[SMCC] thong tin ve bo phim Avatar

Tu?n t?i tôi s? r? gia dình và m?t s? anh em trong công ty di xem b? phim th? 2 
sau l?n r? rê xem xiêu ph?m 2012 dó là xiêu ph?m Avatar
b? phim du?c s?n xu?t b?ng công ngh? 3d và kháng gi? khi xem ph?i deo 1 c?p 
kính d?c bi?t s? ra m?t t?i Vi?t Nam vào ngày 18/12/2009. m?i các b?n th?y m? 
m? vào link du?i dây d? xem Trailer c?a b? phim trong khi dó, m?i các b?n t?t 
dèn d?c vài thông tin liên quan d?n quá trình làm phim.
http://www.youtube.com/watch?v=cRdxXPV9GNQ
Avatar là m?t b? phim v? khoa h?c vi?n tu?ng du?c làm b?i bàn tay c?a d?o di?n 
James Cameron, dây du?c coi là b? phim dánh d?u d? tr? l?i c?a ông trên màn ?nh 
r?ng k? t? sau khi siêu ph?m phim Titanic t? nam 1997 ra d?i. Sau b? phim 
truy?n hình Dark Angel ra m?t vào nam 2000 thì James Cameron b?ng nhiên b?t tam 
v?i m?t vài b? phim không có gì d?c s?c cho l?m, tuy nhiên v?i s? giúp s?c c?a 
20th Century Fox l?n giám d?c k? thu?t Peter Jackson ph? trách m?ng k? x?o c?a 
phim, Avatar h?a h?n s? làm nên m?t cu?c cách m?ng trong ngành công nghi?p s?n 
xu?t phim v?i m?t chi phí kh?ng l? t? 250-300 tri?u USD.

Phim có s? tham gia c?a Sam Worthington nam di?n viên m?i n?i lên t? b? phim 
Terminator Salvation trong lo?t phim th?i tru?c mà ông dã t?ng làm d?o di?n là 
The Terminator và Terminator 2: Judgment Day.

B?ng phân vai các di?n viên
Sam Worthington th? vai Jake Sully : 
Sinh ngày 2/8/1976, tên d?y d? c?a anh là Samuel "Sam" Worthington. Anh là di?n 
viên ngu?i Anh do?t gi?i thu?ng nam di?n viên xu?t x?c nh?t trong nh?ng nam g?n 
dây khi th? hi?n mình khá t?t trong các b? phim nh?a vô danh và h?u nhu chua 
bao gi? du?c th?y d? c?p. Sam Worthington sau khi tham gia b? phim thành công 
nh?t m?i th?i d?i là Terminator Salvation vào nam 2009, v?i vai sinh v?t n?a 
ngu?i n?a máy Marcus Wright. Xét v? ti?ng tam, Sam Worthington thua r?t xa siêu 
sao hành d?ng Christian Bale. Tuy nhiên, vai Marcus Wright du?c anh th? hi?n 
d?y nhân tính và xúc c?m, làm lu m? hoàn toàn nhân v?t John Conor c?a Bale. Các 
tru?ng do?n hành d?ng c?a anh cung là nh?ng c?nh h?p d?n nh?t trong phim. Áp 
l?c d?i v?i Sam Worthington là r?t l?n b?i vai Marcus Wright c?a anh là s? thay 
th? cho vai robot T-800 c?a Arnold Schwarzenegger. Cùng v?i Anton Yelchin, anh 
du?c gi?i truy?n thông dánh giá là dã c?u b? phim "bom t?n" Terminator 
salvation kh?i s? nhàm chán và dây chính là bàn d?p d? cho anh ti?n d?n vinh 
quang ti?p theo t? phim Avatar c?a James Cameron.

