thi hoa hau dong tinh

Thi "Hoa háu" Äáng tÃnh 
  
Bán tin cáa bÃo Tián Phong ngÃy 14 ThÃng SÃu nÄm 2006: Cuác thi 
Miss Angel 2006 
(cÅng cà thá gái Hoa Háu Ãáng TÃnh Nam) dián ra tái 10 ThÃng 
SÃu á SÃi GÃn do 
mát ngÆái cà tÃn Minh QuÃn tham gia khái xÆáng.
MÃa nÃy, nháng cÆn mÆa á SÃi GÃn thÆáng Äán vÃo buái 
chiáu, trái cÃng tái cÃng 
mÃt, nhÆng trong mát cÄn phÃng chá khoáng hÆn 30m2, cuác láa 
chán ângÆái Äáp 
nhát nÄmâ cáa nhÃm Äáng tÃnh nam mái lÃc mát nÃng!
NgoÃi tÃn thát, háu hát nháng ânÃngâ Äáu mang nghá danh 
láy theo tÃn cáa nháng 
ngÆái nái tiáng.
Háu trÆáng
Minh QuÃn - ngÆái tá chác cuác gáp gá nháng thÃnh viÃn nhÃn 
ká niám náa nÄm ra 
Äái trang web cáa thá giái thá 3 - thÆáng ÄÆác nháng thÃnh 
viÃn gái là mÃ, xÆng 
con và QuÃn nhiáu tuái nhát (sinh 1978), luÃn nhiát thÃnh giÃp 
Äá âchá emâ, lái 
cà khá nÄng táp háp mái ngÆái.
7 tuái Äà phá mà kiám tián nÃn QuÃn cà vá táng trái, hác 
dián xuát á trÆáng Cao 
Ãáng SÃn Kháu Ãián ánh, nhÆng bá dá. Nghe ká QuÃn ÄÃng vai 
giá gÃi rát Äát.
Nhán thác mÃnh là ngÆái Äáng tÃnh, nghÄ vá tÆÆng lai vái 
tÃm tráng chÃn nán, 
QuÃn viát thÆ Äá lái rái bá nhà Äi. ChÃnh ngÆái má Äà 
lán lái Äi tÃm con, ÄÆa 
QuÃn trá vá. BÃy giá QuÃn khÃng nháng là ngÆái tÆ ván vá 
Äáng tÃnh mà cÃn Äiáu 
hÃnh trang web dÃnh cho thá giái thá 3:
âÃÃy là trang web sách, náu cà bÃi viát hay bác hÃnh báy bá 
gái Äán là admin xÃa 
ngay. Mác ÄÃch láp web Äá Äáng cám và chia sá, cÃng nhau nghe 
nhác, xem phim 
tÃnh cám nhÆ Brokeback Mountain...â
Xem Brokeback Mountain, QuÃn tháy thá nÃo? - TÃi hái. QuÃn trám 
ngÃm: âMát kát 
các bi quan nhÆng ÄÃnh ÄÃng tÃm là thác tá cáa ngÆái Äáng 
tÃnh muán che giáu gia 
ÄÃnh nÃn phái sáng khá nhÆ váy ÄÃ...â
Cà Äán hÆn chác chÃng tuái teen Äang ngái chá QuÃn. Tháy mà 
Äán, cá hái lao xao: 
âMà Æi mÃ, tái mai con Äi ÄÃi giÃy nÃy cà ÄÆác khÃng?â, 
âMÃ Æi, con táp mát tháy 
má, mà phái cho Äáu hoa háu nha.â, âXÃ, trÃng cà xáu Ãnh, 
tui nÃ, tui mái Äáp 
nÃâ...
Nháng gÆÆng mát nÃy, vÃc dÃng nÃy, táa ra phá nhÆ nháng cáu 
hác trà nhá, cháng 
biát nÃn buán hay tiác, cà ai ngá nháng em là ngÆái Äáng 
tÃnh?! T. Thanh HÃ - 
nghá danh trong giái Äáng tÃnh cáa mát chÃng trai mái khoáng 
16-17 tuái vái 
chiáu cao 1.75 mÃt Äáng lÃn Äá lá ÄÃi chÃn thon dÃi mà cÃc 
cà gÃi phái mÆ Æác.
Hà xá chÃn vÃo giÃy cao gÃt, hai tay Ãp sÆán, vai hÆi so lái và 
bát Äáu lÃn 
xuáng vÃi ÄÆáng catwalk thuán thác. Ngoái trá chiác quán 
soÃc ngán mát cÃch lá 
liáu thà Hà da tráng, mÅi cao, mát dÃi, mÃi tÃc táa nhuám Ãnh 
vÃng áp nhá vÃo 
