[SMCC] Re: tim hieu ve blog

Sang nay em vua lam theo huong dan cua anh roi va thu dc chut thanh cong. Em 
vui qua chung luon! Anh chi cho em not may cai nua ma blog ho tro di a!
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Saturday, October 13, 2007 7:54 AM
 Subject: [SMCC] Re: tim hieu ve blog


 blog là trang web xã h?i nghia là noi dó ch? c?a nó có th? dua lên dó t?t c? 
nh?ng h?, n?, ái ? c?a b?n thân r?i sau dó d? bàng dân, thiên h? vào thu?ng th?c
 nó không khác gì m?y là m?t trang web cá nhân ch?:
 1. web cá nhân thì b?n bè mu?n vào ph?i có d?a ch? web.
 2. blog thì gi?ng nhu yahoo messenger blog anh a s? add blog ch? b r?i ch? 
c?n 1 cái click là t? A sang tham nhà b. trong blog c?a ch? B l?i có blog c?a 
ông C bà D cô E nàng F và c? th? anh A tha h? mà vào tham nhà c?a nh?ng ai mình 
tru?c l?, sau quen.
 khi ta g?i bài lên blog thì không g?i là g?i bài mà g?i là:
 Entry
 1 entry m?i s? n?m ? top heading và khi b?t kì 1 blogger nào có tên trong 
danh sách add c?a b?n vào tham blog thì entry dó s? hi?n lên trên top c?a h? 
mình cung th?. entry c?a h? s? n?m trên top c?a mình vì th? có nh?ng entry v?a 
g?i lên d?i th? nhu: tr?i oi. m?i ng? d?y thì dau d?u, m?i c? thì ngay l?p t?c 
có d?n tram, nghìn cái vu?t ve, an ?i là th?.
 có khá nhi?u trang web cho phép t?o blog
 Nhung n?i nh?t hi?n nay v?n là
 360.yahoo.com/XXX
 v?i X là yahoo ID
 ví d?:
 nick trên yahoo Messenger c?a tôi là nguyenhoangbaovu thì blog c?a tôi di 
nhiên s? là:
 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu
 sau khi gõ:
 360.yahoo.com/tên yahoo ID c?a b?n
 giao di?n m? ra s? cho b?n nh?n vào:
 (start blog) n?u là l?n d?u tiên kh?i t?o d? s? d?ng v? sau.
 còn n?u chua có nick yahoo hay mu?n t?o blog name khác l? v?i yahoo ID thì:
 360.yahoo.com
 r?i nh?n vào Sign up và làm theo yêu c?u c?a nó h?t nhu t?o mail bên yahoo
 cái này thì ph?i nh? ngu?i sáng h? làm cho vì ph?i gõ hình.
 sau khi có blog r?i thì sign in
 360.yahoo.com/XXX
 ch?n sign in
 gõ ID, m?t kh?u r?i enter nhu vào web mail
 d? t?o entry:
 sau khi dang nh?p, nh?n ch?n my Blog
 ch?n ti?p Compose Blog Entry
 các bu?c còn l?i thì g?n nhu so?n mail và thay vì ch?n (Send) thì thay b?ng 
(Post this entry)

 luu ý:
 mu?n vi?t blog ti?ng vi?t thì xin vui lòng so?n tru?c trên word, r?i copy vào 
d? tránh sung d?t font ch? vì mình là ngu?i mù nên g?p khó khan khi web typping 
ho?c dang làm vi?c thì internet hay di?n b? cúp cái ph?t th? là m?t c? v?n l?n 
lãi.
 à mà dã m?t v?n thì dào dâu ra lãi
 blog còn h? tr? nhi?u tính nang n?a mà ngu?i mù có th? s? d?ng du?c thì xin 
du?c trình bày sau khi ai dó có nhu c?u leo lên dây h?i.
 Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Home Phone: 848-726-2214
 Cell-phone: 848-97-987-8854
 Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
 Skype ID: nguyenhoangbaovu
 Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

  ----- Original Message ----- 
  From: Lexuan_dao 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Saturday, October 13, 2007 7:23 AM
  Subject: [SMCC] tim hieu ve blog


  Cac anh chi oi em muon tim hieu cach su dung blog nhu the nao de de dang 
cho nguoi khiem thi, ai biet chi cho em voi. Noi chung em moi chi biet truy cap 
so so thoi con lam gi va lam nhu the nao thi em chi lam dai chu chua nam dc 
cach cu the. neu duoc, em mong moi nguoi giai thich ve cau truc cua blog nhu 
cac duong link, cac heading va cac lenh tren do. Em xin cam on truoc nhe!

Other related posts: