them mot virus made in viet nam tan cong yahoo messenger

Thêm m?t virus 'made in VN' t?n công qua công c? chat

Hàng lo?t máy tính c?a ngu?i s? d?ng Yahoo Messenger t?i Vi?t Nam dang b? nhi?m 
m?t ph?m m?m nguy hi?m mang tên VLoveYM. Phiên b?n này b?t d?u xu?t hi?n
t? ngày 28/7 và tác gi? là m?t sinh viên sinh nam 1987.

Theo phân tích c?a Trung tâm An ninh m?ng Bách Khoa HN (BKIS), tuong t? nhu 
virus
Gaixinh
(Xrobot) và
YMHeart,
sau khi máy tính b? nhi?m VloveYM, virus này s? t? d?ng thay d?i trang ch? trên 
PC thành fun.nguoiiu.com. D?ng th?i, nh?ng ngu?i có tên trong danh sách
liên l?c c?a máy dó s? nh?n du?c du?ng d?n ch?a mã d?c trên c?a s? h?i tho?i 
v?i chú thích b?ng ti?ng Vi?t, do dó nhi?u ngu?i l?m tu?ng là b?n chat g?i
sang. Nh?ng du?ng link này có n?i dung:

"http ...nguoiiu.com/funny/ :D Vui qua ne"
"http .nguoiiu.com/funny/ Truyen cuoi do, vao di =))"
"http .nguoiiu.com/life/ =)) Vao day nhe... Chuc vui ve!"
"http .nguoiiu.com/life/ Tang ban tam thiep ne`..."
"http ...tyleviet.info/life/? =)) Vui wa"
"http ...evedu.info/? Trang truyen cuoi ne"
"http ...tyleofmobile.info/new/? Vao day nhe@"
"http ...ngphan.info/fun/? =)) Ca nha zo^ day nao :D"
"http ...yeutoiloi.info/life/? =)) Trui, ngo nghinh wa' >:"
...........

Hi?n có t?i 3 phiên b?n VLoveYM lây lan t? 2 ngu?n khác nhau và chúng liên t?c 
du?c c?p nh?t, c?i ti?n d? d?t d?c d? phát tán nhanh hon trong 4 ngày qua.
Tuy dây dã là ph?n m?m nguy hi?m th? ba hoành hành trên Yahoo Messenger trong 
nam nhung r?t nhi?u ngu?i s? d?ng Vi?t Nam v?n không tránh kh?i b? l?a.

Các phiên b?n c?a VloveYM du?c vi?t không nh?m m?c dích phá ho?i, an c?p d? 
li?u nhung có kh? nang t? d?ng c?p nh?t m?i khi b?t máy tính. Vì v?y, tác gi?
vi?t virus có th? thay d?i ngu?n lây nhi?m, xoá d? li?u trên máy c?a n?n nhân 
ho?c chi?m quy?n di?u khi?n, t? dó có th? an c?p d? li?u, th?m chí d?ng m?ng
máy tính ma (
botnet)
d? t?n công t? ch?i d?ch v? (
DDoS).

L?i xin l?i trên trang

L?i xin l?i trên trang fun.nguoiiu.com. ?nh ch?p màn hình

BKIS cho bi?t th? ph?m phát tán VloveYM là m?t sinh viên quê ? H?i Duong và 
dang h?c t?i m?t tru?ng d?i h?c ? Hà N?i. Thông tin chi ti?t s? du?c chuy?n
sang don v? C15 B? Công an d? x? lý. Tuy nhiên, trên trang fun.nguoiiu.com, tác 
gi? này cung dã dang l?i xin l?i và khuyên ngu?i s? d?ng t?i chuong trình
DelVLove v? d? g? b?.

Tuy nhiên, theo ông Vu Ng?c Son, Tru?ng phòng Virus c?a BKIS, DelVLove ch? xóa 
m?t s? key nh?t d?nh ch? không tiêu di?t ph?n m?m nguy hi?m trên h? th?ng
b? nhi?m m?t cách tri?t d?.

Hi?n t?i, các ph?n m?m di?t virus nu?c ngoài nhu Bit Defender, Trend Micro, 
McAfee hay Norton AntiVirus chua c?p nh?t m?u virus này. Ngu?i s? d?ng có th?
t?i chuong trình di?t VloveYM trong phiên b?n
Bkav881.

T.N.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » them mot virus made in viet nam tan cong yahoo messenger