gÆÆng mát thon.
âCà áy chÃnh là áng viÃn hoa háu. Bán tÃi thà thÃo - CÃn 
mát ngÆái Äáp náa, tÃn 
ThÆ Ká nhÆng khÃng tháy á ÄÃyâ.
CÃn hÆn mát tiáng náa bát Äáu cuác gáp mát cáa âgia 
ÄÃnh Äáng tÃnh namâ trong ÄÃ 
cà trÃnh dián thái trang và chán ra Miss Angel 2006. PhÃng trang 
Äiám ká bÃn rá 
lÃn tiáng thÃc giác, nÃo tÃc giá, nÃo vÃy Ão, giÃy guác, lÃng 
mi, son phán.
Tháp thoÃng nháng cà gÃi Äán giÃp trang Äiám, chá yáu là 
bán hác cÃng láp, cà cà 
tÃm sá: âMái ngÆái trong láp Äái xá bÃnh thÆáng và bán 
áy sáng hÃa Äáng và nháy 
cám, hiáu ÄÆác con gÃi Äang nghÄ gÃâ.
MÃi gÃm xát tÃc hÄng và mà mát cá mát gÃc phÃng, ThÆ Ká 
xuát hián vái mát gÆÆng 
mát Äà trang Äiám ká, trÃng khà Äáp. Dián quán bà cáp 
trá, Ão phÃng tráng in tÃn 
trang web cáa thá giái thá 3 buác cao Äá há eo, âcÃâ Äi 
lái giáa phÃng, thánh 
thoáng lái lÃi háp phán ra chánh sáa láp hÃa trang.
LÃc nÃy T. Thanh HÃ cÅng xong, mÃi tÃc dÃi buÃng ngang lÆng, vÃy da 
ngán khoe 
chÃn và lÃng mÃy dÃnh mát chuái hát láp lÃnh... NhÆng bát 
ngá nhát là mÃ, khÃng 
cÃn nhán ra Minh QuÃn náa, vÃy xanh trán vai, tÃc giá lÃm gÆÆng 
mát trÃi xoan 
hÆn, mÃi chÃm chÃm trÃi tim cÃn ÄÃi mát ÄÆác káp mi và ÄÃnh 
lÃn mát mÃu mÆ mÃng 
xa xÄm.
Náu ÄÆác sinh ra mát lán náa...
Ãán dá cuác gáp cáa âgia ÄÃnh Äáng tÃnh namâ tháy tháp 
thoÃng cá má, chá và em 
gÃi, hiám hoi lám mái cà Ãng bá, chá chá con Äán rái quay 
lái ÄÃn. Cho nÃn cà 
ÄÆác gia ÄÃnh cháp nhán là ngÆái Äáng tÃnh hay khÃng cÅng 
là cÃu hái áng xá cáa 
Miss Angel 2006.
CÃ 17 ngÆái dá tranh Miss Angel 2006, toÃn nghá danh rát kÃu: N. 
Thanh VÃn, CÃt 
TÆáng, Ã. Trang, Ng. Nga, Phám VÄn PhÆÆng, D. UyÃn, Anh ThÆ, Ã Nhi, 
TuyÃn 
HuyÃn...
âNgÆái Äápâ Hankara nghe nÃi tá HÃn Quác Äán gÃp vui, 
nhÆng vÃo muán, suÃt khÃng 
tham dá ÄÆác cuác thi. Mà bÃy giá là MC, Äái vÃy liÃn tác, 
lÃc xanh, lÃc tráng, 
lÃc nÃu vÃng.
Má mÃn là sá xuát hián nháng ngÆái máu ká cáu cáa giái 
Äáng tÃnh nam vái nghá 
danh Hoa Mác Lan, B. LÄng, D.Y. Ngác, Amy, B. HÃa... giái thiáu bá 
sÆu táp âNgác 
trong ÄÃâ.
Sau ÄÃ táng ngÆái bÆác ra, tá mÃn Äáng phác thá giái 
thá 3 cho Äán trang phác tá 
chán Äáu rát nhiáu mÃu sác và kim tuyán, lÃng chim tráng 
muát Äiám tà trÃn tÃc.
KhÃu trÃnh dián nhÃn chung khà bÃi bán, cÃn Æác mÆ nghe cháng 
gián dá lám: N. 
Thanh VÃn (sinh 1987, cao 1.70 mÃt, sá Äo 86-61-87) Æác mÆ thÃnh 
siÃu máu; N. 
Lan sinh 1986 thà sinh cà vÃng eo nhá nhát 58 cm; T. Thanh Hà mong 
muán thÃnh 
chuyÃn viÃn trang Äiám; Thanh Ngác thÃch lÃm thá cát tÃc, Ã Nhi 
mong tián bá hÆn 
