[SMCC] tim hieu ve quan doi nhan dan viet nam

Nhân d?p k? ni?m 66 nam ngày thành l?p quân d?i nhân dân Vi?t Nam 22-12-1944. 
22-12-2006

Tôi m?t l?n n?a xin du?c copy nh?ng thông tin xiêu t?m cho b?n g?n xa du?c d?p 
tìm hi?u l?ch s? ra d?i, c?u trúc, ho?t d?ng c?a t? ch?c quân d?i nhân dân nu?c 
c?ng hòa xã h?i ch? nghia Vi?t Nam

Tài li?u khá dài nên xin b?n d? dành d?c khi có nhi?u th?i gian r?nh r?i t? 2 
ti?ng tr? lên.Hy v?ng nh?ng tài li?u du?i dây s? có ích cho nhi?u b?n dang là h?c sinh, sinh 
viên và các b?n nghiên c?u v? l?ch s?.

Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam, ti?n thân là d?i Vi?t Nam Tuyên truy?n Gi?i phóng 
quân, là l?c lu?ng quân d?i chính quy c?a chính ph? Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa, 
sau này là c?a C?ng hòa Xã h?i Ch? nghia Vi?t Nam. Ngày truy?n th?ng là ngày

22 tháng 12 nam 1944.

 

Quá trình phát tri?n

 

Ti?n thân c?a Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam là d?i Vi?t Nam Tuyên truy?n Gi?i 
phóng quân, du?c thành l?p ngày 22 tháng 12 nam 1944 t?i khu r?ng Tr?n Hung 
D?o, thu?c huy?n Nguyên Bình, Cao B?ng, ban d?u g?m 34 chi?n s? do Võ Nguyên 
Giáp ch? huy chung, Hoàng Sâm du?c ch?n làm d?i tru?ng, còn Xích Th?ng, t?c 
Duong M?c Th?ch, làm chính tr? viên.

 

Ngày 15 tháng 4 nam 1945, H?i ngh? quân s? cách m?ng B?c K? h?p t?i Hi?p Hòa, 
B?c Giang quy?t d?nh Vi?t Nam Tuyên truy?n Gi?i phóng quân sát nh?p v?i l?c 
lu?ng C?u qu?c quân do Chu Van T?n ch? huy, d?i tên thành Gi?i phóng quân, l?c 
lu?ng quân s? chính c?a Vi?t Minh d? giành chính quy?n nam 1945. L? h?p nh?t 
du?c t? ch?c ngày 15 tháng 5

nam 1945 t?i Ch? Chu ( Thái Nguyên).

 Ngày 16 tháng 8 nam 1945, khi ti?n dánh Thái Nguyên, quân s? Gi?i phóng quân 
dã kho?ng 450 ngu?i, biên ch? thành m?t chi d?i (ti?u doàn), do Lâm C?m Nhu làm 
chi d?i tru?ng. Sau 7 ngày quân Nh?t ? Thái Nguyên m?i ch?u ch?p nh?n giao n?p 
vu khí cho Gi?i phóng quân.

 

T? nam 1945, Gi?i phóng quân c?a Vi?t Minh là l?c lu?ng nòng c?t quân d?i qu?c 
gia c?a chính ph? Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa.

Tháng 11 nam 1945 Vi?t Nam gi?i phóng quân d?i tên thành V? qu?c doàn, còn g?i 
là V? qu?c quân. Lúc này quân s? kho?ng 50.000 ngu?i, t? ch?c thành kho?ng 40 
chi d?i ? h?u h?t các t?nh B?c b? và Trung B?.

M?t s? chi d?i "Nam ti?n" d? giúp quân dân mi?n Nam ch?ng l?i quân Pháp

dang t?n công ? Nam B?. 

 

Ngày 22 tháng 5 nam 1946, theo S?c l?nh 7/SL c?a Ch? t?ch nu?c, V? qu?c doàn 
d?i tên thành Quân d?i Qu?c gia Vi?t Nam.

 

Nam 1950, Quân d?i Qu?c gia Vi?t Nam d?i tên thành Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam. 
Nam 1954, v?i th?ng l?i c?a tr?n Di?n Biên Ph?, dây là d?i quân d?u tiên c?a 
m?t dân t?c thu?c d?a dánh b?i m?t quân d?i th?c dân trong l?ch s? th? gi?i c?a 
th? k? 20.

 

Sau nam 1954, d?i b? ph?n Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam t?p k?t v? mi?n b?c Vi?t 
Nam, và du?c chính quy hóa.

 

Ngày 15 tháng 2 nam 1961, t?i Chi?n khu D Quân Gi?i phóng mi?n Nam, g?i t?t là 
Gi?i phóng quân, du?c thành l?p trên co s? th?ng nh?t các l?c lu?ng vu trang ? 
mi?n Nam Vi?t Nam. Th?c ch?t, dây là l?c lu?ng V? qu?c doàn còn ? l?i nam Vi?t 
Nam, k?t h?p b? ph?n tang vi?n c?a Quân d?i Nhân dân c?a mi?n B?c và l?c lu?ng 
chiêu m? t?i ch?, thành l?c lu?ng quân s? c?a M?t tr?n Dân t?c Gi?i phóng mi?n 
Nam Vi?t Nam.

 

Nam 1976, nu?c Vi?t Nam th?ng nh?t ra d?i, Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam và Quân 
Gi?i phóng mi?n Nam th?ng nh?t thành Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam.

 

Các tr?n chi?n quan tr?ng

List of 20 items

. Phai Kh?t, Nà Ng?n 1944

. Hà N?i 1946

. Chi?n d?ch Vi?t B?c thu dông 1947

. Chi?n d?ch Cao - B?c - L?ng 1949

. Chi?n d?ch Biên gi?i 1950

. Chi?n d?ch Hoàng Hoa Thám

(Chi?n d?ch du?ng 18) 1951

. Chi?n d?ch Hòa Bình 1952

. Chi?n d?ch Tây B?c 1952

. Chi?n d?ch Di?n Biên Ph? 1954 (ch?m d?t Chi?n tranh Dông Duong) . 

?p B?c 1963

. Chi?n d?ch Bình Giã cu?i 1964 d?u 1965

. Chi?n d?ch dánh b?i cu?c hành quân Gian-xon Xi-ti 1967

. T?ng t?n công T?t M?u Thân 1968

. Chi?n d?ch du?ng 9 - Khe Sanh 1968

. Chi?n d?ch du?ng 9 - Nam Lào 1971

. Chi?n d?ch phòng không Hà N?i - H?i Phòng (tr?n Di?n Biên Ph? trên không) 1972

. Chi?n d?ch Tây Nguyên 1975

. Chi?n d?ch H? Chí Minh 1975 (ch?m d?t Chi?n tranh Vi?t Nam)

. Tây Nam 1978-1979 (Chi?n tranh Vi?t- Campuchia)

. Phía B?c 1979 (Chi?n tranh Trung-Vi?t 1979)

list end

 

