tim nhac bang google

xem


http://www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=0&subjectID=5504

         Sá cà dách vá tÃm nhác sá mái cáa Google
         NgÃy 22 thÃng 12 nÄm 2005
         HÃng Google vÃo thá nÄm tuán rái ÄÃ loan bÃo 
ráng, há sá cung 
         cáp cho ngÆái dÃng mát dách vá tÃm kiám nhác 
mái.
         NgÆái dÃng sá ÄÆác cung cáp cÃc liÃn kát 
nhanh nhát Äán cÃc ca 
         khÃc trá tÃnh, cÃc nhác sÄ và cÃc CD nhác ngay 
trÃn trang web 
         kát quá tÃm kiám cáa google.
         ChÆÆng trÃnh Google Music sá cho phÃp bán ÄÃnh tÃn 
ban nhác, 
         nhác sÄ, album hoác là bÃi hÃt trong thanh Google 
Search Äác 
         biát cáa chÆÆng trÃnh, kát quá sá ÄÆác 
hián ra ngay Äáu trang 
         kát quá và ÄÆác ÄÃnh dáu báng cÃc biáu 
tÆáng nát nhác bao gám 
         cá nháng link cáa trang Google Äá bán cà thá 
láy thÃng tin mát 
         cÃch nhanh nhát cà thá vá ván Äá mà mÃnh yÃu 
cáu.
         Nháng mÃn yÃu cáu phái mua thà ÄÆáng dán sá 
hÆáng dán bán Äán 
         vái cÃc nhà cung cáp Äá bán cà thá mua trác 
tiáp qua máng hoác 
         Äá tái. Nháng nhà cung cáp nhác tham gia vÃo 
dá Ãn nÃy cà thá 
         ká Äán Apple Computer's iTune, RealNetworks, Rhapsody, 
eMusic 
         và Amazon.com.
         Äái vái ngÆái Viát Nam, viác sá dáng dách 
vá nÃy gán nhÆ và 
         nghÄa, tuy váy, nà cà thá tiát kiám cho cÃc bán 
rát nhiáu thà 
         giá trong viác tÃm thÃng tin vá cÃc bÃi hÃt mà 
cÃc bán yÃu 
         thÃch, tá lái ca, nhác sÄ, ca sÄ, thay và phái 
ngái duyát 
         trÆác mát loát danh sÃch ngá ngán cáa Google 
Search thÃng 
         thÆáng. CÃn náu cÃc bán cà thá mua ÄÆác 
nhác qua máng, Äà là 
         nháng bÃi hÃt cà chát lÆáng khÃng thá chà vÃo 
ÄÃu ÄÆác. Tuy 
         váy, ván cÃn thiáu cÃc bÃi hÃt tiáng Viát.
         H&Q
         Nguán trÃch dán: tuoitre.com.vn

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » tim nhac bang google