trong hác táp...
NhÆng phán áng xá mái là lÃc biát thá giái thá 3 Äang nghÄ 
gÃ. 10 ngÆái vÃo vÃng 
nÃy. D. UyÃn phái ra trá lái Äáu tiÃn, run bán, là nhÃ. Sau 
ÄÃ, D. ÄÆác Äác cÃch 
thi lái: âGia ÄÃnh em biát em là ngÆái Äáng tÃnh chÆa?â, 
âBiát rái á.â, âEm nÃi 
cho ai biát trÆác?â, âDá, cáu cáa em, và cáu là ngÆái em 
nÃi chuyán ÄÆác nhiáu 
hÆn.â, âThÃi Äá cáa má thá nÃo?â, âMá sinh em ra là 
trai, bÃy giá em lái mang 
tÃnh ná, má bá sác mánh, nhÆng rái cÅng quen dán.â, âSau 
nÃy em cà Äánh láp gia 
ÄÃnh khÃng?â, âKhi lán em sá pháu thuát, khÃng láp gia 
ÄÃnh.â
CÃu hái cho Thanh Ngác: âNáu ÄÆác sinh ra mát lán náa, em 
cà mong Æác mÃnh khÃng 
phái ngÆái Äáng tÃnh?â, âEm khÃng biát phái lÃm thá nÃo, 
và Äà là trái Äánh: khi 
sinh ra em là trai nhÆng tá nhá tÃnh Äà nhÆ con gÃi rái...â
à Nhi gáp cÃu hái: âBán cà ngÆái yÃu chÆa?â âDá rái, 
ngÆái yÃu em cÅng cà mát á 
ÄÃyâ (mát chÃng trai ngái hÃng ghá Äáu Äáng lÃn Ãm hÃn Nhi 
cháng tá tÃnh yÃu!)
Lái thÃm cÃu hái sác: âBán cà ngÆái yÃu rái, váy bán 
quan niám thá nÃo vá tÃnh 
dác trong thá giái thá 3?â (mái ngÆái Äang án Ão báng im 
láng). NgÆái hái giái 
thÃch thÃm: âTÃi hái thá và muán biát bán cà à thác gà 
vá Äái dách AIDS hián nay 
khÃng?â
Nhi bán lán: âMái Äáu yÃu thà em chÆa... cho, khi biát anh áy 
yÃu em thát lÃng 
rái, dán nhau Äi khÃm sác kháe, tháy khÃng cà ván Äá gà 
thà em mái Äáng Ã... 
choâ (nhiáu tiáng cÆái rá lÃn).
CÃu hái dÃnh cho Phám VÄn PhÆÆng: âNáu cà mát Äiáu Æác, 
em Æác gà cho bán thÃn 
và cho nháng ngÆái thuác thá giái thá 3?â âEm Æác cho 
nháng ngÆái thuác thá giái 
thá 3 ÄÆác xà hái cÃng nhán, cÃn Äiáu Æác cho mÃnh là 
muán hác thát tát nghá 
make-up, nuÃi ÄÆác gia ÄÃnhâ...
Cuái cÃng 3 chiác vÆÆng mián nhá xÃu Äà cà chá, à Háu 2 
trao cho D. UyÃn, T. 
Thanh Hà Äoát à Háu 1. Hoa Háu Miss Angel 2006 thuác vá Anh ThÆ. 
ThÆ cÅng là 
Miss Angel lán thá 3 cáa âgia ÄÃnh Äáng tÃnh namâ nÃy.
NhÆng vui cÆái trong chác lÃt Äáy thÃi, T. Thanh HÃ sá gá 
vÆÆng mián ra, Äem vá 
cát á mát nÆi thát kÃn Äá ba mà khÃng nhÃn tháy. Niám vui 
cáa Hà lÃc nÃy, lái là 
nái khá Äau khÃng thá nÃi thÃnh lái cáa nháng ngÆái ÄÃ 
sinh ra cáu, há chá cà 
Äáa con duy nhát là HÃ, liáu tuái già sau nÃy cà trÃng chá 
ÄÆác nÆÆng táa vui 
váy cÃng con chÃu?

http://www.nguoivietweb.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=44806&z=2

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
Tel: 848. 8434905, mobile: 0918183835
email: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

  • » thi hoa hau dong tinh