Re: thong tu 19 Lien Bo

co gi thu vi dau. da goi nguoi ta la nguoi tan tat thi con dao tao lam gi nua.
Khuyet tat moi dao tao chu da tan tat roi thi con gi de dao tao nua.
den bay gio ma van chua ton trong nguoi khuyet tat nua ha troi.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: SM Mailing list 
 Sent: Thursday, June 23, 2005 2:39 PM
 Subject: thong tu 19 Lien Bo


 Trich VNExpress
 Thöù ba, 21/6/2005, 17:42 GMT+7 


 Ñoøn baåy thuùc ñaåy ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi taøn taät


 OÂng Nguyeân Xuaân Tueä. AÛnh: Nhö Trang. 

 Thoâng tö soá 19 do lieân boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi, Taøi chính, 
Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ban haønh ñöôïc ñaùnh giaù laø chieác ñoøn baåy ñaåy 
maïnh ñaøo taïo ngheà, taïo vieäc laøm cho ngöôøi taøn taät. VnExpress ñaõ coù 
cuoäc trao ñoåi vôùi oâng Nguyeân Xuaân Tueä, Giaùm ñoác Vaên phoøng ñieàu 
phoái hoaït ñoäng cuûa ngöôøi taøn taät, veà vaán ñeà naøy.

 - Hieän nay, tyû leä ngöôøi taøn taät ñöôïc ñaøo taïo ngheà nhö theá naøo?

 - Môùi coù 3% trong toång soá 3,5 trieäu ngöôøi taøn taät ôû ñoä tuoåi lao 
ñoäng (töông ñöông 69,2% toång soá ngöôøi taøn taät) ñöôïc ñaøo taïo ngheà. 
Khoâng ñöôïc ñaøo taïo thì laøm sao ngöôøi taøn taät coù theå kieám vieäc laøm 
vôùi thu nhaäp oån ñònh trong neàn kinh teá thò tröôøng naøy. Chuùng ta cöù 
noùi bình ñaúng giöõa ngöôøi taøn taät vaø ngöôøi bình thöôøng, nhöng vaãn laø 
noùi suoâng. Thöïc teá hoï vaãn soáng döïa vaøo söï hoã trôï, cöu mang cuûa gia 
ñình, coäng ñoàng xaõ hoäi.

 - Ngöôøi taøn taät thieáu vieäc laøm ñaõ ñöôïc UÛy ban ñieàu phoái caùc hoaït 
ñoäng cuûa ngöôøi taøn taät NCCD "keâu" raát nhieàu thoâng qua caùc hoäi nghò, 
dieãn ñaøn trao ñoåi. Naêm nay tình traïng naøy ñöôïc caûi thieän nhö theá naøo?

 - Vieäc laøm cuûa ngöôøi taøn taät ñaõ khaû quan hôn nhöõng naêm 2003 trôû 
veà tröôùc nhieàu. Naêm 2005, laàn ñaàu tieân Chính phuû ñaõ daønh moät khoaûn 
11,5 tyû ñoàng ñeå ñaøo taïo ngheà ngaén haïn cho ngöôøi taøn taät. Ñònh möùc 
quy ñònh laø 540.000 ñoàng/ngöôøi/thaùng, trong ñoù 300.000 ñeå hoïc ngheà, 
240.000 hoã trôï kinh phí ñi laïi. Naêm 2006, khoaûn tieàn naøy chaéc chaén seõ 
khaù hôn.

 - Thoâng tö 19 theå hieän nhieàu chính saùch öu vieät daønh cho ngöôøi taøn 
taät, nhöng vaán ñeà laø chuùng coù ñi ñöôïc vaøo cuoäc soáng?

 - Tröôùc ñaây coù thoâng tö 01 veà ñaøo taïo ngheà, giaûi quyeát vieäc laøm 
cho ngöôøi taøn taät, nhöng noù hoaøn toaøn khoâng ñi vaøo cuoäc soáng. Toâi 
raát möøng thoâng tö 19 tuy muoän, nhöng ñaõ laáy yù kieán töø cô quan quaûn 
lyù nhaø nöôùc ôû ñòa phöông, töø caùc doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát cuûa 
ngöôøi taøn taät vaø baûn thaân ngöôøi taøn taät. Do ñoù coù raát nhieàu vaán 
ñeà tröôùc bò ñuøn ñaåy thì nay ñaõ ñöôïc giaûi quyeát.

 Ñôn cöû nhö nghò ñònh 81 vaø 116 quy ñònh vieäc thaønh laäp quyõ vieäc laøm 
cho ngöôøi taøn taät do Sôû Taøi chính vaø Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ 
hoäi phoái hôïp thöïc hieän, daãn ñeán tình traïng cha chung khoâng ai khoùc. 
Baây giôø raát roõ raøng do Sôû Lao ñoäng thöïc hieän.

 NCCD laø cô quan coù traùch nhieäm ñoân ñoác, giaùm saùt caùc cô quan höõu 
quan thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi ngöôøi taøn taät, neáu ai khoâng laøm thì 
toâi seõ göûi thö cho Boä tröôûng hoaëc chuû tòch caùc ñòa phöông.

 - Vieäc thaønh laäp quyõ vieäc laøm cho ngöôøi taøn taät ñöôïc quy ñònh töø 
nghò ñònh 81, ban haønh naêm 1995. Vaäy ñeán nay coù bao nhieâu tænh thaønh 
thaønh laäp ñöôïc quyõ?

