thu khong biet gi het cua Toan moi goi

Hi cac ban,
xem tiep la thu moi nhat cua Toan goi cho anh Son Ha, mot nguoi ban khiem thi 
cua chung ta tai Ha Noi. Vu nay se co thu chi tiet sau
----- Original Message ----- 

From: nguyendinh toanws <mailto:nguyendinhtoanws@xxxxxxxxx> 

To: vnah-healthEd VN <mailto:vnah2@xxxxxxxxxx> 

Sent: Thursday, April 15, 2004 12:52 PM 

Subject: Chau cam on cac co chu da giup do chau rat nhieu 

Chaùu xin caûm ôn coâ Hoaøng ñaõ hoã trôï cho chaùu moät chieác xe laên. Chaùu 
xin höùa vôùi coâ laø chaùu seõ chuyeån chieác xe laên naøy veà cho baùc chaùu 
laø NGUYEÃN ÑÌNH VANH.

Taò ñòa chæ Thoân Yeân Giang 2, xaõ caåm Yeân, huyeän caåm Xuyeân, tænh Haø 
Tónh.

Thöa caùc coâ chuù trong ban quaûn lyù. Chaùu raát vui khi laøm ñöôïc moät 
vieäc coù ích cho baùc chaùu. Chaùu caûm thaáy raát vui loøng vì ñöôïc caùc coâ 
chuù quan taâm vaø giuùp ñôõ baùc chaùu trong nhöõng luùc khoù khaên. Chaùu 
cuõng khoâng bieát n1oi gì ñeå caûm ôn taám loøng giuùp ñôõ cuûa caùc coâ chuù 
caû. Nhöng chaùu cuõng xin höùa vôùi caùc coâ chuù laø chaùu seõ coá gaéng hoïc 
thaät toát ñeå sau naøy chaùu coù theå trôû thaønh moät con ngöôøi coù ích cho 
xaõ hoäi. " taøn nhöng khoâng pheá ". chaùu hy voïng caùc coâ chuù luoân quan 
taâm tôùi nhöõng ngöôøi khuyeát taät hôn nöõa. Ñeå hoï coù nieàm tin trong 
cuoäc soáng.

Chaùu cuûa caùc coâ chuù.

Nguyeãn Ñình Toaùn 

----- Original Message ----- 

From: vnah-healthEd VN <mailto:vnah2@xxxxxxxxxx> 

To: nguyendinhtoanws@xxxxxxxxx <mailto:nguyendinhtoanws@xxxxxxxxx> 

Sent: Friday, April 09, 2004 3:47 PM 

Subject: Fw: Gui toi ban quan ly 

Chao, 

Ban co the gui cho chung toi ten, dia chi day du cua doi tuong ban muon xin xe 
lan va 1 tam hinh cua doi tuong. Thu gui ve 27 Dang Tat, Phuong Tan Dinh, Q1 - 
Tp. HCM hoac lien lac voi chung toi qua hop thu; vnah2@xxxxxxxxxx 
<mailto:vnah2@xxxxxxxxxx> 

Than chao 

----- Original Message ----- 

From: VNAH-Hanoi <mailto:vnah-hanoi@xxxxxxxxx> 

To: vnah-healthEd VN <mailto:vnah2@xxxxxxxxxx> ; phthanhvnah@xxxxxxxxx 
<mailto:phthanhvnah@xxxxxxxxx> 

Sent: Friday, April 09, 2004 12:47 PM 

Subject: Fw: Gui toi ban quan ly 

Thanh, 

See if we can help this person. 

Toan 

----- Original Message ----- 

From: nguyendinh toanws <mailto:nguyendinhtoanws@xxxxxxxxx> 

To: odta@xxxxxxxxx <mailto:odta@xxxxxxxxx> ; vnah-hanoi@xxxxxxxxx 
<mailto:vnah-hanoi@xxxxxxxxx> 

Sent: Thursday, April 08, 2004 8:14 PM 

Subject: Gui toi ban quan ly 

Chau la mot nguoi khuyet tatdang o thanh pho HCM, 

Chau co mot nguoi bac bi thuong binh gay cot song lung. Nya bac chau da gia roi 
khong di lai duoc, gia dinh khong co ai ho tro cho bac chau ca. cuoc song cua 
bac chau chi trong vao may dong tien luong thoi. Chau cung dinh lam don xin cho 
bac chau mot chieu xe lan.Nhung do chau di hoc xa nha nen khong ve duoc. 

Hom nay chau doc bao thay o cac co chu co ho tro xe lan cho nguoi tan tat 

Chau muon xin cho bac chau mot cai xe lan. 

Neu duoc su quan tam thi chau rat cam on. Do you Yahoo!?

Yahoo! Small Business $15K Web Design Giveaway 
<http://us.rd.yahoo.com/evt=23609/*http://promotions.yahoo.com/design_giveaway/static/index2.html>
 - Enter today Do you Yahoo!?

Yahoo! Tax Center - File online by April 15th 
<http://taxes.yahoo.com/filing.html> 

Tran Ba Thien
Deputy Director
The Sao Mai Computer Center For The Blind
address: 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district, HCMC Vietnam
Tel: 84.8 849.5069; Fax: 84.8.2938300;  mobile: 09 18 18 38 35
E-mail: bathien@xxxxxxxxxxxxxxxx
----- Original Message ----- 
From: Pham Son Ha 
To: Tran Ba Thien 
Sent: Saturday, July 24, 2004 10:31 PM
Subject: Fw: sonha


Anh Thien oi 
thang toan no tra loi the nay anh xem co dung khong 
----- Original Message ----- 
From: nguyendinh toanws 
To: Pham Son Ha 
Sent: Monday, July 26, 2004 11:14 PM
Subject: Re: sonha
göûi anh SÔn Haø. 

Xin xe laên ôû ñaâu haû anh! 

Anh coù theå cho em bieát roû veà thoâng tin naøy ñöôïc khoâng? Coù leû anh 
nhaàm ai ñoù vôùi em roài chöù em xin xe laên ñeå laøm caùi gì cô chöù. 

Em Toaùn 


Pham Son Ha <logo@xxxxxxxxxxxx> wrote: 
  toan than men 
  anh moi nhan duoc thong tin ve viec nhan xe lan cua toan voi to chuc VNAH 
  chuyen nay la the nao ? toan co the cho anh biet ro hon duoc khong
  than.

  Name: Pham Son Ha.
  E-mail 1: logo@xxxxxxxxxxxx
  E-mail 2: hasonpham@xxxxxxxxx
  Phone: 04 9873901

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com   ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts: