng bi?n ti?p giáp g?n khu v?c Gành D?u, Phú Qu?c cung nghe ti?ng n? l?n 
phát ra trên không trung. D?n chi?u h? cào dính vào lu?i m?t s? m?nh v? h?p
kim nhôm và dã giao n?p Công an t?nh Kampot.        

 T.D?C - H.T.DUNG   
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] tin them ve vu no may bay tren dao phu quoc