[SMCC] thu ngo gui anh Huynh tan man va....

     Thu ng? g?i anh Hu?nh T?n M?m và các anh ch? lãnh d?o phong trào sinh 
viên Sài Gòn tru?c 1975 
   

Nguy?n Van Nam

Thân g?i anh Hu?nh T?n M?m và các anh ch?,

Trong nh?ng nam cu?i th?p niên 60, d?u th?p niên 70 c?a th? ký tru?c, tôi là 
m?t sinh viên, lúc dó anh M?m là ch? t?ch t?ng h?i sinh viên Sài Gòn. H?i dó, 
tôi h?t s?c ngu?ng m? anh và dã theo guong anh tham gia bi?u tình ch?ng chính 
quy?n Nguy?n Van Thi?u b?i vì không ai ch?i c?i r?ng dó là m?t chính quy?n th?i 
nát, tham nhung và cung vì c?nh lính M? nghênh ngang trong thành ph? Sài Gòn, 
cùng nh?ng chuy?n M? Lai, Son M?. 

Cung nhu các anh ch?, tôi nh?ng mong sau khi d?t nu?c th?ng nh?t, m?i ngu?i dân 
Vi?t Nam s? du?c s?ng trong hòa bình du?i m?t chính quy?n th?c s? "c?a dân, do 
dân và vì dân". Nhung hon 34 nam trôi qua, th?c t? không ph?i nhu v?y. Nh?ng 
s? th?i nát c?a nhà nu?c c?ng s?n Vi?t Nam hi?n nay còn t?i t? hon nhi?u so v?i 
chính quy?n Vi?t Nam C?ng Hòa tru?c dây, dáng bu?n là tôi không th?y các anh 
ch? lên ti?ng! Th?c t? x?y ra hàng ngày tru?c m?t, nên tôi nghi không c?n 
thi?t ph?i trình bày v?i các anh ch?. V? l?i, có l? các anh ch? còn rõ hon tôi 
b?i vì da s? các anh ch? dang n?m ? "trong chan". Tuy v?y, có quá nhi?u câu 
h?i làm tôi vô cùng b?c r?c. 

V? kinh t?, báo chí thu?ng dua tin r?ng thu nh?p bình quân d?u ngu?i c?a Vi?t 
Nam tang nhanh, t? l? gia dình nghèo gi?m m?t cách ngo?n m?c, nhung trên th?c 
t? chênh l?ch giàu nghèo ngày càng cách bi?t m?t cách kinh kh?ng. Chuy?n an 
choi xa x? c?a các d?i gia tu-b?n d? thì báo chí h?ng ngày dã dua tin nhi?u 
r?i, tôi không c?n trích d?n. Trong khi dó, luong trung bình c?a m?t công nhân 
là 800 ngàn d?n 1 tri?u d?ng/tháng, t?c kho?ng 30 ngàn d?ng/ ngày. M?t gia 
dình hai v? ch?ng và m?t d?a con, may m?n l?m c? hai v? ch?ng d?u di làm, d? 
d?ng thu nh?p d?u ngu?i là 20 ngàn d?ng/ngày. V?i cái giá sinh h?at ? các 
thành ph? chua tr? các chi phí nhu h?c phí cho con, v.v... và v.v..., cu?c s?ng 
c?a h? nhu th? nào các anh ch? cung hi?u. ? nông thôn, tình hình càng bi dát 
hon!  

V? y t?, anh M?m là bác si, v?a là ch? t?ch H?i H?ng Th?p T? TP. HCM, ch?c anh 
bi?t rõ tình hình y t? Vi?t Nam hon ai h?t. Gi?a ch? b?n bè, tôi không bi?t 
anh M?m nghi sao, ch? tôi còn nh? tru?c 1975, m?t bác si cho v? ra ng?i làm thu 
ký d? thu ti?n b?nh nhân thì b? ngu?i ta chê cu?i. Còn bây gi?, bác si sau khi 
ra toa, t? bán thu?c, t? thâu ti?n là chuy?n "bình thu?ng". Trong toa c?a các 
bác si thu?ng có m?t m?c "multivitamin one-a-day" trong 7-10 ngày! Không bi?t 
u?ng 7 d?n10 viên multivitamin b?nh nhân có b? béo du?c chút nào không, nhung 
n?u nhân v?i con s? vài ch?c b?nh nhân d?n khám phòng m?ch tu m?i ngày, m?t bác 
si cung ki?m du?c kha khá! Không bi?t hi?n nay có bác si nào còn treo l?i th? 
Hippocrate trong phòng m?ch c?a mình không?

V? giáo d?c, th? h? l?a chúng ta, ai cung có nhi?u anh ch? em. May m?n tru?c 
75 có h? th?ng tru?ng công cho nên t?t c? anh ch? em tôi d?u h?c h?t trung h?c, 
có ngu?i t?t nhi?p d?i h?c. ? ch? thân quen, xin h?i các anh ch?, v?i cái m?c 
h?c phí hi?n nay, ai trong s? các anh ch? v?n có th? tr? thành bác si, ti?n si 
nhu anh ch? bây gi? không?

Chuy?n tham nhung, tru?c 75, chúng ta dã t?ng xu?ng du?ng ch?ng tham nhung cùng 
v?i M?t Tr?n Nhân Dân ch?ng Tham Nhung c?a Linh M?c Tr?n H?u Thanh. Nay tình 
tr?ng tham nhung d?n m?c d? nào? Tru?c 75, không có v? tham nhung nào ch?n 
d?ng c? th? gi?i nhu v? PMU18 hay PCI, d?n m?c chính ph? Nh?t ph?i quy?t d?nh 
t?m th?i ngung vi?n tr? d? làm áp l?c v?i chính ph? Vi?t Nam dua Hu?nh Ng?c S? 
ra tòa. Th? nhung bao nhiêu nam dã trôi qua, hai v? tham nhung d?y tai ti?ng 
này v?n chua du?c gi?i quy?t hay dã gi?i quy?t nhung không nghiêm ch?nh, khi?n 
cho du lu?n v?n còn th?c m?c!

Nhung hai s? ki?n g?n dây khi? n cho tôi ph?i vi?t thu ng? này g?i d?n anh M?m 
và các anh ch? là chuy?n Bâu Xít và Tru?ng Sa - Hoàng Sa.

Hon 60 nam k? t? ngày d?ng c?ng s?n Vi?t Nam cu?p chính quy?n cho d?n nay, chua 
có m?t cu?c t?p h?p trí th?c dông d?o d? ch?ng l?i nh?ng quy?t d?nh sai trái, 
ph?n dân h?i nu?c c?a chính ph? nhu v? bâu xít! Nh?ng bài ph?n bi?n, lu?n c? 
khoa h?c v? kinh t?, chính tr?, quân s?, an ninh qu?c phòng, môi tru?ng v.v... 
liên quan d?n vi?c chính ph? giao cho nhà th?u Trung Qu?c khai thác bâu xít t?i 
Tây Nguyên dã du?c dang d?y d? trên trang nhà bauxitevietnam.info. Trong dó, 
tôi ch? th?y tên c?a anh Lê Hi?u D?ng nhung v?ng bóng anh M?m và các anh ch? 
trong phong trào sinh viên cu?i th?p niên 1960 và d?u th?p niên 1970!

 Nhung quan tr?ng hon h?t là v? Trung qu?c chi?m Hoàng Sa và Tru?ng Sa. Tôi 
h?t s?c ng?c nhiên v? hai di?u. Tru?c h?t, nhà nu?c Vi?t Nam tuyên b? Hoàng Sa 
- Tru?ng Sa là ch? quy?n c?a Vi?t Nam và ph?n d?i vi?c Trung Qu?c thành l?p d?c 
khu hành chánh Tam Sa, d?ng th?i d?t Hoàng Sa và Tru?ng Sa du?i s? qu?n lý c?a 
d?c khu hành chánh Tam Sa. Tôi không hi?u t?i sao m?t nhà nu?c l?i di dàn áp 
ngu?i dân mình khi h? ?ng h? tuyên b? c?a chính nhà nu?c. 

Và di?u th? hai làm tôi ng?c nhiên hon là thái d? im l?ng c?a các anh ch? tru?c 
vi?c Trung Qu?c chi?m Tru?ng Sa - Hoàng Sa! Nói m?t cách công bình, s? t?n t?i 
c?a chính quy?n Sài Gòn tru?c 30 tháng 04 nam 1975 du?c quy?t d?nh b?i Nhà 
Tr?ng, nhung trên van b?n và th?c t?, ngu?i M? chua bao gi? mu?n chi?m và sát 
nh?p mi?n Nam Vi?t Nam vào lãnh th? c?a Hi?p Ch?ng Qu?c Hoa K?. Trong khi dó, 
cung trên van b?n và th?c t?, ngu?i Tàu dã chi?m Tru?ng Sa, Hoàng Sa và dã 
tuyên b? sát nh?p Hoàng Sa và Tru?ng Sa vào lãnh th? c?a Trung Qu?c!  V?y mà 
tru?c dây, các anh ch? dã xu?ng du?ng bi?u tình hô vang kh?u hi?u "Americans, 
Go Home!" còn bây gi? các anh ch? l?i im l?ng, m?t s? im l?ng khó hi?u. 

Trong các bu?i g?p m?t nh?ng ngu?i b?n trong phong trào sinh viên tru?c dây, 
các anh ch? v?n ?n ào k? nh?ng câu chuy?n ti?u lâm v? d? m?i m?t tiêu c?c c?a 
d?i s?ng nhung t?t c? ch? d?ng ? dó! T?i sao v?y? Tru?c dây anh Tr?n Long ?n 
dã vi?t v? s? hy sinh, dung c?m c?a các anh ch? khi tham gia tranh d?u:

Ai cung m?t th?i tr? trai 
Cung t?ng nghi v? d?i mình 
Ph?i dâu may nh? r?i ch?u ? 
Ph?i dâu trong d?c cung dành. 

Tôi v?n hi?u r?ng m?i ngu?i, m?i th?i d?u có hoàn c?nh riêng, nhung t?i sao 
th?i trai tr? các anh ch? có th? hy sinh th?i gian d?p nh?t c?a d?i ngu?i, còn 
bây gi?, ? tu?i trên 60 c? r?i, các anh ch? l?i im l?ng m?t cách dáng s? nhu 
v?y? Ph?i chang bây gi? các anh ch? dã có gia dình, d?a v? trong xã h?i? Ph?i 
chang s? dàn áp c?a nhà c?m quy?n hi?n nay dã man hon th?i Nguy?n Van Thi?u, 
hay "tr?i h?c t?p c?i t?o" bây gi? dáng s? hon "chu?ng c?p" Côn Son tru?c dây? 
Th?c tình tôi không hi?u n?i! Hy v?ng r?ng anh H? Dình Nguyên, ti?n si v? Tâm 
Lý Xã H?i có th? tìm ra câu tr? l?i cho nh?ng câu h?i "t?i sao" này.

Kính chúc anh M?m cùng các anh ch? luôn luôn s?c kh?e.

Nay thu,

Nguy?n Van Nam
--------------------------------------------------------------------------------

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

 • » [SMCC] thu ngo gui anh Huynh tan man va.... - Nguyen Hoang Bao Vu