thu goi bo truong van hoa

co the xem day la mot tuyet tac ve ly luan va sang tao. Neu ban nao khong hien 
thi duoc unicode cua thu nay thi nen vao duong link duoi day:

xem
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/01/printable/060117_minhthanhletter.shtmlThÆ;
 gái ngÃi Bá trÆáng bá VÄn hoà - ThÃng tin - Du lách 

KÃnh thÆa ngÃi,
TÃi tÃn là Nguyán Minh ThÃnh, mát hoÌa sá Viát nam. TÃi viát 
thÆ nÃy vái hy váng 
lán nhát ráng nà sá Äán ÄÆác tán tay ngÃi và ngÃi sá 
Äác nÃ. Tuy nhiÃn, theo 
nháng pháng ÄoÃn cáa tÃi, thà thÆáng nháng thÆ nhÆ thá nÃy 
rát khà Äán ÄÆác tay 
ngÃi và cÅng Ãt cÆ may ÄÆác cÃc quà Bá trÆáng Äác nÃ. TÃi 
cÅng ÄÃ lÆáng lá nhiáu 
lán, song lái nghÄ dáu thá nÃo cÅng cá viát tÃm sá cáa 
mÃnh và gái tái ngÃi, cÃn 
duyÃn may Äán ÄÃu là ngoÃi tám tay cáa mÃnh.
Mát khÃc, ÄÃy là là thÆ mà tÃi muán trà chuyán vá vÄn hoà 
cáa nÆác ta hián nay, 
Äà cÅng là cÃu chuyán chung mà cÃng nhiáu ngÆái chia sá và 
cÃng luán thà cÃng 
tát. NÃn Äáng thái gái Äán ngÃi Bá trÆáng, ngÆái mà tÃi 
mong muán nhát sá Äác 
nÃ, tÃi cÅng gái cho cÃc bán bà và ngÆái quen qua e-mail. NhÆ 
thá, cho dà và là 
do nÃo mà ngÃi khÃng Äác ÄÆác nà thà cÅng cà nhiáu ngÆái 
Äác nÃ. Và chà Ãt nà 
cÅng minh cháng mát Äiáu ÄÆn gián thÆáng tháy là ai nghe 
ÄÆác tiáng nÃi ngÆái 
dÃn hay chá lái là chÃnh ngÆái dÃn? 
TÃi xin ká ván tát cÃu chuyán nÃy:
Hái Äáu thÃng 8 nÄm 2005, chÃng tÃi gÃÌm 10 hoá sá lÃn 
ÄÆáng Äi CÃn Minh Trung 
Quác tham dá mát chÆÆng trÃnh trao Äái vái cÃc nghá sá bÃn 
ÄÃ. ÄÃy là chuyán Äi 
hoÃn toÃn tÆ nhÃn cáa chÃng tÃi và chÃng tÃi cÅng xin visa theo 
mác du lách. 
ChÃng tÃi khÃng há cà à muán Äái dián cÃng gà cho tÆ cÃch 
Quác gia. Nháng gà 
chÃng tÃi sinh hoát Äáu là cà nhÃn bÃnh thÆáng, tuá Ã, chá 
khÃng vái mát trÃch 
nhiám Äái dián gà cho ai. NhÆng khi chÃng tÃi Äán cáa kháu 
lÃm thá tác xuát cánh 
thà bá giá lái và kát quá sau 5-6 tiáng chá Äái lÃ: KhÃng 
ÄÆác xuát cánh! Nháng 
bÄng ÄÄa tÆ liáu cÅng bá giá, niÃm phong và gái vá Bá VÄn 
hoà tái Hà nái. ChÃng 
tÃi nhán ÄÆác lái giái thÃch vá viác thu bÄng ÄÄa lÃ: VÃ 
chÆa cà giáy phÃp. CÃn 
vá khÃng ÄÆác phÃp xuát cánh là khÃng cà lái nÃo. Máy viÃn 
chác cáa kháu nÃi há 
chá lÃm theo lánh tá trÃn. 
Sau chÃng tÃi mái vá lá mát phán lÃ, cÃc cÃng an an ninh vÄn 
hoÃ, Äà theo dÃi và 
cà Äá mái thÃng tin vá chuyán Äi cáa chÃng tÃi. CÃu chuyán 
nhá nÃy là là do 
chÃnh mà tÃi muán tham kháo à kián Bá trÆáng và mái ngÆái 
vá nháng Äiáu sau ÄÃy: 

1-Viác chÃng tÃi khÃng ÄÆác xuát cánh nÃy Äán giá cÅng 
cháng biát là do và cháng 
ai Äáng ra giái thÃch, nhÆ váy cà phái là Äiáu bÃnh thÆÃng 
khÃng? NÃà là chuyán 
thÆáng thà chÃng ta sá phái ÄÃnh già sÆÌ thÆáng tÃnh nÃy 
nhÆ thá nÃo ÄÃy? Náu 
khÃng bÃnh thÆáng thà tái sao chÃng tÃi lái phái nhán sÆÌ 
Äác biát nÃy? 
2- Bá TrÆáng cà tháy ráng viác trÃn ÄÃy lÃm tán thÆÆng 
chÃng tÃi và cà mát tán 
thÆÆng nÃo Äà trong cá báu vÄn hoà chung cáa chÃng ta khÃng? 
Náu là cà thà ÄÃu 
là nguyÃn nhÃn và ai là ngÆái gÃy ra? Náu là khÃng thà mái 
thá Äáu án thoá, bá 
trÆáng cá viác ngá ngon trong cÆ Äá án thoá nÃy. 
3-Mái thá á Viát nam dÆáng nhÆ rát quy tác và luÃn cán 
ÄÆác xin phÃp. VÃ phán 
lán nháng lán tÃi lÃm trián lÃm Äáu rát mát mái và xin 
phÃp. CÃ thá nÃi, háu nhÆ 
ai cÅng tháy thá. Quá Äáo hÃnh chÃnh và luát lá ván nhÆ 
thá, tÃi cÃng ngÃy cÃng 
tháy cháng ÄÆác dá dÃi hÆn chÃt nÃo. Và ÄÃy là cÃu hái 
ráng: CÃ cÃi cÃy hay con 
thà hay thá lác phán Äáng nÃo ngÄn cán viác sáng dá dÃi 
hÆn cáa chÃng ta hay 
khÃng? hay chá cÃn lái chÃng ta vái nhau, cÃng dÃn và nhà nÆác, 
nhÆng chÃng ta, 
nhÆ hai ká vÃa ÄiÃn, váa ngá nghách, vát lán vái nhau trÃn 
Äát nÆác bÃnh yÃn và 
tÆÆi Äáp nÃy? 
ChÃng ta ván sinh ra Äá ÄÆác sáng hánh phÃc và hánh phÃc 
hÆn kia mÃ! Hay bá 
trÆáng và cÃc quan chác tháy Äái phái là bá khá nÃn cá 
phái gÃy ra khà khÄn Äá 
cho ÄÃng nghÄa áy? MÆÆÌi hoÌa sá chÃng tÃi váa rái vái tát 
cá háng khái Äi CÃn 
minh và sá ÄÆác tiáp xÃc, ÄÆác trao Äái và ÄÆác hác 
hÃnh thÃm tá bÃn ngoÃi. Váy 
mà chÃng tÃi khÃng ÄÆác phÃp. Trong khi nhà nÆác cháng há 
cáp kinh phà gÃ, chÃng 
tÃi phái tá tÃc gáng cÃng lám mái xin ÄÆác tÃi trá cho 
chuyán Äi. Khi hiáu vá 
Äiáu nÃy tÃi Äà hiáu ráng mái Äiáu xáy ra Äáu là do con 
ngÆái gÃy ra và con 
ngÆái hÃn há tái tá mái gÃy ra Äiáu tái tá. ÆÌ ÄÃy là 
nháng cÃng an vÄn hoà ná, 
ÄÃ ráp tÃm kÃm hÃm chuyán Äi nÃy. TÃi cÅng tháy cháng cán 
bát vá Bá trÆáng và 
nháng con ngÆái tái tá, và mác nhiÃn Bá trÆáng cÅng cháng 
thá lÃm gà ÄÆác. Viác 
nhÃn cÃch là do mát nán vÄn hoà sinh ra chá khÃng phái Bá 
trÆáng sinh ra, nhÆng 
ÄÃy là ván Äá: Ráng chÃng ta cà ván Äá lán vá vÄn hoÃ. 
Và Äà mái là ván Äá tÃi muán nÃi vái mát Bá trÆáng bá 
vÄn hoÃ. TÃi nÃi ráng vÄn 
hoà cáa nÆác Viát nam ta hián nay thám Äám giá dái. Tá 
trung ÆÆng Äán Äáa 
phÆÆng, tá nÃng thÃn Äán thÃnh thá, tá gia ÄÃnh Äán xà 
hái, tá ngÆái giÃu Äán 
ngÆái nghÃo... Äáu thám Äám giá dái. NguyÃn nhÃn cáa sÆÌ 
giá dái cao Äán mác nhÆ 
thá nÃy là do, ván vÄn hoà phong kián trong truyán tháng nÆác 
ta ÄÃ náng vá hÃnh 
thác ( mát miáng giáa lÃng báng mát sÃng xà báp) lái cÃng 
thÃm 60 nÄm tÆ tÆáng 
cáa nhà nÆác Cáng sán, cÃn xà Äáy ngÆái ta vÃo tÆ thá 
luÃn phái giá dái. NÃi váy 
Bá trÆáng và nhiáu ngÆái sá nghÄ thá thà lÃo quÃ! phá 
nhán tát cá mái thá Æ? 
nhÆng tÃi xin nhác lái cÃng lao cáa tÆ tÆáng cáng sán Äá 
lái cho nhà nÆác ta 
hián nay chá là sá giá dái mác Äá cao nhÆ hián nay náu 
khÃng nÃi là quà cao. 
Và náu tÃi cà lÃo và nÃi váy thà cÅng là sá thát Äáy. CÅng 
nÃi thÃm ráng cÃng 
lao cà vá nhÆ ÄÆác kháng Äánh chác chán nhát lÃ: Äáng 
cáng sán giÃnh lái Äác láp 
cho Viát nam, nhÆng hÃy bÃnh tÃm suy xÃt mát chÃt thÃi, thà quan 
niám vá cÃng 
lao nÃy cÅng sá bá lung lay Äáy. ÄÃ lÃ: náu khÃng phái Äáng 
cáng sán và nháng 
ngÆái thá há áy giÃnh Äác láp, thà luÃn sá cà nháng 
ngÆái khÃc lÃm viác ÄÃ, mác 
dà là muán hÆn, nhÆng muán hay sám khÃng phái là ván Äá và 
cÅng khÃng phái là 
mác ÄÃch, mà là báng cÃch nÃo, ra sao. 
HÃy xem ÃÌn Äá giÃnh Äác láp sau nÆác ta và há khÃng cán 
quÃn Äái và vÅ khà Äá 
lÃm viác Äà và hÃy xem giá ÄÃy há là mát nÆác nhÆ thá 
nÃo? CÃ thá nÆác ta giÃnh 
Äác láp báng cÃch khÃc và vái tÆ tÆáng khÃc thà cÅng khÃng 
biát ÄÆác cà tát hÆn, 
hay xáu hÆn nháng ngÆái cáng sán và cÃch mà há Äà lÃm, 
nhÆng ÄÃ cÅng khÃng phái 
là Äiáu cán bÃn hián nay và nà chÆa xáy ra, mà hián nay 
Äiáu phái dÅng cám nhÃn 
vÃo là khÃng cà chá trong sá thát cho sá kháng Äánh ráng: 
Äáng cáng sán ÄÃng và 
lái cÃn "hoÃn toÃn ÄÃng" nhÆ nhà nÆác ván luÃn dáy nhÃn dÃn. 
Thác ra Äiáu tÃi 
nÃi nÃy khÃng mái má gà nhÆng tái sao giá nÃy ván chÆa nÃi ra 
ÄÆác cÅng chá là 
và giá dái và tá láa dái. Và Äáng ta là giá dái Äáy. 
TÃi khÃng tin ÄÆác là Äáng 
ta thác thà ÄÃu, Äáng bát tÃi tin náa. Viác bát ngÆái ta 
khÃng tin, phái tin 
Äiáu gà ÄÃ, thà giáng nhÆ tÆác bá cuác sáng cáa ngÆái 
ta mà thÃi. Niám tin khÃng 
cà Ãp ÄÆác cÅng nhÆ tÃnh yÃu váy. 
Khi nghe vá tham nhÅng ai náy lác Äáu ngÃn ngám! chác cá Bá 
trÆáng cÅng váy 
thÃi. NhÆng tham nhÅng là gÃ? Tham nhÅng chÃnh là kát quá cáa 
dái trà mà thÃi. 
Nháng nÆác Ãt tham nhÅng hÆn ta thà chác chán ráng xà hái 
cáa há, vÄn hoà cáa há 
Ãt giá dái hÆn ta. Váy thà vÄn hoà hoÃn toÃn gÃp phán vÃo 
cháng tham nhÅng ÄÆác 
Äáy chá, ÄÃu phái chá cà TÆ phÃp và luát phÃp. Nhà nÆác 
nghÄ ÄÆác ra luát cháng 
tham nhÅng mà khÃng nghÄ ÄÆác ráng bá sÃu cáa ván Äá là 
vÄn hoà thà luát áy 
cháng bao giá cà hiáu quá ÄÃu và mái ngÆái cá xem, thái 
gian sá cho tháy Äiáu 
ÄÃ. Giá ÄÃy tÃi xin chá rà Äiáu bao bác che chá cho sá giá 
dái Äang lán lÃn quà 
cá nhÆ hián nay lÃ: Chá Äá kiám duyát vÄn hoà và tÆ 
tÆáng. 