Các tu?ng linh tiêu bi?u

List of 18 items

1. D?i tu?ng Võ Nguyên Giáp, T?ng tu l?nh

2. D?i tu?ng Van Ti?n Dung, T?ng Tham muu tru?ng, Tu l?nh chi?n d?ch H? Chí Minh

3. D?i tu?ng Hoàng Van Thái

4. D?i tu?ng Chu Huy Mân, Ch? nhi?m T?ng c?c Chính tr?, làm d?n phó Ch? t?ch 
H?i d?ng Nhà nu?c.

5. D?i tu?ng Lê Tr?ng T?n

6. Thu?ng tu?ng Chu Van T?n, ch? huy C?u qu?c quân

7. Thu?ng tu?ng Tr?n Van Trà, tu l?nh Quân gi?i phóng mi?n Nam

8. Thu?ng tu?ng Tr?n Van Quang

9. Trung tu?ng Nguy?n Bình, Tu l?nh Nam B?

10. Thu?ng tu?ng Hoàng Minh Th?o, Tu l?nh chi?n d?ch Tây Nguyên

11. Thi?u tu?ng Duong Van Duong, Tu l?nh Liên khu Bình Xuyên

12. Thi?u tu?ng Hoàng Sâm, d?i tru?ng d?u tiên c?a D?i Vi?t Nam tuyên truy?n 
gi?i phóng quân

13. Thi?u tu?ng Lê Thi?t Hùng, v? tu?ng quân d?u tiên

14. Thi?u tu?ng Nguy?n Son, Lu?ng qu?c tu?ng quân

15. Thi?u tu?ng Nguy?n Th? D?nh, tu?ng quân tóc dài, phó tu l?nh Quân gi?i 
phóng mi?n Nam

16. Thi?u tu?ng Tr?n D?i Nghia, cha d? c?a ngành quân gi?i

17. Thi?u tu?ng Hoàng Th? Thi?n, v? tu?ng Chính ?y.

18. Thu?ng tu?ng Phùng Quang Thanh, duong kim B? tru?ng Qu?c phòng (t? 2006)

list end

 

T? ch?c

 

L?c lu?ng vu trang Vi?t Nam chia làm 3 th? quân: Ch? l?c, D?a phuong và Dân 
quân-T? v?. Tr? Dân quân-T? v? là l?c lu?ng bán quân s?, còn l?i là quân d?i

chuyên nghi?p và du?c t? ch?c chính quy.

 

C?p t? ch?c c?a Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam t? th?p d?n cao là Ti?u d?i, Trung 
d?i, D?i d?i, Ti?u doàn, Trung doàn, L? doàn, Su doàn (tru?c dây g?i là D?i

doàn). C?p cao nh?t là Quân doàn (Binh doàn), c? th?y có 4 quân doàn là các 
quân doàn 1, 2, 3, 4. Dây chính là quân ch? l?c co d?ng.

 

T? c?p ti?u doàn tr? lên ban ch? huy g?m c?p tru?ng, c?p phó, tham muu tru?ng 
và c?p phó ph? trách công tác chính tr?, theo ch? d? m?t th? tru?ng. Tru?c

dây, khi th?c hi?n ch? d? "2 th? tru?ng", thì ngoài th? tru?ng quân s? (d?i d?i 
tru?ng, ti?u doàn tru?ng...), t? c?p d?i d?i tr? lên còn có th? tru?ng

chính tr?, du?c g?i là chính tr? viên (? c?p d?i d?i và ti?u doàn) ho?c chính 
?y (? c?p trung doàn tr? lên). C?p th? tru?ng chính tr? này t? sau chi?n

tranh ch?ng M? dã chuy?n thành c?p phó ph? trách công tác chính tr?.

 

T? ch?c quân d?i chia ra 2 lo?i: Quân co d?ng và quân d?n trú. Quân co d?ng là 
l?c lu?ng ch? l?c ti?n công co d?ng, không g?n c? d?nh v?i d?a du dóng quân.

Quân d?n trú d? b?o v? d?a phuong mình d?n trú và xây d?ng quân s? d?a phuong.

 

Quân co d?ng: Quân doàn 1, còn g?i là

Binh doàn Quy?t Th?ng, du?c thành l?p ngày 24 tháng 10 nam 1973 t?i Ninh Bình.

Quân doàn 2, còn g?i là Binh doàn Huong Giang, du?c thành l?p ngày 17 tháng 5 
nam 1974 t?i Th?a Thiên-Hu?.

Quân doàn 3, còn g?i là Binh doàn Tây Nguyên, du?c thành l?p ngày 26 tháng 3 
nam 1975 t?i Tây Nguyên.

Quân doàn 4, còn g?i là Binh doàn C?u Long, du?c thành l?p ngày 20 tháng 7 nam 
1974 t?i mi?n Dông Nam B?.