Trong phim Sam Worthington x? vào vai m?t ngu?i lính tên là Jake Sully di thám 
hi?m các hành tinh, sau m?t l?n b? thuong n?ng anh ta dáp xu?ng m?t hành tinh 
l? d? ch?y ch?a, t? dây anh b?t d?u d?u tranh d? giành s? s?ng trên vùng d?t 
m?i du?c khám phá này, cu?i cùng khi cu?c chi?n không mong d?i n? ra, anh dã 
tr? thành cu dân c?a hành tinh này.

Zoe Saldana th? vai Neytiri : 
S? h?u tài nang c?a m?t di?n viên chuyên nghi?p và thân hình c?a m?t siêu m?u, 
dó là câu nói ngu?i ta hay dùng d? ca ng?i Zoe Saldana, n? di?n viên 31 tu?i 
v?i bi?t danh Bông h?ng den d?n t? bang New Jersey (M?).

M?c dù cha m? là ngu?i Dominica nhung Zoe Saldana l?i may m?n du?c sinh ra và 
l?n lên t?i New Jersey, M?. Lên 9, cha qua d?i vì m?t v? tai n?n xe hoi, cô l?i 
ph?i v? CH Dominica cùng gia dình sinh s?ng su?t 7 nam sau dó. Không b? qua co 
h?i, Zoe Saldana theo h?c ballet, jazz và khiêu vu hi?n d?i cung nhu nh?ng d?ng 
tác nh?y d?m ch?t latin nóng b?ng d? ch? lúc phát huy khi tr? l?i M?. T?i dây 
Zoe Saldana ti?p t?c h?c di?n xu?t và th?m chí còn nuôi u?c mo bu?c chân vào 
Hollywood. Dù ch? du?c nh?n nh?ng vai nh? trong "Pirates of the Caribbean: The 
Curse of the Black Pearl" ( v?i Johnny Depp, Orlando Bloom ), "The Terminal" 
(cùng Tom Hanks ) nhung cô không n?n trí. Co h?i cu?i cùng cung d?n khi Zoe 
Saldana du?c nh?n vai chính trong "Guess Who" bên c?nh Ashton Kutcher và m?i 
nh?t là "n?n nhân" c?a show truy?n hình "cài b?y các ngôi sao" - Punk"d trên 
kênh MTV do Ashton ch? xu?ng.

Trong phim Zoe Saldana th? vai Neytiri , m?t n? chi?n binh Na'vi qu? c?m nhân 
v?t chính c?a xuyên xu?t b? phim có c?m tình v?i Jake Sully (Sam Worthington) .

Sigourney Weaver th? vai Dr. Grace Augustine : 
Sigourney Weaver, dây là guong m?t t?ng tham gia nhi?u b? phim gi? tu?ng tru?c 
dây.

Michelle Rodriguez th? vai Trudy Chacon : 
Joel David Moore th? vai Norm Spellman : 
CCH Pounder th? vai Moha : 
Stephen Lang : 
Dileep Rao th? vai Dr. Max Patel : 
Matt Gerald th? vai Lyle Wainfleet : 
Thông tin v? b? phim
Avatar là câu chuy?n v? chuy?n thám hi?m ngoài hành tinh c?a m?t ngu?i lính b? 
thuong do Sam Worthington th? v?i chính v?i cái tên Jake Sully. Trong s? tình 
c?, Jake Sully phát hi?n ra s? t?n t?i c?a m?t hành tinh l?, khi dáp xu?ng anh 
b?t d?u d?u tranh d? giành s? s?ng trên vùng d?t m?i này, cu?i cùng Jake Sully 
dã tr? thành cu dân c?a hành tinh này trong vu tr? d? t?o ra m?t s? kh?i d?u 
m?i.

Có th? nói ý tu?ng th?c hi?n m?t b? phim khoa h?c vi?n tu?ng s? d?ng k? x?o 
di?n ?nh m?t cách sinh d?ng dã du?c James Cameron cùng các c?ng s? nghiên c?u 
trong nhi?u nam khi b?t tay làm d? án Avatar. Và Avatar chính là s?n ph?m c?a 
nhi?u nam mi?t mài nghiên c?u dó, vì th? dây có th? là m?t trong nh?ng tác ph?m 
d? d?i c?a ông k? c? b? phim không du?c thành công khi công chi?u.

James Cameron h?a h?n " V?i cách làm phim d?m ch?t 3D k? thu?t s? m?i thoát 
kh?i cách làm phim 3D thông thu?ng, tôi s? cho ra d?i nh?ng thu?c phim 3D chân 
th?c nh?t trong Avatar b?ng công ngh? k? s?o di?n ?nh dã vu?t qua du?c m?c 
không tu?ng cho b? phim. Th?c s? v?y, nó là b? phim mang tính cách m?ng và còn 
là m?t tác ph?m di?n ?nh ki?t xu?t ".

Avatar cung dánh d?u s? h?p tác m?i nh?t gi?a James Cameron và hãng 20th 
Century Fox. L?n d?u h? b?t tay h?p tác là vào nam 1985 v?i b? phim khoa h?c 
vi?n tu?ng kinh di?n Aliens, ti?p dó là phim vi?n tu?ng The Abyss và hành d?ng 
trinh thám True Lies v?i ngu?i hùng co b?p Arnold Schwarzenegger. T?t c? nh?ng 
s?n ph?m này d?u du?c dánh giá là cu?c cách m?ng v? k? x?o và làm tho? mãn 
nh?ng khán gi? khó tính nh?t th?i dó.

Nam 1996, 20th Century Fox dã t?ng b?t dèn xanh cho James Cameron th?c hi?n 
Titanic, b? phim này mau chóng tr? thành bom t?n c?a m?i th?i d?i v?i doanh thu 
1,8 t? USD trên toàn th? gi?i, d?ng th?i phá k? l?c gi?i thu?ng v?i 11 gi?i, 
trong dó có gi?i Oscar dành cho b? phim xu?t s?c nh?t và tr? thành b? phim siêu 
ph?m c?a m?i th?i d?i tính d?n th?i di?m bây gi? khi ch? có m?t b? phim khác 
ngang hàng doanh thu là The Dark Knight m?t trong nh?ng thành công c?a nam 2008 
sau khi chuy?n th? hình tuong nhân v?t truy?n tranh Batman lên màn ?nh r?ng.

D? ki?n, b? phim Avatar s? du?c quay t?i Los Angeles và New Zealand, ph?n k? 
x?o s? du?c giao toàn b? cho giám d?c k? thu?t Peter Jackson, ngu?i dã t?ng 
do?t gi?i Oscar v?i ba ph?n b? phim gia gi? tu?ng Lord of the Rings. U?c tính 
ban d?u, b? phim gi? tu?ng này s? du?c d?u tu v?i kho?n kinh phí lên t?i 200 
tri?u USD.

B? phim có b?i c?nh hành tinh k? ?o Pandora cách xa trái d?t, noi có nh?ng loài 
cây cao hàng tram mét, nh?ng cánh r?ng l?p lánh, nh?ng loài dã thú dáng s? và 
ch?ng t?c Navi - cao, da xanh, thân thi?n n?u không b? ch?c t?c. Câu chuy?n 
phim xoay quanh cu?c chi?n c?a Navi v?i d?i quân t? trái d?t d?t chân lên hành 
tinh c?a h?.

James Cameron cho bi?t, ông dã vi?t k?ch b?n phim này cách dây 14 nam, v?i hy 
v?ng d?y m?nh s? phát tri?n c?a hãng Digital Domain chuyên v? hi?u ?ng hình ?nh 
k? thu?t s? 3D, noi ông là giám d?c di?u hành. Ông nói: "Tru?c dây tôi vi?t 
k?ch b?n Terminator - K? h?y di?t cung d? th? kh? nang công ngh?. Sau dó, tôi 
quy?t d?nh vi?t m?t câu chuy?n mà các nhân v?t và sinh v?t d?u dòi h?i hi?u ?ng 
hình ?nh vi tính d? h?a cao, d? Digital Domain th?c hi?n. Nhung khi dó, các nhà 
thi?t k? tuyên b? h? chua th? làm du?c".