Chá Äá kiám duyát ÄÆác duy trà nhÆ hián nay tÆáng là an 
toÃn cho quác gia, nhÆng 
là ngÃy thÆ lám. Sác cÃng phà cáa cÃi bác giá dái nÃy Äang 
Äán gán và nà mánh 
lám Äáy. ChÃng ta Äang ÄÆác an toÃn nhÆ á trong cÃi nhà cháa 
thuác ná váy. Náu 
biát thÃo gá nà dán dán thà ván khÃng sao. 
NhÆng tái sao mát sá nÆác ván duy trà chá Äá kiám duyát? 
VÃ cÅng tá trong vÄn 
hoà mà ra. VÄn hoà cáa ngÆái Viát lÃ: bá má lo tÆÆng lai cho 
con cÃi, nghÄa là 
lo láy vá láy cháng và xÃy nhà cáa cho con cÃi rái nhám mát 
mái yÃn lÃng. Náp 
nghÄ nÃy cà tá rát lÃu nÃn nà cÅng khác rát sÃu trong vÄn hoà 
ngÆái Viát. TrÆác 
hát, náp nghÄ nÃy sá tiÃu huá mái à tÆáng phÃt minh và sÃng 
táo. Con cÃi sinh 
ra, lán lÃn sá chá á yÃn dÆái sá chá Äáo và Äiáu hÃnh 
cáa bá má cho Äán khi láp 
gia ÄÃnh xong. 
Mát sá con cÃi lÃm trÃi à bá má thà bá coi là mát dáy và 
sá phái bá bát buác 
phác tÃng. Và náu nà khÃng quy thuán thà sao? thà sá ÄÃng là 
xà hái sá lÃn Ãn. 
Và nhÆ thá tá nhà ra tái ngoÃi xà hái Äáu tháng nhát mát 
quan Äiám nà là Äáa mát 
dáy và ÄÆÆng nhiÃn mái cÆ hái Äá nà là nÃ, là tá phÃt 
trián Äáu khÃng cÃ, hoác 
cà rát Ãt. Äiáu nÃy giái thÃch tái sao cho Äán giá Viát 
nam, VÄn hác, ToÃn hác, 
Vát lÃ, Hoà hác... chÆa cà giái Nobel, hay là nháng nhÃn tÃi 
láng láy thá giái. 
VÄn hoà nÃy cÅng dán Äán rát nhiáu tuá tián và Ãp chá tá 
phÃa ngÆái cà quyán 
hÃnh. KhÃng phái bá má nÃo cÅng lo ÄÆác cÆái xin và nhà 
cáa cho con cÃi nhÆ 
nhau, nÃn con cÃi hÃy yÃn phán vái nháng gà cha má cà thá lÃm 
ÄÆác và Äáng tái 
há than phián vá Äiáu ÄÃ, Äà cÅng là Äác hánh lán lao 
ÄÆác xà hái Äá cao. 
Mát Äáa bà lán lÃn cháng máy chác trá thÃnh nháng ngÆái 
ká tác và chÃng cÅng 
phái láp lái y nguyÃn nháng gà cha má lÃm vái chÃng. Xà hái 
mà chÃng ta Äang 
sáng hián nay là Äang tháa hÆáng vÄn hoà áy. Thá thà Äái 
biáu quác hái, quan 
chác nhà nÆác và Bá chÃnh trá Äi náa, thà cÅng là nháng con 
ngÆái áy nháng con 
ngÆái tá nhÃn dÃn mà ra và ÄÆác Æáp trong náp nghÄ sÃu xa 
áy. Thá là chÃng ta cà 
mát chÃnh quyán cáa nhÃn dÃn và do dÃn, và dÃn theo nghÄa áy, 
Äà là lo láng và 
sáp Äát mái thá mà ngÆái dÃn khÃng nÃn tá lo hay khÃng 
ÄÆác phÃp lo. DÃn muán gà 
thà phái xin nhà nÆác. TÃi ÄoÃn ráng hiám cà nÆác nÃo chá 
"ÄÆn xin, giáy xin 
phÃp" ÄÆác dÃng nhiáu nhÆ á chá Äá hÃnh chÃnh cáa ta. 
TÃi tháy nhÆ mát trà há là thám chà nhà nÆác thiát ká cá 
mà hÃnh lÃng vÄn hoà và 
mái nÆi cá Äua nhau "xÃy dáng lÃng vÄn hoÃ" hay "khu vÄn hoÃ" 
vái nháng tám bián 
to ngoÃi cáng, Lái cÃn cáp cá báng cháng nhán gia ÄÃnh vÄn 
hoà náa! CÅng nhÆ cÃc 
bác cha má thÆáng hay nÃi:"bÃc Ã, chÃu nà thá thÃi, nhÆng mà 
ÄÆác cÃi ngoan ÄÃo 
Äá, cà hiáu lám..." Và lán nÃy vái 10 hoÌa sá chÃng tÃi 
cÅng váy, cÃc cÃ, cÃc 
cáu tá Äi tham kháo, trao Äái, hác hÃnh lÃm gÃ? cá á yÃn 
Äáy, nhà nÆác sá lo 
liáu cho cÃc bán mái thá tát Äáp, cÃn Ãt ra náu cà thÄm 
thà tÃm hiáu cÃi gà cÅng 
phái xin phÃp nhà nÆác hay cÃc cáp "cà thám quyán" coi cà tát 
Äáp khÃng ÄÃ. 
CÃn náu ai hái xem, hoá sá cáa Viát nam vá gà thá ? Thà cÃc 
quan chác sá trÃnh 
báy ráng: ÄÃy nÃy, bán xem trián lÃm má thuát toÃn quác 
cáa chÃng tÃi Äi, há vá 
yÃu nÆác lám, ca ngái lám, "cà hiáu" lám...Cà phái váy 
khÃng thÆa bá trÆáng? Náu 
khÃng ÄÆác tá do Äi ra ngoÃi nÆác thà lÃm sao chÃng ta cà 
nghá sá nái tiáng thá 
giái? ThÆa bá trÆáng! Hay là cháng cán thiát là danh hoá 
thá giái, cá á nhà phán 
Äáu rái bá vÄn hoà sá trao báng khen cho? TÃi phái thát lÃn 
vái thá giái ráng cà 
cÃng dÃn nÆác nÃo ÄÆác nhà nÆác lo chÄm nhÆ chÃng tÃi khÃng? 
Hái cÃc bán quác 
tá, Äán ÄÃy mà ganh tá vái chÃng tÃi! 
NÆác ViÃÌt nam cà mát bá bián dÃi, nhÆng lách sá cho tháy, 
hÃng hái cáa chÃng ta 
tá xÆa Äán nay luÃn kÃm nhát trong khu vác. Äiáu áy nÃi lÃn 
khá nÄng phiÃu lÆu 
cáa ngÆái Viát là kÃm. Äiáu áy cÅng nÃi lÃn mát nái sá 
hÃi nÃo ÄÃ vái thá giái 
bÃn ngoÃi trong vÄn hoà cáa chÃng ta. Và nhÃn chung, ngÆái Viát 
thÃch an toÃn. 
Và cÃng thÃch an toÃn bao nhiÃu thà cÃng sá nái loán báy nhiÃu. 
Và thá mà Äán cá 
vÄn hoà cÅng cán phái cà mát ban tÆ tÆáng vÄn hoà trung ÆÆng 
và mát các cáa cÃng 
an lo vá báo vá an ninh vÄn hoÃ. TÃi hiáu nháng nÄm qua chÃnh 
quyán cáa nhà nÆác 
xà hái chá nghÄa nÃy cháu rát nhiáu phà phÃn và cháng phà 
tá bÃn ngoÃi nhát là 
ngoái kiáu thát trán, ÄÆÆng nhiÃn, náu khÃng cà chá Äá 
báo vá kiáu Äà thà chÃnh 
quyán cÅng gáp nhiáu nguy nan. NhÆng Äà là ván Äá cáa chÃnh 
quyán chá khÃng phái 
ván Äá cáa ngÆái dÃn. NhÆng cÅng và chá lo báo vá chÃnh 
quyán mà ngÆái dÃn cÅng 
bá xáp chung trong chá Äá kiám duyát và ÄÆÆng nhiÃn là bá 
hán chá nhÃn quyán. 
Ván Äá á ÄÃy cán ÄÆác lÃm rà lÃ: chÃnh quyán cán 
ÄÆác báo vá chá khÃng phái 
ngÆái dÃn, nhÆng chÃnh quyán lái nÃp vÃo phÃa ngÆái dÃn Äá 
ÄÆác che chá. Viác 
chÃnh quyán cà bá Äe doá, là khÃng liÃn quan Äán tÃi, cÃn nÃi 
nà cà liÃn quan 
Äán tÃi Äá tÃi phái cÃng trÃch nhiám là khÃng ÄÃng, Äiáu 
nÃy cán ÄÆác xem lái. 
Chá cà mát phán nhá dÃn sá cáa Äát nÆác là liÃn há cà 
quyán lái vái chÃnh quyán, 
cÃn lái náu xÃt ÄÃng ra thà ngÆái dÃn luÃn phái nuÃi chÃnh 
quyán. NhÆng cÃi hay 
á Viát nam là á chá, Äa phán ngÆái dÃn rát sá cháng 
chÃnh quyán, Äà là cÃi hay 
ÄÃng thÆÆng tÃi cÅng rát sá. TÃi khÃng dÃm cháng ÄÃu, mác 
dà tÃi khÃng thÃch cÃi 
chÃnh quyán nÃy. TÃi yÃu Äát nÆác nÃy nhÆng tÃi khÃng yÃu cÃi 
chÃnh quyán nÃy. 
Äiáu áy là thác. Chác cÅng xuát phÃt tá cÃi vÄn hoà thÃch 
an toÃn, yÃn án. VÃ 
Äán ÄÃy thà chÃng ta tÃm tháy cÃi giáng nhau lÃ: cá hai, chÃnh 
quyán và ngÆái 
dÃn Äáu thÃch yÃn án, nhÆng Äiáu khÃc nhau á chá: ngÆái 
dÃn và yÃn án nÃn khÃng 
muán lÃm gà cháng lái, cÃn chÃnh quyán thà lÃm mái cÃch Äá 
Äát ÄÆác an toÃn cho 
dà cà xÃm hái Äán ngÆái dÃn.
ThÆa bá trÆáng, tÃi luÃn mÆ Æác cà mát chÃnh quyán tát hÆn 
cho dà là Äáng nÃo 
cÅng ÄÆác và tÃi biát, khÃng Ãt ngÆái cÅng nghÄ nhÆ váy. 
ThÃm náa vá cÃi bác giá 
dái cáa chÃng ta lÃ: Máy nÄm gán ÄÃy cá nÃi thát hán nhiÃn 
trÃn thÃng tin Äái 
chÃng vá "TÆ tÆáng Há Chà Minh". TÃi tháy nác cÆái và tÃi 
tÃm mÃi cÅng chá tháy 
nÃu lÃn ÄÆác cÃi gà gái là tÆ tÆáng cá! Nháng Äiáu mà 
Äáng, nhà nÆác tuyÃn 
truyán áy tÃm ÄÃu chá tháy. Mát ngÆái cà Än hác bÃnh 
thÆáng cÅng cà thá nÃi lÃn 
ÄÆác nháng Äiáu áy, hay cá báo bát ká mát ngÆái á 
mát nÆác phÃt trián, cà báng 
tián sá thái bÃy giá là há sá viát ra cÃn Äáy Äá và 
tián bá hÆn nháng Äiáu mà 
cÃc nhà triát hác MÃc-LÃnin cáa chÃnh phá nÃi vá "TÆ tÆáng 
Há Chà Minh". áy váy 
mà tán biát bao giáy mác và thái gian, cÃng sác truyán thÃng 
vá cÃi gái là tÆ 
tÆáng áy. Ngay cá phÃt Äáng nháng cuác thi tÃm hiáu vá tÆ 
tÆáng áy náa, hÃy 
thÃnh thác mà nÃi vái nhau ráng Äà là hÃnh thác và giá táo. 
HÆn náa, cÃi thá 
giái nÃy ÄÃ cháng cÃn cán Äán tÆ tÆáng cáa mát ai náa, 
và tÆ tÆáng nÃo cÅng cÃ, 
nhÆng cà ÄÆa ngÆái ta Äán ÄÃu ÄÃu, ván cá sáng cÃng nhau 
trong khà khÄn và thÃch 
thác nhÆ hián nay, nhÆ muÃn Äái. 
TÃi cÅng rát tÃn tráng chá tách Há Chà Minh, nhÆng Äáng lám 
lán tÃn tráng và mà 
tÃn. Nhà nÆác khÃng nÃn báo há tÆ tÆáng và vÄn hoà nhÆ 
váy, hÃy dÃnh quyán ÄÃ 
cho ngÆái dÃn. Bá trÆáng cà biát ráng dÃn ta sá nhà nÆác 
tái mác nÃo khÃng? Há 
sá tái mác khÃng dÃm suy tÆ vá nháng tÆ tÆáng náa. VÄn 
nghá sá cÅng háu hát rát 
sá Äá Äáng hay liÃn quan Äán chÃnh trá, Äán tÆ tÆáng. VÃ 
thÃnh mát thÃng lá ÄÆác 
tá quy Æác trong Äáu mái ngÆái lÃ: náu cà nÃi vá chÃnh 
trá hay Äán Äáng thà chá 
ÄÆác phÃp nÃi tát. CÃn nÃi xáu chác Bá trÆáng và mái 
ngÆái cÅng ÄÃ táng chÆÌng 
kián, háu quá nhÆ thá nÃo sá xáy ra. VÃ thá nÃn trong thanh 
niÃn á ta hián nay, 
tÃm lÃ, triát hác và quan niám chÃnh trá, ká nhÆ khÃng cà 
trÃn Äái. TÃi cÃn nghe 
nhiáu phÃn nÃn và phà phÃn ráng thanh niÃn ta thái nay khÃng cà 
máy là tÆáng 
sáng. Äiáu Äà ÄÃng Äáy, nhÆng nháng ngÆái phà phÃn phÃn 
nÃn áy, hÃy xem há là 
ai? chác chán sá ÄÃng là thá há giÃ. Và là tÆáng mà há 
muán nÃi áy là gÃ? Thác 
ra là nháng lái phÃn nÃn sÃo ráng và giá dái náa. ChÃnh thá 
há ÄÃ gÃy ra tÃnh 
tráng bÄng già trong tinh thán thanh niÃn ngÃy nay lái phÃn nÃn 
vá chÃnh Äiáu 
ÄÃ. TÃi xin báo Äám ráng cháng nÃo giá dái mát Äi, cháng 
Äà là tÆáng mái náy 
sinh. Và là tÆáng là gÃ? là niám say xÆa Äán vái cÃi Äáp 
Äá cáa cuác Äái nÃy. 