 

Quân d?n trú: V? m?t d?a lý, don v? quân s? cao nh?t là Quân khu, ch? huy quân 
d?a phuong và m?t s? binh doàn, binh d?i tr?c thu?c. Ch?c nang co b?n c?a Quân 
khu là tác chi?n b?o v? lãnh th? du?c phân cho mình, xây d?ng n?n qu?c phòng 
toàn dân ? d?a phuong t?i quân khu. Toàn qu?c Vi?t Nam hi?n nay chia thành 8 
quân khu g?m các:

quân khu 1 (khu v?c vùng núi t? ng?n sông H?ng- vùng Vi?t B?c),

quân khu 2 (khu v?c các t?nh mi?n núi h?u ng?n sông H?ng - vùng Tây B?c),

quân khu 3 (các t?nh d?ng b?ng B?c B?),

quân khu 4 (các t?nh B?c Trung b?: Thanh Hoá, Ngh? An, Hà Tinh, Qu?ng Bình, 
Qu?ng Tr?, Th?a Thiên-Hu?),

quân khu 5 (các t?nh Nam Trung B? và Tây Nguyên),

quân khu 7 (Dông Nam B?),

quân khu 9 (Tây Nam B?) 

và quân khu Th? dô ( Hà N?i và d?a bàn xung quanh).

 

Theo co c?u ngành d?c, Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam có Quân ch?ng chia theo môi 
tru?ng tác chi?n và Binh ch?ng là lo?i don v? k? thu?t. Hi?n nay, Vi?t Nam

có 3 quân ch?ng là: L?c quân, H?i quân, Phòng không-Không quân. Ngoài ra, B? 
d?i Biên phòng du?c x?p ngang v?i các Quân ch?ng.

 

Các ch?c v? cao nh?t trong Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam g?m

T?ng Tham muu tru?ng, Ch? nhi?m T?ng c?c Chính tr?, có c?p b?c quân hàm cao 
nh?t là D?i tu?ng.

 

D?ng ?y Quân s? Trung uong, g?i t?t là Quân ?y Trung uong, là co quan lãnh d?o 
c?a D?ng C?ng s?n Vi?t Nam trong Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam, du?c thành l?p vào 
tháng 1 nam 1946.

 

Ngoài ra, trong chính quy?n Vi?t Nam có ch?c v? B? tru?ng Qu?c phòng cung thu?c 
gi?i quân nhân, và t?ng có ch?c v? T?ng tu l?nh do Võ Nguyên Giáp n?m gi?.

 

C?p b?c quân hàm

 

Theo S?c l?nh s? 33 ngày 22 tháng 3 nam 1946 do Ch? t?ch Chính ph? nu?c Vi?t 
Nam Dân ch? C?ng hòa ký, các c?p b?c c?a Quân d?i Qu?c gia Vi?t Nam du?c quy 
d?nh nhu sau:

List of 5 items (contains 5 nested lists)

1. C?p Tu?ng (3 b?c)

List of 3 items nesting level 1

. D?i tu?ng 3 sao vàng trên n?n d?

. Trung tu?ng 2 sao vàng trên n?n d?

. Thi?u tu?ng 1 sao vàng trên n?n d?

list end nesting level 1

2. C?p Tá (3 b?c)

List of 3 items nesting level 1

. D?i tá 3 lon vàng và 1 sao vàng trên n?n d?

. Trung tá 2 lon vàng và 1 sao vàng trên n?n d?

. Thi?u tá 1 lon vàng và 1 sao vàng trên n?n d?

list end nesting level 1

3. C?p uý (4 b?c)

List of 4 items nesting level 1

. D?i úy 3 lon vàng trên n?n d?

. Trung úy 2 lon vàng trên n?n d?

. Thi?u úy 1 lon vàng trên n?n d?

. Chu?n úy (bi?u tu?ng) vàng trên n?n d?

list end nesting level 1

4. C?p si (3 b?c)

List of 3 items nesting level 1

. Thu?ng si (bi?u tu?ng) d? trên n?n vàng tuoi

. Trung si (bi?u tu?ng) d? trên n?n vàng tuoi

. H? si (bi?u tu?ng) d? trên n?n vàng tuoi

list end nesting level 1

5. C?p binh (2 b?c)

List of 2 items nesting level 1

. Binh nh?t (bi?u tu?ng) d? trên n?n vàng tuoi

. Binh nhì (không có quân hàm)

list end nesting level 1

list end

List of 1 items

. Quân hàm si quan

list end

 

Tuy nhiên, do di?u ki?n chi?n tranh, ch? d? quân hàm chua du?c áp d?ng, tr? vài 
tru?ng h?p ngo?i l?. Nam 1958, ch? d? quân hàm m?i chính th?c du?c áp d?ng d?i 
trà và ?n d?nh t? dó d?n nay, tr? m?t vài thay d?i nh?.

 

H? th?ng quân hàm si quan Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam hi?n nay có 3 c?p: Tu?ng, 
Tá, Úy, m?i c?p có 4 b?c du?c phân theo s? sao: D?i (4 sao), Thu?ng (3 sao), 
Trung (2 sao) và Thi?u (1 sao), riêng c?p Úy có thêm b?c Chu?n úy (si quan 
chuyên nghi?p). Du?i quân hàm si quan là các quân hàm H?c viên, H? si quan và 
Chi?n si. H? si quan (c?p si) có 3 b?c: Thu?ng, Trung và H?. C?p Binh (Chi?n 
si) có 2 b?c: Binh nh?t và Binh nhì.

 

C?p hàm Thu?ng tu?ng, Thu?ng tá Và Thu?ng úy

du?c quy d?nh t? nam 1958.

C?p hàm Thu?ng tá b? bãi b? nam 1983 r?i du?c khôi ph?c l?i t? nam 1992. Các 
c?p hàm có tên g?i riêng trong h?i quân: 

Dô d?c (tuong duong Thu?ng tu?ng),

Phó Dô d?c (tuong duong Trung tu?ng),

Chu?n Dô d?c (tuong duong Thi?u tu?ng) du?c quy d?nh l?n d?u tiên trong Lu?t si 
quan Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam ban hành ngày 31 tháng 12 nam 1981.

[1] Quân nhân chuyên nghi?p là quân nhân có trình d? chuyên môn k? thu?t nh?t 
d?nh c?n cho công tác ch? huy chi?n d?u, do dó làm công tác chuyên môn nghi?p 
v? dài h?n trong quân d?i sau khi hoàn thành nghia v? quân s?. Si quan chuyên 
nghi?p không làm công tác ch? huy, qu?n lý. C?p hàm th?p nh?t c?a si quan

chuyên nghi?p là Chu?n úy và cao nh?t là Thu?ng tá.

 

Quân hàm Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam có 2 hình th?c chính là quân hàm chính th?c 
và quân hàm k?t h?p. Quân hàm chính th?c là c?p hi?u deo ? trên vai áo.

Quân hàm k?t h?p là phù hi?u binh ch?ng k?t h?p c?p hi?u deo ? trên ve áo (còn 
g?i là quân hàm dã chi?n). Si quan chuyên nghi?p không deo quân hàm k?t

h?p. Quân hàm Chu?n úy không áp d?ng cho si quan ch? huy.

 

Quân hàm chính th?c

 

Quân hàm cho bi?t c?p b?c và quân ch?ng c?a quân nhân.

 

Màu vi?n c?a quân hàm th? hi?n các quân ch?ng:

List of 3 items

. L?c quân: màu d? tuoi.

. Không quân và Phòng không: màu xanh da tr?i.

. H?i quân: màu tím than.

list end

 

Màu n?n là màu vàng.

 

Riêng quân hàm B? d?i biên phòng có màu vi?n là màu d? tuoi tuong t? nhu L?c 
quân, nhung có màu n?n xanh lá cây.

 

Phù hi?u

 

Theo quy d?nh nam 1982 thì Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam có 25 lo?i phù hi?u binh 
ch?ng sau dây:

List of 25 items

. Binh ch?ng h?p thành b? binh: hình thanh ki?m và kh?u súng d?t chéo.

. B? binh co gi?i: hình xe b?c thép trên thanh ki?m và kh?u súng d?t chéo.

. D?c công: hình dao gam d?t trên kh?i b?c phá du?i có mui tên vòng. . 

Xe tang, xe b?c thép: hình xe tang.

. Pháo binh: hình hai kh?u pháo d?t chéo.

. Hóa h?c: hình tia phóng x? trên hình nhân benzen.

. Công binh: hình cu?c, x?ng trên n?a bánh xe.

. Thông tin: hình sóng lu?n.

. B? d?i biên phòng: hình móng ng?a trên thanh ki?m và kh?u súng d?t chéo.

. Quân ch?ng không quân: hình sao trên hai cánh chim.

. B? d?i nh?y dù: hình cánh máy bay trên dù dang m?.

. Quân ch?ng phòng không: hình hai kh?u pháo d?t chéo.

. Tên l?a: hình tên l?a trên n?n mây.

. Cao x?: hình kh?u pháo cao x?.

. Ra-da: hình cánh ra-da trên b?.

. Quân ch?ng H?i quân: hình m? neo.

. H?i quân dánh b?: hình m? neo trên thanh ki?m và kh?u súng d?t chéo.

. Ngành H?u c?n - Tài v?: hình thanh ki?m và kh?u súng d?t chéo, du?i có bông 
lúa.

. Quân y, thú y: hình ch? th?p d? trên hình tròn.

. Ngành k? thu?t: hình com-pa d?t trên chi?c búa.

. Lái xe: hình tay lái trên díp xe.

. Ngành Quân pháp: g?m co quan di?u tra hình s?, tòa án quân s?. Vi?n ki?m sát 
quân s?, co quan pháp ch?, và các l?c lu?ng ki?m soát quân s?: hình m?c trên

hai thanh ki?m d?t chéo.

. Quân nh?c: hình chi?c kèn và sáo d?t chéo.

. Th? công: hình cung tên.

. Van công: hình ký hi?u âm nh?c và dàn nguy?t.

list end

 

Quy d?nh v? ch?c v? si quan

 

Theo Ngh? d?nh s? 44/2005/ND-CP do Th? tu?ng Chính ph? ký ban hành ngày 5 tháng 
4 nam 2005, quy d?nh nhóm ch?c v? chu?n và c?p b?c quân hàm cao nh?t tuong ?ng 
c?a si quan Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam là:

List of 9 items

. Các ch?c v? B? tru?ng, T?ng Tham muu tru?ng, Ch? nhi?m T?ng c?c Chính tr? có 
c?p b?c quân hàm cao nh?t là D?i tu?ng

;

. Ch?c v? Tu l?nh Quân khu, Tu l?nh Quân ch?ng, Tu l?nh B? d?i Biên phòng có 
c?p b?c quân hàm cao nh?t là Trung tu?ng

;

. Ch?c v? Tu l?nh Quân doàn, Tu l?nh Binh ch?ng có c?p b?c quân hàm cao nh?t là 
Thi?u tu?ng

;

. Ch?c v? Phó Tu l?nh Quân doàn, Phó Tu l?nh Binh ch?ng, Su doàn tru?ng có c?p 
b?c quân hàm cao nh?t là D?i tá

;

. Ch?c v? L? doàn tru?ng có c?p b?c quân hàm cao nh?t là Thu?ng tá

;

. Ch?c v? Trung doàn tru?ng, Trung doàn phó có c?p b?c quân hàm cao nh?t Trung 
tá

;

. Ch?c v? Ti?u doàn tru?ng, Ti?u doàn phó có c?p b?c quân hàm cao nh?t là Thi?u 
tá

;

. Ch?c v? D?i d?i tru?ng, D?i d?i phó có c?p b?c quân hàm cao nh?t là D?i úy

;

. Ch?c v? Trung d?i tru?ng có c?p b?c quân hàm cao nh?t là Thu?ng úy.

list end

 

Tên g?i

 

Ch? "nhân dân" trong tên g?i "Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam" xu?t phát t? m?c tiêu 
c?a nó: "Quân d?i Vi?t Nam t? nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chi?n d?u, s?n 
sàng m?t lòng v?i dân, nhi?m v? nào cung hoàn thành, khó khan nào cung vu?t 
qua, tuy?t d?i trung thành v?i nhà nu?c, v?i dân t?c".[

Trong báo chí Vi?t Nam thì Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam thu?ng du?c vi?t t?t là 
QDND. Ch? "Nhân dân" cung có m?t trong nhi?u tên g?i các t? ch?c c?a Vi?t Nam 
nhu

Công an Nhân dân, Vi?n Ki?m sát Nhân dân T?i cao... và cung là ch? ph? bi?n 
trong tên g?i các t? ch?c c?a các nu?c c?ng s?n.

 

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] tim hieu ve quan doi nhan dan viet nam