[SMCC] tien si Chieko Asakawa bien khuyet tat thanhy loi the

Th? Tu, 30/01/2008, 13:19 (GMT+7)

Ti?n si Chieko Asakawa: Bi?n khuy?t t?t thành l?i th?

LTS: Vu?t qua nhi?u rào c?n, cô gái khi?m th? Chieko Asakawa dã n? l?c h?c t?p, 
nghiên c?u và l?y du?c b?ng Ti?n si khoa h?c công ngh? t?i Tru?ng DH danh
ti?ng nh?t Nh?t B?n: DH Tokyo. Bi?n khuy?t di?m thành m?t l?i th? trong công 
vi?c, cô gái ?y dã du?c ghi tên vào danh sách "Nh?ng ngu?i ph? n? n?i ti?ng
trong ngành công ngh? thông tin (CNTT) th? gi?i".

Chieko Asakawa dã có 10 b?ng phát minh sáng ch? và v?a du?c b? nhi?m làm k? su 
danh d? c?a IBM - m?t v? trí dành cho các chuyên gia k? thu?t hàng d?u c?a
IBM trên toàn th? gi?i.

TTO - 14 tu?i. M?t tai n?n ? h? boi dã khi?n Chieko Asakawa mãi mãi không còn 
bi?t d?n ánh sáng. Chuy?n sang h?c ? tru?ng dành riêng cho ngu?i khi?m th?,
ch? hi?u r?ng mo u?c tr? thành v?n d?ng viên th? thao c?a mình s? không bao gi? 
tr? thành hi?n th?c.

Ti?n si Asakawa (gi?a, hàng d?u tiên) và các d?ng nghi?p ? IBM Nh?t B?n

M?t th?i gian dài bi quan, Asakawa không bi?t mình ph?i làm gì cho tuong lai. 
Ch? tâm s?:

- Khi bình tâm l?i, tôi nghi r?ng mình ph?i có m?t công vi?c, có m?t ngh? d? 
ki?m s?ng. Và tôi b?t d?u h?c h? ch? Braille ? tru?ng trung h?c. So v?i các
b?n d?ng c?nh, tôi h?c v?t v? hon, t?c d? d?c ch?m hon (d?i v?i h? ch? Braille, 
h?c t? nh? s? thu?n l?i hon - PV). Tuy nhiên, tôi v?n ch?n chuyên ngành
Van h?c Anh t?i DH Ottemonn.

Th?i di?m nh?ng nam 80, ngu?i khi?m th? ? Nh?t B?n không có nhi?u co h?i l?a 
ch?n ngh? nghi?p nhu bây gi?, t?m b?ng d?i h?c cung không th? giúp tôi có du?c
m?t vi?c làm ?n d?nh. Du?c s? gi?i thi?u c?a m?t ngu?i quen, tôi ghi danh h?c 
CNTT t?i m?t trung tâm d?y ngh? dành cho ngu?i khi?m th?.

* Nhu v?y là lúc ?y ch? dã phát hi?n ra mình "h?p" v?i CNTT?

- H?i dó, tôi không bi?t nhi?u v? CNTT nên cung không có khái ni?m r?ng mình có 
h?p v?i nó hay không. Tôi ch? c?m th?y tò mò và mu?n th? s?c. Th? nên tôi
quy?t tâm theo du?i ngành h?c này. Tôi dã g?p nhi?u khó khan và c?n tr? vì th?i 
di?m dó không có ph?n m?m d?c màn hình, không có công c? nh?n d?ng ch?
Braille giúp ngu?i khi?m th? s? d?ng máy vi tính. Tôi dã ph?i m?t nhi?u th?i 
gian hon so v?i nh?ng ngu?i bình thu?ng.

Và tôi dã  suy nghi "ph?i có cách nào dó làm cho ngu?i khi?m th? d? dàng ti?p 
c?n v?i máy tính. Nó s? m? r?ng co h?i t?n hu?ng cu?c s?ng c?a tôi, giúp thu
h?p kho?ng cách gi?a ngu?i khi?m th? và ngu?i bình thu?ng". Trong lúc khó khan, 
tôi dã t? cho mình m?t ni?m hi v?ng r?t l?c quan: s? khuy?t t?t c?a tôi
có th? tr? thành m?t l?i th? trong vi?c góp ph?n phát tri?n ngành khoa h?c máy 
tính.

* Vì l? dó mà nh?ng phát minh c?a ch? t?p trung khá nhi?u cho v?n d? "d? ngu?i 
khi?m th? s? d?ng CNTT d? dàng hon"? Làm sao ch? có th? chu tòan t?t c? m?i
vi?c khi v?a di làm v?a di h?c và th?c hi?n thiên ch?c làm v?, làm m??

- Dúng nhu v?y! Tôi dã ti?n hành m?t cu?c kh?o sát và nh?n th?y r?ng n?u không 
có hành d?ng k?p th?i, kho?ng cách v? CNTT gi?a ngu?i khi?m th? và ngu?i
bình thu?ng s? ngày càng cách xa. Nhi?u sáng ch? c?a tôi và d?ng nghi?p ra d?i 
t? suy nghi ?y; m?i dây nh?t là ph?n m?m trình duy?t da phuong ti?n giúp
ngu?i khi?m th? xem video d? dàng hon.

Tôi dã l?y b?ng Ti?n si trong khi làm vi?c toàn th?i gian cho IBM Nh?t B?n. Tôi 
dành th? 7, ch? nh?t và gi? ng? d? c?ng hi?n cho vi?c h?c hành. T?t nhiên
tôi làm du?c di?u này là nh? s? h? tr? l?n c?a gia dình (TS Chieko Asakawa hi?n 
dang s?ng cùng ch?ng và hai con - PV).