Muán thá cán tÃnh yÃu, bao nhiÃu nÄm nay tÃi chÆa ÄÆác nghe 
ngÆái cáng sán nÃo 
nÃi ÄÆác vá tÃnh yÃu cá, hÃnh nhÆ há chá ÄÆn gián bát 
ngÆái ta phái yÃu Äáng 
cáng sán thà ÄÃng hÆn. 
Thá há trá ngÃy nay khÃng phái há bá bián chát ÄÃu, và 
cÅng khÃng phái bá ánh 
hÆáng xáu tá bÃn ngoÃi ÄÃu, láy ChÃa, náu ÄÆác ánh 
hÆáng tá bÃn ngoÃi lái cÃn là 
may Äáy! NhÆng há bá thui chát tinh thán ngay tá bÃn trong kÃa, 
Äà là gia ÄÃnh, 
là thá há cha anh chà bÃc, há mát lÃng tin nÆi thá há Äi 
trÆác. TÃi biát nÃi váy 
biát bao ngÆái sá khÃng hÃi lÃng tà nÃo, nhÆng Äà cÅng cháng 
gà hÆn ngoÃi sá 
thát. Thái bao cáp, thái xà hái chá nghÄa, Äà tÆác Äoát 
biát bao tÃnh yÃu và 
chÃn thát, Äà là mát vát thÆÆng lán trong vÄn hoà và thá 
há ngÃy nay và sau náa 
cÃn phái cháu ánh hÆáng bái di chán cáa nÃ. TÃi xin nÃi 
ráng nháng thá há trÆác 
là nháng thá há cà lái vái thá há trá ngÃy hÃm nay chá 
khÃng phái ngÆác lai, 
trong khi cÃch cÆ xá hián thái lÃ, cá dÆáng nhÆ thá há trá 
là cà lái và gÃy nÃn 
mái xáu xa cho dÃn tác nÃy. TÃi muÃn vÃn lán nÃi xin, hÃy 
Äáng lán lán và Äáng 
và cám thá. Và sá thác cho Äán nay chÆa há cà lái xin lái 
nÃo tá phÃa nháng 
ngÆái Äi trÆác, mà chá nghe toÃn tháy nháng lái tuyÃn thá 
cáa cÃc em hác sinh 
noi theo, biát Æn cha Ãng và nháng ngÆái Äi trÆác. CÃc em cÃn 
biát bao trong 
sÃng, ngÃy thÆ mà á trÆáng nháng bÃi hác Äáu tiÃn Äà là 
nháng bÃi hác vá và cám, 
sÃo ráng và giá dái. NhÆ váy lÃm sao tÃnh yÃu náy sinh 
ÄÆác. Con em chÃng Äa 
Äang bá nhiám Äác náng trong báu khà giá dái nÃy. Giá dái 
khÃng Äáng cÃng vái 
tÃnh yÃu. 
Sau hát, vái thÃnh tÃm và hiáu biát cáa tÃi, tÃi xin khuyÃn 
ráng hÃy bá cá cháp 
Äi. Äáng cáng sán hián nay Äang là cá cháp, Äang lÃn sÃu 
vÃo hÆn bÃi láy cá 
cháp. Sám muán gà mái quác gia náu muán phÃt trián và vÄn 
minh hÆn, Äáu phái Äa 
Äáng nhÆ nhÅng nÆác tiÃn tián hián nay. Ká cá Trung Quác hay 
Cu Ba hay Bác Triáu 
TiÃn thà cÅng sá phái váy. Ván Äá hÆn nhau là á thái gian 
thÃi. Nháng ngÆái và 
quà sá hÃi thay Äái, thà luÃn tÃm kiám cÃc mà hÃnh cà vá 
giáng mÃnh Äá ÄÆác cám 
tháy an tÃm và khái phái thay Äái. NhÆng giá là lÃc náu 
ngÆái lác quan cà thá 
cho phÃp mÃnh nghÄ là ván cÃn chÆa muán Äá lo thu xáp viác 
thay Äái. Äá cÃng lÃu 
thà viác chá cÃng khà khÄn hÆn và kháng hoáng chá cÃng lán 
hÆn, Äau Äán cÃng lán 
hÆn mà thÃi. 
NhÆng trÆác khi bát tay thay Äái, hÃy chuán bá tÃm là cho mát 
nái sá hÃi lán. 
Chá cà dÅng cám Äá lÃm ÄÆác. DÅng cám cán ná lác, cÃn 
sá hÃi và nhÃt nhÃt chá 
cán ná lác gÃ, nà luÃn dÆ tháa cà Äà trong mái ngÆái và 
nà bÃm vÃu ngÆái ta dai 
dáng hÆn bát cá cÃi gÃ. Sau nái sá là sá tÆÌc gián. Sá 
hÃi sá dán tái báo hÃnh, 
luÃn là nhÆ váy. NhÆng hÃy nghÄ: sinh ra và sáng trÃn Äái nÃy 
là quà nhát và 
thiÃng liÃng và cÃng. Thá nÃn chá cà gà cán phái nÃng gián 
mà hÃy ÄÃn nhán mái 
phà phÃn và chá trÃch. TÃi nghÄ náu và à thác vá sá thiÃng 
liÃng cáa con ngÆái 
thÃ, quà trÃnh thay Äái tá hián nay sang Äa Äáng cÅng hoÃn 
toÃn trÃnh ÄÆác Äau 
Äán. Náu thÃng minh thà cÅng thu xáp báo vá ÄÆác nhiáu 
quyán lái. NhÆng ÄÆác 
Äiáu quan tráng hÆn là giái phÃng cho dÃn tác mÃnh khái bác 
nhÆác và buán bà nhÆ 
hián nay. 
KÃnh thÆa Bá trÆáng, tÃi cÃn nhiáu tÃm sá thá nÃy lám, bác 
thÆ nÃy chá phán nÃo 
nÃi lÃn nháng gà tÃi nghÄ thá thÃi, káo lÃm mát nhiáu thái 
gian cáa Bá trÆáng. 
TÃi hy váng náu cà Äiáu kián, cÃn cà thá giÃi bÃy tÃm sá 
và trao Äái cÃng Bá 
trÆáng và mái ngÆái nhiáu hÆn vá con ngÆái chÃng ta và vÄn 
hoà chÃng ta. 
Vái thÆ nÃy tÃi khÃng dÃm cà à Äáu tranh hay cháng laÌi gà nhà 
nÆác ÄÃu. Quan 
Äiám riÃng cáa tÃi là thuyát phác và cá vÅ lÃng chÃn thÃnh. 
CÃn sÆÌ thác và lá 
phái luÃn thÆáng trác bÃn chÃng ta, náu chÃng ta nhán ra và 
sáng vái nÃ, thà lo 
chi khÃng trÃn ngáp tÃnh yÃu hánh phÃc và bÃnh an náa. TÃi cÅng 
xin lÃ: Äáng kát 
tÃi vÃo tái gà khÃc ngoÃi tái mà tá sá thát. Nhà nÆác cÅng 
hay kát nhiáu ngÆái 
tái phán Äáng và tÃi sá tá phán Äáng và cÃng. TÃi nÃi 
thát, tÃi sá lám! 
Lái cáu nguyán cáa tÃi lÃ: Xin tÃnh yÃu, á nÆi tÃnh yÃu, 
chÃng ta tin tÆáng hoÃn 
toÃn và cuác Äái nÃy thát Äáp biát bao! 
Xin kÃnh chÃc Bá trÆáng và quà vá sác khoá cÃng nháng Äiáu 
tát Äáp nhát. 
Xin kÃnh chÃc nÄm mái an lÃnh. 
HÃ nái ngÃy 09 thÃng GiÃng nÄm 2006
Nguyán Minh ThÃnh
KÃnh thÆ
TÃi bÃt: TÃi cÅng rát mong náu ÄÆác hái Ãm. Äáa chá cáa 
tÃi lÃ: Nguyán Minh 
ThÃnh-P6A1-149/1194-ÄÆáng LÃng, Äáng Äa, HaÌ Nái.
e-mail: thanhmiin@xxxxxxxxxxxx 

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

  • » thu goi bo truong van hoa