[SMCC] tiep vu vtc phat lau

Th? T?, 22/04/2009, 17:14

Ti?p v? “VTC ph?t s?ng không phép”: B? chi?m d?ng t?n s?

>> Truy?n h?nh VTC ph?t s?ng l?u

TP - Trong th?i gian làm th? t?c xin phép, d?u ch?a ???c c? quan c? th?m quy?n 
c?p phép s? d?ng, ?ài Truy?n h?nh TPHCM (HTV) v?n th?c hi?n vi?c ph?t s?ng
ch??ng tr?nh qua kênh 39 và chi?m d?ng cho ??n nay, b?t k? kênh này ?? ???c c? 
quan c? th?m quy?n c?p cho VTC.

Ngày 17/3, l?nh ??o ?ài Ph?t thanh - Truy?n h?nh T?nh B?nh Ph??c (BPTV) c? Công 
v?n s? 59 g?i S? Thông tin & Truy?n thông (TT&TT) TPHCM cho bi?t, t? n?m
2006, ?ài này liên t?c ph?n ?nh vi?c T?ng công ty truy?n thông ?a ph??ng ti?n 
(VTC) ph?t s?ng gây nhi?u s?ng BPTV kênh 25 UHF t?i khu v?c mi?n ?ông Nam
B?. Tr??c ?? kênh 25 ???c C?c T?n s? Vô tuy?n ?i?n (B? TT&TT) c?p phép cho HTV.

Theo Công v?n s? 373/VTC do Ph? T?ng gi?m ??c VTC Lê Kinh L?c k? g?i B?o Ti?n 
Phong, VTC ???c C?c T?n s? Vô tuy?n ?i?n c?p gi?y phép th? nghi?m trên kênh
39. Tuy nhiên, t?n s? này b? HTV s? d?ng ph?t s?ng nên bu?c VTC ph?i ph?t s?ng 
qua kênh 25 ???c c?p cho  HTV nh?ng ??n v? này không s? d?ng. 

Trao ??i v?i Ti?n Phong s?ng 20/4, ông Cao Anh Minh – Tr??ng Ban Qu?n l? K? 
thu?t HTV cho bi?t HTV hi?n ?ang ph?t s?ng qua b?n kênh t?n s? là 7, 9, 30 và
39 v?i ch?n kênh truy?n h?nh c?p và s?u kênh truy?n h?nh s?. 

V? vi?c s? d?ng kênh 39 b?t h?p ph?p, ông Minh th?a nh?n kho?ng ba n?m tr??c, 
c? VTC và HTV ??u làm th? t?c xin phép ???c ph?t s?ng truy?n h?nh qua t?n
s? này. Trong th?i gian ch? ??i, do s? bùng n? c?a th? tr??ng và nhu c?u ??p 
?ng thông tin qua s?ng truy?n h?nh t?ng v?t, HTV cho ph?t s?ng qua kênh 39
nh?ng o?i o?m là, sau ??, HTV không ???c c?p phép.

V? sao l?c VTC ???c c?p phép, HTV không tr? kênh? Ong Cao Anh Minh cho bi?t HTV 
?? ??u t? mua s?m trang thi?t b? ph?t s?ng qua kênh 39, khi chuy?n tr? l?i
kênh cho VTC th? ph?i m?t th?i gian, chi ph? ?? l?p d? ?n m?i. ?? gi?i quy?t 
t?nh th?, HTV ?? th?a thu?n ho?n chuy?n kênh 25 cho VTC xài t?m. 

 Huy Th?nh 

Other related posts:

  • » [SMCC] tiep vu vtc phat lau - Nguyen Hoang Bao Vu