 - Chæ coù 2 ñòa phöông laø Ninh Bình vaø Ñaø Naüng, nhöng coù quyõ roài thì 
laïi beá taéc trong hoaït ñoäng vì taøi chính khoâng coù, khoâng ai kieåm 
soaùt, giaùm saùt doanh nghieäp ñoùng tieàn cho quyõ. Veà phía doanh nghieäp 
coù traùch nhieäm ñoùng goùp vaøo quyõ thì noùi khoâng coù quyõ, bieát ñoùng 
vaøo ñaâu.

 Khi thoâng tö ra ñôøi, toâi bieát nhieàu tænh thaønh ñang ruïc ròch thaønh 
laäp quyõ. Luùc ñoù, nguoàn quyõ seõ töông ñoái oån ñònh, chöù khoâng chæ 
troâng chôø vaøo ngaân saùch ñòa phöông, caùc nhaø töø taâm.

 - Tuy nhieân, neáu doanh nghieäp khoâng ñoùng thì cuõng khoâng coù cheá taøi 
xöû phaït?

 - Tröôùc ñaây nghò ñònh 81 vaø 116 khoâng quy ñònh cheá taøi xöû phaït ñoái 
vôùi doanh nghieäp khoâng ñoùng quyõ. Nhöng thoâng tö 19 ñaõ quy ñònh roõ caùc 
toå chöùc, caù nhaân thöïc hieän toát quy ñònh taïi thoâng tö naøy seõ ñöôïc 
khen thöôûng. Ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân khoâng thöïc hieän thì tuøy tính 
chaát, möùc ñoä vi phaïm seõ bò xöû phaït haønh chính theo nghò ñònh soá 
113/2003 quy ñònh xöû phaït haønh chính veà haønh vi vi phaïm phaùp luaät lao 
ñoäng hoaëc bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

 - Nhaø nöôùc coù caû khung phaùp lyù veà ñaøo taïo ngheà, taïo vieäc laøm cho 
ngöôøi taøn taät. Nhöng hieän hoaït ñoäng naøy vaãn coøn mang tính chaát töø 
thieän. OÂng nghó sao veà vieäc naøy?

 - Tröôùc kia ñuùng laø ngöôøi ta coøn khinh, thaäm chí coi ngöôøi taøn taät 
laø coâng daân haïng hai. Quan nieäm naøy ñang chuyeån ñoåi, baây giôø ngöôøi 
ta ñaët vaán ñeà quyeàn bình ñaúng cuûa ngöôøi taøn taät, nghóa vuï cuûa xaõ 
hoäi, cuûa caùc cô quan phaûi ñaøo taïo, boá trí vieäc laøm cho ngöôøi taøn 
taät. 

 Maët khaùc, trong giai ñoaïn hieän nay, vaán ñeà cuûa ngöôøi taøn taät ñang 
ñöôïc ñeà caäp raát soâi ñoäng, khoâng phaûi Vieät Nam maø toaøn khu vöïc. Theá 
giôùi saép ban haønh coâng öôùc veà quyeàn, nhaân phaåm cuûa ngöôøi taøn taät.

 Quy ñònh veà tyû leä ñoùng goùp vaøo quyõ vieäc laøm cho ngöôøi taøn taät

 Ñieàu 14, nghò ñònh 81 (ban haønh ngaøy 23/11/1995) quy ñònh chi tieát vaø 
höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Boä luaät lao ñoäng veà lao ñoäng laø 
ngöôøi taøn taät ghi roõ: Caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá, 
moïi hình thöùc sôû höõu phaûi nhaän moät tyû leä lao ñoäng laø ngöôøi taøn 
taät vaøo laøm vieäc, theo quy ñònh sau: 

 a. 2% ñoái vôùi doanh nghieäp thuoäc caùc ngaønh saûn xuaát ñieän naêng, 
luyeän kim, hoùa chaát, ñòa chaát, ño ñaïc baûn ñoà, daàu khí, khai thaùc moû, 
khai thaùc khoaùng saûn, xaây döïng cô baûn, vaän taûi.

 b. 3% ñoái vôùi doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn coøn laïi.

 Tyû leä ngöôøi taøn taät caùc doanh nghieäp phaûi tieáp nhaän laø tyû soá 
giöõa soá ngöôøi taøn taät so vôùi toång soá lao ñoäng coù maët bình quaân 
thaùng cuûa doanh nghieäp.

 Ñieàu 15: Doanh nghieäp tieáp nhaän soá lao ñoäng laø ngöôøi taøn taät vaøo 
laøm vieäc thaáp hôn tyû leä quy ñònh taïi ñieàu 14 nghò ñònh naøy thì haèng 
thaùng phaûi noäp vaøo Quyõ vieäc laøm cho ngöôøi taøn taät moät khoaûn tieàn 
theo quy ñònh cuûa Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi, Boä Taøi chính.

 Ñieàu 7 cuûa nghò ñònh 116 söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa nghò ñònh 
81 (ban haønh 23/4/2004) quy ñònh: doanh nghieäp tieáp nhaän soá lao ñoäng laø 
ngöôøi taøn taät vaøo laøm vieäc thaáp hôn tyû leä quy ñònh thì haèng thaùng 
phaûi noäp vaøo quyõ vieäc laøm cho ngöôøi taøn taät moät khoaûn baèng möùc 
tieàn löông toái thieåu hieän haønh do Nhaø nöôùc quy ñònh nhaân vôùi soá lao 
ñoäng laø ngöôøi taøn taät maø doanh nghieäp caàn nhaän theâm ñeå ñuû tyû leä 
quy ñònh.


 Nhö Trang thöïc hieän

 Tran Ba Thien
 Home: 26/11 nguyen Van Dau street, Phu nhuan district
 HCMC-vietnam
 Tel: 848.8434905, mobile: 0918183835
 e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts: