[SMCC] tieu su ba tran le xuan

Nhân bà tr?n l? xuân du?c Chúa g?i v? hôm ch? nh?t, mình xin g?i d?n m?i ngu?i 
vài dòng tóm t?t v? ti?u s? c?a bà:
Bài này dang vi?t v? m?t ngu?i m?i qua d?i g?n dây.

Vài thông tin, nhu các chi ti?t liên quan d?n cái ch?t và nh?ng s? ki?n liên 
quan, có th? thay d?i mau chóng khi có thêm nhi?u s? vi?c, thông tin du?c công 
b?. Tr?n L? Xuân (1924-2011), cung thu?ng du?c bi?t d?n là bà Ngô Dình Nhu, là m?t 
guong m?t then ch?t trong Chính quy?n Ngô Dình Di?m c?a Vi?t Nam C?ng hòa cho 
d?n khi anh em Ngô Dình Di?m và Ngô Dình Nhu b? l?t d? và ám sát nam 1963.

D? nh?t Phu nhân c?a Vi?t Nam C?ng hòaTr?n L? Xuân sinh t?i Hà N?i.[1] M? là bà 
Thân Th? Nam Trân, là cháu ngo?i c?a vua D?ng Khánh và em h? c?a vua B?o 
D?i,[2] cha c?a bà là lu?t su Tr?n Van Chuong. Lúc nh?, bà h?c tru?ng Albert 
Sarraut ? Hà N?i, t?t nghi?p tú tài Pháp. Nam 1943 bà k?t hôn v?i Ngô Dình Nhu 
và c?i d?o sang Công giáo, t? b? d?o Ph?t. Bà là dân bi?u, ch? t?ch H?i Ph? n? 
Liên d?i, thu?ng du?c g?i là "Bà C? v?n". Do t?ng th?ng Ngô Dình Di?m không có 
v? nên bà du?c coi là D? nh?t Phu nhân (First Lady) c?a Vi?t Nam C?ng hòa t? 
nam 1955 d?n nam 1963.

Du?i th?i D? nh?t C?ng hòa, du lu?n cho r?ng Tr?n L? Xuân là ngu?i l?ng quy?n. 
Vi?c t?ng th?ng Ngô Dình Di?m d? cho bà cung nhu Ngô Dình Th?c, Ngô Dình Nhu, 
Ngô Dình Luy?n và ngu?i em út Ngô Dình C?n tham gia vào chính s? t?o nên hình 
?nh gia dình tr? d?c doán ki?u phong ki?n.

Trong s? ki?n Ph?t D?n nam 1963, ngày 3 tháng 8 nam 1963, trong cu?c nói chuy?n 
v?i ph? n? bán quân s?, Tr?n L? Xuân lên ti?ng r?ng "ho?t d?ng c?a Ph?t giáo là 
m?t hình th?c ph?n b?i x?u xa..."[c?n d?n ngu?n]. V? s? t? thiêu c?a Hòa thu?ng 
Thích Qu?ng D?c, bà nhi?u l?n công khai phát bi?u "V? tay hoan nghênh các v? t? 
thiêu, n?u ai có thi?u xang d?u thì tôi s? cho" và g?i v? t? thiêu là "nu?ng 
su" (nguyên van: I would clap hands at seeing another monk barbecue show).[3] 
Tr? l?i ph?ng v?n c?a ký gi? báo New York Times, Tr?n L? Xuân nói: "Tôi còn 
thách m?y ông su thêm mu?i l?n n?a. Phuong pháp gi?i quy?t v?n d? Ph?t giáo là 
ph?t t?nh, không c?n bi?t t?i"[c?n d?n ngu?n]. Các hành d?ng, phát bi?u thi?u 
cân nh?c và quá khích c?a bà góp ph?n d? thêm d?u vào l?a d?n d?n cu?c d?o 
chính ngày 1 tháng 11 nam 1963, ch?m d?t n?n D? nh?t C?ng hòa.

Tr?n L? Xuân cung là ngu?i kh?i xu?ng ki?u áo dài c? thuy?n, khoét sâu (mà dân 
chúng v?n g?i nôm na là "áo dài Tr?n L? Xuân") t?o ra m?t làn sóng th?i trang 
áo dài h? c? m?i mà nh?ng ngu?i c? h?c lên ti?ng phê phán. Lo?i áo dài v?n 
th?nh hành d?n ngày hôm nay.

Bà còn cho xây d?ng tu?ng Hai Bà Trung, b? nhi?u ngu?i cho r?ng bà c? tình cho 
t?c tu?ng v?i guong m?t c?a Trung Tr?c gi?ng v?i bà và Trung Nh? gi?ng v?i con 
gái c?a bà là L? Thu?. Ba nam sau ngày bà ph?i r?i nu?c luu vong, tu?ng dài này 
b? d?p b?. Ngày nay, nh?ng cánh r?ng do bà kh?i xu?ng tr?ng trên du?ng t? Sài 
Gòn d?n r?ng Cát Tiên v?n du?c nhân dân g?i là r?ng Tr?n L? Xuân.

S?ng luu vong 
Tr?n L? Xuân và con gái Ngô Dình L? Th?y, trên bìa báo Life
Hình này hi?n dang du?c d? ngh? xóa nhanh. Nó có th? b? xóa sau 7 ngày k? t? 
ngày d? ngh?.Trong tháng 10 nam 1963, Tr?n L? Xuân cùng con gái Ngô Dình L? 
Th?y di Hoa K? và Roma v?i d? d?nh s? v?ch tr?n âm muu l?t d? c?a T?ng th?ng 
Kennedy và CIA tru?c công chúng M?.

Ngày 1 tháng 11 nam 1963 Tr?n L? Xuân và con gái dang trú ng? t?i khách s?n 
sang tr?ng Wilshire Hotel ? Beverly Hill, California thì cu?c d?o chính x?y ra, 
ch?ng và anh ch?ng bà b? gi?t.

Ngày 15 tháng 11 nam 1963, Tr?n L? Xuân và L? Th?y r?i kh?i Los Angeles d? di 
Roma sinh s?ng sau khi phát bi?u: "Tôi không th? cu ng? ? M?, vì lý do don gi?n 
chính ph? c?a h? dã dâm sau lung tôi."[c?n d?n ngu?n]

Ngày 16 tháng 10 nam 1971, t? New York Times dua tin bà b? dánh cu?p s? n? 
trang tr? giá trên 32 ngàn dôla t?i Roma.[c?n d?n ngu?n]

Ngày 9 tháng 5 nam 1975 khi tr? l?i ph?ng v?n dài truy?n hình NBC Tr?n L? Xuân 
dã t? cáo chính quy?n Kennedy can thi?p vào Nam Vi?t Nam là "nh?m t?o thanh th? 
và s? ?ng h? cho D?ng Dân ch? Hoa K?".[c?n d?n ngu?n]

Ngày 2 tháng 11 nam 1986, Tr?n L? Xuân t? cáo M? choi x?u v?i gia dình bà trong 
vi?c b?t gi? Tr?n Van Khiêm (em trai bà) v? t?i gi?t cha m? là ông bà Tr?n Van 
Chuong t?i nhà riêng ? Washington, D.C. h?i tháng 7 cùng nam.[4]

Nh?ng nam d?u th?p niên 1990, Tr?n L? Xuân s?ng t?i vùng Riviera Pháp và thu?ng 
ch? tr? l?i ph?ng v?n m?t l?n duy nh?t d? l?y ti?n và vé máy bay kh? h?i cho 
con gái út qua tham ông bà ngo?i ? M?.[c?n d?n ngu?n]

Tru?c khi qua d?i, Tr?n L? Xuân dang s?ng m?t mình, vi?t h?i ký t?i m?t trong 2 
can h? thu?c quy?n s? h?u c?a bà (can th? hai cho thuê) trên t?ng 11 c?a m?t 
tòa nhà cao t?ng g?n tháp Eiffel t?i Qu?n 15, th? dô Paris (Pháp) và c?t d?t 
m?i quan h? v?i các nhân v?t chính tr?. Hai can h? này theo bà là c?a m?t n? bá 
tu?c t? phú ngu?i Ý là Capici t?ng m?c dù hai ngu?i chua t?ng g?p nhau.[c?n d?n 
ngu?n]

Bà qua d?i lúc 2 gi? sáng ngày 24 tháng 4 nam 2011 t?i m?t b?nh vi?n ? Rome,Ý, 
th? 87 tu?i.[5][6]

Gia dìnhCha: Lu?t su Tr?n Van Chuong, d?i s? Vi?t Nam C?ng hòa t?i Hoa K? 
Ch?ng: Ngô Dình Nhu, C? v?n c?a T?ng th?ng 
Các con:

Ngô Dình Trác, t?t nghi?p k? su canh nông, 55 tu?i (2007), l?y v? ngu?i Ý, có 4 
con (3 trai, 1 gái) 
Ngô Dình Qu?nh, t?t nghi?p ESSEC (Tru?ng Kinh t? và Thuong m?i Pháp), hi?n làm 
cho m?t công ty M? t?i Bruxelles, B? 
Ngô Dình L? Th?y, tru?ng n?, m?t vì tai n?n giao thông t?i Paris nam 1968 
Ngô Dình L? Quyên, ti?n si Lu?t D?i h?c Roma, không nh?p qu?c t?ch Ý tuy có 
ch?ng ngu?i Ý. Con trai 7 tu?i (2007) mang h? m? trên gi?y t? là: Ngô Dình Son. 
Câu nói n?i ti?ngWhoever has the Americans as allies does not need enemies ("Ai 
dã có Hoa K? là d?ng minh thì ch?ng c?n ph?i có k? thù
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách
------------------------------
kaspersky internet security 2010: 200K nh?n key qua email ngay sau khi chuy?n 
kho?n. Skype or Yahoo ID: nguyenhoangbaovu or G?i:08-37262214 or: 08-1088+0 g?p 
B?o Vu hay g?i 0937455810 g?p anh H?i d? bi?t thêm chi ti?t.
http://trangweb.vn/index.php/dch-v/hop-tac/cung-cp-kaspersky
B?n dùng th? Kaspersky Internet Security 2010 30 ngày
http://www.4shared.com/file/258954682/c3cb16ec/kasperSky_Internet_Security_20.html

Other related posts:

  • » [SMCC] tieu su ba tran le xuan - Nguyen Hoang Bao Vu