Hon 10 nam sau, James Cameron cho r?ng công ngh? dã có th? dáp ?ng du?c yêu c?u 
sáng t?o c?a mình. Ông mang ý tu?ng ra d? làm phim. Ông ghép nh?ng sinh v?t 
du?c t?o ra t? k? thu?t vi tính vào các di?n viên th?t khi quay phim. K?t qu? 
thu du?c quá s?c tuy?t v?i, hoành tráng nhu chuy?n tàu Titanic ông d?ng nam 
1997.

James Cameron dã gi?i thi?u v?i hon 6.000 khán gi? 25 phút c?a b? phim d? ki?n 
dài ba gi? d?ng h? t?i r?p Comic Con ? San Diego (M?) hôm 23/7. Dó là tru?ng 
do?n anh lính th?y dánh b? Jake Sully b? li?t (Sam Worthington dóng) tình 
nguy?n d?i gene d? tr? thành Avatar - m?t sinh v?t lai gi?a con ngu?i và Navi. 
Anh ph?i chi?n d?u v?i nh?ng gi?ng nòi nhu kh?ng long, m?t cu?c tình sóng gió 
v?i nàng công chúa Navi và c? l? k?t n?p thành viên d?y b?o l?c c?a ch?ng t?c 
này.

Các di?n viên Sigourney Weaver, Zoe Saldana và Stephen Lang du?c dánh giá là dã 
dành nhi?u tâm huy?t cho Avatar không kém nhà làm phim 55 tu?i. H? dã h?c k? 
ngôn ng? c?a ngu?i Avatar mà m?t giáo su c?a D?i h?c Nam California (Los 
Angles, M?) dã xây d?ng trong hai nam. Ngoài vi?c cùng các b?n di?n h?c m?t 
khóa "quên mình là ngu?i trái d?t", n? di?n viên Zoe Saldana cung ph?i h?c 
wushu, cu?i ng?a, b?n cung, d?y t? d? dóng vai công chúa Neytiri. James Cameron 
nói: "Chúng tôi hi?u r?t rõ h? sinh thái, d?a lý, khí quy?n, các loài th?c v?t, 
van hóa và l?ch s? c?a ngu?i Navi".

V? d?o di?n ch?u d? d?nh t? ch?c m?t bu?i chi?u th? dành cho nhi?u khán gi? hon 
vào ngày 21/8 mà ông g?i là "Ngày Avatar". Cameron tuyên b?, ông s? chi?u mi?n 
phí 15 phút phim t?i t?t c? các r?p IMAX và 3D trên kh?p th? gi?i. Ông cung cho 
bi?t dây không ph?i phim dành cho thi?u nhi. Ông nói: "Tôi không mu?n nói di?u 
gì to tát, vì tôi không làm phim tài li?u. Nhung Avatar d?ng d?n luong tâm. Khi 
xem phim, có th? các b?n s? nghi v? cách mình dang d?i x? v?i t? nhiên và d?ng 
lo?i".

D?o di?n George Lucas cho bi?t thêm là ngu?i b?n d?ng niên g?n bó và t?ng có co 
h?i nhi?u l?n h?p tác v?i d?o di?n James Cameron, b? phim tiêu bi?u nh?t ph?i 
k? d?n là Titanic v?i thành công r?c r? 11 gi?i Oscar và doanh thu 1,8 t? USD. 
Trong su?t cu?c nói chuy?n, di?m nh?n m?nh c?a George v? b? phim m?i là: 
"Avatar t?o ra c? m?t th? gi?i m?i". George Lucas thông qua báo gi?i g?i l?i 
c?m on chân thành d?n dông d?o khán gi? dã dành tình c?m n?ng h?u cho Titanic 
cung nhu Avatar. Ông cung t? ra r?t ti?c vì lý do d?c bi?t c?a th? lo?i 3D mà 
b? phim s? không th? d?n du?c v?i khán gi? t?ng vùng mi?n m?t cách r?ng rãi. 
Tuy nhiên, m?t r?p chi?u phim d?t tiêu chu?n công chi?u s? mang d?n cho công 
chúng m?t l?n tr?i nhi?m d?y hào h?ng và thú v?.

George Lucas cho bi?t : " B? phim Avatar không ch? don thu?n là nh?ng hình ?nh 
s?ng d?ng, ki thu?t tiên ti?n mà t?i dó, m?t hành tinh hoàn toàn d?c bi?t, m?t 
nhân v?t cá tính cho d?n c?t truy?n v? ý chí hào hùng.T?t c? nh?ng di?u này 
du?ng nhu d?u ?n ch?a m?t tinh th?n cách m?ng, m?t chi?n d?u nào dó.'"

Di?u c?m d?ng nh?t là Avatar dã t?o ra c? m?t th? gi?i m?i. Dã r?t lâu r?i 
không có m?t b? phim nào có th? làm du?c di?u này. K? t? sau Star War thì nh?ng 
b?i c?nh gi? tu?ng hùng vi và tráng l? nhu v?y chua t?ng du?c l?p l?i. Theo 
tôi, di?u mà nh?ng ngu?i s?n xu?t Avatar dã làm du?c là t?o ra m?t khái ni?m 
van hoá m?i. T?t c? nh?ng chi ti?t dù là nh? nh?t, m?i d?o c? dù là gi?n don 
nh?t cung góp ph?n dua nh?ng hình ?nh tu?ng tu?ng trong trí óc tr? thành nh?ng 
thu?c phim 3D h?p d?n.

" M?t b? phim gi? tu?ng xu?t s?c s? khi?n chúng ta ph?i suy ng?m v? nh?ng v?n 
d? trong cu?c s?ng, bao g?m c? nh?ng tri?t lý v? th? gi?i và tuong lai c?a con 
ngu?i. M?c dích chính c?a Avatar v?n là gi?i trí cho khán gi?. Bên c?nh dó, t? 
nh?ng di?m nh? trong phim t?o ra cho công chúng nh?ng m?u ch?t d? liên tu?ng và 
t? suy ng?m . D? hi?u qu? Avatar d?t du?c cung nhu Titanic v?y. Sau khi ra kh?i 
r?p r?i mà ngu?i ta v?n ph?i suy nghi v? nó."

MegaStar mang th? gi?i phim 3D c?a phim Avatar d?n Vi?t Nam
Ông Brian Hall, Ch? t?ch HDQT công ty MegaStar tr? l?i ph?ng v?n TS xung quanh 
tri?n v?ng c?a dòng phim 3-D t?i th? tru?ng Vi?t Nam vào ngày 18/12 t?i, l?n 
d?u tiên khán gi? Vi?t Nam s? du?c thu?ng th?c tr?n v?n m?t b? phim 3-D t? d?u 
d?n cu?i t?i c?m r?p MegaStar Vincom Hà N?i và MegaStar Hùng Vuong TP.HCM . 
B?ng cách công chi?u b? phim Avatar cùng m?t th?i di?m trên th? gi?i, b? phim 
m?i nh?t c?a d?o di?n James Cameron, cung là b? phim du?c ch? d?i nh?t su?t m?t 
th?p k? qua. Sau Avatar, các b? phim du?c chi?u b?ng k? thu?t 3-D s? d?n khán 
gi? Vi?t Nam vào nam 2010 v?i t?n su?t m?i tháng m?t phim.

Trò choi di?n t? James Cameron's Avatar: The Game
Là t?a game làm theo b? phim cùng tên d? ki?n ra m?t vào ngày 08/12 nam nay, do 
Ubisoft d?m nh?n c? khâu phát tri?n và phân ph?i. Ông Patrick Maud, giám d?c 
c?a Ubisoft Montreal cho bi?t quá trình phát tri?n t?a game này dã kéo dài hon 
3 nam v?i d?i ngu hon 100 l?p trình viên và nhân viên thi?t k? d? h?a. Các di?n 
viên chính trong phim nhu Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Stenphen Lang. 
s? tham gia l?ng ti?ng cho các nhân v?t c?a h? trong game.

Avatar du?c xây d?ng trên n?n t?ng engine d? h?a Dunia - engine dã làm nên m?t 
châu Phi s?ng d?ng và vô cùng r?ng l?n trong Far Cry 2. Tuy nhiên, khác v?i góc 
nhìn th? nh?t trong Far Cry 2, ngu?i choi s? nhìn th?y nhân v?t ho?c phuong 
ti?n di chuy?n c?a mình t? góc nhìn th? ba. S?c m?nh c?a engine Dunia du?c th? 
hi?n qua hi?u ?ng cháy n?, hi?u ?ng ngày-dêm cung nhu s? r?ng l?n c?a môi 
tru?ng trong game.

Far Cry 2 là game góc nhìn ngu?i th? nh?t trong khi Avatar l?i là m?t game góc 
nhìn ngu?i th? ba, ch? riêng di?u này dã c?n nh?ng s? thay d?i dáng k?. Tuy 
nhiên k?t qu? cu?i cùng thu du?c khi?n Ubifost Montreal r?t hài lòng.

Avatar d?p không thua gì b? phim c?a James Cameron v?i c?nh thiên nhiên, ánh 
sánh thay d?i theo th?i gian trong ngày hay các c?nh chi?n d?u hoành tráng. Các 
khu r?ng c?a hành tinh Pandora trong game v?a mang m?t chút phong cách c?a lo?t 
phim Starwars kinh di?n v?a g?i nh? v? hòn d?o trong Crysis, nhung dù dôi khi 
ph?i ch?u ti?ng cóp nh?t thì nó v?n r?t tuy?t v?i.

Hi?u ?ng ánh sáng, hi?u ?ng gió d?u du?c th? hi?n ? m?t trình d? r?t cao, n?u 
không mu?n nói là thu?c hàng d?nh nh?t trong các game hi?n nay. Tuy nhiên hi?u 
?ng d? bóng c?a Avatar chua t?t l?m, m?t ph?n là do môi tru?ng có quá nhi?u chi 
ti?t. D?c bi?t, phiên b?n trên Xbox 360 l? khá nhi?u chi ti?t thô do h? console 
này không có tính nang kh? rang cua.

Các nhi?m v? di?n ra trong dêm t?i c?a Avatar gây ?n tu?ng d?c bi?t cho ngu?i 
choi vì khi dó m?i lo?i cây c?i l?i phát ra ánh sáng khác nhau, ngay c? d?u 
chân các nhân v?t trên m?t d?t cung t?a sáng. Hi?u ?ng hình ?nh khi ngu?i choi 
trúng thuong cung tuong t? nhu hi?u ?ng trong phim. C?m giác khi choi game 
nhi?u khi không khác gì du?c thu?ng th?c siêu ph?m cùng tên ngay t? khi nó còn 
chua ra r?p.

Kh? nang tuong tác môi tru?ng ? m?c khá, nh?t là khi nhân v?t trong game ch?y 
qua các ch? nu?c hay b?i cây nh?. M?i khi ngu?i choi cho nhân v?t nh?y t? trên 
cao xu?ng, hi?u ?ng là m? hình s? du?c áp d?ng d? nh?n m?nh s? chuy?n d?ng. Các 
v? cháy n? cung du?c mô ph?ng r?t d?p m?t.

H? th?ng vu khí c?a Avatar khá d?y d? và dáp ?ng g?n nhu m?i nhu c?u c?a ngu?i 
choi. N?u dóng vai m?t quân nhân, game th? s? có nh?ng vu khí thông thu?ng nhu 
súng máy, súng phóng l?u và súng phun l?a. Camera trong game s? du?c d?t hoi 
l?ch sang bên ph?i c?a nhân v?t và d?u ru?i ng?m b?n du?c di?u ch?nh tách h?n 
kh?i chuy?n d?ng c?a nhân v?t.

Th?m th?c v?t c?a hành tinh Pandora du?c thi?t k? d?y màu s?c v?i hi?u ?ng ánh 
sáng không th? chê vào dâu du?c, mô t? r?t k? các r?ng cây, thác nu?c hay các 
v?t th? dung dua theo gió v?i co ch? d? bóng theo th?i gian th?c. Khung c?nh 
ban ngày càng r?c r? và s?ng d?ng d?n dâu, thì nh?ng nhi?m v? trong dêm l?i 
mang d?n cho game th? nh?ng tr?i nghi?m h?t s?c m?i m?. Trong màn dêm t?i m?t, 
các loài th?c v?t phát sáng theo nh?ng màu s?c khác nhau, d?u chân c?a ngu?i 
choi s? d? l?i nh?ng v?t sáng nh? trên m?t d?t. D?c bi?t, y?u t? tuong tác gi?a 
ngu?i choi và môi tru?ng du?c th?c hi?n r?t t?t: khi b? dính d?n quá nhi?u, 
c?nh v?t trên màn hình s? nh?t màu d?n và có nh?ng ch?m nh? li ti tuong t? nhu 
hi?u ?ng c?a phim chi?u r?p hay khi ngu?i choi lao xu?ng nu?c, nu?c b?n lên h?t 
s?c t? nhiên. M?t l?n n?a engine "cây nhà lá vu?n" Dunia c?a Ubisoft dã thành 
công trong vi?c mang l?i s?c s?ng cho các t?a game du?c k? v?ng nhi?u c?a hãng. 
Trong Avatar, ngu?i choi s? vào vai m?t trong 2 nhóm nhân v?t chính: quân d?i 
ho?c ngu?i dân b?n d?a Na'vi. Trong vai m?t ngu?i lính, b?n s? du?c trang b? 
nh?ng vu khí quen thu?c nhu súng máy, súng phóng l?u, súng phun l?a. và s? d?ng 
nh?ng khí tài h?ng n?ng nhu tr?c thang, xe tang và c? Mech (robot chi?n d?u 
kh?ng l?). N?u ch?n nhân v?t Na'vi b?n d?a, các lo?i vu khí s? kém ?n tu?ng hon 
r?t nhi?u. Kho d? c?a b?n khi dó s? ch? có cung tên, dao, g?y và m?t s? lo?i 
bùa phép. Tuy nhiên trong quá trình choi, game th? có th? m? khóa các k? nang 
m?i.

Ngu?c l?i, n?u l?a ch?n tr? thành ngu?i b?n d?a, ngu?i choi ch? có trong tay 
nh?ng món vu khí thô so nhu cung tên, g?y, dao gam. D? bù d?p l?i s? l?c h?u v? 
m?t vu khí, game cung c?p cho ngu?i dân b?n d?a nh?ng câu bùa phép và nhi?u k? 
nang siêu nhiên nhu tàng hình, ch?y nhanh.

Các quân nhân trong game cung có th? s? d?ng tr?c thang và th?m chí là c? các 
robot chi?n d?u kh?ng l?. Tuy v?y các c?nh chi?n d?u hoành tráng d? gây lag do 
xu?t hi?n quá nhi?u chi ti?t. Không khí c?a các tr?n d? súng dôi lúc khi?n 
ngu?i ta liên tu?ng t?i dòng Halo danh ti?ng.

James Cameron's Avatar: The Game s? ra m?t trên PS3, Xbox 360, PC, PSP, 
Nintendo DS và Wii vào ngày 27/11 t?i châu Âu và d?u tháng 12 t?i M?.

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] thong tin ve bo phim Avatar - Nguyen Hoang Bao Vu