[SMCC] tim thay them 2 nan nhan

Ch? Nh?t, 30/09/2007, 08:08 (GMT+7)

Tìm th?y thêm thi th? hai n?n nhân

ImageView

Ch? D? Th? Th?y lao theo thi th? anh mình du?c tìm th?y trong ngày 29-9
TT - Hôm nay 30-9, l?c lu?ng c?u h? k?t thúc vi?c tìm ki?m và s? ti?n hành truy 
di?u các n?n nhân trong v? s?p c?u C?n Tho.

Sáng 29-9, l?c lu?ng c?u h? sau nhi?u ngày dùng c?n c?u d? nh?ng thanh s?t ? 
khu v?c m?t d?t dã b?t d?u d? nh?ng khung s?t và kh?i bêtông l?n phía trên.
Các xe chuyên d?ng nhu xe xúc d?t, xe khoan bêtông dã du?c dua vào hi?n tru?ng.

Trong ngày 29-9 có thêm hai thi th? n?n nhân du?c tìm th?y. Nhu v?y, s? ngu?i 
thi?t m?ng xác d?nh du?c t?i dêm qua là 49 ngu?i. M?t s? ngu?i v?n còn túc
tr?c d?i tin ngu?i thân.

V?n còn 3 thi th? du?i d?ng d? nát

Tru?c dó, d?i úy Bùi Van Bình, d?i d?i trinh sát T?nh d?i Vinh Long - ngu?i 
tr?c ti?p b?c thi th? n?n nhân Nguy?n Van Dùng và Nguy?n Van Ti?p (công nhân
nhà th?u VSL), cho bi?t: "? du?i m?t d?t kho?ng 3m, noi toàn bùn nhão, dã tìm 
th?y chân c?a m?t thi th? dang b? kh?i bêtông dè, chua b?c ra du?c. Ph?i
ch?!". V?n còn ba n?n nhân m?t tích và các gia dình dau d?n ch? tin nh?n thi 
th? ch?ng con.

Ch? D? Th? Th?y, ng?i sát bên hàng rào v?n tin anh mình là D? Van Sáu còn s?ng, 
ng?i l? th?t th?n ch?. Ch? d?n dò b?t k? ai ra vào d?ng d? nát r?ng: "Anh
tôi m?c áo somi màu sáng, mang giày tr?ng, nh? tay thôi!". R?i ch? l?i khóc. 
Khi d?i c?u n?n dua thi th? ngu?i anh c?a ch? ra ngoài, m?i ngu?i òa khóc.
Ngu?i v? ch?y theo c? ch?m tay vào t?m b?t dang trùm kín thi th?, c? tin r?ng 
ch?ng mình còn s?ng. Nhi?u ngu?i roi nu?c m?t...

Mong có thi th? ch?ng...

M?t thi th? n?a du?c dua di, thêm m?t l?n n?a ch? Nguy?n Th? Kim Sang, ? ?p M? 
Hung 2, xã M? Hòa, th?t v?ng. Ch? dang mang thai d?a con d?u tiên du?c 9
tháng tu?i, hai tay không còn s?c bám thanh s?t hàng rào, nhi?u l?n ch? qu? 
xu?ng r?i l?i d?ng lên g?i tên ch?ng. Có ai h?i tin t?c v? ch?ng ch? l?i b?t
khóc, nói ngh?n ngào: "Nghe nói dã th?y cái chân, ch?c ch?ng tui b? vùi du?i 
d?t sâu". Ch? ch? mong s?m nh?n du?c thi th? ch?ng v? nhà su?i ?m và chôn
c?t càng s?m càng t?t. "N?m du?i dó sình d?t l?nh l?o dã b?n ngày r?i tui không 
yên lòng". Ch?ng ch?, anh Nguy?n Van Hai, 34 tu?i, làm công nhân cho nhà
th?u VSL. Anh Hai v?a di h?p tác lao d?ng Malaysia v?, nhung vì thuong v? con 
thi?u tru?c h?t sau nên dã xin vào làm công nhân.

Theo l?c lu?ng c?u h?, du?i d?ng d? nát kia còn ba n?n nhân, nên l?c lu?ng c?u 
h? v?n chua th? phá bêtông vì s? kh?i bêtông s?p xu?ng khó tìm thi th?. Tr?i
càng v? khuya, bóng ngu?i thua d?n. Duy ch? thân nhân gia dình ngu?i b? t? n?n 
v?n c? nán l?i ch? tin t?c.

Q.VINH - M.GI?NG

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] tim thay them 2 nan nhan