* Nghe nói ch? dã du?c công ty IBM nh?n vào làm vi?c ngay t? khi còn dang h?c ? 
tru?ng ngh??

- Khi nghe thông tin v? chuong trình th?c t?p c?a IBM Nh?t B?n, tôi n?p don d? 
tuy?n. Nói th?t là lúc ?y tôi không t? tin. Nhung mong u?c "ph?i làm du?c
m?t cái gì dó" quá l?n trong tôi, nó dã thôi thúc tôi ph?i th? s?c. B?n có hình 
dung ra c?m giác c?a tôi khi bi?t mình du?c nh?n làm th?c t?p viên (v?i
nhi?m v? nghiên c?u h? th?ng d?ch thu?t Braille) t?i phòng thí nghi?m c?a IBM 
Nh?t B?n không? Ng?c nhiên, h?ng kh?i và sung su?ng vô cùng. R?i 1 nam sau
dó, tôi du?c tuy?n d?ng chính th?c và là nhân viên khi?m th? duy nh?t c?a Phòng 
thí nghi?m IBM Nh?t B?n.

* V?i kinh nghi?m c?a m?t ngu?i di tru?c, ch?  s? khuyên các b?n tr? khi?m th? 
Vi?t Nam (dang quan tâm t?i linh v?c CNTT) nhu th? nào?

- B? tôi t?ng nói v?i tôi r?ng: "Con có th? s?ng m?t cu?c s?ng nang d?ng, d?y 
d? và h?nh phúc b?ng cách kh?c ph?c nh?ng thách th?c c?a b?n thân; linh ho?t
d? thích nghi v?i hoàn c?nh". Cu?c s?ng không ph?i lúc nào cung d? dàng và b?n 
có th? s? ph?i d?i m?t v?i nh?ng tình hu?ng tu?ng ch?ng không th? vu?t qua
n?i. Tôi cung th?, không ph?i lúc nào cung thành công. Nhung, d?ng d?u hàng. 
Hãy gi? v?ng ni?m tin, ni?m dam mê c?a mình.

Ngày nay m?i chuy?n dã tr? nên d? dàng hon nhi?u cho ngu?i khi?m th? h?c CNTT. 
Mi?n là b?n v?n còn có ni?m dam mê h?c h?i linh v?c này.

* Du?c bi?t, tên ch? dã du?c ghi vào danh sách "Nh?ng ngu?i ph? n? n?i ti?ng 
trong ngành công ngh? thông tin th? gi?i". Hon th? n?a, ch? còn có m?t gia
dình h?nh phúc v?i ch?ng và hai d?a con ngoan, ch? có nghi mình là m?t ph? n? 
phi thu?ng không?

- Tôi ch? là m?t ngu?i bình thu?ng có tâm h?n l?c quan, luôn làm vi?c cham ch? 
và luôn c? g?ng n? l?c h?t s?c mình.

HOÀNG HUONG (th?c hi?n)

ImageView

Chieko Asakawa

"Nang l?c và trình d? làm vi?c c?a Ti?n si Asakawa  th?t dáng kinh ng?c. 
Asakawa và d?i c?a cô dã phát minh ra r?t nhi?u công ngh? hi?n d?i hàng d?u nhu
công c? so?n th?o Braille, ph?n m?m d?c màn hình trang web, các công c? thi?t 
k? d? ti?p c?n trang web, các công c? siêu d? li?u dành cho n?i dung da phuong
ti?n và r?t nhi?u dóng góp khác cho vi?c phát tri?n các chu?n m? và mã ngu?n m?.

Cô ?y dã bi?n di?m b?t l?i c?a mình thành nh?ng co h?i d? d?i m?i, sáng t?o 
công ngh? tuong thích nh?t d?i v?i nh?ng ngu?i s? d?ng. Th?m chí n?u cô ?y không
b? khi?m th? thì tôi cung không th? mong ch? hon du?c n?a.

Khi m?i vào làm cho phòng thí nghi?m IBM Tokyo, Asakawa bi?t r?t ít v? CNTT. 
Tuy nhiên, cô ?y dã nhanh chóng tr? thành nhà nghiên c?u t?m c? th? gi?i trong
linh v?c này. Cô dã nh?n b?ng tôn vinh c?a B? Y t? & Lao d?ng Nh?t B?n b?i 
nh?ng dóng góp trong vi?c giúp cho ngu?i khuy?t t?t hòa nh?p hon v?i c?ng d?ng;
nh?n b?ng Ti?n si Khoa h?c Công ngh? t?i tru?ng DH Tokyo - tru?ng DH danh ti?ng 
nh?t t?i Nh?t.

Cô th?c s? là m?t d?ng l?c d?i v?i các nhà nghiên c?u và các n? nhân viên tr? 
t?i IBM. Cô ?y làm vi?c cham ch? hon nh?ng ngu?i không b? khi?m th? d? kh?c
ph?c khuy?t t?t c?a mình nhung di?u tuy?t v?i là cô ?y t? ra r?t xu?t s?c trong 
nh?ng vi?c mình làm".

(Ti?n si Hiroshi Maruyama, Giám d?c Phòng Thí nghi?m Nghiên c?u Tokyo, IBM Nh?t 
B?n)

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] tien si Chieko Asakawa bien khuyet tat thanhy loi the