[SMCC] thue so

Th? Hai, 20/08/2007, 16:21

Thuê "s?"

C? nhóm ch?m d?u xem "con" Motorola RAZR V3i D&G m?i c?a Minh. Minh b?t mí: 
"Thuê mà!"... Không ch? di?n tho?i, các b?n tr? mu?n trang b? cho mình các thi?t
b? k? thu?t s? khác cung có khá nhi?u d?ch v? s?n sàng cung c?p.

Khách hàng thuê DTDD t?i TPHCM
Nhu c?u c?a "Thu?ng d?"

Theo hu?ng d?n c?a Minh, chúng tôi d?n tham quan m?t c?a hàng cho thuê di?n 
tho?i di d?ng trên du?ng Nguy?n Th? Minh Khai (Q.3, TPHCM). D?p vào m?t khách
hàng là b?ng hi?u qu?ng cáo khá h?p d?n: "Cho thuê di?n tho?i giá 100.000 d?ng".

Hon 50 m?u di?n tho?i ki?u dáng d?p m?t dang du?c trung bày trong 3 t? kính t?i 
dây d? làm hài lòng nh?ng khách hàng thích suu t?m hàng d?c quy?n.

Mu?n thuê di?n tho?i v?i giá nhu qu?ng cáo, "Thu?ng d?" ph?i d?ng ý thuê máy t? 
3 tháng tr? lên. Ít hon kho?ng th?i gian này, khách hàng ph?i tr? giá g?p
dôi, 200.000 d?ng/tháng/máy.

Th?i gian thuê t?i thi?u là 1 tháng, n?u ít hon ng?n ?y th?i gian, khách hàng 
v?n ph?i tr? d? ti?n thuê cho 1 tháng. V?i con s? không quá cao so v?i túi
ti?n c?a sinh viên, có th? hi?u vì sao Minh l?i có th? ch?y theo model di?n 
tho?i di d?ng nhu hi?n nay.

Không ch? v?i di?n tho?i, khi c?n, nh?ng b?n tr? mu?n trang b? cho mình các 
thi?t b? k? thu?t s? khác cung có khá nhi?u d?ch v? s?n sàng cung c?p. "D?nh"
nh?t là laptop. V?i giá thuê t? 1 - 15 USD/ngày (tùy theo c?u hình và th?i h?n 
thuê máy), nh?ng d?ch v? này dã ph?n nào gi?i quy?t du?c khó khan v? tài
chính c?a khách hàng.

Khác v?i nh?ng b?n tr? thuê di?n tho?i di d?ng vì thích ch?y theo th?i trang, 
khách hàng thuê laptop thu?ng là nh?ng sinh viên c?n làm báo cáo hay vi?t
lu?n van t?t nghi?p.

Anh Chân, Chân Chính Informatics & Trading, ti?t l?: "Vì giá thành laptop còn 
cao nên không ph?i khách hàng nào cung du?c thuê máy, chúng tôi ph?i "ch?n
m?t g?i vàng" k? l?m!".

Ch?y dua tài chính

Tuy giá thuê không cao nhung ti?n th? chân l?i khi?n cu dân s? dau d?u. Sau khi 
qua du?c vòng "ch?n m?t", các b?n tr? ph?i b? ra 1/3 giá tr? c?a chi?c laptop
mình mu?n thuê d? d?n c?c.

V?i di?n tho?i di d?ng, s? ti?n th? chân là c? giá tr? chi?c máy. Lan (DH 
KHXH-NV) cho bi?t d? có du?c 1,8 tri?u d?ng ti?n th? chân chi?c máy di?n tho?i
nghe nh?c MP3, cô ph?i d? dành ti?n làm thêm trong 3 tháng m?i d?.

Không d?ng l?i ? dó, d? ch?y theo k?p các dòng máy th?i trang m?i xu?t hi?n, 
nh?ng b?n tr? này cung ph?i "nh?i" thêm ti?n c?c vào s? ti?n c?a mình có s?n
trong c?a ti?m.

V?y là, d?u s? l?y l?i du?c ti?n c?c khi tr? máy nhung cu?c ch?y dua v?i th?i 
trang di?n tho?i c?a ngu?i thuê máy và ngu?i mua máy v?n ph?i trang b? b?ng
kh? nang tài chính.

Ch? ti?m chào thua

Nh?ng sinh viên trong DH Bách khoa thu?ng r? tai nhau chuy?n Phu?ng, t? Tây 
Ninh lên TPHCM h?c, gia dình ph?i ch?y an t?ng b?a nhung cô nàng v?n vay mu?n
b?n bè, thuê máy cho "b?ng ch? b?ng em".

Khi b?n bè bi?t chuy?n, dòi l?i ti?n thì T. Phu?ng m?i v?i vàng di tr? máy. Oái 
oam, cô không bi?t r?ng khi dã ký h?p d?ng thuê máy, ph?i d?n khi dáo h?n
h?p d?ng, ch? ti?m m?i tr? l?i ti?n c?c cho cô.

Dòi ti?n không du?c, T.Phu?ng khóc lóc, d?a s? di ki?n. Anh Micheal - Ngu?i 
H?ng Công, ch? c?a hàng cho thuê di?n tho?i - t? ra ngán ng?m: "Chúng tôi ch?
bi?t làm theo h?p d?ng dã ký v?i khách hàng, nhung hình nhu các "thu?ng d?" 
Vi?t Nam v?n chua có thói quen cu x? theo lu?t".

T?i các nu?c phát tri?n, mô hình cho thuê các thi?t b? k? thu?t s? nhu di?n 
tho?i di d?ng, laptop... khá ph? bi?n và phát tri?n b?i ngu?i ch? huy d?ng du?c
v?n kinh doanh, còn khách hàng thì ch? ph?i tr? m?t kho?n phí tuong d?i.

Trong tuong lai, mô hình này s? còn ti?p t?c phát tri?n. Tuy nhiên, mu?n s? 
d?ng du?c nh?ng d?ch v? này, các "thu?ng d?" Vi?t v?n ph?i cân d?i kh? nang
tài chính và nh?t là h?c cách ?ng x? theo nguyên t?c.

Theo Ngu?i lao d?ng

Other related posts:

  • » [SMCC] thue so